Een klimaat van verwachting— een compilatie

Een klimaat van verwachting— een compilatie

 Hier volgt een selectie citaten rond het thema “Een klimaat van verwachting”. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt .en Share International) en Benjamin Creme.

Terwijl het bestemde uur nadert, wacht de mensheid op de Boodschapper. Nu al flitsen de tekenen de wereld rond dat de Verwachte inderdaad in ons midden is. De vurig verlangde, onmogelijke droom wordt werkelijkheid. Plotseling krijgt een nieuwe golf van verwachting het hart van velen in zijn greep en richt hun aandacht op de voornaamste gebeurtenis van onze tijd. Over de hele wereld hebben de tekenen hun werk gedaan. Steeds meer zien de mensen de betekenis ervan en reiken dankbaar opnieuw naar de troost die ze brengen. Een nieuwe vreugde rijst op in het hart van hen die de waarheid kennen: dat de Boodschapper klaar staat om in het volle daglicht te verschijnen, slechts in afwachting. van de oproep om Zijn missie te beginnen. Spoedig zal die roep weerklinken en zal een nieuw tijdperk beginnen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het bestemde uur’)

Velen van jullie zullen Mij spoedig zien. Deel deze vreugdevolle verwachting met jullie broeders, en vertel hen dat Maitreya, hun Vriend, hun Broeder, hun Leraar van Weleer, is gekomen. Doe dit nu en geef de mensen de hoop terug die zij verloren hebben. Doe dit nu en werk voor Mij. Werk in dienstbaarheid aan de wereld en ontvang de zegening van Mijn Liefde. (Maitreya, Boodschap nr.19)

De mogelijkheid om te werken voor de verandering van de wereld, voor de redding van de mensheid, de lagere rijken, het Plan van Evolutie is een geschenk, een kans die nog nooit aan zovelen is geboden. Ik weet dat het gemakkelijker is om te geloven dan te handelen vanuit het geloof, maar als je het op welk niveau ook gelooft, maak het op dat niveau bekend. Dit zal de enige gelegenheid zijn die je krijgt om dat te doen. Wanneer Maitreya naar voren treedt, zullen miljoenen mensen zich rond Hem scharen, de wereld zal .dan echt snel veranderen – maar jij hebt de gelegenheid dat al van tevoren te weten en om het vereiste klimaat van hoop en verwachting te scheppen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Velen wachten, in hoopvolle verwachting, op de aanblik van Maitreya’s gelaat, het geluid van Zijn stem, de strekking van Zijn leringen. Vele duizenden over de hele wereld hebben Hem, of ze dat nu weten of niet, reeds gezien, Zijn oproep gehoord, de warmte van Zijn liefde gevoeld. Dagelijks stroomt die liefde uit op Aarde en wekt zij precies dezelfde liefde op die de ware aard is van de mens, en brengt zij genade aan allen die kunnen reageren en handelen. Zo werkt de Grote Heer. Zo ontsteekt Hij het vuur dat sluimert in de harten van allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het sluimerend vuur’)

De behoefte om te dienen bepaalt Mijn bestaan. De Liefde in Mijn hart drijft Mij tot jullie. Wij zijn daarom samen, jullie en Ik, om te dienen. Weet dit en benut de kans om de wereld op unieke wijze te dienen, Mijn vrienden, en maak grote vorderingen op het pad. Waarom zitten wachten op Mijn Verschijning, terwijl de wereld jullie inbreng zozeer nodig heeft? Daarom vraag Ik jullie om met Mij samen te werken, om voor de mensen Mijn weg te bereiden en om enigszins het klimaat van hoop op te roepen, waarin Mijn gezicht snel kan worden opgemerkt. (Maitreya, Boodschap nr.102)

Maak het bekend! Als u gelooft dat wat ik zeg waar is, maak het dan bekend op elke mogelijke manier die tot uw beschikking staat. Als je er voor 100 procent van overtuigd bent, zoals ik, maak het dan bekend op dat niveau; ben je maar voor 50 procent overtuigd, dan op dat niveau; als je er voor slechts een minuscule vijf procent van overtuigd bent dat het mogelijk waar zou kunnen zijn, maak het dan op dat niveau bekend. Alles wat je doet is van waarde. Op die manier help je een ‘klima.at van hoop’, van verwachting, te scheppen waarin Maitreya, binnen de wet, openlijk naar voren kan treden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

