Vertrouwen (2)

een compilatie

Hier volgt een tweede selectie uit uitspraken van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Vertrouwen’. (Zie ook de compilatie ‘Vertrouwen’ in Share Nederland juni 2007)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat de tijd voor verandering is aangebroken. De wereld wacht op de verkondiging van Kosmische Data. De landen bereiden zich voor op een nieuwe Godsbeschikking, en in Vertrouwen en Broederschap zullen alle mensen samendelen. Mijn Meesters komen nu sneller naar buiten dan was voorgenomen; omdat Zij de Liefde van God uitdragen, zal deze stimulans een grote weldaad zijn voor de wereld. Mijn Meesters zullen jullie helpen deze Goddelijke Liefde tot openbaring te brengen, jullie de eenvoudige Weg van Waarheid tonen, van de zegen van Vertrouwen. (Maitreya, Boodschap nr.36)

Wanneer zij de Christus in eigen persoon zien, zullen ze snel een nieuwe houding innemen tegenover het leven en zijn problemen. Zij zullen inzien dat de problemen door de mens geschapen zijn, dat ze bestaan in de mens zelf en niet de fout zijn van een liefdeloze God, of het gevolg van dom toeval. Een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid zal mensen de impuls geven om te handelen in het belang van allen. Samenwerking, zorg en vertrouwen zullen spoedig de huidige zelfinteresse vervangen en er zal een nieuwe fase beginnen in de evolutie van de mens. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Zijn Naam is Liefde’)

Maitreya zal laten zien dat onze problemen veelvoudig maar oplosbaar zijn. Dat we de oplossing voor alles reeds in handen hebben. Dat alleen al de eenvoudige daad van samendelen de kracht heeft om het leven op Aarde ten goede te transformeren. Als Oudere Broeder zal Hij de mensen het vertrouwen vragen dat Hij hen naar niets dan hun voorbestemde pad van harmonie en liefde zal leiden, dat zij niets te vrezen hebben dan hun eigen angst en dat de weg vooruit reeds de blauwdruk van het Goddelijke in zich draagt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een glorieuze onderneming’)

Ik verkeer nu onder jullie. Ik zie jullie dromen van Vertrouwen en Liefde. Ik voel jullie aspiratie en hoop. Ik zal deze in Mijn hart sluiten en voor jullie waarmaken. Ik ben jullie Mentor. Ik ben jullie hoogste wens. Ik ben jullie helderste licht. Ik ben de liefde in jullie hart. Ik zal jullie meenemen naar dat Gezegende Land dat Ik Liefde noem. Ik zal jullie tonen waar God woont, en die Goddelijkheid in jullie oproepen. (Maitreya, Boodschap nr.80)

Wanneer je samendeelt, schep je vertrouwen omdat je uitdrukking geeft aan liefde. Samendelen is de uitdrukking van liefde. In een gezin wordt alles gedeeld op basis van de behoeften van het gezin. Het besef dat we één familie zijn laat in deze wereld al te lang op zich wachten. Door samendelen schep je het vertrouwen dat je in staat stelt anderen te vertrouwen. Als je vertrouwen toont, ontvang je vertrouwen. Door met anderen te delen wat je hebt, ontstaat het vertrouwen dat nodig is voor elke belangrijke beslissing. Zonder vertrouwen zal er nooit consensus ontstaan over de belangrijkste problemen van deze wereld, die alleen internationaal kunnen worden aangepakt. Maitreya heeft zelfs gezegd dat iedereen, iedere man, vrouw en kind, de instandhouding van de planeet moet zien als de eerste prioriteit in de wereld. Allen moeten er aan meewerken… Wanneer je vertrouwen hebt, kun je alles aan. De belangrijkste oorzaak van conflict in de groepen is kritiek, omdat kritiek het vertrouwen schaadt. Net zoals je de wereld kunt veranderen door samendelen en vertrouwen kunt scheppen, kan er zonder vertrouwen in een groep geen eenheid bestaan. Het is onmogelijk. Kritiek breekt het vertrouwen af en daarmee de eenheid. (Benjamin Creme, De kunst van samenwerking)

Wanneer we de voortbrengselen van de wereld rechtvaardiger delen, verwijzen we oorlog en terrorisme in één keer naar het verleden. Dan creëren we de voorwaarden voor vertrouwen. Wanneer er vertrouwen is, kunnen we rustig het antwoord zoeken op elk probleem. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

De Meesters maken Zich gereed om openlijk bekend en actief te zijn. Hun aanwezigheid zal vertrouwen schenken in het feit dat de noodzakelijke veranderingen in ons sociale leven gunstig zullen zijn en al sinds lange tijd nodig. Het doel is dat de Meesters en mensen samenwerken op elk terrein van het leven en zo de vereiste veranderingen bespoedigen.
De eerste prioriteit is dat oorlog voor altijd, volkomen en volledig afgeschaft wordt. Dit vereist een mate van vertrouwen die tot nu toe onbekend is in de wereld. Alleen samendelen, zo zal men zien, zal het noodzakelijke vertrouwen teweegbrengen en zo wereldwijd rechtvaardigheid scheppen. Tenzij rechtvaardigheid heerst, zal er nooit echte vrede zijn.  Stap voor stap zullen mensen deze logica onderkennen. Ze zullen gaan begrijpen dat er geen alternatief is. Indien hij wil leven en gedijen, moet de mens onrechtvaardigheid en oorlog opgeven. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mens zal de Oproep beantwoorden’)

