Mondiaal bedrog, mondiale hoop

door Paul Hellyer

Hier volgt een ingekorte versie van een toespraak van de voormalig vice-premier en minister van Defensie van Canada, Paul Hellyer, op het Internationale UFO-congres dat in februari 2011 in Arizona (VS) werd gehouden. Paul Hellyer gaf Share International niet alleen toestemming om gedeelten uit zijn toespraak te publiceren, maar heeft ook gevraagd om de ideeën die hij hierin naar voren brengt op zo groot mogelijk schaal te verspreiden.

Het mondiale financiële stelsel is compleet bedrog. Het is een gigantisch piramidespel [waarin banken] hetzelfde geld aan meerdere mensen of instanties tegelijk uitlenen en van ieder van hen de rente opstrijken. Maar wat de banken in werkelijkheid uitlenen is hun krediet en wat ze als compensatie voor dat voorrecht vragen is een schuld die met rente terugbetaald moet worden…
Een wereldstelsel waar al het geld als schuld gecreëerd wordt, is een eeuwigdurende ramp in wording. Het is als een enorme ballon die de banken volpompen met schuld. De ballon wordt steeds groter tot de schuldenlast te zwaar wordt om te dragen, en dan is het als een ballon die doorgeprikt wordt. Het systeem stort in en duizenden of soms miljoenen onschuldige mensen verliezen hun baan, hun huis, hun boerderij of hun bedrijf…
De langetermijn invloed van het bankenkartel is niet te berekenen. Hun slimste zet was de instelling van het systeem van centrale banken in de Verenigde Staten (de Federale Reserve). De grote banken van New York hadden niet veel op met het idee van eerlijke concurrentie, dus belegde [in 1910] een kleine groep een geheime vergadering in het privéverblijf van JP Morgan op Jekyll Island, ver van de kust van Georgia. Hun complot, beraamd door Paul M. Warburg, en vervolgens overgenomen door het Congres, is een wettig particulier monopolie op de Amerikaanse geldvoorraad, dat wordt gerund voor het profijt van enkelen onder het mom van bescherming en bevordering van het publieke belang…
Bot gezegd, het Congres droeg zijn soevereine constitutionele recht om geld te scheppen over aan exclusief beheer door een groep particuliere bankiers. De omvang van deze roofoverval kent zijn weerga niet in de wereldgeschiedenis – de bedragen lopen momenteel in de hoge biljoenen…

Opwarming van de aarde
Terwijl de hervorming van het bankstelsel het dringendste probleem is waarmee de wereld vandaag geconfronteerd wordt, heeft de opwarming van de aarde op langere termijn even ernstige of nog grotere gevolgen. Het is volkomen bedrog om te doen alsof we 30, 40 of 50 jaar hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen…
Niettemin maakt het oliekartel plannen alsof er niets gaat veranderen en dat we nog decennia lang aan een fatale olie-economie vastzitten, totdat de schade onherstelbaar is. Het is te laat om met olieboringen op zee te beginnen. Het is te laat voor nieuwe ontwikkelingen in de teerzandgronden van Alberta. Het is te laat voor meer lawaaiige windmolenparken. De overgang moet nu beginnen, met een deadline van tien jaar.
Is dat mogelijk? Natuurlijk is het mogelijk, maar alleen met het soort mobilisatie dat cruciaal is om een overlevingsoorlog te winnen. Eén excuus voor passiviteit was het gebrek aan geld als gevolg van begrotingstekorten. Maar dat obstakel kan in minder dan een jaar overwonnen worden, als overheden en wetgevers het systeem veranderen en hun soevereine recht uitoefenen om financieel mogelijk te maken wat fysiek mogelijk is. De hemel weet dat er overal ter wereld miljoenen werklozen zijn die erop wachten de uitdaging aan te gaan.
Het andere grotere obstakel was het gebrek aan consensus over de vorm van schone energie die ter vervanging van fossiele brandstoffen gebruikt moest worden. En dat brengt me, tot slot, op het onderwerp van vandaag, de aanwezigheid van buitenaardsen en hun technologie.

