Moed

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘moed’.

Stel je dan een toekomst voor waar het niemand aan iets ontbreekt. Waar de talenten en creativiteit van alle mensen hun goddelijke oorsprong uitdrukken. Waar oorlog geen plaats heeft in hun gedachten en goede wil zijn weldadige net over ieders hart en denken uitwerpt.
Stel je steden voor van licht, verlicht door het Licht zelf — zonder de huidige ellende en ontberingen; stel je vervoer voor, snel en geluidloos, dat slechts aangedreven door licht de verafgelegen werelden en zelfs de sterren binnen ons bereik brengt. Zo’n toekomst wacht de mannen en vrouwen die de moed hebben om samen te delen.
Zo’n toekomst wacht de dapperen die Vrijheid liefhebben.
Zo’n glorieuze toekomst wacht degenen die ernaar verlangen de betekenis en het doel van het leven te begrijpen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De Blauwdruk van de toekomst’)

De politieke en economische transformatie die in gang zal worden gezet als gevolg van de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters zal de mensheid verlossen van eeuwenoude remmingen en beperkingen en haar opwekken om een grote sprong in de ontwikkeling van haar bewustzijn te maken. Bewust, betekenisvol leven zal de plaats innemen van de huidige verwarring, twijfel en angst. Een zelfverzekerde, moedige bereidheid om de innerlijke en uiterlijke wereld te verkennen zal het huidige ondermijnende cynisme vervangen en de evolutionaire vooruitgang mogelijk maken die ik heb geprobeerd te beschrijven: de opkomst van een nieuwe en betere beschaving en van een nieuwe, betere mensheid. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Maitreya kent reeds degenen op wie Hij kan rekenen. Hij weet dat het hart van de mensen verstandig en sterk is, daarop kan Hij vertrouwen. Hij weet dat Zijn leger gereed staat voor de goede strijd voor het Algemeen Welzijn. Dat de mannen en vrouwen van Goede Wil overal Zijn aanwezigheid voelen en reageren op de wereldnood.
Hij heeft geen vrees dat de mannen en vrouwen van nu hun voorbeschikte gelegenheid zullen missen om hun stem en keuze voor het Algemeen Welzijn uit te brengen. Onverschrokken staan ze klaar voor de toekomst en verlangen ernaar te dienen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De keuze van de mensheid’)

[De Meester Djwhal Khul] zegt ook dat alle discipelen eerst en bovenal moed moeten hebben. De wereld zal nooit vrij komen van illusie tenzij we moed hebben. Een van de plichten van ware discipelen, zegt de Meester DK, is om je openlijk uit te spreken tegen elk gezag in de wereld — wetenschappelijk, religieus, politiek of op welk terrein ook — waarmee we het oneens zijn en verder en duidelijker zien dan zij. Als een discipel denkt dat zij het bij het verkeerde eind hebben, betaamt het hem dat ook te zeggen. Als hij zich alleen maar verschuilt en doet alsof hij over het onderwerp geen mening heeft en niets te bieden heeft wat beter, helderder en waarachtiger is, dan is hij slechts in naam een discipel. De ware discipel is de discipel die geen angst kent. Dat is het eerste vereiste voor alle discipelen. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

Mijn vrienden, Ik ben dichter bij jullie dan je wellicht denkt. Mijn hart klopt gelijk met dat van jullie. Mijn hart huilt om het lijden van zo velen. Toch weet Ik dat het hart van hen die Mij nu horen open is en bereid om te helpen. Vrees niet, Mijn vrienden. Geef moedig en bereidwillig om allen in nood te helpen. Wanneer jullie dit doen, betreden jullie dat gebied van goddelijkheid van waar jullie komen. Dit is de werking van goddelijkheid zelf.
Dus, Mijn vrienden, wacht niet langer op de manifestatie van de grote veranderingen die zullen komen. Breng ze tot stand door jullie daden. Denk ruim. Bedenk dat je broeders en zusters jullie zelf zijn, gelijk over de hele wereld. Doe dit, Mijn vrienden, en zie Mij zeer spoedig.
Mijn hart omvat jullie allen. (Maitreya, Share International, mei 2006)