Er komt een dag dat de mensen op deze periode van beproeving zullen terugzien als een tijd waarin betekenis en doel werden hervonden te midden van een chaos van valse waarden. Ontelbare eeuwen lang hebben de mensen hun zinnen gezet op het verwerven van rijkdom en macht, aanzien en roem. De subtielere kunst van geestelijke kennis en wijsheid trok slechts enkelingen, en noodgedwongen hebben de mensen de stormachtige weg bewandeld van tweespalt, onwetendheid en angst.
Eindelijk brengt nu een nieuw licht de mensen tot het besef van hun toekomstige glorie als medewerkers en medescheppers naast God. Talrijke beproevingen wachten de mens op het pad naar die bestemming, maar nooit eerder was hij zo gereed en voorbereid om deze uitdaging te aanvaarden. Tegen alle verwachtingen in, en ondanks alle schijn van het tegendeel, staat de mensheid op het punt uit haar cocon van duisternis, onvermogen en angst tevoorschijn te komen. Met groeiende stoutmoedigheid en zelfvertrouwen zet de mens zijn stappen in de richting van eenheid en rechtvaardigheid, samenwerking en samendelen, eenvoud en vertrouwen. Dat zulk vertrouwen nodig is, kan niet ontkend worden. Niets kan volbracht worden voordat de banden van vertrouwen zijn gevestigd. Tot dusver heeft het gebrek aan vertrouwen de hoogste aspiraties van de mensen in de weg gestaan, de naties van elkaar gescheiden en de toekomst van het mensenras in gevaar gebracht. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De noodzaak van vertrouwen’)

Regeringen weten alleen te handelen op basis van het verleden en die aanpak is niet langer toepasselijk. Dat is de reden waarom er momenteel geen enkele regering ter wereld is die werkelijk kan regeren. Ze doen hun best, maar falen allemaal structureel omdat ze achterhaalde methoden gebruiken. Slechts één ding — het laatste wat bij ze zal opkomen — zal de huidige impasse waarin ze zich allemaal bevinden, doorbreken en dat is het instellen van het systeem van samendelen.
Zodra ze dat doen, zullen ze het vertrouwen creëren dat hen in staat zal stellen alle andere problemen gezamenlijk aan te pakken. Die moeten in samenwerking worden opgelost. Je kunt aan andere landen geen oplossingen opleggen die ze niet willen. Het kan alleen door middel van samenwerking, wanneer het vertrouwen is gewekt door samen te delen en dat veranderingen mogelijk maakt. Dan zal de goede wil die voortkomt uit vertrouwen het mogelijk maken de problemen op te lossen die tegenwoordig onoplosbaar schijnen. (Benjamin Creme, Unity in Diversity)

Het antwoord op jullie problemen is werkelijk eenvoudig. Vele malen heb Ik jullie verteld dat de wil tot samendelen jullie leven moet leiden. Opnieuw herhaal Ik: zonder Samendelen en Rechtvaardigheid, Mijn broeders en zusters, zal de mens geen vrede kennen. Sla daarom acht op Mijn raad. Neem daarom de enige weg die open ligt en vertrouw op Samendelen om het lijden van de wereld te verlichten. (Maitreya, Boodschap nr. 133)

Vrijheid en Rechtvaardigheid zijn onontbeerlijk voor iedereen, overal, zonder uitzondering, en kunnen slechts door vertrouwen verwezenlijkt worden. Alleen samendelen kan dat vertrouwen scheppen en de mensen op het pad naar hun bestemming brengen. Om gelukkig te zijn moeten de mensen leven volgens de Wetten van het Leven: van Oorzaak en Gevolg, Wedergeboorte, Onschadelijkheid en Opoffering. Deze fundamentele wetten zijn de eeuwenoude bakens die de mensen behoeden voor zelfvernietiging en wroeging. Wanneer Maitreya in het volle zicht naar voren treedt zullen jullie deze Wetten opnieuw horen, want ze vormen de basis van al Zijn leringen en de basis van al het leven op planeet Aarde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De bestemming van de mens’)

[Maitreya’s] oproep, die over de hele wereld zal weerklinken, zal het beste te voorschijn halen uit allen die in Hem een echo vinden van hun hartsverlangen naar rechtvaardigheid, vrijheid en liefde, en in steeds toenemend volume zal de kreet voor hun toepassing uit elke natie oprijzen. Zo zal het zijn. En zo zal Hij de wil van ontelbare aspirerende zielen scherpstellen en hun onverbloemde stem worden.
Zijn stem is niet de enige die de mensen zullen horen. Overal ter wereld, in elk land, wachten groepen op de gelegenheid om te spreken. Voorbereid en opgeleid staan zij nu achter de coulissen, gereed om te dienen wanneer ze worden geroepen. Ze kennen de noden van de tijd en de antwoorden op de problemen die de mensheid nu bestoken. Stapje voor stapje zullen deze problemen worden overwonnen, en wordt een nieuw hoofdstuk opengeslagen in de evolutie van het mensenras. Binnen niet al te lange tijd zullen deze wijzen naar voren treden om zichzelf ter beschikking te stellen van de wereld. Hun altruïsme zal hen bij de volkeren aanbevelen en hun inzicht zal het vertrouwen winnen van allen.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘Het zal hun niet ontzegd worden’)

Mijn Meesters zullen laten zien hoe eenvoudig en goed te leven in volkomen geluk. Zij zijn het pad eerder gegaan en kennen de Weg goed. Laat je, als kinderen in volst vertrouwen, die Weg door Hen wijzen; laat je stap voor stap door Hen door de doolhof leiden. En wanneer jullie gereed zijn, zullen jullie voor Mijn Schittering komen en via Mij het Aangezicht van God zien. Bepaal jullie keuze goed, Mijn vrienden; maak die nu. Schaar je bij hen die willen samendelen en liefhebben, bij hen voor wie Rechtvaardigheid goddelijk is. Maak nu jullie keus, laat je licht uitstralen en verlicht Mijn pad. (Maitreya, Boodschap nr.18)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.