De wereld wacht op de verschijning van de Christus, en spoedig zullen de verwachtingen van talloze mensen in vervulling gaan. Zijn missie is reeds begonnen; de veranderingen die zich in hoog tempo voltrekken, getuigen van Zijn aanwezigheid. De tekenen zijn zichtbaar voor allen – niet alleen voor de scherpzinnigen, maar ook voor wie een donderslag moet horen om te weten dat het onweert. Weldra zullen de laatste voorbereidingen voor Zijn verschijning zijn afgerond, in afwachting van de uiterlijke gebeurtenissen die aan Zijn verklaring vooraf moeten gaan. Overal ter wereld wachten hoogwaardigheidsbekleders op zijn Oproep, en staan gereed om hun ervaring van Zijn zeg.chening bekend te maken. Velen die Hem al kennen, wachten in spanning om te kunnen spreken. Uit alle landen en volkeren zullen de vertegenwoordigers komen, met het vurige verlangen om hun stem te voegen bij het jubelende eerbetoon. Maitreya’s taak is nog maar net begonnen, maar nu al bevrijden de naties zich van de wurggreep van het verleden. Wat zal er dan niet mogelijk zijn wanneer Hij in volle openbaarheid voor de wereld staat, en Zijn lering en advies het hart en denken van allen verheffen? (Benjamin Creme’s Meester, ‘Dag van bestemming’)

Mijn Komst wordt door miljoenen verwacht. Mijn Aankomst in jullie midden is aan relatief weinigen bekend. Niettemin kunnen deze weinigen het de anderen vertellen en in hen de vreugde doen ontbranden die Mijn Belofte brengt. (Maitreya, Boodschap nr.29)

In de allereerste plaats, als je gelooft – al is het maar als een mogelijkheid – dat Maitreya in de wereld is, maak het bekend op. elke mogelijke wijze, aan iedereen die het maar wil horen: via lezingen, radio, tv, pers, brieven, enz. Op deze manier help je een klimaat van hoop en verwachting te creëren voor Zijn komst dat het hem mogelijk maakt om ons leven te betreden, zonder de vrije wil van de mensheid aan te tasten. Pleit voor samen delen en rechtvaardigheid als de enige weg naar ware vrede – en probeer naar Zijn leringen te leven. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

De mensen wachten op een teken uit een hogere bron. Al of niet bewust weten ze dat dit geen gewone tijden zijn, maar tijden van het hoogste belang, van maximale spanning en onbegrensde mogelijkheden. Ze wenden zich tot de oude Waarheden, door de tijd getekende geschriften en rituelen van het verleden, maar vagelijk onbevredigd bespeuren ze, en wachten op, de openbaring van het Nieuwe. Die Nieuwe Openbaring staat het zoekend hart van de mens ook te wachten; het simpele besef van broederschap zal de uitgestoken Kelk vullen. Met miljoenen staan de mensen klaar voor deze gezegende vervulling en heffen het hoofd omhoog in afwachting en hernieuwde hoop. De mens wacht niet vergeefs. Zijn hoop is niet doelloos. Maitreya is gekomen om de beloften in te lossen, om mens met mens te herenigen en de mensen met God. Hij is gekomen om “alle dingen nieuw te maken”, om de Kelk van de mens te vullen met de nectar van Liefde, en de mensen veilig de Nieuwe en Gezegende Tijd binnen te leiden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Nieuwe en Gezegende Tijd’)

