fragmenten uit een compilatie
(voor de integrale tekst, zie Share International, januari/februari 2018)

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘De Wet van Wedergeboorte’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en de boeken van Benjamin Creme.

Mensen zullen de subtiele wetten leren kennen en begrijpen die hun levens regeren: de fundamentele wet van het leven, de Wet van Karma, van oorzaak en gevolg, die de bestemming van allen bestuurt; de daarmee verbonden Wet van Wedergeboorte, die de reis van de ziel in de stof mogelijk maakt; de Wet van Onschadelijkheid, die juiste verstandhouding bestuurt; en de grote Wet van Opoffering waardoor alle evolutie plaatsvindt. Door begrip van deze wetten zullen de mensen op hun Mentors, hun Oudere Broeders gaan lijken en de Goddelijkheid openbaren waarin iedereen deelt. Ze zullen luisteren naar de lering van de Wijzen en stap voor stap hun geboorterecht beërven. De mens wordt geboren om een God te worden en niets kan die bestemming veranderen; alleen de duur ligt in de handen van de mens. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Wetten en Regels van het Leven’)

[Met de Meesters in de wereld] zal het duidelijk worden dat reïncarnatie een onontkoombaar feit is. Dit zal het menselijk denken over de reden van ons bestaan op Aarde transformeren. Wij zullen het antwoord vinden op eeuwenoude vragen als: “Waarom zijn we hier? Wie zijn we? Wat is het doel van het leven? Waar gaan we heen?” Het zal ons duidelijk worden dat we hier zijn met een zeker doel: de evolutie van de ziel in incarnatie die het evolutieproces uitvoert. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

De mens, als een ziel in incarnatie, is een God in ontwikkeling en is, door de Wet van Wedergeboorte, langzaam op weg om die goddelijkheid in volle glorie uit te drukken. Onderwijs, in de ware betekenis, is het middel waardoor een individu, via geleidelijke uitbreiding van bewuste gewaarwording, wordt toegerust en zichzelf toerust voor dat doel. Al wat aan dit proces bijdraagt, is onderwijs, hoe formeel of informeel de methode ook mag zijn… Op dit doel moet het nieuwe onderwijs gericht zijn. Het bestaan van de ziel, de Goddelijke Middelaar, moet algemene aanvaarding vinden en technieken voor contact met dit hogere beginsel moeten algemene toepassing krijgen. Wanneer stralenstructuur, evolutionaire ontwikkeling en doelstellingen van de ziel bekend en gedocumenteerd zijn, kan het onderwijs voor zowel kinderen als volwassenen wetenschappelijker worden benaderd, en het proces waarmee mensen leren Goden te worden een nieuwe betekenis krijgen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het nieuwe onderwijs’)

….

De ziel creëert op magische wijze een reeks lichamen waarin zij zich te zijner tijd werkelijk als ziel kan uitdrukken. In dat stadium zijn we een flink eind op weg naar het einde van het evolutieproces. Het vergt honderdduizenden incarnaties om dat stadium te bereiken, maar wanneer het eenmaal bereikt is en de ziel bekijkt haar weerspiegeling (de man of vrouw in incarnatie) en ziet dat die begint te reageren op haar (ziele-)hoedanigheid en goddelijker wordt, onzelfzuchtiger, meer begaan met anderen en niet slechts met de bevrediging van de eigen wensen, dan stimuleert zij het voertuig en begint een proces dat de evolutionaire reis tot een einde brengt – het proces van inwijding. Inwijding is in het leven geroepen om het evolutieproces te versnellen. Het is niet noodzakelijk, we zouden ook zonder kunnen evolueren, maar het zou miljoenen jaren langer duren om tot het punt te komen waar we nu zijn. Er zijn vijf grote planetaire inwijdingen die leiden tot volmaaktheid. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Wanneer de mens de feiten van zijn bestaan begrijpt – zijn drievoudige aard, zijn terugkerende verschijning op het fysieke gebied, de grote en rechtvaardige Wet van Karma waarvan de werking zijn leven en sterven bestuurt – dan zal hij een staat van Zijn bereiken waarin alles mogelijk wordt. Dan zullen de vermogens zich ontvouwen die in iedereen verborgen liggen, en die, wanneer ze onthuld worden, de goddelijke oorsprong van de mens zullen aantonen. Mensen zijn Goden, als ze het maar wisten. Slechts onwetendheid maakt hen blind voor hun glorie. De toekomstige tijd houdt voor de mens zo’n belofte in dat, kon hij vooruitzien, voor zijn verbaasde en verwonderde blik beelden zouden oprijzen van een verbijsterende nieuwheid. De huidige taal kan dergelijke scheppingen met geen woorden beschrijven. Niets kan de vreugde beschrijven die dan door de mens wordt gekend. Niets kan het gevoel onthullen van innerlijke vrede en krachtige activiteit. Geheiligd door betekenis, toegewijd in doelstelling, zal het leven voor de mens een oneindig scheppend potentieel hebben. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De komende tijd’)

