Vragen en antwoorden – juni 2013

V. Geeft Maitreya nog steeds tv-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel zijn het er tot nu toe geweest?
A. Ja, 10 in Rusland. (Per 11 mei 2013.)

V. 1) Ik vraag me af of de veruiterlijking van de Hiërarchie van Meesters ook ‘incognito’ zal plaatsvinden, net zoals Maitreya’s aanvankelijke naar buiten treden? 2) Ik volg Benjamin Creme al vele jaren trouw en maak van elke gelegenheid gebruik om het verhaal te verspreiden. Ik moet echter toegeven dat wanneer ik bij het deel kom over de voorspelling dat Maitreya in veel landen door grote televisienetwerken geïnterviewd wordt zonder dat er enig bewijs is dat dit waar is, dit ongelooflijke verhaal enigszins lachwekkend wordt en ik mijn toehoorders snel kwijtraak. Het was veel gemakkelijker om deze informatie door te geven voordat Maitreya met Zijn interviews begon. Ik geloof het verhaal en ik heb mijn eigen theorieën als verklaring voor deze bizarre wending in het verhaal, maar ik heb de esoterische leer het grootste deel van mijn leven omarmd. Gewone mensen die nooit eerder aan deze interpretaties van de waarheid zijn blootgesteld, zijn in eerste instantie sceptisch. Ik heb meer succes gehad om mensen met dit verhaal te bereiken door het deel over de mysterieuze anonieme interviews weg te laten. Deze ironie zit me dwars.
A. 1) Op dit moment zijn er 14 Meesters in de wereld, maar terwijl geen van Hen openlijk werkt, ontmoeten en onderrichten Zij Hun oudere discipelen en bereiden hen voor op hun werk na Verklaringsdag. Maitreya zal, evenals de Meesters, tot Verklaringsdag incognito blijven werken. Op Verklaringsdag zal Maitreya het bestaan van de Meesters die met Hem werken bekendmaken, waarna Zij één voor één bekend zullen worden naarmate Hun openlijke werk begint. 2) Maitreya’s televisie-optredens zijn inderdaad voor veel mensen moeilijk te accepteren, zelfs als zij, zoals u, bekend zijn met het proces van het naar buiten treden. Maar, zoals ik eerder gezegd heb, Maitreya moet tot Verklaringsdag incognito blijven; Hij heeft geen andere keuze. Hij moet er zeker van zijn dat degenen die oproepen tot de aanvaarding van samendelen, rechtvaardigheid en liefde als antwoord op de vele problemen van de mensheid, dat doen vanuit hun hart en niet omdat ze simpelweg de leringen volgen van een autoriteit als de Christus, de Messias, Maitreya Boeddha, Krishna, de Imam Mahdi, de Kalki-avatar of wie dan ook. De mensheid moet kiezen en het moet de keuze van niet slechts een meerderheid zijn, maar van een grote meerderheid van de mensen. Daarom moet Maitreya onderrichten alsof Hij een gewone man is, een van ons. Vanzelfsprekend, door het feit dat Hij Maitreya is, maakt wat Hij zegt een onuitwisbare indruk in het hart en denken van de miljoenen mensen die hun medemens voldoende liefhebben om het beginsel van samendelen en rechtvaardigheid voor allen te aanvaarden.

V. Het is goed mogelijk dat sommige mensen die Hem op televisie hebben gezien, Hem ook bij een van Zijn talloze verschijningen aan religieuze groepen, zoals gedocumenteerd in Maitreya’s Missie III, hebben gezien. Zouden deze mensen noodzakelijkerwijs het verband leggen en beseffen dat Hij dezelfde man is, ook al weten ze niet dat het Maitreya is?
A. Maitreya is honderden keren verschenen aan groepen, maar geen enkele keer zoals Hij er feitelijk uitziet, zonder enige mate van vermomming. Sommigen zouden Hem kunnen herkennen, maar dat zou geen groot probleem opleveren.

V. Het artikel ‘De rol van de Meesters’ van Benjamin Creme’s Meester (9 maart 2013) impliceert dat de veranderingen ten goede geleidelijk zullen plaatsvinden en wellicht decennia duren, voordat de wereld merkbaar en onmiskenbaar een nieuwe en positieve koers inslaat. Zullen er in de tussentijd 1) oorlogen en bloedige demonstraties plaatsvinden tegen het onrecht dat we tegenwoordig zien; 2) grote veranderingen op de planeet plaatsvinden als gevolg van snelle klimaatverandering, aardbevingen, tsunami’s, droogtes, overstromingen, en vulkaanuitbarstingen; en 3) chaotische toestanden ontstaan door financiële ontwrichting? Vertel ons alstublieft iets nieuws dat hoop biedt voor onze kinderen en kleinkinderen.
A. Het proces van verandering zal inderdaad geleidelijk gaan, omdat het ervan afhangt of de overgrote meerderheid van de mensen in de wereld met die veranderingen instemt en ertoe oproept. Het kan misschien decennia duren voordat die veranderingen voltooid zijn, maar niet voordat ze beginnen. Het is een proces. Dat proces zal spoedig na Verklaringsdag beginnen. De verdeeldheid in de wereld is door mensen gecreëerd en diezelfde mensen zullen er nog steeds zijn en proberen om die veranderingen tegen te houden. Er zal dus frictie zijn, maar de respons op Maitreya zal zó krachtig zijn, dat het voor mensen steeds minder makkelijk wordt om deze enorme vloedgolf van de wereldwijde publieke opinie te weerstaan.
1) Geen oorlogen, maar massademonstraties voor en tegen de veranderingen. 2) De aanwijzingen voor ecologische verstoringen zullen aanhouden totdat Maitreya en de Meesters aanvaard worden en Zij Hun goedgunstige hand aan de problemen slaan. 3) De mensheid moet begrijpen dat de financiële en andere problemen het gevolg van ons verkeerde handelen zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor de chaos in de wereld. Daarom is het aan ons om de chaos door ons handelen te beperken en te herstellen. Zoals Maitreya zegt: “De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden.”

