Een tijd van verandering

een compilatie

Hier volgt een selectie uit uitspraken van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, over ‘Een tijd van verandering’.

De gebeurtenissen in de wereld gaan naar een climax. Spoedig zullen de volkeren van alle landen beseffen dat ze leven ten tijde van een cruciaal keerpunt in de evolutie van de planeet en met elkaar geschiedenis schrijven. Voor sommigen gaat het verdwijnen van het oude gepaard met pijn en angst. Dit is onvermijdelijk, nu de afgesleten vormen uiteenvallen in gewelddadige chaos. Er is veel bloedvergieten in de wording van het nieuwe. Niettemin voltrekken zich, voor wie ogen heeft om te zien, over de hele aarde de opmerkelijkste transformaties, hetgeen veel goeds belooft voor de toekomst van het mensenras. Onaangekondigd als ze vaak zijn, hebben deze positieve veranderingen de mensheid verrast, en verrichten stilletjes en onbezongen hun weldadige reddingswerk. Zo scheppen de mensen zelf de nieuwe structuren, vooralsnog met pijn en moeite, maar spoedig zal dit een vlucht nemen die alle verbeelding overstijgt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van een donker hoofdstuk’)

Wanneer Ik in de openbaarheid verschijn, zal Ik de wereld de noodzaak voorhouden van verandering. Deze veranderingen, Mijn vrienden, zijn door God gegeven. Wanneer de mens de weg tot God gaat, moet hij die goddelijkheid tentoonspreiden. Alle menselijke structuren moeten het goddelijk licht uitstralen. Alle denkwijzen van de mens moeten de innerlijke God openbaren. Deze waarheid, Mijn vrienden, ligt ten grondslag aan verandering. Wanneer jullie dit inzien, zullen jullie de noodzaak hiertoe gaarne aanvaarden. (Maitreya, Boodschap nr. 96)

Maitreya’s komst gaat over verandering op wereldschaal: verandering in ons begrip van de noden van de planeet, het ecologische evenwicht; de verandering van ons economische stelsel, zodat alle mensen op de juiste wijze gevoed en verzorgd kunnen worden. Het ware begrip dat de mensheid één is, zal laten zien dat deze transformatie absoluut noodzakelijk is. Het betreft de schepping van een nieuwe wereld. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Dit is een tijd zonder weerga in de geschiedenis van de wereld. De veranderingen die plaatsvinden zijn monumentaal, overstijgen het menselijk begrip en zullen het leven, zoals wij het kennen, diepgaand en voor altijd veranderen. Op elk vlak vinden deze veranderingen plaats, sommige langzaam, zelfs in de structuur van de aardkorst; andere met een groeiende vaart die het menselijk vermogen om correct te reageren op de proef stelt. Nutteloos, in dit verband, zijn de sleetse denkbeelden van politici die, met hun blik op het verleden, ondergedompeld zijn in de begoochelingen van positie en macht. Het is het volk  dat thans zijn leiders vooruit is en uiting geeft aan zijn begrip en noden. In het ene land na het andere wint de stem van het volk aan duidelijkheid en scherpte. Miljoenen mensen zijn nu onderwezen en zeker van hun noden: vrede, werk en hoop voor hun toekomst. Ook raken hun verwachtingen en eisen doordrenkt van een groeiend besef van eenheid. Zij weten dat ze niet alleen staan in de wereld, maar overal miljoenen broeders en zusters hebben met dezelfde problemen en noden. Op deze wijze, ook al zijn ze zich niet bewust van Zijn aanwezigheid en leringen, reageren zij op Maitreya’s energie en invloed, en bouwen de structuur van de toekomst. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Verandering naar Eenheid’)