… reïncarnatie hangt af van de bijzondere lotsbestemming van het individu. Wanneer hij of zij niet voldoende ontwikkeld is, bestaat er geen lotsbestemming als zodanig: het individu wordt simpelweg opnieuw in incarnatie getrokken. Wanneer de man of vrouw wat verder is gevorderd, wordt zijn of haar lotsbestemming die van een groep. In het geval van een discipel of ingewijde worden de cycli van incarnaties echter beheerst door de individuele lotsbestemming en, vooral, door het verlangen tot dienen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Deze meer ontwikkelde ego’s … incarneren onder de groepswet voor een speciaal doel, onder invloed van de energie van een bepaalde straal en in verband met een bepaald aspect van het Plan. Elke generatie brengt een groep in incarnatie die over de kennis en de bekwaamheid beschikt om de problemen van die periode min of meer aan te kunnen. Op deze wijze ontwikkelt en ontvouwt het plan zich geleidelijk door het werk van opeenvolgende groepen die keer op keer in incarnatie komen, groepen die eventueel weer voor aeonen uit incarnatie kunnen verdwijnen aan het einde van een tijdperk. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Zolang Ik bij jullie ben, zal Ik jullie wonderen tonen waarvan je zelfs niet kunt dromen. Ik zal jullie de aard van God op een nieuwe wijze tonen. Ik zal uit jullie hart de angst verwijderen voor de dood, de angst voor het leven zelf, de angst voor je broeder en voor jezelf. Ik zal jullie helpen die onwetendheid achter je te laten, en met Mij te wandelen in het nieuwe Licht. Ik heb jullie hulp nodig bij deze taken, Mijn broeders, want niets waardevols valt de mens toe dan door zijn eigen inspanningen. Zo is het altijd geweest. Neem Mijn hand, Mijn vrienden, en Ik zal jullie naar een nieuw land leiden, waar jullie ware aard als goden zal opbloeien, waar alle mensen gezamenlijk, als broeders, hun levensdroom in vervulling zullen brengen. (Maitreya, Boodschap nr.123)

….

Dat bepaalt de ziel [of we man of vrouw zijn]. Afhankelijk van haar doelstelling is het de ziel die in alle opzichten de voertuigen voor haar uitdrukking op het stoffelijk gebied creëert. Wij zijn niets anders dan een uitdrukking van onze ziel. Op het gebied van de ziel bestaat er geen ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’, en het onderscheid in geslachten op ons niveau is slechts een weerspiegeling van de polariteit van de Vader-Moeder God, door de vereniging waarvan wij als zielen tot bestaan komen. Door de herhaalde ervaring van man of vrouw zijn, brengen we uiteindelijk beide aspecten in evenwicht. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Je kunt heel vaak in hetzelfde mensenras incarneren, of een aantal verschillende ervaringen opdoen binnen vijf verschillende rassen na elkaar. Of je blijft steeds bij hetzelfde ras. Het kan zijn dat we, als westerling, nooit in het Oosten incarneren of, als oosterling, nooit in het Westen; of we kunnen gedurende vele incarnaties heen en weer gaan. Het hangt af van je individuele bestemming. (Benjamin Creme, De Leringen van de Oude Wijsheid)

De Wet van Wedergeboorte
door de Meester —, via Benjamin Creme
In het begrip van de mens heerst grote verwarring omtrent de wetten die de wedergeboorte regeren. Deze verwarring weerspiegelt zich in de verschillende leringen en interpretaties die bestaan en die de onwetendheid en angst van de mens nog verder vergroten. Gedurende ontelbare eeuwen heeft er in het Oosten zelden twijfel bestaan aan het denkbeeld van opeenvolgende levens, geregeerd door een onveranderlijke wet van karma. Het resultaat was een bereidwillige aanvaarding van de omstandigheden in het heden, hoe vernederend en onmenselijk die ook waren.
In het Westen echter, heeft het denkbeeld van herhaalde incarnaties een sluimerend leven geleid en de aandacht van slechts weinigen beziggehouden, sinds het in de zesde eeuw op aansporen van keizer Justinianus buiten de leringen van de Kerk werd geplaatst. Als de leringen van Origenes onderdeel waren gebleven van het christelijk geloof, dan zou in het Westen een volkomen andere benadering bestaan van de feiten van leven en dood. Die grote Ingewijde kende en onderrichtte de waarheid van de cycli van incarnaties, ingesteld door de Heer der Wereld, die plaatsvinden onder de impuls van de Wet van Opoffering en die worden geregeerd door de Wet van Oorzaak en Gevolg. De verwijdering van deze waarheid uit de leringen van de Kerk heeft geleid tot de onwetendheid en angst die tegenwoordig zo sterk heersen. Waar de belangstelling voor reïncarnatie gebleven is, heeft zij grotendeels de vorm aangenomen van een bijna exclusieve interesse voor de veronderstelde persoonlijke bijzonderheden van vorige levens. In de komende cyclus van Waterman zal er een geheel nieuwe benadering komen van de Wet van Wedergeboorte. Niet langer zal de oude, fatalistische aanvaarding van alles wat er gebeurt, als de onverbiddelijke hand van karma, het Oosten in haar greep houden en miljoenen veroordelen tot een leven van sloven en pijn; niet langer zullen de mensen in het Westen de ogen sluiten voor de fundamentele wetten van hun bestaan en de persoonlijke verantwoordelijkheid die de werking van deze wetten meebrengt. De mensen zullen weten dat zij zelf, door hun denken en handelen, de omstandigheden van hun leven scheppen; maar ook dat zij door de werking van deze zelfde wetten hun aard en omstandigheden kunnen omvormen en ten goede veranderen.
Dit zal leiden tot herwaardering van de zin en het doel van het leven en tot een gezondere benadering van het feit van de dood. Een begrip van de continuïteit van alle leven, belichaamd of niet, zal de huidige angst vervangen; de oude afkeer van de dood als het einde van alles zal verdwijnen in het nieuwe licht dat het denken van de mensen zal verlichten. Dit nieuwe licht zal schijnen tot in de donkerste hoeken van bijgeloof en onwetendheid, en de mensen bewust maken van hun goddelijkheid als onsterfelijke zielen. Het ware begrip van de stelregel van de Christus, dat we oogsten wat we zaaien, zal het menselijk bestaan in al zijn aspecten veranderen. De huidige afgescheidenheid zal vervangen worden door tot nog toe ongekende verdraagzaamheid en onschadelijkheid, naarmate de mensen de rechtvaardigheid en de logica van de wet herkennen. Het nieuwe tijdperk zal nieuwe inzichten brengen en de mens zal het leven tegemoet treden als het avontuur dat het is, een ontdekkingstocht – de ontdekking van het feit dat God en de mens één zijn; dat niets verdeeldheid schept behalve de beperkte visie van de zoeker; dat alle mensen een andere weg gaan naar hetzelfde doel, en dat het doel van al ons streven het besef is van de goddelijkheid die wacht op onze erkenning. Onder de grote Wet van Wedergeboorte ondernemen we die reis keer op keer, totdat we ten slotte het Licht binnengaan van ons eigen begrip als zelf-vervolmaakte Zonen van God.

