Het pad naar God – een compilatie

Het Pad naar God
een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Het Pad naar God’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Het is Mijn plan om in jullie dàt te verwerkelijken wat jullie waarlijk zijn, om jullie te laten zien dat jullie afstammen van God Zelf en tot die goddelijke Bron moeten terugkeren. Mijn Missie zal die passage, die lange reis terug naar je rechtmatig erfgoed, voor jullie vergemakkelijken. Wanneer wij elkaar als broeders ontmoeten, Mijn vrienden, zullen jullie in Mij een Leraar en Gids vinden die de weg goed kent, want lang geleden maakte Ik precies dezelfde reis, en de wijzers langs de weg ken ik van buiten. (Maitreya, Boodschap nr.66)

Stap voor stap zullen de mensen de vereisten voor de toekomst in gang zetten. Deze moeten de bestemming en de vrije wil van iedereen eerbiedigen. Het recht op de noodzakelijke levensbehoeften: voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs, moet de richting bepalen voor het handelen van alle overheden. Het veiligstellen van het milieu – met alles wat daarmee samenhangt — moet een heilige plicht worden waardoor mensen de gezondheid van deze planeet mettertijd weer kunnen herstellen. Zo moet het zijn, willen de mensen hun geboorterecht beërven en opnieuw het pad naar God vinden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De vereisten voor de toekomst’)

Maitreya zal ons laten zien van welk hoog niveau we zijn gevallen tot het alledaagse materialisme van deze tijd. En Hij zal de weg voorwaarts tonen, door de aanvaarding van het beginsel van samendelen, en zo blijk geven van ons besef van onze eenheid als menselijke broeders en zusters, waardoor we in staat zullen zijn om ons opnieuw op het geestelijke pad te begeven, het pad dat niet leidt tot wedijver, maar tot eenheid. Dat is waar het om gaat in de Nieuwe Tijd, het Tijdperk van Synthese. Synthese betekent het naar elkaar toetrekken en het scheppen van verbondenheid, van eenheid uit verschillende delen. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Er is maar één weg tot God en die, Mijn vrienden, kennen jullie al. De weg tot God is de weg van Broederschap, van Rechtvaardigheid en Liefde. Er is geen andere weg; alles ligt daarin besloten. Velen zullen deze weg bitter en moeilijk vinden; maar velen meer zullen dit Pad betreden in vreugde en blijdschap over de lichtheid van hun last, en zich ontdoen van wat oud, versleten en nutteloos is, van de onbeduidendheden van het verleden; en door binnen te treden in gedeelde broederschap en vreugdevolle deelname aan al wat is, zal die omvangrijke en groeiende Compagnie haar ware Zelf beërven. (Maitreya, Boodschap nr.15)

Wij kennen de uitkomst van het huidige dilemma van de mens en helpen zoveel als binnen de wet van karma mogelijk is. Wij weten ook dat de mens, uit eigen vrije wil, het pad moet kiezen naar toekomstige glorie: het pad van broederschap en liefde, rechtvaardigheid en samendelen. Wij schieten de mensen te hulp in hun nood. Wij streven ernaar te onderrichten en te dienen. De mens zelf moet handelen en zijn goddelijkheid toetsen in de vuurproef van ervaring. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van honger’)

Het religieuze pad, zoals de Meesters dat zien, is slechts een van vele paden naar de uitdrukking van onze aangeboren goddelijkheid. God verblijft niet in religie, hoewel religie je kan helpen om die goddelijkheid te verwerkelijken. Elk aspect van het leven – politiek, economie, religie, kunst, cultuur, wetenschap, onderwijs – kan op zo’n manier geleefd worden dat wat we God noemen gekend en uitgedrukt kan worden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Het nieuwe tijdperk zal nieuwe inzichten brengen en de mens zal het leven tegemoet treden als het avontuur dat het is, een ontdekkingstocht – de ontdekking van het feit dat God en de mens één zijn; dat niets verdeeldheid schept behalve de beperkte visie van de zoeker; dat alle mensen een andere weg gaan naar hetzelfde doel, en dat het doel van al ons streven het besef is van de goddelijkheid die wacht op onze erkenning. Onder de grote Wet van Wedergeboorte ondernemen we die reis keer op keer, totdat we ten slotte het Licht binnengaan van ons eigen begrip als zelf-vervolmaakte Zonen van God. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Wet van Wedergeboorte’)