Zo is het nu de wereld klaar staat voor verandering. Hoe weinig zichtbaar ook, de discipelen in elk land reageren op de innerlijke oproep en maken zich gereed voor grotere dienstbaarheid. Die grotere dienstbaarheid wacht hen in haar volle omvang. De aspiratie in hun hart zal weerklinken in Maitreya’s stem en in antwoord daarop zullen zij snel de wereld veranderen. Elk gebied van het leven zal de aanraking voelen van Maitreya’s hand. Wanneer de mensen om zijn raad vragen, zullen zij zien hoe bovenmatig gul zijn hand is; niets dat zijn hulp kan gebruiken zal haar ontberen. Steeds meer mensen worden zich bewust van de noodzaak van verandering. Zij voelen dat de oude orde haar tijd heeft gehad en wachten slechts op een teken om de juiste richting in te slaan. Wanneer Maitreya zich aan de wereld bekendmaakt, zal Hij de blik en het denken van de mensen richten op de hoofdzaken: samendelen, rechtvaardigheid en vrede, zonder welke er geen toekomst voor de mens bestaat.
Dan zullen de discipelen in de landen hun karakter tonen. Dan zullen zij naar voren komen, hun ogen en harten stralend van vurige aspiratie. Met vooruitziende onzelfzuchtigheid zullen zij hun visie aan de landen presenteren. Met Maitreya zullen zij zich scharen aan de zijde van verandering en laten zien hoe die het best bereikt kan worden. Rond Hem samenstromend, zullen zij Zijn raad en leiding aan de mensen doorgeven. Eenmaal gekozen op hun posten van gezag en vertrouwen, zullen zij de wil van de volken uitvoeren.
Zo zal het zijn. Zo zal de oude orde vervagen en afsterven, en in het hart en het denken van de mens overvleugeld worden door een getrouwere weerspiegeling van Gods wil voor het mensenras. Rechtvaardigheid en samendelen, juiste verhoudingen en vrede; dat zijn de eeuwige waarden, de goddelijke kenmerken die voor elke blijvende vooruitgang onmisbaar zijn.
De mens staat nu op de drempel van dat inzicht. Een nieuwe toekomst wenkt en wacht zijn verheerlijkte blik. Door die toekomst binnen te gaan en te scheppen zal de mens aan zichzelf en zijn broeders een goddelijkheid onthullen die lang verborgen en niet erkend, maar wezenlijk ongeschonden en eeuwig waar is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De discipelen en het Plan’)

Vele malen hebben jullie Mij horen zeggen dat Mijn komst verandering inhoudt. De grootste verandering zal met name plaatsvinden in het hart en het denken van de mensen, want Mijn Terugkeer in jullie midden is een teken dat de mens gereed is om nieuw leven te ontvangen. Dat Nieuwe Leven voor de mens breng Ik in overvloed. Op alle gebieden zal dit Leven uitstromen, het hart, de ziel en het lichaam van de mens bereiken, en hem nader brengen tot de Bron van het Leven zelf. Mijn taak zal het zijn om deze Wateren des Levens door jullie heen te laten stromen. (Maitreya, Boodschap nr. 42)

Er kan niets goeds uit naar voren komen zonder een fundamentele wederopbouw van maatschappelijke structuren die beter zijn afgestemd op de menselijke behoeften. Als de mens zou inzien hoeveel van zijn door God geschonken potentieel wordt opgeofferd aan het huidige goddeloze bestel, dan zou hij geen moment treuzelen om de nodige veranderingen aan te brengen. Als hij maar het geringste besef had van de luister van dat potentieel, dan zou hij zijn weg tot de verwezenlijking daarvan door niets laten versperren. De toekomst roept de mens op tot zijn beste inspanningen, zijn nobelste aspiraties, zijn meest verheven visie.
Laat de mens een toekomst bouwen waarin hij niet zijn goddelijkheid opoffert, maar zijn afgescheiden zelf. Laat hij zijn broeders omarmen in liefde, en zichzelf héél maken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het leven in de Nieuwe Tijd’)

Velen strijden om vrijheid, maar ontzeggen deze aan anderen, vergetend dat vrijheid zelf, net als rechtvaardigheid, ondeelbaar is. Velen zoeken naar oplossingen voor hun eigen gevoelde behoeften en vergeten dat alleen door onderlinge afhankelijkheid de noden van allen kunnen worden vervuld. Maitreya’s oproep zal weerklinken in de oren van de mensen: deel samen en red de wereld. Werk samen en ken ware vrijheid. “Neem je broeders hand en ken hem als jezelf.” Zo zal het zijn. Zo zal de Grote Heer de veranderingen inspireren die zo nodig zijn in de wereld, een wereld die kreunt van pijn tussen het oude en het nieuwe.
Wanneer de mensen de noodzaak tot verandering inzien, dan zullen zij graag datgene aanvaarden wat hen thans beangstigt; begrip en moed gaan hand in hand. Een nieuwe tolerantie zal het oude wantrouwen wegvagen, oude schulden zullen worden vergeven en het opkomende licht van wijsheid zal het denken en handelen van de mensen binnenstromen. Wanneer de mensen beseffen dat zij één zijn en handelen naar dat besef, wordt alles mogelijk. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een wereld in verandering’)