fragmenten uit het interview met dr. Jeffrey Long door McNair Ezzard
(Voor de integrale tekst, zie Share International januari/februari 2018)

Dr. Jeffrey Long is praktiserend arts en radiotherapeut-oncoloog in de VS. Hij is oprichter van de Near Death Experience Research Foundation (stichting voor onderzoek naar bijna-doodervaringen), een gratis dienst die in de afgelopen ruim 15 jaar de bijna-doodverhalen van meer dan 4000 mensen uit de hele wereld heeft verzameld en gearchiveerd. Deelnemers aan het onderzoek van de stichting vullen een gedetailleerde online enquête in betreffende hun ervaring. Dr. Long publiceerde in 2011 de bevindingen van zijn eerste onderzoek in zijn boek Bijna-doodervaringen: Een wetenschappelijke analyse van ervaringsverhalen, een New York Times bestseller. De resultaten van zijn recentste onderzoek zijn te vinden in zijn boek, God and the Afterlife: The Groundbreaking New Evidence for God and Near-Death Experience. McNair Ezzard interviewde hem voor Share International.

Share International: Hoe bent u geïnteresseerd geraakt in bijna-doodervaringen (BDE’s)?
Jeffrey Long: Decennia geleden was ik in opleiding voor mijn medische specialisatie, radiotherapie-oncologie. Ik bladerde door een van de meest prestigieuze medische tijdschriften, The Journal of the American Medical Association, toen ik een artikel over kanker vond met in de titel ‘Near-Death Experience’ (BDE). Alles in mijn medische training suggereerde dat je dood bent of niet dood bent, dus wat was deze bijna-doodervaring? Ik las het artikel en was gefascineerd. Er waren mensen over de hele wereld met deze opvallend vergelijkbare ervaringen, ongeacht de omstandigheden van hun dood. Ik herinner me dat ik dacht: “Mijn hemel, waarom onderzoeken mensen deze ervaringen niet?” Ik was verkocht en begon er meer over te lezen. Ik heb toen mijn onderzoekswebsite [nderf.org] opgezet, die uiteindelijk tot de boeken heeft geleid…

SI: Geloofde u voor het begin van uw onderzoek in een leven na de dood?
JL: Misschien oppervlakkig. Het was meer wensdenken. Mijn geloof hierin was niet gebaseerd op bewijs. Dat is nu allemaal veranderd met het bewijs dat ik heb. Het heeft de tand des tijds vele jaren en vele debatten doorstaan. We hebben nu sterk bewijs van BDE’s, dat er inderdaad een leven na de dood is. Het is een realiteit voor ons allemaal…

SI: Wat heeft u ertoe gebracht uw tweede boek over BDE’s, God and the Afterlife te publiceren?|
JL: Tijdens het onderzoek was ik erg onder de indruk van hoe vaak mensen God hadden ervaren of zich daarvan bewust waren geworden. Dat is hun woord  “God”. De omschrijvingen waren opmerkelijk. Ik vond dat het gepast was om daar enquêtevragen over te stellen.
In de meest recente enquête op onze website vroegen we: “Bent u tijdens uw ervaring tegen specifieke informatie of een gewaarwording aangelopen dat God of een Opperwezen wel of niet bestaat?” 45,5 procent antwoordde “Ja”. Slechts 14,8 procent zei dat ze het niet zeker wisten. En ongeveer 40 procent zei: “Nee.” Er stond een vak onder waarin mensen opmerkingen konden plaatsen. Het was duidelijk dat iedereen die “Ja” antwoordde ook “Ja” bedoelde.
We vroegen ook naar het geloof van mensen in God voorafgaand aan hun BDE en daarna. Een enorm percentage schreef: “Wauw! Ik snap het nu. Ik geloof absoluut dat God bestaat.” Er was geen twijfel, niet gebaseerd op geloof, maar op persoonlijke ervaring. Dat is een van de meer opvallende veranderingen in de overtuigingen van mensen.