V. Waarom is Egypte sinds de opstand van de Arabische Lente meer anti-vrouw?
A. Door de revolutie kreeg de Moslimbroederschap als grootste politieke partij een meer vooraanstaande rol. Dit is de groep die meer anti-vrouw lijkt, maar ik betwijfel of zij dat zelf ook zo ziet.

V. In april 2013 deed de koningin van Nederland afstand van de troon ten gunste van haar zoon, de huidige koning Willem Alexander. 1) Zou de Britse koningin dat ook moeten doen? 2) Wat is het belang van een monarchie voor een land en zijn volk? 3) Is het inmiddels geen tijd om naar een republikeinse regeringsvorm over te gaan, zonder erfopvolging?
A. 1) Dat is aan haar. 2) Het kan een eenmakend beginsel voor het land zijn. Dat is wat alle landen zeggen die een monarchie hebben. Het is natuurlijk niet de enige manier om eenheid tot stand te brengen, maar wordt door sommigen verkozen. 3) Ik ben het hiermee eens, maar het is duidelijk niet het standpunt van iedereen.

V. Wij lezen Share International met grote belangstelling. We zagen toevallig dat de Italiaanse wetenschapper Andreas Rossi spoedig (april 2013) een reactor voor koude kernfusie (LENR) op de markt gaat brengen, de E-Cat (energiecatalysator), die gebruikmaakt van een uiterst controversiële en onbewezen methode van energieopwekking door kernfusie. 1) Koude kernfusie wordt al sinds 1979 door Benjamin Creme voorspeld en in 1989 volgde de bekendmaking van een doorbraak door de professoren Fleischmann en Pons die al snel door de wetenschap aan de kaak werd gesteld, dus wat moeten we van deze E-Cat denken? 2) Is het juist te veronderstellen dat de opwekking van energie door koude kernfusie bereikbaar is, praktisch haalbaar en spoedig beschikbaar zal zijn voor een energie-hongerige en wanhopige wereld? 3) Is het ook juist te denken dat de bekendmaking van Fleischmann en Pons in 1989 in diskrediet werd gebracht door wetenschappers die gevestigde belangen vertegenwoordigden, zoals degenen die er het meest bij te winnen hebben als de wereld van olie afhankelijk blijft? Uw opmerkingen over dit opmerkelijke koude-fusieproces zouden we heel interessant vinden.
A. 1) Volgens mijn informatie is dit apparaat bruikbaar, maar niet de ideale, efficiëntste methode voor het fusieproces. Het is slechts een stap in die richting. De Meester Djwhal Khul heeft, via Alice Bailey, een fusieproces voorspeld op basis van het gebruik van eenvoudige waterisotopen, die overal ter wereld beschikbaar zijn. Andrea Rossi’s proces is niet hetzelfde. 2) Ja, zeer zeker. 3) Ik vrees dat dit juist is.

V. Ik wil graag iets vragen over uw schilderij “Vlamkleurige Deva”. Ik weet dat dit schilderij, zoals u zegt, “een weergave van de vurige, 1ste-straals energie van Wil en Macht” is. Wanneer ik ernaar kijk, voel ik me sterk, maar tegelijkertijd krijg ik een vreemd koud gevoel. Komt dat koude gevoel echt door het schilderij? Houdt het verband met de 1ste straal? Ook wil ik graag vragen welke van uw schilderijen een geneeskrachtig effect hebben?
A. De uitstraling van de 1ste Straal is die van elektriciteit, die van zichzelf geen warmte geeft. Ik zou zeggen dat de meeste van mijn schilderijen een geneeskrachtig effect hebben.

V. 1) Kunt u duidelijk maken wat er waar is van alle beschuldigingen die tegen de inmiddels overleden geestelijk Avatar Sai Baba zijn geuit? Wat zegt Benjamin Creme’s Meester van alle afschuwelijke dingen waarvan Sai Baba beschuldigd wordt? 2) Waarom werd toegestaan dat de waarheid nooit is onthuld dat Jezus niet de Christus is? Hoe kan het dat de christelijke godsdienst 2000 jaar lang bedrogen is, en waarom?
A. 1) In Share International van juni 1992 beantwoordde Benjamin Creme een soortgelijke vraag: “Het behoeft geen betoog dat een Wezen van het kaliber van Sai Baba nooit betrokken zou kunnen zijn bij dergelijke praktijken. Hij is ongelooflijk ver geëvolueerd en er is niets in Hem dat zou kunnen reageren op de aantrekkingskracht van zulke activiteiten. Aan geruchten en geroddel geen gebrek in de verzamelde massa’s mensen die naar Zijn ashram trekken. Dat is onvermijdelijk. De meesten worden verrijkt door de ervaring van Zijn aanwezigheid, maar van anderen zijn de harten gesloten en zij reageren met afgunst en wrok. Het zijn de bomen met de rijkste opbrengst waarnaar de stenen worden gegooid.”
2) Het is geen kwestie van bedrog, maar van gebrek aan kennis en verkeerde interpretatie.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.