De bestemming van de mens – een compilatie

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘De bestemming van de mens’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme’.

Het is Maitreya’s taak om de mensen te herinneren aan hun heroïsche bestemming en hen ervan te overtuigen dat de handeling van samendelen het vertrouwen schept dat zij zoeken. Hij zal laten zien dat samendelen niet langer een optie is, een keuze, maar een onvermijdelijk uitvloeisel van hun besef dat de mensheid Eén is. Zo zullen Maitreya en Zijn Groep de mensheid wegleiden van de peilloze diepte die, naar velen geloven, haar dreigt te verzwelgen. En zo ook zal Hij de mensen stevig op koers zetten om hun goddelijke bestemming te bereiken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het scheppen van vertrouwen’)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat zich thans in jullie midden een eenvoudige Man Gods bevindt, een mens als andere mensen, maar Eén die sinds lang vervlogen tijden een zeker Pad heeft gevolgd, die dat Pad goed kent en jullie daarop kan leiden. Dat Pad tot God, Mijn vrienden, is de Schat die Ik voor jullie in handen houdt. Open je hart en denken voor deze mogelijkheid, en bereik het doel. De Weg is eenvoudig, de Weg is zeker. Mijn Lering zal jullie daarheen leiden. (Maitreya, Boodschap nr.93)

De Christus kwam in Palestina om ons Liefde te tonen, om ons te laten zien dat de aard van goddelijkheid Liefde is, en Hij bracht voor de eerste keer volmaakte Liefde tot uitdrukking in een menselijk wezen. In 2000 jaar hebben we die hoedanigheid die Hij aan de wereld vrijgaf nog steeds niet tot uitdrukking gebracht. Natuurlijk, vele mannen en vrouwen hebben individueel in zichzelf de hoedanigheid van Liefde verwezenlijkt en zijn discipelen, ingewijden en, in sommige gevallen, Meesters van Wijsheid geworden. Door uitdrukking te geven aan de Liefde van God hebben ze de betrekkelijke volmaaktheid bereikt die de Meesters kennen, een volmaaktheid die wij voorbestemd zijn eens te openbaren. (Benjamin Creme, Transmissie – een Meditatie voor de Nieuwe Tijd)

Er is maar één weg tot God en die, Mijn vrienden, kennen jullie al. De weg tot God is de weg van Broederschap, van Rechtvaardigheid en Liefde. Er is geen andere weg; alles ligt daarin besloten. Velen zullen deze weg bitter en moeilijk vinden; maar velen meer zullen dit Pad betreden in vreugde en blijdschap over de lichtheid van hun last, en zich ontdoen van wat oud, versleten en nutteloos is, van de onbeduidendheden van het verleden; en door binnen te treden in gedeelde broederschap en vreugdevolle deelneming aan al wat is, zal die omvangrijke en groeiende Compagnie haar ware Zelf beërven. (Maitreya, Boodschap nr.15)

Het nieuwe Tijdperk, het Tijdperk van Licht, is nabij, en in deze komende tijd zullen de mensen de inspiratie en leiding vinden die hun voorvaderen misten of negeerden. Nu zullen de mensen en de Meesters ten lange leste samen werken en voorwaarts gaan, verenigd in de gezamenlijke band van Broederschap en Vertrouwen. Ons voorbeeld zal de mensen inspireren tot bovenmenselijke inspanningen en prestaties, en het Licht brengen in het hart en denken van allen. Zo zal het zijn. Zo zullen de grote geheimen van de schepping worden onthuld. En zo zal de mens de schepper en beheerder worden van zijn eigen bestemming, een God-gelijk Wezen, die de naam Mens waardig is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Tijdperk van Licht’)

Ieder individu, elk land, wordt beheerst door zijn tweede natuur. De wetten van evolutie die door deze natuur worden geregeerd, omringen het Zelf en het is aan het Zelf om te leren ze met bewustzijn te boven te komen. Bewustzijn veroorzaakt een beweging in het leven die tot evolutionaire vooruitgang leidt. Maar bewustzijn moet niet worden verward met vrijheid, want dat is de uiteindelijke bestemming van de reis door het leven. (Maitreya, Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

Maitreya en Zijn groep Meesters zijn gekomen om ons de weg te wijzen, te inspireren en te begeleiden bij het scheppen van de omstandigheden waaronder die goddelijkheid zich op de juiste wijze kan openbaren. Zij zijn gekomen om ons te leren wie we zijn. Maitreya heeft gezegd: “Ik ben gekomen om jullie de kunst van Zelf- of God-verwerkelijking te leren. Dat is de bestemming van alle mensen ter wereld.” (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

De mens staat vandaag op een tweesprong: één pad, het pad van afscheiding en splijting, waarop hij nu staat, leidt onmiskenbaar tot de ondergang. Het andere wenkt de mens naar de vervulling van zijn bestemming, het wonder dat thans niet kan worden beschreven, een pad waarop de mens in zichzelf de middelen zal vinden om een God te worden. Om de mensen te helpen kiezen, om hen bij hun oordeel bij te staan, keren de Meesters opnieuw terug in een wereld waarin ook Zij geworsteld en geleden hebben zoals de mensen thans, onzeker van het pad en de vereiste actie. Vanuit hun onmetelijke kennis en ervaring zullen Zij Hun raad geven en de mensen veilig van de afgrond wegleiden. Zo zal het zijn en zo zullen mensen weer beginnen aan de klim omhoog naar de bergtop, zeker in de wetenschap dat hun Mentors, hun Oudere Broeders, hen niet zullen verlaten of misleiden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het geheim van het leven’)