Momenteel verricht Maitreya, onze Meester, vele taken die alleen Hij kan doen als de Bemiddelaar van Goddelijke Tussenkomst. Zo bespoedigt Hij de dag waarop allen Hem kunnen zien. Die dag komt steeds dichterbij en zal het teken zijn dat de Nieuwe Tijd begonnen is; dat het Nieuwe Leven dat Hij belichaamt overal verspreid wordt; dat de mensheid zelf de mogelijkheden in zich heeft om het kwaad in de wereld recht te zetten en slechts de moed en het vertrouwen in haar eigen Goddelijkheid nodig heeft om alle dingen nieuw te maken. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Alle dingen nieuw’)

Spoedig zal het lange wachten voorbij zijn; de Grote Heer zal Zijn gelaat aan de wereld tonen en de Nieuwe Godsbeschikking zal beginnen. Put moed uit dit gegeven en schaar je in de gelederen van hen die zich nu al over de hele wereld wijden aan het dienen van hun broeders en zusters, bekend en onbekend. Benut deze kans om de huidige problemen aan te pakken en help, door aspiratie om te zetten in handelen, de lijdende mensheid het onrecht te herstellen en het Nieuwe Tijdperk van rechtvaardigheid en vrede te scheppen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De mensheid moet kiezen’)

Je hebt moed nodig om je begoochelingen te overwinnen. Er is moed voor nodig om te veranderen. Begoocheling heeft, net als licht, een uitstraling – net zoals wijsheid of liefde een uitstraling heeft.
Het is heel eenvoudig om de begoochelingen van andere mensen te zien maar niet die van jezelf. Als anderen begoochelingen hebben, kun je er zeker van zijn dat je zelf ook begoochelingen hebt. Het kan niet anders of je hebt er enkele. Als je ze hebt, is er moed voor nodig om ze te herkennen. Er is zelfs moed voor nodig om toe te geven dat je ze hebt…
Het denken kan naar de emoties kijken en zijn licht laten schijnen op de begoochelingen van het astraal lichaam. Daar is moed voor nodig. Er is moed voor nodig om te veranderen, om bereid te zijn te veranderen, om de verstoring, de transformatie te verwelkomen die optreedt wanneer iemand de eerste, de tweede of de derde inwijding neemt. Er is moed voor nodig om zover te komen, om die hindernis te nemen, om te verzaken. Evolutie is voornamelijk een proces om jezelf van dingen te ontdoen. Er is moed voor nodig om jezelf te veranderen en dingen als Transmissie-meditatie te gaan doen. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

De mens heeft de toekomst in handen.
Weeg goed af, oh mens, en als je kiest zoals het een waarachtig mens betaamt, dan kan Ik je leiden naar het Licht van je goddelijke erfenis.
Maak de juiste keus en laat Mij leiden.
Maak de juiste keus en wees verzekerd van Mijn voortdurende bijstand.
Maak de juiste keus, Mijn broeders, en word bevrijd van al wat je begrenst.
Mijn Leger is op weg en marcheert moedig de toekomst tegemoet.
Voeg je bij hen die reeds strijden aan de zijde van het Licht,
aan de zijde van de Waarheid, van Vrijheid en Rechtvaardigheid.
Voeg je bij Mijn Voorhoede en toon jullie broeders de weg. (Maitreya, uit Boodschap nr.17)

Maitreya tracht de mens tot zijn geboorterecht te verheffen.
Hij tracht tot de schepping van een nieuwe en gelukkiger wereld te inspireren.
De Grote Heer tracht ieder individu met heiligheid en waardigheid te omkleden.
Hij tracht de wereld van geweld en oorlog te bevrijden.
Waar zal Hij Zijn helpers vinden?
Wie zijn er gereed om te reageren?
Wie hebben de moed om de Heer van Liefde te helpen?
Hij kent reeds degenen op wie Hij kan rekenen.
Maak je gereed om Hem te zien.
Poets je vastberadenheid glanzend op.
Laat de onmetelijkheid van de taak je de moed niet benemen.
Wees eenvoudig en oprecht in alles wat je doet. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De intrede van Maitreya’)