Buitenaardse aanwezigheid
Het is bedrog dat de Amerikaanse regering doet alsof ze niet geïnteresseerd is in ufo’s. Het is zelfs al tientallen jaren een zaak van het hoogste en waarschijnlijk uitzonderlijk belang.
Een vroegere Canadese ufoloog, Wilbert Smith, een hooggeplaatste werknemer bij het ministerie van Transport waarvan ik niet lang na diens pensionering minister werd, schreef een strikt geheim memorandum, gedateerd 21 november 1950, aan het hoofd Communicatie, waarin hij toestemming vroeg om een groep op te zetten om de geomagnetische aspecten van de voortstuwingssystemen van ufo’s te bestuderen.
Als onderdeel van zijn memorandum schreef Smith dat hij discreet inlichtingen had ingewonnen bij het personeel van de Canadese ambassade in Washington en de volgende informatie had verkregen:
a) De kwestie is door de regering van de Verenigde Staten aangemerkt als uiterst geheim, nog geheimer dan de waterstofbom.
b) Vliegende schotels bestaan.
c) Het is onbekend hoe ze werken, maar dat wordt intensief onderzocht door een kleine groep onder leiding van Dr. Vannevar Bush.
d) De hele kwestie wordt door de Amerikaanse autoriteiten gezien als een zaak van enorm groot belang.
Dr. Vannevar Bush, vooraanstaand Amerikaans wetenschapper, en een team deskundigen dat hij had samengesteld, waren al in 1950 bezig met “back-engineering”. (Back-engineering is de gecombineerde kunst en wetenschap van het analyseren van een voorwerp, in dit geval onderdelen van een neergestort voertuig, teneinde zijn kenmerken te bepalen om het te kunnen namaken of aanpassen.)…
Het is heel moeilijk voor te stellen hoeveel er bereikt is na 60 jaar ontrafelen van buitenaardse technologie, die veel geavanceerder was dan onze eigen technologie. Er is geen twijfel aan dat talloze wetenschappers, technici en veel van Amerika’s meest geavanceerde vliegtuig- en wapenfabrikanten bereikt moeten hebben wat nog slechts enkele jaren geleden als wonderen gezien zou worden…
Het gebied van ontdekking dat voor deze presentatie het relevantste is, is de kwestie van uitheemse energiebronnen. Jaren geleden werd er bericht dat zowel nulpunt- als koude kernfusie ontwikkeld was. Dit zijn energiebronnen die de streefdatum van 10 jaar binnen bereik zouden kunnen brengen en niet alleen de wereld radicaal ten goede veranderen, maar ook helpen de aarde te behouden als een gelukkige woonplaats voor Aardbewoners.
In het onwaarschijnlijke geval dat deze bronnen nog niet commercieel levensvatbaar zijn, hoeven we slechts een van de vriendelijke soorten [buitenaardsen] te vragen ons te helpen. Dat zouden zij beslist doen, omdat ze zich ernstig zorgen maken over ons rentmeesterschap. In het geval dat we hen nog steeds behandelen als vijandige aliens en proberen hen uit de lucht te schieten, moeten we onze oorlogslust indammen en een acceptabel niveau van intergalactische beleefdheid aannemen.

Betere mensen
De derde essentiële verandering is voor ons als individuen. Een rechtvaardige en vredige wereld is niet mogelijk als ze bol staat van allerlei vormen van omkoping, bedrog en corruptie. Hebzucht kraait koning en de mammon regeert de wereld.
Instituten moeten ook veranderen. Eeuwenlang hebben de grote godsdiensten hun vermeende superioriteit of exclusiviteit met het zwaard verspreid, wat duizenden onschuldigen de dood heeft ingejaagd. De drie Abrahamistische godsdiensten maken bijvoorbeeld alle aanspraak op de zekerste weg naar het paradijs. Wiskundig gezien is dit onmogelijk. Het is veel waarschijnlijker, wiskundig gezien, dat zij het allemaal fout hebben en dat de waarheid groter is en geen mensen uitsluit.
Oude en moderne geschiedenis duiden er beide op dat er geen hoop op een rechtvaardige en eerlijke wereld is, tenzij alle godsdiensten, en degenen zonder religie, hun verschillen opzij leggen en beginnen samen te werken om het Koninkrijk Gods op Aarde te bouwen. Mijn definitie hiervan is een wereld waarin ieder kind voldoende voedsel, schoon drinkwater, passende kleding, een dak boven het hoofd, toegang tot medische hulp kan verwachten en voldoende onderwijs om te kunnen bepalen hoe hij of zij het mensdom het best kan dienen, met waardigheid en zelfvervulling.
Wat zou dat een prachtige wereld zijn! Maar het zou een omslag van 180 graden vereisen in beleid en prioriteiten, en een serieuze inspanning om de Gouden Regel toe te passen waarop alle religies aanspraak maken als hun rode draad.