SI: Probeerde u met de opzet van uw onderzoek overtuigingen van een bepaalde religie te verifiëren?
JL: Nee. Eigenlijk was ik heel specifiek alleen op zoek naar de feiten  als onderzoeker en dokter. Ik wilde me laten leiden door de bevindingen die uit het onderzoek naar voren kwamen.
We hebben meer dan 4000 BDE’s op de website staan. Als ik het fout zou hebben in mijn conclusie over BDE’s, zouden er veel mensen zijn die dat materiaal zouden lezen en mij op de fout in mijn onderzoek zouden wijzen. Ik heb dat niemand horen doen.
Wat betreft religie is het belangrijk op te merken dat wanneer God in BDE’s voorkomt, dat in wezen nooit ervaren wordt als validering van enige aardse religie. God omvat alles wat we over God willen denken.
Veruit de belangrijkste boodschap die mensen terugbrachten uit hun BDE, als zij God ontmoetten, is dat God ons totaal en volledig liefheeft voor wie we zijn  ongeacht ons geloof of gebrek aan geloof in religie, ons geslacht, sociale status of iets anders. Dat is misschien wel de krachtigste boodschap die God voor ons lijkt te hebben in de BDE.

SI: Hoe omschrijven mensen God?
JL: Het belangrijkste wat je niet moet vergeten, is dat God niet fysiek is. Wanneer je je in een BDE bevindt, is het geen onafhankelijk, aards, fysiek rijk. Het is een niet-fysiek gebied. Veel regels die we in ons aardse leven kenden, zijn niet van toepassing. Vrijwel iedereen zegt bijvoorbeeld dat de tijd zoals we die op aarde kennen daar niet bestaat of radicaal anders is.
Gods uiterlijk kan verschillen. In een BDE kan God elke verschijning kiezen die God wil. Meestal wordt God omschreven als Licht, vaak een licht met een intense en liefdevolle aanwezigheid. Het kan in sommige opzichten meer humanoïde voorkomen, of eenvoudig worden gevoeld of waargenomen als een aanwezigheid. De ervaarders weten zeker dat het God is. Er is een visueel of auditief teken dat zij als God herkennen…

SI: In het boek zegt u dat veel BD-ervaarders informatie ontvangen over het doel van het leven. Kunt u daar iets over zeggen?
JL: In de recentste versie van mijn enquête was een vraag toegevoegd: “Hebt u tijdens uw BDE informatie gekregen over de betekenis en het doel van de aarde?” De fascinerende bevinding is dat een groot percentage van de mensen “Ja” zei. Ze kwamen inderdaad met dergelijke informatie in aanraking. Ze konden hun antwoord ook toelichten.
Een van de meest voorkomende reacties op wat we hier doen en wat belangrijk is voor ons aardse doel is liefde. Het is liefde voor onszelf, liefde voor andere mensen en liefde voor de aarde. Lessen over liefde, leren over liefde en groeien in liefde lijken de sterkste doelen te zijn. Bijna nooit hebben mensen informatie gekregen over een specifieke roeping  om leraar of arts te worden. Anderen zeggen verder dat een betekenis en een doel van ons leven is om te leren. We moeten groeien. We moeten gaan begrijpen.
De belangrijkste boodschap is dat terwijl hier op aarde sprake is van nihilisme, depressie, angsten, frustraties en moeilijkheden, het geruststellend is om te weten dat ons aardse leven uiterst zinvol en belangrijk is. Er is een werkelijke betekenis voor het aardse leven bij elke stap, zelfs als het moeilijk is…

SI: Waren voor mensen met verschillende religieuze achtergronden de BDE’s anders of vergelijkbaar?
JL: Ze waren opvallend gelijk in hun beschrijvingen van God. Ik kon geen enkel verschil vinden in hoe God werd beschreven, of hoe God werd ervaren, ongeacht religieuze achtergrond.
Een eerdere religieuze overtuiging heeft geen significante invloed op de BDE. Het is verbazingwekkend als je erover nadenkt. Je zou een hindoe uit India kunnen zijn, een moslim uit Egypte, of een christen uit de Verenigde Staten, als je een BDE hebt, zullen de ervaringen vergelijkbaar zijn.
Er was wel een verschil met atheïsten. Een klein deel van de deelnemers beschreef zichzelf als atheïst op het moment dat ze hun ervaring hadden. Vanuit het gezichtspunt van een atheïst kan God niet bestaan, op geen enkele manier. Toch kwamen deze atheïsten onverwacht met God in aanraking. Op één na waren alle atheïsten na hun BDE niet langer atheïst…

