Eenheid in verscheidenheid

een compilatie

De mensheid zal tot het volkomen begrip komen dat we één groep zijn die mensheid heet, dat er niets is in de hele kosmos wat van ons afgescheiden is, dat alles verbonden is met al het andere, dat de wetten die de mensheid met elkaar verbinden de wetten zijn die zijn opgebouwd uit het niet-bestaan van welke afgescheidenheid ook in de hele kosmos. We zullen in dit besef van samensmelting en vermenging groeien, naarmate de invloed van de energieën van synthese, afkomstig van de constellatie Waterman, toeneemt. Dat is het wezen van de energieën van Waterman. Die werken alleen door middel van groepen. Deze energieën werken niet door middel van individuen. Individualiteit zal niet verdwijnen, maar in dienst van de groep gesteld worden.
… Waterman houdt verband met groepen. Zijn energie brengt eenheid, synthese van het grootste aantal individuele delen. Het gaat er niet om individualiteit uit te wissen. Het gaat er niet om de delen of de verschillen te laten verdwijnen. Integendeel, het gaat er om het grootste aantal verschillende, individuele delen samen te voegen tot een volkomen eenheid. Het gaat om eenheid in verscheidenheid. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

Het is Mijn plan de wereld Mijn eenvoudige leer van de Waarheid te brengen: dat de mensen Eén zijn, allen broeders; dat God alle mensen evenveel liefheeft; dat de natuur het voedsel levert om met alle mensen te delen; dat Ik, die voortkom uit het verleden van de mensheid, het antwoord weet op het dilemma van de mens.
Ik zal jullie de eenvoudige wegen tonen van verandering, van juiste onderlinge verhoudingen, van een juiste uitdrukking van de Wil van God. (Maitreya, Boodschap nr. 55)

Alle groepen moeten ernaar streven eenheid tot stand te brengen. Maar eenheid is een ééngemaakte verscheidenheid. Dit feit in de natuur wordt geïllustreerd in alle landen van de wereld, die samen eigenlijk één groep vormen – de mensheid – en in alle mensen in die landen, met hun verschillende stralen. De zeven stralen creëren de grootste verscheidenheid in de wereld, zowel op het niveau van landen als op het niveau van de mens. Elk land heeft zijn eigen stralen. Ze hebben allemaal verschillende doeleinden en hoedanigheden, en creëren zo verscheidenheid. Het doel is de schepping van eenheid die die verscheidenheid bijeenhoudt en rijk en betekenisvol maakt. (Benjamin Creme, Share International jan./feb. 2011)

In het ene land na het andere wint de stem van het volk aan duidelijkheid en scherpte. Miljoenen mensen zijn nu onderwezen en zeker van hun noden: vrede, werk en hoop voor hun toekomst. Ook raken hun verwachtingen en eisen doordrenkt van een groeiend besef van eenheid. Zij weten dat ze niet alleen staan in de wereld, maar overal miljoenen broeders en zusters hebben met dezelfde problemen en noden.
Op deze wijze, ook al zijn ze zich niet bewust van Zijn aanwezigheid en leringen, reageren zij op Maitreya’s energie en invloed, en bouwen de structuur van de toekomst. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Verandering naar Eenheid’)