[Wonderen] zijn tekenen dat we aan het eind zijn gekomen van het ene tijdperk en aan het begin staan van een nieuwe tijd, en dat de Christus in de wereld is teruggekeerd om deze nieuwe cyclus in te luiden. Deze tekenen dienen om de mensen te sterken in hun geloof en in hun hoop op de toekomst en op een geestelijke basis van het leven, opdat .zij zich bewust blijven van het feit dat we in een wereld leven die voortdurend verandert en dat de tijd van wonderen niet voorbij is. De wonderen in de bijbel bijvoorbeeld en ook uit vroegere tijden, vinden nu dagelijks, bijna elk uur, over de hele wereld opnieuw plaats. Al deze gebeurtenissen geven de mensheid het onbetwistbare bewijs dat de tijd voor de openlijke verschijning van de Christus in de wereld nabij is. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Nieuwe energieën inspireren tot nieuwe ideeën en idealen en deze zijn het die het raamwerk van het menselijk leven veranderen. Zie uit naar de tekenen van de nieuwe ordening: Verdraagzaamheid en Goede wil; Democratie, Rechtvaardigheid en Samen-delen; Samenwerking en Onderlinge afhankelijkheid. Dit zijn de tekenen van de Nieuwe. Tijd, waarin de mens waardig en vrij zal rondgaan. Binnenkort zal de waarheid van deze woorden duidelijk worden naarmate de gebeurtenissen hun onvermijdelijke climax naderen. Zelfs de Engelen houden zich stil en fluisteren in afwachting van die tijd. Wanneer de Grote Heer zijn gelaat toont, zullen de mensen weten dat de tijd voor verandering gekomen is: de tijd om dingen goed te maken, om oude wonden te helen, om het verleden recht te zetten, om de lamp van de toekomst te ontsteken, om de deur voor het kwaad te sluiten, om de structuren te reinigen en te zuiveren, om moedig het nieuwe te verwelkomen, om onbekende paden te betreden. Zij zullen weten dat zij zich niet kunnen afwenden van de toekomst, een toekomst die aan hen de betekenis zal ontsluieren van hun bestaan en van de aard en het doel van God. Zij zullen weten dat de tijd gekomen is om de wereld nieuw te maken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Nieuwe Leven’)

Neem deze gelegenheid te baat om jullie broeders en zusters overal ter we.reld te dienen door hun het blijde nieuws te vertellen. Maak hen bewust van de onschatbare ervaring en keuze die hun spoedig ten deel zal vallen. Moedig ze aan met hoop en de verwachting van een betere, gelukkiger toekomst en open zo hun hart voor Maitreya’s liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De cruciale keuze van de mens’)

Vanzelfsprekend heb ik in mijn werk de neiging gehad om de gunstigste voorstelling van zaken te geven, om zo de hoop en verwachting van de mensen aan te wakkeren. Het is best mogelijk dat Zijn problemen groter zijn dan ik me voorstel. Maar toch denk ik niet dat vertraging van Verklaringsdag de snelheid van onze respons zal beïnvloeden. Maitreya Zelf heeft immers gezegd: “Als al het andere faalt, zal Ik te voorschijn treden in een wereld die gereed is, maar onvoorbereid; een wereld die nog niet weet dat Ik onder jullie verkeer. Maar veel beter zou het zijn wanneer Ik voor jullie trad als de verwachte.” Maitreya weet dus dat de mensheid gereed is.. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Zeer velen zien nu Mijn Aanwezigheid tegemoet en verwachten Mijn Wederkomst. Hoe zou Ik deze gezegenden kunnen teleurstellen? Nee, Mijn vrienden, vanuit het hart van de mens is de roep opgestegen en op die roep om hulp heb Ik gereageerd. Evenzo zal ook van Mij een roep om hulp uitgaan. Het is die roep van het hart van de mens die van Mij zal uitgaan. In jullie reactie op die smartekreet zullen jullie je goddelijkheid vinden. Zo zal het zijn, Mijn vrienden. Zo zal ik Mijn volk kennen. Neem het op je om Mijn Aanwezigheid bekend te maken en openbaar jezelf als Goden. (Maitreya, Boodschap nr.113)