Wanneer Ik Mij bekendmaak, zal Ik uitdrukking geven aan de hoop van heel de mensheid op een nieuw leven, een nieuw begin, een bereidheid om van richting te veranderen; hoop op de opbouw van een nieuwe wereld waarin de mens in vrede kan leven; vrij van angst voor zichzelf of zijn broeders; vrij om te scheppen vanuit de vreugde des harten, vrij om in alle eenvoud en oprechtheid zichzelf te zijn.
Mijn taak is nog maar juist begonnen, maar nu al is er een nieuw licht, een nieuwe hoop, een gevoel van een nieuw begin in de harten der mensen; een besef dat de mens niet alleen is, dat de Beschermer van het Al Zijn Middelaar heeft gezonden. Deze nu ben Ik. (Maitreya, Boodschap nr. 8)

Een tijd van verandering
door de Meester —, via Benjamin Creme

Bijna zonder uitzondering maken de landen van de wereld diepgaande veranderingen door, zowel intern als in relatie tot elkaar. Dit proces is het directe gevolg van de energetische stimulans die de planeet als geheel nu doordringt, en zal uiteindelijk leiden tot een volledige transformatie van de bestaande structuren. Het bespoedigen van deze veranderingen is Ons verlangen en Onze wens, maar de spanningen zijn op dit moment zó groot dat Wij voorzichtig te werk moeten gaan; te veel druk hier of daar kan rampzalige gevolgen hebben voor grote delen van de wereld. Vandaar onze behoedzame benadering van de problemen waarvoor de mens nu staat. Verandering moet ordelijk verlopen of er zal chaos ontstaan.
Velen zijn bang voor verandering en zien de ineenstorting van het oude als een groot verlies van geliefde structuren. Velen verzetten zich tegen deze veranderingen als een bedreiging van hun voorrechten en aanzien. Velen verwarren de gewettigde aspiratie van volkeren naar vrijheid en rechtvaardigheid met een dreiging van anarchie van binnenuit. Tegelijkertijd zijn er degenen die het liefst alles zouden willen wegvagen wat de mensheid aan schoonheid en waarheid heeft vergaard. Ongeduldig uitziend naar de nieuwe structuren, zien zij de noodzaak over het hoofd van geleidelijke vooruitgang en doen zij veel wat van waarde is af als behorend tot het verleden.
Ons probleem als Behoeders van het ras is een koers te varen tussen deze twee uitersten, waarbij Wij soms moeten intomen, soms moeten aansporen, al naar gelang Ons nodig lijkt. Wij streven altijd naar een geordende verandering met een minimum aan scheuring. Zie daarom uit naar Onze hand in de wereldgebeurtenissen en beoordeel ze verstandig. Veel van wat er gebeurt wordt door Ons vorm gegeven en zal uitmonden in een betere wereld. Wanneer jullie Ons zien, zullen jullie weten dat deze wereld in veilige handen is. Luister naar Onze raad en handel. Sla acht op Ons advies en herschep de wereld in stappen die haalbaar en veilig zijn. Zorg ervoor dat in de noden van jullie broeders wordt voorzien, dan doen jullie het juiste. Als je gevraagd wordt: “In welke richting moeten wij gaan?”, antwoord dan met vreugde: “Daarheen waar de nood het hoogst is; naar Broederschap.”
Teneinde het weefsel van jullie leven te herstellen, zullen nieuwe materialen en nieuwe vaardigheden nodig zijn. Vervang de versleten vormen door de nieuwe energieën die nu beschikbaar zijn en leer te scheppen in verhoudingen die zijn gesmeed uit vreugde en liefde. Louter jullie leven in het vuur van dienstbaarheid en draag je deel bij in het werk van verandering.
Met Ons als gids is alles mogelijk. Alles zal herschapen worden in schoonheid en waarheid. Willige handen zullen beschikbaar zijn om jullie te helpen, en niets kan het Nieuwe Begin nog tegenhouden. Wanneer jullie Ons zien, zullen jullie weten dat de Broeders mensen zijn zoals jullie, maar wier liefde manifest is. Wij zullen jullie het geheim van liefde leren. In vreugde zullen Wij jullie naar de andere oever brengen en jullie leiden voor de Wachter bij de Poort.
Alle verandering wordt voorafgegaan door spanning, en spanningen zorgen voor angst. Maar voor angst is geen plaats in het hart dat wordt aangevuurd door dienstbaarheid en liefde. Wapen je daarom met dienstbaarheid en zie de toekomst met vreugde tegemoet. Verwelkom met een blij hart de veranderingen die moeten plaatsvinden en schep samen de Ordening van Liefde. (Een Meester spreekt)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.