Vragen en antwoorden – december 2013

V. Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel hebben er tot nu toe plaatsgevonden? Op 10 oktober 2013 waren er al 26 interviews met Maitreya in Rusland geweest.
A. Maitreya heeft weer drie interviews gegeven, voor een totaal van 29 interviews in Rusland.

V. Vinden Maitreya’s interviews nog steeds alleen in Rusland plaats?
A. Ja.

V. Denkt u dat kinderen onder de 14 op Verklaringsdag, zo niet Maitreya’s energieën en Zijn Boodschap, maar dan toch de algehele euforie zullen ervaren? Wat zullen kinderen die dag ervaren?
A. Ik twijfel er niet aan dat kinderen die nog net geen 14 zijn de opwinding en het gevoel van een grote gebeurtenis zullen ervaren. Intelligente kinderen zullen willen weten wat er aan de hand is en het hun ouders vragen, maar ze zullen niet het telepatische contact met Maitreya ontvangen.

V. Welke dieren zijn telepathisch het gevoeligst voor mensen?
A. De dieren die met mensen werken: honden, katten, paarden, koeien, getrainde olifanten en kamelen.

V. 1) Zijn er veel mensen in de wereld die geboren worden met het vermogen om met dieren te communiceren? 2) Is het de speciale taak van die mensen om op te treden als kanaal tussen het mensen- en het dierenrijk?
A. 1) Ja. 2) Niet in het algemeen, maar in enkele gevallen wel.

V. 1) Zijn er leden van de Nieuwe Groep van Werelddienaren die zich ervan bewust zijn dat ze deel uitmaken van een ‘bijzondere’ groep? 2) Zijn alle leden van de Nieuwe Groep van Werelddienaren betrekkelijk gevorderd, zeg maar tweedegraads ingewijde en hoger?
A. 1) Ja. 2) Nee, allerminst. Sommigen zijn inderdaad redelijk gevorderd en werken direct met de Meesters. De meerderheid heeft nooit van de Meesters gehoord en werkt onder de omlaag gefilterde inspiratie van de Meesters.

V. Wat is de dringendste verandering in de kijk op en denkbeelden over onderwijs in de wereld?
A. Alles. Het hele doel en de methode van onderwijs moet een volledige transformatie ondergaan en dat zal ook gebeuren. Het zogeheten onderwijs van vandaag is erop gericht om mensen voor te bereiden op banen (ongeacht of die banen bestaan). Het toekomstige, ware onderwijs zal hen niet slechts voorbereiden op banen, maar op het leven. Hiermee bedoel ik de verbreding van de strekking van onderwijs om jonge mensen voor te bereiden op zielegewaarwording en –bewustzijn en de realiteit van de spirituele werking van de Kosmos. In de toekomst zullen kinderen de Meesters in de wereld van alledag aantreffen en de reikwijdte van het ware onderwijs zal geleidelijk duidelijk worden.

V. Zoveel jonge mensen lijken ontevreden, afgehaakt of wanhopig. Wat kan er gedaan worden om deze droevige situatie te veranderen?
A. Veel kinderen lijden tegenwoordig aan spirituele verhongering en hierdoor lijden ze aan bovengenoemde houdingen en wanhoop. De nieuwe tijd zal niet alleen samendelen en rechtvaardigheid, juiste menselijke verhoudingen en vrede brengen, maar tevens geestelijke gewaarwording en doel die momenteel vrijwel volledig ontbreken.

V. Waarom lijkt de kunst van tegenwoordig (sinds het eind van de 20ste eeuw), heel algemeen gesproken, zo gespeend van werkelijk creatief genie? Het is alsof de dagen van de grote meesters van de kunst, literatuur en muziek voorbij zijn.
A. Dit is niet een periode waarin de kunsten bloeien, maar er zijn veel goede kunstenaars die niet lang geleden overleden zijn (Picasso, Matisse, Kandinsky), maar zij waren niet zulke grote kunstenaars als Leonardo da Vinci, Rembrandt en Titiaan. Zij waren alle derdegraads ingewijden. Picasso en Matisse, beide zeer goede kunstenaars, waren 2,4. Dat toont het verschil aan. In de toekomst, met de combinatie van de inkomende 4de en 7de straal zal er een geweldige opbloei van de kunsten plaatsvinden, met name, zoals voorspeld door de Meester Djwhal Khul via Alice Bailey, in de kunst van het leven.