De rol van de mens is om te fungeren als een transformator van geestelijke krachten voor de lagere natuurrijken en zodoende op te treden als medewerker van God. Dat is zijn ware bestemming. Hij kan deze rol niet vervullen als hij het geestelijk leven afbakent tot één facet ervan – het godsdienstige leven. Hij kan dit alleen doen als hij ware spiritualiteit aan de dag legt in elk aspect van zijn bestaan. Dit moet ook ons politieke, economische en sociale leven omvatten, de structuren die niet langer voldoen aan onze ware behoeften en die derhalve moeten veranderen. De Christus zal dit duidelijk maken en de weg tonen voor de vestiging van politieke en economische structuren die het mogelijk maken onze geestelijke aard te openbaren. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mijn vrienden, al wat leeft is voor zijn bestaan afhankelijk van de Liefde van God. Deze eenvoudige Waarheid onderwijs Ik. Maak je die eigen. Geef haar een centrale plaats in je leven, en ga met Mij voorwaarts. Mijn broeders, de Meesters van Wijsheid, zullen jullie de eenvoudige Weg naar de toekomst tonen, een toekomst, voor jullie ontworpen door de Ene die wij God noemen. Dat Pad kan door alle mensen gevolgd worden, en door Mijn Bemiddeling zullen zij tot God komen. (Maitreya, Boodschap nr.77)

De bestemming van de mens
door de Meester —, via Benjamin Creme (5 september 2008)

Wanneer mensen zich bewust worden van hun ware vermogens zullen ze verbaasd zijn over het scala van creativiteit dat hun deelachtig zal worden. De vermetelheid van hun denken zal hen aanvankelijk verbazen en hen tot initiatieven leiden die momenteel haast onvoorstelbaar zijn. Mensen zullen zien dat zij werkelijk goden in aanleg zijn. De mensen zullen ontwaken uit de diepe sluimer van het verleden en de zware mantel van onwetendheid, die lange tijd hun voorwaartse ontwikkeling heeft gehinderd, van zich afschudden. Zo zal het zijn.
De mens staat nu op het keerpunt in zijn lange levensavontuur op planeet Aarde. Voortaan zal alle vooruitgang het gevolg zijn van zijn weloverwogen wil en rede. Niet langer zullen hebzucht en wedijver zijn reis naar volmaaktheid belemmeren; niet langer zullen oorlog en gebrek voor miljoenen zijn pad onteren en bezoedelen; nooit weer zullen wetteloosheid en afgescheidenheid op planeet Aarde heersen. De voet van de mens staat nu op de ladder van vooruitgang die hem naar de sterren zelf zal voeren. Daar Wij, jullie oudere Broeders, onze plaatsen naast jullie innemen, zullen jullie in Ons voorbeelden zien en geïnspireerd zijn om te worden als Wij. Jullie zullen zien dat Wij geen wedijver kennen, dat we alle leven in welke vorm ook hoogachten. Jullie zullen zien dat Wij zonder onderscheid of voorwaarde liefhebben, en uitsluitend en altijd werken voor de vervulling van het Plan. Mensen zijn door het Plan voorbeschikt om diezelfde volmaaktheid te bereiken; Onze taak is om hun de weg te wijzen. Het pad naar die volmaaktheid is door Ons veel betreden en We hebben de nodige bakens geplaatst: de mensen moeten de mensheid als Eén zien, broeders en zusters, kinderen van de Ene Vader. Vrijheid en Rechtvaardigheid zijn onontbeerlijk voor iedereen, overal, zonder uitzondering, en kunnen slechts door vertrouwen verwezenlijkt worden. Alleen samendelen kan dat vertrouwen scheppen en de mensen op het pad naar hun bestemming brengen. Om gelukkig te zijn moeten de mensen leven volgens de Wetten van het Leven: van Oorzaak en Gevolg, Wedergeboorte, Onschadelijkheid en Opoffering. Deze fundamentele wetten zijn de eeuwenoude bakens die de mensen behoeden voor zelfvernietiging en wroeging. Wanneer Maitreya in het volle zicht naar voren treedt zullen jullie deze Wetten opnieuw horen, want zij vormen de basis van al Zijn leringen en de basis van al het leven op planeet Aarde. De bewustwording van de mensen vereist dat de mensheid het belang van deze Wetten begrijpt en dat zij bereid en gereed is om te veranderen. Deze huidige zogenaamde beschaving heeft haar kruit verschoten, is vervallen en stervende; ze heeft de mensen weinig meer te bieden dan tegenspoed en angst en, uiteindelijk, zelfvernietiging.
Maitreya komt om de mensen te laten zien dat zij alles in zich hebben wat nodig is om de Goden te worden die ze in wezen zijn; om hun te tonen hoe eenvoudig en mooi die weg is, en om hen te inspireren hun bestemming te begrijpen en te accepteren. Maitreya twijfelt niet aan hun respons.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.