Actieplan
Het eerste en dringendste project is de vleugels van de bankiers te kortwieken en de geldscheppende functie te democratiseren. In de VS moet het stelsel van centrale banken (de Fed) afgeschaft worden en zijn zogenaamde functie van het reguleren van de geldvoorraad moet door de federale overheid, of een agentschap dat direct onder haar bestuur valt, overgenomen worden. Het machtigste en nuttigste gereedschap in het economische arsenaal moet beschikbaar zijn voor de vertegenwoordigers van het volk die verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun succes of falen.
Sommige monetaire hervormers bevelen aan dat regeringen 100 procent nieuw geld scheppen in een schuldvrije vorm, bankbiljetten of iets wat daaraan gelijk is. In het belang van een snelle en soepele overgang geef ik in overweging dat een verhouding van 34 procent door de overheid geschapen op 66 procent door de bank geschapen geld, goed zou zijn. Van de banken moet geëist worden dat ze 34 procent aan kasreserves als onderpand aanhouden.
Belangrijk is dat regeringen onmiddellijk de grote bedragen scheppen die nodig zijn om hun begrotingen in evenwicht te brengen en hun economieën weer op maximale productiviteit te laten draaien. Ik heb het over een infusie van mogelijk het equivalent van 10 biljoen Amerikaanse dollar om te beginnen en meer als dat nodig is om de economieën op stoom te brengen en de werkloosheid wereldwijd met minstens de helft terug te brengen, door het scheppen van miljoenen nieuwe banen.
Zal dit wellicht een enorme inflatie veroorzaken, zoals het financiële kartel onmiddellijk zal beweren, omdat het een van zijn langstlopende en succesvolste spookbeelden is? Het antwoord op deze nepretoriek is een krachtig “nee.” Zoals iedere econoom zou moeten weten, is het de hoeveelheid geld die gecreëerd wordt, die de prijzen beïnvloedt en niet wie het drukt. Dus, zolang regeringen “het multiplier-effect”, zoals economen dat noemen, begrenzen zal er geen probleem zijn.
Het huidige stelsel is zeker inflatoir geweest. Een Amerikaanse dollar uit 1950 is nu slechts 7,5 dollarcent waard. Een monetair stelsel dat op gezond verstand gebaseerd is, zou betere resultaten moeten geven. Er is dus geen enkele reden waarom het banksysteem niet fundamenteel hervormd zou moeten worden – en wel nu meteen!
Er zijn vier andere ingrepen die wij als het volk van de wereld, van onze politici moeten eisen:
1) Er moet meteen een wet aangenomen worden die het alle politici, kandidaten voor het politieke ambt en politieke partijen verbiedt geld aan te nemen van welke financiële institutie ook, en het ook strafbaar stelt voor zo’n institutie om hetzij direct hetzij indirect geld aan te bieden.
2) Wereldleiders moeten afspreken om binnen tien jaar de uitstoot van broeikasgassen met 90 procent te reduceren.
3) Dat zal alleen mogelijk zijn als de VS hun kennis van de buitenaardse aanwezigheid en technologie openbaar maken, plus wat er is bereikt in 60 jaar “back-engineering”.
4) De VN moeten 2012 uitroepen tot het jaar van vergeving en verzoening – een nieuw tijdperk van samenwerking en naastenliefde tussen rassen, stammen, religies, landen, en gebieden – zowel mondiaal als intergalactisch. We hebben zo veel te leren van onze bezoekers uit de ruimte, op velerlei terrein, inclusief geneeskunde en voedselproductie.

Financiële sector vs het volk
Niets van deze visie op een rechtvaardige en vredige wereld zal mogelijk zijn, tenzij de allesoverheersende macht van de internationale banken wordt gebroken… Internet geeft mensen een macht die ze nooit eerder hebben genoten. De jonge mensen van de wereld kunnen, samen met duizenden van hun ouders en anderen die zich bekommeren om de toestand in de wereld, de kracht van sociale netwerken gebruiken om een wonder voor zichzelf en voor volgende generaties tot stand te brengen.
De moedige mensen van Tunesië en Egypte hebben de weg gewezen, door te bereiken wat onbereikbaar leek. We delen in hun euforie. Tegelijkertijd moeten zij, en wij, erkennen dat dit slechts het begin is. Echte vrijheid zal pas mogelijk zijn als ze de tirannie van de internationale banken ontvlucht zijn en als Wall Street niet langer de prijs van ons dagelijks brood naar zijn hand kan zetten.
Het kan een goed begin zijn om miljoenen kopieën van deze toespraak te verspreiden en in tal van talen te vertalen. Dan kan de opkomende generatie via hun sociale netwerken de barricades bombarderen. Verandering van regimes is niet nodig, behalve voor leiders die het licht weigeren te zien. Maar bezorgde burgers van de hele wereld moeten zich verenigen en aan de poorten van alle landelijke politici rammelen. Zeg hun botweg dat ze de bovenstaande agenda krachtig moeten ondersteunen of anders bij de volgende verkiezing onvermijdelijk zullen verliezen. Het is een simpele boodschap, maar de enige die ze verstaan.
Op een persconferentie op 29 maart 2001 zei president George W. Bush, terwijl hij aankondigde dat de VS zich uit het Kyoto-protocol terugtrokken: “Een vriend is iemand die je de waarheid vertelt.” En dat is wat ik vandaag heb gedaan. Het is een boodschap van mondiale hoop voor ieder ras, kleur, religie en nationaliteit in de wereld en van vreedzame relaties met bezoekers uit andere werelden.

Zie ook: www.victoryfortheworld.net.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.