Talrijk zijn de wegen naar volmaaktheid, maar de eenvoudige wegen zijn de beste. Mijn weg, de Weg van Liefde, zal de mens het snelst naar zijn Bron voeren. Als jullie dit inzien, zullen jullie voortgaan op een onfeilbaar en waarachtig Pad, en dit geldt voor alle mensen. (Maitreya, Boodschap nr.58)

Het Pad van Terugkeer is het Pad waarop het bewustzijn van wat is en wat kan zijn geleidelijk bekend wordt aan de zoeker, het zich ontwikkelende individu. Met andere woorden: door te zoeken, door te streven, creëer je het voor je uit – zoals de Meester DK zegt: de “spin creëert de zijden draad uit zijn eigen wezen”; op precies dezelfde wijze creëert de aspirant, de discipel en de ingewijde het Pad van Terugkeer voor zich uit, het Pad dat er nog niet ligt. Het is het pad van een groeiende gewaarwording van dat waar zijn/haar relatie tot het geheel uit bestaat. Het is een middel waardoor we een steeds dieper besef en diepere ervaring opdoen van onze verbondenheid met het geheel, met de Macrokosmos. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Spoedig zullen jullie zien dat de weg voorwaarts eenvoudiger is dan jullie dachten. De weg voorwaarts, Mijn vrienden, heeft jullie gewenkt vanaf het begin. De weg naar de toekomst en de weg naar God zijn verenigd in Mijn Plan. Op het moment dat je je voet zet op het pad naar Rechtvaardigheid en Liefde, begin je de opwaartse gang naar God. Bij God verandert in wezen niets. (Maitreya, Boodschap nr.108)

Mensen zullen beginnen te begrijpen dat de mensheid als één enorme groep samen onderweg is, in verschillende stadia van de evolutionaire reis. We reizen allemaal samen langs een pad van evolutie naar iets ontzagwekkends, dat ons denken vooralsnog moeilijk echt kan bevatten. Een Meester kan gemakkelijk zeggen: “Jullie worden Goddelijke wezens die alle hoedanigheden van God openbaren.” We weten niet eens wat alle hoedanigheden van God zijn. We denken dat we de intelligentie van God kennen. We hebben een vaag vermoeden van wat een machtige intelligentie zou kunnen zijn, of het vermogen om totaal en onvoorwaardelijk lief te hebben en we stellen ons voor dat Gods liefde zoiets moet zijn. Iets mysterieus als de Wil van God zal het denken van veel mensen gaan boeien. Zij zullen dat buitengewone mysterie willen begrijpen – hoe deWil van God, het Doel van God, gekend kan worden, wat het is, hoe het zich openbaart. En welke andere aspecten van God moeten we herkennen, teneinde de aspecten die we denken reeds te kennen ten volle te begrijpen? Na verloop van tijd zal dit alles het denken van meer mensen gaan bezighouden. Willen ze er iets van kunnen begrijpen, dan moeten ze onderricht worden. Het is dat soort onderricht dat de Meester bedoelt wanneer Hij over onderwijs voor het leven spreekt, onderwijs voor de nieuwe tijd, waarin mannen en vrouwen zichzelf zien als goden in aanleg. Als wij ons zelf zien als een god in aanleg, zal onze aspiratie navenant groeien. (Benjamin Creme, De Krachten van Licht)

Het is Mijn Missie om jullie de Weg naar God te tonen, om voor jullie het eenvoudige Pad naar je Bron te ontvouwen. Ik besef dat voor velen dit Pad eindeloos lijkt en bezaaid met moeilijkheden. Waarlijk, Mijn vrienden, dat is niet zo. Wij maken het Pad zelf bij het betreden ervan. Wanneer wij het Pad zijn, opent de Weg zich vóór ons, volgens de Wet. Het Pad naar God is zeer eenvoudig. De stappen op dit Pad zijn even eenvoudig, en talrijk zijn de helpers en gidsen op de Heilige Weg. (Maitreya, Boodschap nr.126)

