De Ruimtebroeders – hun missie en onze keuze

een compilatie

Hier volgt een selectie citaten van Maitreya (Boodschappen van de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Onze Ruimtebroeders’. (Zie ook de compilatie ‘Onze Broeders uit de ruimte’, in Share International oktober 2008)

Het is de aard van de Ruimtebroeders om te dienen. Zij getroosten zich enorme opofferingen om onze planeet te helpen. Zij komen met duizenden tegelijk en besteden hun tijd en energie om ons op elke mogelijke manier te helpen. Ze creëren over de hele wereld de draaikolken die voor ons zichtbaar zijn als graancirkels, maar ook onzichtbare. De graancirkels zijn slechts een uiterlijk, zijdelings teken van hun aanwezigheid. Als je ogen hebt om te zien, vertelt dit teken je dat iemand met geweldige intelligentie, vaardigheid, tact en terughoudendheid de zoom van ons gewaad aanraakt en zegt: “We zijn er.” (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

De regeringen en de media van de meeste landen hebben hun plicht verzaakt om de mensen te informeren en opheldering te verschaffen. Veel is bij overheidsinstanties bekend en voor het publiek verborgen gehouden. Bovenal is nooit bevestigd dat de UFO onschadelijk is, ook al was dit bekend. Integendeel, alles in verband daarmee wordt gehuld in vage geheimzinnigheid en gepresenteerd als een bedreiging.
Mensen in posities van macht en gezag weten dat indien hun volk de ware aard van het UFO-verschijnsel kent, en begrijpt dat het afgezanten zijn van beschavingen die ons ver vooruit zijn, zij niet langer de omstandigheden van het leven op Aarde passief en zwijgend zouden aanvaarden. Zij zouden eisen dat hun leiders deze doorluchte gasten uitnodigen om openlijk te landen, en ons te leren om op dezelfde wijze te leven en succesvol te zijn.
De tijd is niet ver af dat dit het geval zal zijn. De tijd nadert dat de ware aard van het leven op andere planeten dan de Aarde algemeen bekend zal zijn; dat mensen het Zonnestelsel gaan zien als een samenhangend geheel, waarvan de planeten zich op verschillende punten in de evolutie bevinden, maar dat alle samenwerken om het Plan van de Zonnelogos te vervullen en elkaar onderweg te helpen en ondersteunen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Pad naar de Zon’)

Mijn Lering zal jullie laten zien dat achter alle verschijnselen Datgene staat wat we Leven noemen. Er is niets anders in de hele Kosmos. Draag dit denkbeeld altijd met je mee, en besef je verbondenheid met dat Leven. (Maitreya, Boodschap nr. 133)

De tijd dat de mens zijn historische keuze moet maken, is aangebroken. Spoedig zullen de mensen zich realiseren dat ze een zwaarwegende beslissing moeten nemen, één die de toekomst van iedere man, vrouw en kind zal bepalen, zelfs de toekomst van elk levend schepsel op Aarde: een keuze tussen voortgaande en zich almaar uitbreidende creativiteit op planeet Aarde, of een verschrikkelijk einde van al het leven, menselijk en ondermenselijk, in ons planetaire thuis. De mens heeft helaas het geheim van de ontstellende kracht ontdekt die verborgen ligt in de kern van het atoom en deze voor oorlog aangewend. Daar de mensheid zo verdeeld is door wedijver, hebzucht en begeerte naar macht, is het gevaar van uitroeiing, per ongeluk of met opzet, voortdurend aanwezig. Mensen moeten daarom een veiliger manier van leven vinden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De historische keuze voor de mensheid’)

Weldra zullen jullie Mij in een nieuwe gedaante zien, en zal Ik de mensen de keuzen voorhouden die voor hen liggen, jullie de mogelijkheden aangeven voor de toekomst en de Wetten van God aan jullie onthullen. Deze Wetten, Mijn vrienden, omvatten jullie leven. Zonder het Plan Gods is de mens als niets. Onthoud dit altijd en herstel het evenwicht. Heb altijd innerlijk besef van de grootsheid van de mens, van zijn eenheid met alle dingen, en van zijn goddelijke doel. Niettemin is de mens alleen tot weinig in staat. Besef dit en omhels het Ware Pad. (Maitreya, Boodschap nr.119)