fragmenten uit het artikel van Elisa Graf

Over reïncarnatie schijnt de Duitse filosoof Johann Wolfgang von Goethe gezegd te hebben: “Zolang je geen weet hebt van de voortdurende wet van Sterven en Wederzijn, ben je slechts een onduidelijke gast op een donkere Aarde.” Al millennia wordt er druk over dit onderwerp gediscussieerd. Het is een terugkerend thema binnen bijna alle geloofsovertuigingen en werd omarmd door vele illustere figuren, onder wie zieners als Plato, Pythagoras, de H. Augustinus, Leonardo da Vinci, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Kant, Wagner, Voltaire, Tolstoj, Kipling en Böhme.

Reïncarnatie is een Latijns woord dat letterlijk “opnieuw het vlees binnengaan” betekent. In de een of andere vorm komt het thema aan bod in alle godsdiensten. Ongeacht welke religieuze stroming men aanhangt, lijkt het alsof het denken van velen openstaat voor de mogelijkheid van reïncarnatie. In 2010 voerden de Global Research Society en het Institute for Social Research (Ipsos) voor Reuters een enquête uit onder meer dan 18.000 deelnemers in 28 landen. 51 procent van de ondervraagden gaf aan in reïncarnatie te geloven. Gegevens van het Pew Forum on Religion and Public Life (enquête 2009) laten zien dat een kwart van de Amerikanen in reïncarnatie gelooft, en maar liefst 24 procent van de Amerikaanse christenen. Degenen die bekend zijn met de leringen van de Oude Wijsheid zien reïncarnatie als een grote natuurwet – een hoeksteen voor het begrijpen van het evolutieproces in de mens. Alice Bailey schrijft in de Wederverschijning van de Christus “…in de erkenning van deze wet ligt de oplossing van alle menselijke problemen, en het antwoord op veel levensvragen… De Wet van Wedergeboorte belichaamt de praktische kennis die de mensheid op dit moment nodig heeft om op de juiste wijze haar godsdienstige, politieke, economische, gemeenschappelijke en persoonlijke leven in te richten en zo de juiste verhoudingen te creëren tot het Goddelijke aspect in alle levensvormen.”

Veel van de mystieke tradities in de wereld, zoals de gnostiek, de Griekse mysteriescholen, de hermetische tradities, het druïsme en de kabbala accepteren het feit van reïncarnatie openlijk. Maar in elke godsdienst bestaan ook stromingen die wijzen op de erkenning van wedergeboorte als universeel onderdeel van Gods ontwerp. Zo zijn er bijvoorbeeld veel aanwijzingen dat reïncarnatie tijdens de beginjaren van de christelijke kerk aanvaard werd. Met name Origenes (185-253 na Chr.), een van de eerste kerkvaders, was een uitgesproken pleitbezorger van het onderwerp. Hij zei: “Elke ziel komt de wereld binnen, versterkt door de overwinningen of verzwakt door de tekortkomingen in vorige levens. Haar plek in de wereld wordt bepaald door deugden en tekortkomingen uit het verleden.” Het gevolg was dat keizer Justinianus om politieke redenen en zonder steun van de paus de leringen van Origines in het jaar 553 in de ban deed.

Voor Indiase godsdiensten, waaronder het boeddhisme, jaïnisme, sikhisme en hindoeïsme, samen goed voor meer dan een miljard gelovigen, is reïncarnatie een basisprincipe. Swami Bhaskarananda, voorzitter van de Vedanta Society in Seattle (Washington, VS), legt uit: “De meeste hindoes beschouwen het als een feit,” waarvoor het bewijs geleverd wordt door mensen die zich hun vorige levens kunnen herinneren, evenals de getuigenissen van heiligen of de geschriften. In de Bhagavad-gita zegt Sri Krishna bijvoorbeeld tegen Arjuna: “Arjuna, beiden hebben wij al vele geboortes gekend. Jij herinnert je die geboortes niet, maar ik herinner me ze allemaal.”

Evenals het hindoeïsme gaat het boeddhisme uit van een schijnbaar eindeloze cyclus van levens, bekend als samsara. Deze religies bieden hun volgelingen middelen om te ontsnappen aan de cyclus van wedergeboortes. De boeddhistische monnik S. Dhammika vraagt zich af: “Wat is er erger dan een levensvisie die geen tweede kansen biedt, geen kans om de fouten die je in dit leven hebt gemaakt goed te maken en geen tijd om de vaardigheden en vermogens die je in dit leven hebt opgebouwd verder te ontwikkelen.” Hij zegt dat als je er volgens de Boeddha “niet in slaagt in dit leven Nirvana te bereiken, er weer een mogelijkheid is om het in het volgende leven te proberen, zodat je echt van je fouten kunt leren.”

