Boekbespreking: De Grote Aantocht

BENJAMIN CREME: DE GROTE AANTOCHT
De wereld staat gereed voor meer licht

boekbespreking door Carmen Font

Het feit dat Maitreya en de Meesters terugkeren in de wereld van alledag is schitterend nieuws. Of het nu voor sommigen een welkome verrassing is of gezien wordt als het logische gevolg van de toestand van de mensheid in deze tijd, het is een eenvoudige waarheid die door iedereen kan worden aangenomen, ongeacht achtergrond of leeftijd. De eenvoud van deze gebeurtenis wil echter niet zeggen dat het proces van het naar buiten treden gemakkelijk is. Soms vragen mensen uit het publiek, waar dan ook ter wereld, in hun hunkering naar positieve verandering waarom Maitreya en de Meesters “zo lang doen” over hun publieke verschijning. Hoewel Benjamin Creme in zijn lezingen en in het maandblad Share International het geleidelijke proces van de Wederverschijning uitlegt zoals het al plaatsvindt – de reeks televisieverschijningen met Maitreya sinds 2010 valt in deze zin het meest op – zijn mensen ongeduldig over de datum van Verklaringsdag. “Waar wachten Maitreya en de Meesters op? De wereld is een puinhoop, we hebben ze nodig!”
Dit gevoel van urgentie kan ons, mits goed gestuurd, motiveren om actief deel te nemen aan de bekendmaking van Maitreya’s wederverschijning. Tegelijkertijd wijst een dergelijke opmerking op een gebrek aan begrip van de complexiteit van deze gebeurtenis. Hoe kan iets dat zo acuut en gemakkelijk te begrijpen is tegelijkertijd zo ingewikkeld zijn? De Meesters zijn alwetend en alomtegenwoordig; Zij weten dat we in nood zijn, Ze zijn zich bewust van ons lijden en weten hoe frustrerend het is om niet in staat te zijn veranderingen door te voeren in de facetten van het leven die om verandering vragen. Daarom vragen mensen zich af: “Hoeveel langer kunnen wij deze situatie aan?”
Een uitvoerig antwoord op deze en veel andere vragen over de voortgang van Maitreya’s verschijning is te vinden in Benjamin Creme’s De Grote Aantocht. Dit is het laatste deel in een reeks van vier boeken die aan een volledige beschrijving van Maitreya’s missie zijn gewijd, en ook dit deel bevat een schat aan informatie. Het bestaat uit drie delen, getiteld ‘Het toekomstig leven voor de mensheid’, ‘De Grote Aantocht’ en ‘De Komst van een Nieuw Licht’. Het bevat geredigeerde lezingen van Benjamin Creme en een uitgebreide selectie uit vragen en antwoorden bij deze lezingen. De structuur volgt een logisch patroon: het beschrijft de achtergrond van de Meesters en de reden voor hun openbare verschijning in de wereld, vervolgens krijgen we in deel twee, ‘De Grote Aantocht’, meer bijzonderheden over Verklaringsdag en ten slotte leren we in het.h derde deel van deze harmonieuze symfonie van gebeurtenissen wat er zal gebeuren na de dag waarop de gehele wereld Maitreya en de Meesters zal zien en herkennen voor wat Zij zijn: vastberaden voorvechters van de mensheid.

Hogere Evolutie
Verklaringsdag is werkelijk een hoogtepunt voor ons, maar dit geldt ook voor de Meesters. Benjamin Creme beschrijft dat de Meesters moeten “terugkeren om op het fysieke gebied te werken, maar nu in groepsverband, als herhaling van Hun eigen levensuitdrukking in voorbereiding op de Weg van de Hogere Evolutie” (blz.ix-x). Hoe onoverwinnelijk en almachtig de Meesters in onze ogen ook zijn, als energetisch centrum op deze planeet is de Hiërarchie zelf ook onderdeel van een evolutieproces. Deze Paden van Hogere Evolutie gaan ons begripsvermogen te boven, maar wanneer we rekening houden met dit feit, helpt het ons inzien dat de Meesters de wetten die het pad van evolutie beheersen, niet zomaar kunnen manipuleren. Zij handelen in reactie op de menselijke nood en onze aanroep voor hulp. Hun eerbiediging van de Wet van Oorzaak en Gevolg en hun volledige acceptatie van onze vrije wil komen niet voort uit wreedheid, maar uit liefde, vertrouwen en respect jegens de mensheid. Gevoelens van wantrouwen of ontmoediging over de tijd die Maitreya ogenschijnlijk neemt tot Verklaringsdag duiden op een zeker misverstand over de relatie tussen Hun missie en onze eigen taak. In plaats van onszelf te zien als bouwers aan de transformatie van de wereld zoals wij die tot nu toe kennen, beklagen velen zich over niet ingeloste beloftes van de Meesters of over een wereld die reddeloos verloren is. Onze acties en beslissingen zijn verweven met de acties en reacties van de Meesters. Wanneer wij het pad van dienstbaarheid bewandelen, kunnen Zij dichter bij ons komen. Wanneer wij ons in de richting van samendelen bewegen, zullen Zij ons prachtige mogelijkheden bieden. De Hiërarchie heeft besloten om nu in de wereld terug te keren, omdat we gereed zijn voor deze gebeurtenis. We kunnen ons tegelijkertijd trots en beschaamd voelen: trots dat we Hun hulp hebben verdiend, beschaamd over de betreurenswaardige staat van onze wereld. Dit subtiele omgaan met de paren van tegenstelling binnen de Wet vereist veel meer dan een zorgvuldige benadering. Het is een grote toenadering, oftewel een Grote Aantocht.