Onbekend aan de mensen, maar zichtbaar voor Ons, wordt de grootste schade die de mens en de planeet in dit droevige verhaal treft, veroorzaakt door radioactieve straling. Mensen zijn ver op de verkeerde weg met de ontwikkeling van deze zeer gevaarlijke energiebron. Afgeleid door hebzucht en de valse verwachting van enorme winsten, hebben ze hun experimenten geconcentreerd op het ‘bedwingen’ van de gevaarlijkste energiebron die de mens ooit heeft ontdekt, en intussen hebben zij een volmaakt veilig alternatief gebruik van de energie van het atoom veronachtzaamd. Kernfusie, koud en onschadelijk, zou hun deel kunnen zijn uit een eenvoudige waterisotoop, overal beschikbaar in de oceanen, zeeën en rivieren, en in iedere regenbui.
De mens moet ophouden te ‘spelen met de dood’. Kernsplitsing is het gevolg van de atoombommen die Hiroshima en Nagasaki hebben verwoest, van de explosie in Tsjernobyl, en veroorzaakt momenteel nauwelijks merkbaar dood en ziekte. Het is dat wat “staat waar het niet behoort” en wat de mens moet opgeven wil hij verder bloeien.
Aardse wetenschappers zijn ervan overtuigd dat zij het monster daadwerkelijk hebben getemd en onder controle kunnen houden. Zij beseffen niet dat hun instrumenten zeer primitief zijn, dat ze alleen de lagere aspecten van radioactieve straling meten, dat zich boven deze grofstoffelijke niveaus nog niveaus bevinden die fijner en gevaarlijker zijn voor de gezondheid en het welzijn van allen. Zonder de onvermoeibare inspanningen van onze Buitenaardse Broeders om dit onzichtbare gevaar te verzachten, in zoverre de karmische wet dat toelaat, zou onze toestand uiterst penibel zijn. Word wakker, mensheid! (Benjamin Creme’s Meester, ‘Onzichtbaar gevaar’)

Als er één ding duidelijk wordt uit de leringen van Adamski, afkomstig van een Meester van Venus, van mijn Meester en, zo zul je zien, van Maitreya, is het wel dat de Ruimtebroeders volkomen onschadelijkheid betrachten tegenover de mensen op Aarde. Hun aanwezigheid hier is juist een geestelijke missie. Zij komen om de mensheid te redden van nog grotere pijn en lijden dan we anders in de jaren sinds de ontdekking van de atoomsplijting zouden hebben ondervonden. Deze kernenergie is enorm krachtig en vernietigt het welzijn van de mensheid en de lagere natuurrijken. Ze put het immuunsysteem van ons lichaam uit waardoor we worden blootgesteld aan allerlei ziekten die ons anders niet zouden treffen. Als gevolg hiervan hebben we te maken met de ene griepgolf na de andere, evenals met andere ziekten waar we steeds minder afweer tegen hebben. Het toenemende aantal gevallen van Alzheimer bij steeds jongere mensen over de hele wereld is een direct gevolg van de hoge concentratie kernenergie op de hogere etherische niveaus, die niet wordt geregistreerd door de instrumenten van onze hedendaagse wetenschappers. Deze energie tast het menselijk brein aan en veroorzaakt zo steeds meer gevallen van Alzheimer, geheugenverlies, desoriëntatie en de geleidelijke afbraak van het afweersysteem van ons lichaam. De Ruimtebroeders, voornamelijk van Mars en Venus, zijn hier op een geestelijke missie om deze kernstraling te neutraliseren. Het is hun niet toegestaan de bestaande kernstraling volledig te neutraliseren, maar zij doen wat binnen de karmische wet is toegestaan… Onze atoomwetenschappers geloven dat zij kernenergie volkomen onder controle hebben, wat aantoonbaar niet waar is. Ze hebben geen begrip van de vier etherische niveaus van materie boven het vaste, vloeibare en gasvormige, en hebben daarom slechts beperkte kennis van wat zij kennen als kernenergie. Het is eigenlijk etherisch-stoffelijke materie die we niet zouden moeten gebruiken. Kernenergie is datgene wat in de Bijbel wordt genoemd “staande waar het niet behoort”. Kernsplijting zou niet toegepast moeten worden. Het is dodelijk en in toenemende mate schadelijk voor de gezondheid van de mensen van deze planeet. De mensen van andere planeten besteden talloze uren aan het opruimen van deze energie.
Tegelijkertijd creëren zij op het grofstoffelijke gebied een replica van het magnetische veld van onze planeet. Elke planeet wordt omringd door een magnetisch veld. Dit bestaat uit elkaar kruisende krachtlijnen en waar ze elkaar kruisen vormen zich draaikolken van kracht. Deze draaikolken zijn door onze Ruimtebroeders op het grofstoffelijke gebied gedupliceerd als onderdeel van een nieuw energienetwerk dat Maitreya de Wetenschap van Licht noemt. Samen met elektrische energie direct afkomstig van de zon, zal dit energienetwerk ons de nieuwe Wetenschap van Licht verschaffen die door Maitreya voorspeld is. Het zal deze planeet voorzien van onbeperkte, veilige energie voor alle doeleinden, zoals dat al bestaat op andere planeten, en op een manier dat ze niet door een groep mensen kan worden opgekocht of gemonopoliseerd. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Maitreya’s ‘ster’
Maitreya’s ‘ster’ is natuurlijk geen ster. Het is wat mijn Meester “een stralend hemellichaam gelijk een ster” noemde. Het is een van vier ruimteschepen, waarvan er twee afkomstig zijn van Mars, één van Venus, en één van Jupiter. Ze staan elk in een van de vier windhoeken van de Aarde – noord, zuid, oost en west – en kunnen overdag en ’s nachts gezien worden. Ze zijn een tijdje zichtbaar en moeten dan hun accu weer gaan opladen, waarvoor zij energie rechtstreeks van de zon gebruiken. Daarna komen ze weer in positie. Ze pulseren, bewegen op en neer en opzij, roteren en gedragen zich in het geheel niet als een gewone planeet of ster. Ze stralen fel licht uit, veranderen vaak van kleur, van blauw naar rood, naar groen, naar geel, naar paars, naar wit, steeds opnieuw. Op deze wijze fungeren ze als de voorbode van Maitreya’s verschijning in het openbaar. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht) …