Onvermijdelijk zullen de mensen daardoor een nieuwe kijk krijgen op de mogelijkheden van herverdeling en de rechtvaardigheid die daaruit volgt, en zien dat ze goed zijn. Op deze manier zullen de mensen stap voor stap het kapotte bouwsel dat is opgetrokken uit hebzucht en uitbuiting, transformeren tot iets van schoonheid dat in ieders behoeften voorziet. Zo zal het zijn. Zo zal Maitreya de mensheid voorbereiden voor een geestelijke reis zoals nooit eerder werd gezien, een reis die de mensen mettertijd zal veranderen in de goden die ze zijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van de toekomst’)

Het Pad naar goddelijkheid
door de Meester —, via Benjamin Creme (Share International, januari 1994)

Nu zeer spoedig zal de wereld weten dat het lange wachten voorbij is, dat de Mensenzoon Zijn belofte heeft gehouden en dat een nieuw tijdperk is begonnen. Wanneer de mensen Hem zien, zullen ze de redenen voor Zijn verschijning en de noodzaak van hun medewerking inzien, want Hij zal de grootste noden van deze tijd uiteenzetten en hun hulp vragen bij de wederopbouw van de planeet. Er is veel te doen, want een hele wereld wacht op transformatie. Vele handen zijn nodig, want de veranderingen betreffen alle mensen. Wanneer Maitreya openlijk het toneel van het moderne leven betreedt, zal Hij een leger van bereidwillige helpers aan Zijn zijde wenken. Door hen zal Hij het herstel van de planeet leiden en overzien.
De tijd is nu zeer nabij dat Maitreya’s gezicht zal worden gezien, Zijn aanwezigheid gekend, met aandacht naar Zijn raad zal worden geluisterd. Zijn advies zal het gamma van de huidige problemen bestrijken en de weg wijzen naar de verlichting en oplossing ervan.
Zijn stem zal spreken voor hen die het meest lijden: de kreupelen, de lammen, de verschoppelingen en de armen – voor allen die in stilte en onnodig lijden. Hij zal diegenen opwekken die verlangen hun broeders te helpen en de nieuwe kruistocht van dienstbaarheid in gang zetten. Zo zal het zijn. Zo zal Maitreya inspireren tot de vorming van groepen van planetaire pioniers, wier taak het zal zijn om hulp te brengen aan de al zo lang lijdende behoeftigen van de wereld. Een volgehouden hulpprogramma, dat alles wat tot nu toe is vertoond verre overtreft, zal spoedig het leven verbeteren van hen die in de grootste nood verkeren.
Op alle fronten zullen de hindernissen op weg naar vooruitgang één voor één worden aangepakt:de hebzucht en zelfzuchtigheid die momenteel zo overheersen, zullen plaatsmaken voor een ruimere kijk op de gemeenschap; de basisbehoeften van alle mensen zullen voorrang krijgen; de nieuwe zorg voor natuur en milieu zal worden vastgelegd in universeel aanvaarde wetgeving en zal leiden tot een wijs beheer van de gaven van de natuur; internationaal reizen op massale schaal zal het isolement en het vooroordeel verminderen die het blikveld begrenzen en in deze tijd zovele miljoenen in onwetendheid houden; de greep die de oude ideologieën op het denken van mensen hebben, zal geleidelijk verzwakken en plaatsmaken voor nieuwe verdraagzaamheid en vertrouwen.
Zo zal een nieuw klimaat ontstaan waarin de meest ambitieuze veranderingen zich kunnen voltrekken in een geest van goede wil. Het Algemeen Welzijn zal de plaats innemen van eigenbelang als maatstaf voor het handelen van de mensen; en in groeiende harmonie zullen de volkeren der Aarde de nieuwe tijd binnengaan. Zo zal het zijn en zo, onder de leiding van Maitreya en Zijn Groep, zullen de mensen zien dat zij weer het juiste pad bewandelen – het pad naar goddelijkheid.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.