De mens heeft het bestaan van een Goddelijk Plan zo lang ontkend, dat hij weinig aanwijzingen heeft dat zo’n wezenlijk aspect van het Goddelijk Plan als eenheid niet gewoon vanzelf ontstaat. Het moet gekweekt en onderhouden worden. Het moet verzorgd worden “zoals een wijze tuinman zijn tuin onderhoudt en liefdevol elke nieuwe knop en loot verzorgt”. Het is niet iets wat gewoon groeit op een manier van als je ‘dit’ doet, zal het ontstaan en als je het niet doet, helaas, dan ontstaat er iets anders – “niets aan te doen”. Het moet gezien worden als een voortdurende groei, iets waarin je tijd, energie en voedende liefde moet steken en daaruit komt de schoonheid van eenheid voort die alleen op die wijze kan worden bereikt.
Dezelfde cultivering is nodig voor elke groep, elke natie, elke groep van naties. Je moet de verschillen zien tussen de groepen, tussen de naties, tussen de individuen in de groepen en in de naties en proberen die verschillen te overbruggen – de persoonlijkheidsverschillen, de verschillende standpunten, de verschillende accenten, de verschillende kracht van de wil en het doel van de individuen – en daaruit een eenheid creëren die het Goddelijk Doel weerspiegelt waarvan eenheid zelf een uitdrukking is. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Echter, in de tijd onmiddellijk vóór ons zullen de mensen, die steeds meer op de weldadige energieën van Waterman reageren, zich bewust worden van de aard van wedijver, die verdeeldheid zaait, en blijmoedig de gewoonte van samenwerking aanleren. Hiervan zal de wereld enorm profijt trekken naarmate de mensen als gelijken samenwerken in de vele taken van herstel die op hun dienstbaarheid wachten. Zo zal de wereld door bereidwillige handen getransformeerd worden. Zo zal de nieuwe wereld gesmeed worden.
Waterman is een ander woord voor eenheid, en via haar geschenk van samenwerking zal die eenheid geleidelijk zichtbaar worden. Eenheid zal het waarmerk van de nieuwe tijd zijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het pad van samenwerking’)

De hoedanigheid van de energie van Waterman is Synthese. Synthese vermengt en versmelt afzonderlijke, verschillende zienswijzen tot één geheel. Zij schept eenheid uit die verscheidenheid. Volgens de Meester is het scheppen van eenheid het doel van alle leven. Dat is het achterliggende doel van ons leven. Zo zie je dus hoe belangrijk het is dat eenheid op elke mogelijke manier wordt gekoesterd en gevoed. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Vergeet niet, Mijn broeders, dat jullie Eén zijn, dat de Vader van het Al jullie heeft geschapen naar Zijn Goddelijk Evenbeeld, dat door jullie heen hetzelfde gezegende Licht van Liefde en Waarheid schijnt. De tijd komt, Mijn vrienden, dat het Licht der Waarheid overal om je heen zal stralen, dat de Mens zijn broeder in zijn hart zal sluiten en hem zal kennen als zichzelf. (Maitreya, Boodschap nr. 51)

Maitreya zal ons laten zien van welk hoog niveau we zijn gevallen tot het alledaagse materialisme van deze tijd. En Hij zal de weg voorwaarts tonen, door de aanvaarding van het beginsel van samendelen, en zo blijk geven van ons besef van onze eenheid als menselijke broeders en zusters, waardoor we in staat zullen zijn om ons opnieuw op het geestelijke pad te begeven, het pad dat niet leidt tot wedijver, maar tot eenheid.
Dat is waar het om gaat in de Nieuwe Tijd, het Tijdperk van Synthese. Synthese betekent het naar elkaar toetrekken en het scheppen van verbondenheid, van eenheid, uit verschillende delen. U zult zien dat dat het doel is van het evolutieproces: eenheid in verscheidenheid, de grootste verscheidenheid in de volheid van eenheid. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

De weg naar goddelijkheid is eenvoudig, natuurlijk en vrij toegankelijk voor alle mensen. Het is het proces van het vrijmaken van die God, Die van stonde af aan in jullie heeft gehuisd. Dit is Mijn belofte: als jullie Mij volgen naar de Nieuwe Tijd, zal Ik jullie goddelijke aard voor je vrij maken.
Ik ben de Weg en het Middel tot God, want Ik bewaak de Poorten waardoor alle mensen gaan om aan Gods voet te komen. Als jullie het Mij durft toevertrouwen om jullie de Weg te wijzen, dan zal Ik jullie voorwaarts en opwaarts voeren, en jullie tot Hem leiden. Dat is Mijn Taak.
Ik vertel jullie slechts wat jullie al weten: dat de mensen broeders zijn; maar wanneer die broederschap in de wereld zichtbaar wordt, dan zal die goddelijkheid eveneens uitstralen. (Maitreya, Boodschap nr. 28)

