Rede en intuïtie

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Dit artikel verscheen voor het eerst in september 1982 en herinnert ons aan het potentieel van de mensheid en wijst naar een meer verlichte toekomst naarmate we in toenemende mate leren gebruik te maken van de vermogens van de ziel.

Rede en intuïtie

We gaan momenteel een tijdperk binnen waarin de rede geleidelijk zal worden vervangen door de hogere gave van de intuïtie. Dat wat het redeneervermogen van de mens vormt, en waar hij terecht trots op is, zal op een dag onder de drempel van het bewustzijn zakken en even instinctief worden als ademen of bewegen nu zijn. Er wacht de mens een geweldige groei van bewustzijn door de ontplooiing van zijn intuïtie, een bewustzijn van Zijnstoestanden die vooralsnog geheel onbekend zijn aan de mens, maar die gereed liggen om door zijn ontwaakte denkvermogen te worden waargenomen. Aan elke uitbreiding van het bewustzijn gaat een periode van spanning vooraf, en deze tijd van strijd en moeilijkheden waar de mensheid nu doorheen gaat, zal gevolgd worden door een periode van rust en evenwicht die de weg zal bereiden voor de geleidelijke opbloei van de intuïtie. Wanneer dat plaatsvindt, zal de mens rechtstreeks en onloochenbaar zijn ware aard kennen als een ziel die is geschapen naar Gods beeld.

Met behulp van de ontwaakte intuïtie zal de mens de geheimen der natuur ontdekken en leren zijn rol te spelen in het Plan van evolutie voor alle natuurrijken. Hij zal in zichzelf vermogens en kennis ontdekken die zijn stoutste dromen overtreffen; al wat hij moet weten, zal onmiddellijk in zijn verlichte denkvermogen opkomen. De volgende stap in de opbloei van het ras zal de komst zijn van die zielen in wie het intuïtieve vermogen reeds actief en krachtig is. Die zielen worden nu verzameld op de innerlijke niveaus van het leven en zullen spoedig op aarde verschijnen. Zij zullen het volgende (zesde) onderras vormen van het huidige vijfde wortelras en de mensheid uit de duisternis van het beperkte rationele denkvermogen leiden naar het licht van de intuïtie. Alles zal voor de mens mogelijk worden. Het licht van de ziel zal op de problemen van de mens schijnen en tegelijkertijd de oplossing voor deze problemen laten zien. Door directe kennis zal de mens feilloos op zijn doel afgaan.

Dat wat wij de rede noemen, heeft haar taak vervuld en heeft de mens tot op de drempel van goddelijkheid gebracht, hem voorbereid om het te vervangen door de vermogens van het hogere denken. Strikt genomen stamt dat wat gewoonlijk intuïtie wordt genoemd van het manasisch niveau van bewustzijn, terwijl ware intuïtie haar oorsprong vindt in het hogere, buddhische, niveau. Intuïtie is in wezen liefdevol begrip, of ware wijsheid. Verdeeldheid is onbekend wanneer de intuïtie werkzaam is: de Eenheid van alle dingen wordt direct waargenomen. De illusies van het rationele denken worden overstegen en de Werkelijkheid wordt gekend.

In het licht van de intuïtie zal de mens zijn wereld herbouwen en het pad van God bewandelen, in de voetstappen van al Degenen die voorgingen en Zichzelf hebben verwezenlijkt als Zonen Gods. Het zal onze taak zijn om, levend en werkend in jullie midden, overal waar mogelijk dit hogere vermogen van het denken te stimuleren en jullie voorwaarts te leiden op de Weg. Nu al worden de poorten van waarneming geopend en ontdekken velen dat zij in het bezit zijn van intuïtieve waarheden. Eenlijnigheid met de ziel heeft de kanalen geopend en veel licht daalt neer. In het uur van de hoogste nood wordt er voor het mensenras een helderder waarneming van de Werkelijkheid mogelijk, wat veel goeds voorspelt voor de toekomst.

Naarmate de intuïtie zich ontvouwt, vermindert de neiging tot verdeeldheid die zo kenmerkend is voor het rationele denken, en het weldadige resultaat is een gezonder klimaat voor alle verhoudingen. De taak die voor jullie ligt is duidelijk: open de vensters van de ziel en laat het licht van de ziel jullie leven verlichten. Laat de kennis en het doel van de ziel zich uitdrukken door middel van de ontwaakte intuïtie.

Ken de betekenis van mededogen en verspreid die liefde overal om je heen. Laat de wijsheid van je ziel alle illusies verdrijven en word een licht voor jullie broeders. Dat is de taak van ieder die het Pad van Licht wil gaan. Wek de intuïtie en zie duidelijk het Plan; wek de intuïtie en verdrijf de duisternis; wek de intuïtie en ban alle angst uit.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.