Voorbereidingen voor Maitreya
Het maakt weinig uit of we denken alle details van Maitreya’s Verschijning te kennen zoals Benjamin Creme ze in zijn verschillende boeken en lezingen beschrijft. Uit het eerste deel van De Grote Aantocht, getiteld ‘Het toekomstig leven voor de mensheid’, krijgen we nieuw inzicht in de taak die de Hiërarchie moet volbrengen voordat Zij openlijk tot ons kan spreken. Dit deel bevat niet alleen een uitgebreid verslag van wat er op Verklaringsdag zal gebeuren (blz.40-45), maar ook van het voorbereidende werk voor deze gebeurtenis: ontmoetingen met Maitreya en de Meesters, onder andere Zijn verschijningen aan religieuze groepen (blz.52-61) en de juiste opstelling van discipelen en het algemene publiek om Maitreya’s verschijning te bespoedigen (blz.64). Tegelijkertijd is deze gebeurtenis de manier waarop de mensheid zich ontdoet van het onrecht dat uit ons huidige economische systeem en de commercialisering voortvloeit. Benjamin Creme .analyseert het effect van de marktwerking op het dagelijkse bestuur van wereldaangelegenheden en benadrukt de wijze waarop deze energieën van vernietiging verslagen zullen worden, vanuit zowel esoterisch als exoterisch perspectief: “Wanneer de marktwerking wordt gezien als de destructieve kracht die ze is – omdat ze de enkelen bevoorrecht ten koste van de velen – en wanneer commercialisering wordt herkend als het destructieve middel waardoor de vernietigende kracht van de marktwerking zijn uitwerking vindt, dan zal deze oplossen. Dan wordt ze gereorganiseerd” (blz.79). Creme voegt hier aan toe dat de wet die actie en reactie regeert – en dit is dezelfde wet die ook ten grondslag ligt aan het werk van de Geest van Vrede of Evenwicht (de Kosmische Avatar Die Maitreya overschaduwt) – “uit die destructiviteit het tegendeel [zal] scheppen en in evenredige mate. Dat is wat er nu gebeurt” (blz.79). Samendelen is van cruciaal belang in deze benadering van de Meesters naar ons en onze benadering naar Hen. De laatste paragrafen van deel een van De Grote Aantocht zijn gewijd aan de nuances van samendelen (blz.87): wat het is en hoe het van toepassing is op het oplossen van politieke, maatschappelijke en milieuproblematiek.
Deel twee van het boek biedt een lange toelichting van Benjamin Creme over de volledige terugkeer en de veruiterlijking van de Hiërarchie. Hier kan de lezer zien hoe complex deze mijlpaal is, want ze is zowel onvermijdelijk als flexibel van aard. Zo krijgt de volgende zin “Al meer dan 500 jaar weten de Meesters dat Hun terugkeer vroeg of laat moest plaatsvinden” (blz..126), een diepere betekenis wanneer wij bijvoorbeeld de verhandelingen over de zeven paden van Hogere Evolutie (blz.126-132) of “Hoe de Meesters werken” lezen. Hier worden wij herinnerd aan de bescheidenheid van de Meesters, wat een goddelijke hoedanigheid is met als voornaamste uitdrukking een gebrek aan zelf of ego. “Nederigheid is wat er overblijft wanneer er geen trots en eigenliefde meer zijn. Het is een natuurlijk gegeven staat, niet iets wat je aanleert. Arrogantie, hoogmoed en begoochelingen van allerlei aard leer je aan, maar nederigheid niet. Je kunt een nederige houding aanleren, maar dat is iets heel anders” (blz.153). Wanneer Maitreya eenmaal openlijk onder ons verkeert, zullen wij versteld staan over Zijn bescheidenheid en Zijn omgang met ons als gelijken.
Deze sectie biedt meer informatie over de “historische Jezus” en .zijn verhouding tot Maitreya door de eeuwen heen, evenals verdere details over de Meester die Maria, de Moeder van Jezus, was. “De werkelijke veruiterlijking is niet dat de Meesters eenvoudig in de openbaarheid treden en gezellig en vriendelijk naar de menigte komen wuiven. Het gaat om de veruiterlijking van de innerlijke ashrams op het uiterlijke, stoffelijke gebied” (blz.174). De taak van voorbereiding op de Wederverschijning van de Christus en de Meesters in de wereld is (bijna) voltooid.