De geleerde Andrei Younis zegt dat de meeste moslims niet geloven in reïncarnatie, maar meer in de notie dat men maar één keer leeft en Allah of God ons lot zal bepalen op de Dag des Oordeels. Hoewel hij in zijn boek Islam in Relation to the Christ Impulse – a Search for Reconciliation between Christianity and Islam opmerkt dat de islam de leer van reïncarnatie niet per se onderschrijft of verspreidt, maar dat interessante passages in de Koran erop wijzen dat reïncarnatie niet direct ontkend of tegengesproken wordt. Hij verwijst naar vers 2.28, dat vraagt “Hoe kun je Allah ontkennen? Gaf hij jou niet het leven toen je dood was, en zal hij je niet laten sterven en weer tot leven wekken? Zul jij niet uiteindelijk tot hem weerkeren?”

Sommige stromingen van de islam komen uit voor hun geloof in reïncarnatie, zoals de Druzen en Alawi, die vooral in Libanon, Syrië en Turkije leven. Voor de Druzen is reïncarnatie een onderdeel van hun dagelijks leven; als een kind zich vorige levens herinnert en daarover vertelt, wordt dit serieus genomen. En als een kind zijn naam uit een vorig leven herinnert, wordt het naar de overgebleven familieleden van zijn vorige incarnatie gebracht.

Een opmerkelijk verhaal van een druzisch kind uit de Golanhoogte is opgetekend in het boek van de Duitse onderzoeker Trutz Hardo, Children Who Have Lived Before: Reincarnation Today (Kinderen die eerder geleefd hebben: Reïncarnatie vandaag). Het werd hem verteld door getuige dr. Eli Lasch – die bekend is door het opzetten van de gezondheidszorg in Gaza als onderdeel van het Israëlisch overheidsbeleid in de jaren 60. De jongen werd geboren met een opmerkelijk lange rode moedervlek op zijn schedel. Toen hij oud genoeg was om te kunnen praten, vertelde hij zijn familie dat hij in een vorig leven gestorven was aan een fatale klap op het hoofd. Hij wist zich ook de naam te herinneren van het dorp waar hij had gewoond. Toen hij drie jaar oud was werd hij meegenomen naar het dorp, waar hij zich zijn vroegere voor- en achternaam herinnerde, evenals de naam van een buurtgenoot met wie hij een conflict had. Hij kon degenen die hem erheen gebracht hadden, aanwijzen waar zijn lichaam begraven lag, onder een stapel stenen. Onder de stapel stenen werd een skelet met een schedelfractuur gevonden….

Hoewel de oppervlakkige verschillen tussen de verschillende religieuze en spirituele tradities groot lijken, vormt de acceptatie van reïncarnatie een rode draad die deel uitmaakt van het omvangrijke weefsel van de menselijke geloofssystemen. De Meester van Benjamin Creme schrijft: “Om gelukkig te zijn moeten de mensen leven volgens de Wetten van het Leven: van Oorzaak en Gevolg, Wedergeboorte, Onschadelijkheid en Opoffering. Deze fundamentele wetten zijn de eeuwenoude bakens die de mensen behoeden voor zelfvernietiging en wroeging.

“Wanneer Maitreya in het volle zicht naar voren treedt zullen jullie deze Wetten opnieuw horen, want zij vormen de basis van al Zijn leringen en de basis van al het leven op planeet Aarde.”

fragmenten uit het artikel van Corné Quartel

Door de geschiedenis heen hebben grote zielen de mensheid nieuwe inzichten gegeven in onze waarneming van de werkelijkheid. Zij vatten een verfijnder aspect van een hogere orde of spirituele waarheid en waren in staat het een vorm te geven – een wiskundige of chemische formule, een muziekstuk of schilderij – en wezen zo de weg vooruit en inspireerden de evolutie van de mensheid langs bepaalde lijnen.

Enkele conservatieve politici stelden recent de vraag: ‘Wat is het nut van kunst? Waar is het goed voor?’ in ‘t streven om te bezuinigen op subsidies of het commercialiseren van wat ze ‘de creatieve industrie’ noemen.

 Je zou even goed kunnen vragen ‘Wat is de zin van schoonheid?’ of ‘Wat is het doel van liefde?’. Toch is het een vraag die de moeite waard is om dieper op in te gaan. De ironie is dat hedendaagse kunst in de laatste decennia (na drugs) de grootste ongereguleerde industrie in de wereld is geworden, met een geschatte jaarlijkse omzet van 18 miljard dollar.

Is kunst niet van vitaal belang voor de cultuur van een beschaving? Interessant is dat de Agni Yoga-leringen (in Hiërarchie) en ook prof. Nicholas Roerich aan cultuur refereren als cult-ur, wat ‘verering van licht’ betekent (‘ur’ is Sanskriet voor licht). Cultuur kan gedefinieerd worden als een samenhangende set van immateriële waarden, die geleidelijk weerspiegeld wordt in de meer praktische, concrete, politieke, economische, opvoedkundige en sociale structuren, die we beschaving noemen. Dit kost tijd. W.G. Ogburn1 noemt dit culture lag. Kunnen we misschien stellen dat het ontstaan van de moderne kunst in de 20ste eeuw, die brak met de traditionele vormen waarin schoonheid verondersteld werd zich te manifesteren, ook impliceert dat de transformatie van onze beschaving ophanden is?