Om elk aspect van ons wezen onder onze definitie van ‘geestelijk’ te laten vallen, zullen we in de komende tijd een bewustzijnsverandering moeten doormaken. Al onze structuren moeten worden gebaseerd op de innerlijke eenheid van de mensheid en die werkelijkheid weergeven. Als zielen zijn we één; er bestaat niet zoiets als een afgescheiden, individuele ziel. We moeten politieke, economische en sociale systemen creëren waarin die innerlijke goddelijkheid zich kan uitdrukken.
We hebben systemen opgebouwd die op de verkeerde beginselen gebaseerd zijn: wedijver, verdeeldheid, afgescheidenheid en ongelijkheid, allemaal lijnrecht indruisend tegen de innerlijke werkelijkheid. De innerlijke werkelijkheid is die van de Eenheid van de mens, van een gezamenlijke goddelijke aard, die besloten ligt in ieder menselijk wezen, en die de juiste uiterlijke vormen nodig heeft waarin de innerlijke straling zich kan uitdrukken.

(Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Synthese heeft te maken met verhoudingen, met de verwantschap van ideeën bijvoorbeeld. Door filosofisch onderzoek kun je het bewustzijn uitbreiden totdat twee schijnbare uitersten vlak naast elkaar staan – elkaar niet alleen aanvullen en invullen, maar elkaar ook verduidelijken. Het is dit vermogen tot samenvoegen waardoor het bewustzijn van de mensheid onvermijdelijk wordt uitgebreid en juiste menselijke verhoudingen mogelijk worden.
Deze Waterman-energieën met hun samenvoegende hoedanigheid zullen het individualistische bewustzijn uitbreiden tot het de ene mensheid kan omvatten, zodat we volledig individueel kunnen zijn, uniek, en tegelijkertijd deel van deze grote groep die we mensheid noemen. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

Spoedig zal de wereld weten dat de vele leringen en formuleringen van de waarheid uit één bron komen; dat door alle dezelfde goddelijke stimulans stroomt; dat de diverse interpretaties voortkomen uit het feit dat de mensheid uiteenlopende behoeften heeft en op verschillende stadia van de ladder van ontwikkeling staat. Niet voor niets heeft de Hiërarchie de benodigde leringen en ideeën op een zo breed mogelijke schaal aangeboden, op veel verschillende niveaus en op tal van manieren.
De synthese van ideeën die aan onze veelsoortige presentatie ten grondslag ligt, komt voort uit ons besef van de eenheid van alle dingen, uit ons voortdurende besef van het Geheel en van de ondeelbaarheid van die Werkelijkheid. Wanneer de mensen delen in deze ervaring, zal alles mogelijk worden.
Wanneer de mensen de Christus zien en zijn Discipelen, de Meesters van Wijsheid, zullen ze inzien hoe noodzakelijk de vele benaderingen van de waarheid zijn, omdat ze zullen beseffen hoe oud de mens is, hoe uiteenlopend zijn ervaringen en verwachtingen door de eeuwen heen, en op hoeveel verschillende manieren mensen ideeën in zich opnemen. Ook zullen zij iets gaan begrijpen van de innerlijke eenheid achter de uiterlijke verscheidenheid.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘De noodzaak van synthese’)