Licht en de Ziel
Wat vereist is, schrijft Benjamin Creme, “is een interpretatie van het werk van de Meesters, een uitleg van de redenen voor Hun terugkeer en voor de specifieke verhouding die Zij al of niet met de mensheid aangaan” (blz.187). De voortdurende taak van het ‘verlichten’ van het huidige en toekomstige publiek zal een belangrijk onderdeel van de opkomst van een Nieuw Licht zijn, het onderwerp van het derde deel van De Grote Aantocht. Benjamin Creme geeft een uitgebreide en specifieke toelichting op het artikel van zijn Meester, ‘Er zij Licht’. Dit omvat zowel de wetenschappelijke aard van licht als de esoterische betekenis. Ziele-instroom is in feite de mate van Goddelijk Licht dat de ziel vanuit de Geestelijke Triade inbrengt, dat wil zeggen, vanuit “het Zelf, het Geestelijk Wezen dat door de ziel weerspiegeld wordt, en vanuit de ziel in de persoonlijkheid” (blz.196). We voegen meer licht toe aan onze persoonlijkheid wanneer we beginnen te dienen en dit is niet alleen maar een kwestie die ons op het persoonlijke vlak beïnvloedt, maar ook op mondiaal niveau, omdat het overkoepelende doel van het evolutieproces voor de ziel het vergeestelijken van de stof op deze planeet is. Er is een Innerlijk en een Uiterlijk Licht: “Er is het licht van de atomaire deeltjes van de hersenen zelf. Dan is er het licht van het etherisch lichaam, de etherische tegenhanger van de hersenen. Er is het licht van de ziel, dat gewoonlijk gezien wordt als een stralende zon in het hoofd” (blz.218), en het samenspel tussen deze verschillen soorten licht, als ze op de juiste wijze gebruikt worden, transformeert de dichtheid van de stof. Soms misbruiken we echter dat licht dat door alle gebieden, inclusief het astraal-emotionele gebied, heengaat. Benjamin Creme geeft aan dat het astraal-emotionele licht van de planeet intensiever wordt en zich neerwaarts begeeft naar het fysieke gebied (blz.222). Hoewel dit een positieve bijwerking heeft – het doet de mensheid tot een besef van leven na de dood en de subtielere gebieden van materie komen – is het van het grootste belang dat we als mensheid ons brandpunt verleggen naar mentale polarisatie. Dit zal niet ineens gebeuren,. maar de Verschijning van Maitreya en de Meesters zal een grotere erkenning van het licht van de ziel (herkenbaar als het verlangen om te dienen) inleiden, wat zal helpen de astrale verontreinigingen te verwijderen. De Meester heeft gezegd: “De wereld staat gereed voor meer licht. Overal hunkeren de volkeren naar nieuwe kennis omtrent zichzelf en God” (blz.228). Deze kennis is niet alleen intellectueel maar ook praktisch van aard, en de openbaring ervan zal een betere gezondheid en een groter gevoel van geluk met zich meebrengen. Lezers zullen zich verheugen over de titel van het laatste kopje, ‘Geluk’. Dit vat op mooie wijze de kern van De Grote Aantocht samen: de uitdrukking van de ware aard van de mens in zijn volledige potentie. Het is, zoals Benjamin Creme het beschrijft, een soort “innerlijk geheim” (blz.258) en wanneer we ons dit volledig eigen maken, dan komt er een einde aan alle vragen.

 Benjamin Creme, De Grote Aantocht: Nieuw Licht en Leven voor de mensheid. Share International/Share Nederland, 2002.

Carmen Font, schrijfster en academicus, is woonachtig in Barcelona, Spanje.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.