Helaas heeft onze cultuur – en daarmee elk terrein in onze samenleving – sinds de jaren 80 geleden onder de opkomst van marktwerking en materialisme. In de kunstwereld resulteerde dit in te veel nadruk op het vormaspect en persoonlijke expressie, ten koste van het streven naar schoonheid.

De afgelopen decennia is de hele kunstwereld door commercialisering aangetast en dit beïnvloedt hoe kunst gemaakt, verkocht, tentoongesteld en – het belangrijkste – ervaren wordt. Kunst werd een investering en door gebruikmaking van mediastrategieën stegen de prijzen explosief. Musea hebben tegenwoordig nog nauwelijks de vereiste middelen voor kunstaankopen en zijn in hun keuze van welke werken ze tentoonstellen en promoten steeds meer afhankelijk van beleggers en hedge fund-managers. Maar bepaalt wat een kunstwerk kost de waarde ervan? Musea zijn merken, populistische instellingen, geworden en maken gebruik van marketingstrategieën als ‘de schok van het nieuwe’. Kunstcriticus Robert Hughes stelde in zijn met een Emmy bekroonde documentaire The curse of the Mona Lisa (‘De vloek van de Mona Lisa’): “Wanneer kunst slechts als spektakel wordt gezien, komt ze los te staan van elke werkelijke context en verliest ze haar betekenis”.

Wat grootse kunst onderscheidt van veel hedendaagse kunst wordt bepaald door de betekenis, niet de vorm. Sommige muziekstukken of schilderijen zijn wat techniek betreft misschien ‘achterhaald’, maar blijven relevant omdat we reageren op hun betekenis en innerlijke schoonheid. Mensen reageren op de energie van Rembrandts schilderijen. Hij kon een eenvoudige man van de straat als Christus afbeelden en zijn latere zelfportretten personifiëren de ziel. Voormalig directeur van het Metropolitan Museum of Art, Philippe de Montebello, zei: “Sommige werken, zoals de Mona Lisa, zijn zó transcendentaal dat we niet het recht hebben om ze als handelswaar te gebruiken.”

Kunst is de uitdrukking van hoe de kunstenaar de werkelijkheid ervaart. Hoe meer ontwikkeld de kunstenaar, des te verfijnder zijn bewustzijn van die werkelijkheid en des te verfijnder zijn vermogen om daar vorm aan te geven…

1) William Ogburn is een Amerikaanse socioloog en opvoedkundige, bekend van zijn cultural lag-theorie, de tijd die een samenleving nodig heeft om zich aan te passen aan technologische en andere veranderingen. Alvin Toffler refereert hier ook aan in zijn boek Future Shock.

Een reeks milde schokken golfde half december 2017 door de VS, nadat opmerkelijke artikelen in The New York Times, The Washington Post en op Politico.com onthulden dat het Amerikaanse ministerie van Defensie onlangs een geheim, vijfjarig programma voor onderzoek naar ufo’s had uitgevoerd.

De onthulling ontkrachtte de vele beweringen van militaire voorlichtingsfunctionarissen door de jaren heen dat de regering na beëindiging van Project Blue Book in 1969 was gestopt met het onderzoeken van ufo’s. Blue Book was een programma van de Amerikaanse luchtmacht dat duizenden ufo-waarnemingen, die in de jaren 1950 en 1960 door burgers gemeld werden, onderzocht en concludeerde dat de meerderheid van de waarnemingen verkeerde identificaties van natuurverschijnselen of conventionele vliegtuigen was. Maar veel critici in die tijd en sindsdien veroordeelden het project als een schijnvertoning en publiciteitscampagne die bedoeld was om de publieke belangstelling voor het fenomeen te temperen.

De verhalen die in het weekeinde van 16 en 19 december 2017 insloegen als een bom werden snel opgepikt en onverbloemd overgenomen door grote televisie- en radiozenders, evenals de reguliere online-media zoals Space.com, Esquire, Salon.com, Vanity Fair en verschillende buitenlandse nieuwssites.

De online-versie van het artikel in The New York Times bevatte ook vrijgegeven videobeelden van een straaljager van de Amerikaanse marine. In november 2004, voor de kust van San Diego (Californië), kwam het straalvliegtuig een vleugelloos ca. 12 m lang voorwerp tegen dat met ongelooflijke snelheid vloog en onconventionele grillige manoeuvres maakte. In een interview met ABC News zei de inmiddels gepensioneerde piloot dat hij in zijn 18 jaar lange ervaring nog nooit zoiets had gezien, en: “Ik denk dat het niet van deze wereld was”.

Het nieuw onthulde geheime programma (Advanced Aviation Threat Identification Program) liep van 2007-2012. Het was opgezet en gefinancierd als gevolg van de inspanningen van de voormalig Amerikaanse senator Harry Reid en de overleden senatoren Ted Stevens en Daniel Inouye. Reid vertelde The New York Times dat hij altijd geïnteresseerd was geweest in onderwerpen betreffende de ruimte en nog meer geïnteresseerd raakte in het ufoverschijnsel toen de overleden senator John Glenn, voormalig marinepiloot en NASA-astronaut, hem zei dat er een serieus overheidsonderzoek zou moeten komen naar ufo’s, inclusief interviews met militaire piloten.

