Omgaan met verandering

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd, in dit geval mei 1997.

Omgaan met verandering
door de Meester —, via Benjamin Creme

Wanneer Maitreya voor de wereld treedt, zal er voor de mens een periode beginnen van diepgaand zelfonderzoek en bespiegeling. Het is onvermijdelijk dat dit voor velen een pijnlijke en zelfs traumatische tijd zal zijn. Miljoenen mensen zijn tegenwoordig zó doordrenkt van de werkwijzen en denkbeelden uit het verleden, zo bevreesd voor een onbekende en vreemde toekomst, dat men de balans zal willen opmaken van de nieuwe toestand die zich dan voordoet.
De noodzaak van drastische en fundamentele verandering zal spoedig het denken in beslag nemen van een groeiend aantal staatslieden en politici, die popelen om hun stem te laten horen en hun stempel te drukken op de tijd. Hoe vérstrekkend deze veranderingen ook moeten zijn, het is duidelijk dat ze moeten plaatsvinden in een tempo dat gelijke tred houdt met het aanpassingsvermogen van de mensen. Niets is gebaat bij een al te gretige poging om de snelheid van de transformatie te forceren. De nieuwe fundamenten moeten, rigoureus doch logisch, stap voor beproefde stap, worden gebouwd. Alleen op zulke vaste rotsen kan het toekomstige evenwicht van de maatschappij verzekerd zijn.
Wanneer Maitreya voor het eerst Zijn plannen en verwachtingen voor het herstel van de wereld bekendmaakt, zal Zijn energie van Liefde, het Zwaard des Onderscheids, de bestaande scheidslijnen nog scherper afbakenen. De mensen zullen partij kiezen – voor of tegen de nieuwe beginselen die Hij zal voorleggen voor een beter leven voor iedereen. Zo zal het zijn. Zo zal een periode van tweedracht en misnoegen de aanvaarding van het nieuwe voorafgaan.
Geleidelijk zullen echter zelfs degenen met de minste hoop de noodzaak erkennen van de wederopbouw van de wereld en hun gewicht in de schaal leggen.
Er breekt een tijd aan zoals de Aarde nog nooit gekend heeft. Aan alle kanten en op elk niveau zullen de veranderingen hun logische weg volgen, waarbij ieders aspiraties worden vastgelegd in wet, beginsel en vorm. Zo zal de mens weer greep krijgen op zijn bestemming en zich voor altijd van de afgrond afwenden.
Natuurlijk zullen niet alle mensen even blij naar de toekomst uitzien. Op elk gebied wemelt het van onverzoenlijken die moeten worden overgehaald en omgepraat tot inschikkelijkheid. Mettertijd zullen zelfs zij die zich het meest verzetten, hun onbuigzaamheid afleggen en meewerken aan het welzijn van iedereen.
De bouwers van de nieuwe tijd wacht een eenvoudiger en beter bestaan. Dit is de tijd van beproeving en keuze. Wanneer de mensen dit beseffen, zullen zij zich rond Maitreya scharen en zelf om Zijn begeleiding en bijstand vragen, graag dienstbaar willen zijn en hun vereenzelviging met Zijn doelstellingen bevestigen.

De rechtvaardigheid van de Wet
door de Meester —, via Benjamin Creme (8 maart 2015)

Mensen leven in een veranderende wereld en moeten dat aanvaarden als de norm. Voor sommigen zullen deze veranderingen bedreigend schijnen en ongewenst, terwijl anderen, met name de jongeren, ze met open armen zullen verwelkomen. Wees ervan verzekerd dat het veranderingen ten goede zijn, ongeacht je opvatting, want ze weerspiegelen de noden van de tijd en zijn onvermijdelijk en rechtvaardig.
Mensen moeten zich realiseren dat zij zelf de omstandigheden scheppen waardoor deze veranderingen hun leven beïnvloeden. Wanneer dit realiteitsbesef vrucht draagt, zal een soepeler overgang naar de nieuwe tijd de norm worden.
Onze raad aan mensen is deze: houd niet vast aan het beschuldigen van onzichtbare krachten, maar wees je bewust van je eigen aandeel in het scheppen van de veranderingen van onze tijd. Wees ervan verzekerd dat uit deze veranderingen een extatische vreugde voort zal komen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.