Absoluut geloof dat dit waar is, is niet belangrijk. Een onbevooroordeelde aanvaarding van de mogelijkheid dat de Christus nu terugkeert is het belangrijkste vereiste in deze tijd. Alleen dit al zou in de mensheid een hernieuwde hoop en een geestelijke verwachting vrijmaken die haar zou aansporen tot een hoognodige verandering van richting, en een positieve reactie op zijn Boodschap en Zijn Lering waarborgen wanneer Hij zichzelf bekendmaakt. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mannen en vrouwen in de hele wereld, die Mijn hoop delen op een nieuw leven voor de mens, zullen jullie voorgaan; en samen zullen wij de wereld veilig stellen. Mijn Voorhoede heeft de mensheid op deze tijd voorbereid. Slechts weinigen in de wereld weten in hun hart niet dat Mijn Terugkeer ophanden is. Op alle niveaus weerklinkt deze waarheid. Jullie zullen ervaren dat dit zo is wanneer jullie je broeders benaderen. Ieder van jullie heeft in zijn hart het nieuwe licht gezien dat wenkt vanuit de verte, dat de Belofte voor de toekomst in zich draagt. Dat licht zal worden tot een vlam. zoals nooit tevoren op Aarde gezien, wanneer de mensheid het Pad betreedt dat haar terug zal voeren naar God. (Maitreya, Boodschap nr.23)

Achter de schermen, wachtend op Zijn entree in het strijdperk van de wereld, staat de Christus. Zijn energieën gaan voor Hem uit, doen hun transformerende werk en scheppen het evenwicht waarnaar alle mensen verlangen. Velen bespeuren thans Zijn aanwezigheid, al of niet bij naam. Ze voelen aan dat nieuw leven en nieuwe hoop vrijkomen, terwijl ze al bijna hadden opgegeven. Ze voelen ook hun toenemende kracht en vermogen om hun toekomst vorm te geven. Wanneer ze Hem zien en horen spreken, zal niets het crescendo van verandering tegenhouden dat dan zal volgen, wanneer Hij uitdrukking geeft aan hun diepste verlangens en behoeften. De wereld staat, vol verwachting, op de drempel van wedergeboorte. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Op de drempel van wedergeboorte’)

Maitreya, Boodschap nr.140

Dierbare vrienden, Ik ben verheugd opnieuw bij jullie te zijn en jullie zo deze laatste boodschap te geven.

Het is Mijn bedoeling geweest Mijzelf bekend te maken op het vroegst mogelijke moment, om geen uitstel te dulden, en voor de wereld te verschijnen als jullie Vriend en Leraar. Veel hangt af van Mijn onmiddellijke ontdekking, want op deze wijze kan Ik jullie helpen jullie wereld te redden. Ik ben hier om te helpen en te onderrichten, om jullie de weg naar de toekomst te wijzen en jullie aan elkaar te openbaren als Goden.

Ik weet zeker dat jullie beseffen dat veel afhangt van de daden van de mens in de komende jaren. De hele wereld weet dit. De hele wereld wacht in angst. Niettemin neemt het gevoel toe van hoop, van een ophanden zijnde verandering, en reageert men op Mijn Aanwezigheid, waardoor te midden van de spanning een rustpunt ontstaat.

De hoop op Mijn Verschijning neemt nu sterk toe. Graag zou Ik Mijzelf aan de mens presenteren. Kijk dan naar Mij uit, en zie hoe Ik wacht. Zoek dan naar Mij, en pak Mijn hand.

Ik heb jullie hulp nodig om voor jullie te verschijnen, om deze wereld te zegenen en te onderrichten, om de mens te tonen dat de weg voorwaarts eenvoudig is, slechts de aanvaarding vereist van Rechtvaardigheid en Vrijheid, Samendelen en Liefde. Deze aspecten sluimeren al in jullie en behoeven slechts door Mij te worden opgewekt.

Christus is hier, Mijn vrienden. De Avatar is gekomen. Jullie Broeder gaat rond in jullie midden. Mijn Missie begint. Leer Mij spoedig kennen en help jullie broeders Mij te kennen. Neem Mijn hand en laat Mij jullie leiden naar God.

Moge het Goddelijk Licht en de Liefde en de Kracht van de Ene, Allerheiligste God zich nu manifesteren in jullie hart en denken. Moge deze manifestatie jullie er snel toe brengen je taak te zien in deze heroïsche tijd.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.