Het project werd vanuit het Pentagon geleid door Luis Elizondo, een hooggeplaatste inlichtingenofficier die voor de CIA, het Amerikaanse leger en het bureau van de minister van Defensie heeft gewerkt. Op het hoogtepunt van het project gaf hij leiding aan meer dan 40 wetenschappers en technici. Ze onderzochten schatten aan gegevens van het leger, beoordeelden als geheim aangemerkte films, interviewden getuigen, analyseerden mysterieus materiaal dat naar verluidt van ufo’s afkomstig zou zijn en schreven meer dan 30 dikke technische rapporten die niet openbaar gemaakt worden. Hoewel de financiële steun voor het programma in 2012 werd beëindigd, zei Elizondo dat een soortgelijk programma nog steeds ergens binnen het ministerie van Defensie bestaat.

Het verhaal is om meerdere redenen belangrijk:

• Het normaal zwijgzame Pentagon heeft het bestaan van het programma toegegeven.

• Het had de steun van machtige Amerikaanse senatoren die privé geïnteresseerd waren in het ufo-onderwerp.

• Elizondo is in rang de hoogste voormalig beroepsinlichtingenofficier die zich in de recente geschiedenis officieel over ufo’s heeft uitgesproken. In een interview met The Telegraph de week na de onthullingen zei hij: “Als dit een rechtbank was, hebben we naar mijn mening het punt bereikt van “boven redelijke twijfel verheven”. Ik gebruik de term ufo niet graag, maar dat is wat we zien … dus moeten we ons de vraag stellen waar ze vandaan komen.”

• Voor het eerst in bijna 50 jaar besteedde een groot deel van de voornaamste Amerikaanse media serieus aandacht aan het onderwerp. Vanaf de jaren 1940 tot eind jaren 1960 werden duizenden ufo-waarnemingen direct in nieuwsuitzendingen in het hele land gemeld. Maar sinds het einde van de jaren 1960 werd hun berichtgeving over het ufofenomeen, als ze er al over berichtten, gekenmerkt door meewarigheid en afwijzing.

Lezers van Share International en anderen die buiten de VS wonen, hebben zich misschien afgevraagd: waarom al dit gedoe? Er is een aantal landen dat openlijk de realiteit van ufo’s erkent. Sommige, zoals een paar in Latijns-Amerika en zelfs China, hebben doorlopende transparante programma’s waarin burgers met overheidsinstanties samenwerken om significante ufo-waarnemingen te verzamelen, te documenteren en te onderzoeken.

Dit is het “gedoe”: sinds 1969 is het officiële standpunt van de Amerikaanse overheid geweest dat ufo’s – dat wil zeggen abnormale voorwerpen in de lucht die misschien een buitenaardse oorsprong hebben – niet bestaan.

In hun verschillende artikelen over ufo’s bevestigden Benjamin Creme’s Meester en Benjamin Creme zelf dat er onder leiding van machtige regeringen om kwalijke redenen een voortdurende doofpotoperatie bestaat over de aanwezigheid op Aarde van gezanten van andere planeten.

Ze zijn niet alleen. Talloze voormalig militaire officieren en enkele voormalig inlichtingenfunctionarissen in de VS zijn in de afgelopen decennia naar voren gekomen en hebben het bestaan van de doofpot bevestigd. Maar ze zijn grotendeels genegeerd of gestigmatiseerd door de belangrijkste media. Waarom? Omdat journalisten, redacteuren en opiniemakers bij veel van de beste, nationale nieuwsorganisaties, zoals The New York Times en tv-nieuwsnetwerken, sinds eind jaren 1960 heimelijk met het leger en de inlichtingendiensten hebben samengewerkt in een propagandacampagne van diskrediet en hoon. Regionale en lokale nieuwsbladen volgden de nationale leiders. Dit is grondig gedocumenteerd door verschillende ufo- en nationale veiligheidsonderzoekers, onder wie Richard Dolan, in UFO’s and The National Security State (2000), en wijlen de Canadese onderzoeksjournalist Terry Hansen, in The Missing Times: News Media Complicity in the UFO Cover-up (2001).

Met deze jongste onthulling is er een bres in het bolwerk van de ufo-doofpot geslagen. Het wordt nog interessant om te zien of de reguliere media het verhaal blijven volgen en verder onderzoek doen, of verder gaan en de zaak door het gat in hun geheugen laten verdwijnen. Een voormalig ambtenaar van het Amerikaanse inlichtingenagentschap, die nu met Elizondo in een particulier gefinancierde ufo-onderzoeksorganisatie werkt, wijst erop dat publieke betrokkenheid en druk op de media cruciaal zijn.

Laten we ons de voorspelling herinneren van de Meester van Benjamin Creme in De Bundeling van de Krachten van Licht en er moed uit vatten, namelijk, dat een toename van waarnemingen “in ongekende aantallen” zal doorgaan, totdat “degenen die onwrikbaar hebben geweigerd de realiteit van dit fenomeen serieus te nemen, het moeilijk zullen vinden het te ontkennen”.

William Allen is medewerker van Share International in Californië, VS.