Wanneer de mens het heelal en zichzelf als Eén ziet, worden alle dingen mogelijk. We moeten onszelf als Eén zien en één met het heelal: dat er geen verschil is tussen ons en het heelal; dat we wezenlijk verbonden zijn met elk ander wezen op Aarde en met alles op Aarde; dat de atomaire structuur waaruit wij bestaan, alles vormt wat we in de hele kosmos kunnen zien, dat er louter eenheid is.
Daarom zal dit verlangen naar eenheid, deze vereniging van groepen, deze groei van groepen, en in deze nieuwe tijd van Waterman deze groepsinspanning, het streven worden. Niets van enige betekenis zal op individuele basis ondernomen worden. Het is het tijdperk van de groep, waarbij werkzaamheid zal worden uitgebreid tot de hele wereld samenwerkt voor de uitdrukking van de fundamentele eenheid van de planeet Aarde.
(Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Ik treed spoedig naar voren, maar eerst wil Ik de nieuwe richting wijzen die de Mens moet inslaan, wil hij overleven. Allereerst moeten de mensen zichzelf zien als broeders, zonen van de Ene Vader. Dit is essentieel als zij ook maar één stap nader willen komen tot de Godheid.
Over de hele wereld zijn er mannen, vrouwen en kleine kinderen die niet eens het allernoodzakelijkste bezitten om in leven te blijven; zij verdringen zich in de steden van veel van de armste landen in de wereld.  Deze misdaad vervult Mij met schaamte. Mijn broeders, hoe kunnen jullie deze mensen voor je ogen zien sterven en jezelf mens noemen? Het is Mijn Plan om hen, Mijn kleinen, te redden van een wisse verhongering en nodeloze dood.
Het is Mijn Plan jullie te laten zien dat de uitweg uit jullie problemen ligt in het opnieuw luisteren naar de ware stem van God in je hart, in het delen van de voortbrengselen van deze allerovervloedigste wereld met je broeders en zusters overal. (Maitreya, Boodschap nr. 11)

De meest in het oog springende eigenschap van de energie van het Waterman-tijdperk is synthese, met als uitwerking de samensmelting tot één geheel van de momenteel zo verdeelde en afgescheiden mensheid. Een nieuw gevoel van eenheid (met de gehele schepping) zal in de plaats komen van het huidige gevoel van afscheiding. Dit zal zich op sociaal en politiek vlak uiten als broederschap, rechtvaardigheid en samendelen. De tegenwoordige angst en verwarring zullen plaatsmaken voor een nieuwe vrijheid en een gevoel dat het leven een betekenis en een doel heeft. Het zal de tijd zijn waarin de mensheid, voor het eerst als een eenheid, haar aangeboren goddelijkheid zal beseffen en openbaren. Samenwerking zal in de plaats komen van wedijver; tolerantie en goede wil zullen verdeeldheid en haat verdrijven.
(Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Ondanks de pijn en het lijden die tegenwoordig zo wijdverspreid zijn, bespeuren velen een nieuw vertrouwen in zichzelf en in de toekomst, een nieuwe hoop dat de huidige plagen van voorbijgaande aard zijn, en dat een betere tijd nabij is.
Met het zien van dit nieuwe licht in de mensheid weet Maitreya dat de mensen zich bewust worden van Zijn inspanningen en energieën, dat de nieuwe krachten van Waterman hun belofte vervullen, en dat mensen in een besef van doel en trots bij elkaar komen. Van nu af aan zal dit dagende besef van eenheid, en de kracht die het voortbrengt, zich steeds meer manifesteren, en zal velen tot georganiseerde actie brengen om hun lot te verbeteren, om de omstandigheden te veranderen die mensen kleineren en hulpeloos maken. Op deze wijze zal in een betrekkelijk korte periode een aanzienlijke verandering in de toestand van de wereld plaatsvinden. De mens nadert het dieptepunt van de door hem zelf teweeggebrachte tegenspoed.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw licht in de mensheid’)

IJver is onpersoonlijk, vurig handelen. Begeerte is persoonlijk handelen dat net zo intens kan zijn, maar als dat fanatiek gebeurt leidt dat onvermijdelijk tot destructie omdat fanatisme verdeelt. Alles wat verdeelt vernietigt de activiteit van de evolutie, die altijd naar eenheid werkt. Je zou kunnen zeggen dat synthese de fundamentele eigenschap is waardoor het evolutieproces wordt beheerst. Dat wat we God noemen, waarvan we een weerspiegeling zijn, streeft naar synthese. Het doel van God is tot eenheid te komen door alle verschillende atomen weer bij elkaar te brengen die God in alle richtingen verstrooid heeft. Alles weer bijeen te brengen, verenigd door één doel: het dienen van het plan van evolutie zelf, te begrijpen hoe weids, hoe verbazingwekkend dat plan is in al zijn verscheidenheid, in alle diversiteit, en dat tot eenheid te brengen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.