Moed is absoluut essentieel voor iedere discipel. Als je niet moedig bent, zul je nooit een Meester worden. We moeten leren alleen te leven in bewustzijn om een Meester te worden. Om van alle hulp, alle hogere leiding verstoken te zijn, om absoluut alleen te zijn in bewustzijn in de wereld, hetgeen is wat je ervaart wanneer je een vierdegraads ingewijde wordt, omdat je dan van de ziel verstoken bent. Tot die tijd was de ziel het hoogste aspect waarvan je je bewust kon zijn. Naarmate je voortgaat, word je je er steeds meer van bewust dat je de ziel bent, maar er komt een moment bij de vierde inwijding waarop dat bewustzijn ophoudt…
Na de vierde inwijding sta je alleen op een manier waarop niemand in deze zaal ooit alleen is geweest. Dat vergt moed. De Meester is volstrekt alleen, ofschoon lid van een Broederschap. Je moet als Meester volstrekt alleen kunnen zijn en dat betekent dat je moed moet ontwikkelen. De manier om moed te ontwikkelen is door in elke situatie moed te tonen; zie de situatie onder ogen en ontwikkel je moed. Je moed groeit door de kleine dingen en dat maakt het gemakkelijk om moedig te zijn in de grote dingen, zoals alleen te staan in de hele kosmos. Het is een beangstigende gedachte, tenzij je moed hebt. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

[Er zijn] steeds meer mensen die zich bewust worden van een ander perspectief, die de mogelijkheid zien van een onvoorstelbare harmonie en zich verzetten tegen zowel apathie als chaos. Tot nu toe vormen zij de minderheid, maar spoedig zullen de krachten van chaos zwichten voor hun visie van rechtvaardigheid en vrede; uit hun onbevreesde greep op het leven en hun creatieve handelen zal een nieuwe wereld geboren worden.
Deze mannen en vrouwen van goede wil zullen de oude denkbeelden van afscheiding en conflict aanvechten en, stapsgewijs, de wereld opnieuw opbouwen. Zo zal het zijn. Niet alleen, maar begeleid en bezield door Maitreya en Zijn Broeders zal deze groep moedigen krachtig en invloedrijk worden, aangemoedigd door het enthousiasme van de haar volgende massa’s. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De komende eeuw’)

Wanneer Ons gelaat gezien wordt, zullen jullie ook de begintijd zien van veranderingen die de wereld zullen transformeren. De veranderingen zullen niet allemaal tegelijk plaatsvinden, maar spoedig zullen de eerste stevige slagen van rechtvaardigheid en vrijheid worden toegediend, die aan stuwkracht zullen winnen naarmate de maanden en jaren voorbij flitsen. Uiteindelijk zal alles worden vernieuwd en zullen de volkeren van de wereld een schonere en gezondere lucht ademen.
Voor deze reusachtige taak is moed vereist. Aan vele uitdagingen moet het hoofd worden geboden. Het is niet eenvoudig om een wereld totaal te veranderen, noch om een nieuwe te bouwen op de ruïnes van het verleden. Wees daarom moedig en herbouw jullie wereld. Leg je angst af en verwelkom de toekomst met open armen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het Pad naar de toekomst’)

Mijn vrienden, Mijn broeders en zusters, ga na waar jullie nu staan. Zijn jullie bereid met Mij mee te gaan naar het Gezegende Eiland van Liefde? Zijn jullie bereid met iedereen te delen wat je nu bezit? Zijn jullie bereid, Mijn vrienden, om het Leven moedig onder ogen te zien en het te beschouwen als een uitdaging tot slagen? Niets kan jullie tegenhouden als je met Mij meegaat. Niets zal er overblijven van de oude traagheid, maar omgeven door Licht en Liefde kunnen jullie, Mijn vrienden, de vreugde kennen van nabijheid tot de Vader; die vreugde welke Mij een voorrecht is jullie te verlenen. Raap je moed dan bijeen, Mijn vrienden, en volg Mij terug naar je Bron. Er kan niets fout gaan, Mijn vrienden, Maitreya is met jullie! (Maitreya, uit Boodschap nr. 86)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.