“De vrede die allen verlangen”
Er is nauwelijks een vooruitziende blik voor nodig om te zien dat de mensheid, zonder verandering van richting, verschrikkelijke gevaren wacht. Verdere uitweiding is hier overbodig; de atoomdreiging is voor iedereen duidelijk.
Een eerste noodzakelijke stap is het besef dat de mensheid één is, dat haar noden, overal, dezelfde zijn, hoe verschillend en ogenschijnlijk strijdig ook de uiterlijke vormen. De enorme verschillen in levensstandaard tussen de rijke en arme landen drijven de spot met deze wezenlijke Eenheid, en dragen de kiemen van oorlog in zich. Het antwoord is daarom eenvoudig: de invoering van het beginsel van samendelen biedt de oplossing voor de verdeeldheid in het leven op onze planeet. Niets minder zal voldoen. Samendelen is goddelijk, maakt deel uit van Gods Plan voor Zijn kinderen, en moet eens tot uitdrukking komen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Politieke structuren in de Nieuwe Tijd’)

V. Waarom werd de Technologie van Licht niet aan de Verenigde Naties gegeven maar aan individuele regeringen die haar zouden kunnen misbruiken?
Benjamin Creme: Omdat de technologie alleen kan worden begrepen door wetenschappers en de VN niet zo’n groep wetenschappers onder haar gezag heeft. Wetenschappers werken op nationaal niveau en deze techniek werd alleen aan de twee supermachten (de VS en de Sovjet-Unie) gegeven, omdat zij het grootste arsenaal kernwapens hebben (dat door de nieuwe technologie overbodig zal worden) en als zij voorgaan, moeten de andere noodzakelijkerwijs volgen. Als zij zeggen: “Ons nucleaire arsenaal is overbodig”, welke waarde hebben dan nog de Britse, Franse, Chinese (of Indiase, Pakistaanse of Israëlische) bommen? Uiteindelijk zal deze nieuwe Technologie van Licht inderdaad onder de jurisdictie van de Verenigde Naties vallen.

V. 1) Zal met de nieuwe Wetenschap van Licht kernafval kunnen worden geneutraliseerd, dat nu bijvoorbeeld in zee wordt gedumpt? 2) Zal de Technologie van Licht worden gebruikt om giftig afval te neutraliseren?
Benjamin Creme: 1) Ja. Niet alleen atoomafval, maar ook de grote hoeveelheden kernwapens kunnen hiermee geneutraliseerd en onschadelijk gemaakt worden. 2) Ja.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.