V. Op blz.174 van De bundeling van de Krachten van Licht wordt ons verteld dat we in groepen incarneren, in steeds wisselende verhouding tot elkaar. Op de bladzijde ervoor staat dat bij misschien maar één op elke miljoen huwelijken de partners op alle vijf niveaus van bestaan (ziel, persoonlijkheid, mentaal, emotioneel en fysiek) bij elkaar passen.

Ik vraag me af hoe ik deze twee uitspraken met elkaar in overeenstemming kan brengen, want ik maak hieruit op dat we onze huwelijkspartners in elk leven uit dezelfde in aantallen beperkte karmische groep kiezen, maar er toch bijna nooit in slagen een geestelijk huwelijk aan te gaan.
Mijn vraag is: waar vinden we de ware spirituele partner?
A. Door aan jezelf te werken en door ontwikkelde spiritualiteit. Met de Meesters die vanaf nu in de wereld zijn zal de koppeling van partners op veel intelligenter wijze plaatsvinden.

V. In sommige brieven van lezers verschijnt de Meester Jezus soms met een discipel. Kunt u iets meer zeggen over deze discipelen? 1) Reizen zij net als Maitreya en de Meesters door tijd en ruimte? 2) Of leven ze net als u en ik in een fysiek lichaam? 3) Zijn zij ook bij het Wederverschijningswerk betrokken?
A. 1) Nee. 2) Ja. 3) In zekere mate, ja.

V. Uit wie bestaat de Hiërarchie van Meesters van Wijsheid? En hoeveel Meesters zijn er?
A. De Hiërarchie bestaat uit de drie Grote Heren: de Christus of Bodhisattva, de Manu en de Heer van Beschaving en er zijn 60 Meesters van de 5de of 6de inwijding. Een diagram van de verhoudingen staat in Alice A. Bailey, Mensen en Zonne-inwijding (Mirananda).

V. Onlangs is een schilderij, De Opgestane Christus, ontdekt waarvan men denkt dat het van Titiaan is. Is het toeval dat dit nu aan het licht komt?
 A. Ja, het is toeval.

V. U en uw Meester hebben vaak gezegd dat miljoenen, zo niet miljarden mensen verandering willen – vrijheid, rechtvaardigheid en broederschap. Hoe kan een plotselinge verschijning (zonder uitnodiging) van Maitreya en de Meesters, nu juist de pleitbezorgers van deze beginselen, een schending van onze vrije wil zijn, wanneer zoveel mensen juist verlangen naar de dingen die de Meesters bepleiten? Kunt u dit in perspectief plaatsen?
A. Miljoenen mensen verlangen naar de verschijning van een leraar of verlosser onder deze of gene naam, maar alles vindt plaats volgens de wet, bovenal de wet die de vrije wil van de mens bestuurt. Er moeten genoeg mensen zijn die deze veranderingen zelf willen en dat verlangen concreet maken, in de praktijk van alledag tot uitdrukking brengen. Daarom duurt dit proces om de verandering van de oude naar de nieuwe werkwijzen ten uitvoer te brengen zo lang. We staan niet allemaal op hetzelfde niveau. We geloven niet allemaal in dezelfde dingen, niet iedereen wil hetzelfde voor de mensheid. Sommige mensen hebben een besef van de eenheid van de mensheid die andere niet hebben. Dus alles vergt tijd en energie (de nieuwe energieën van Waterman) om ons tot het punt van verandering te brengen. Dit vindt nu plaats en de mensheid ontwaakt tot deze belofte.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.