– volgens mensen die er aan boord waren

door Gerard Aartsen

Veel van de geheimzinnigheid die UFO’s en het leven op andere planeten omringt, komt voort uit de etherische werkelijkheid waarin ze bestaan, aldus Benjamin Creme. Het is interessant om te zien dat voor veel van zijn verklaringen bevestiging wordt gevonden in de verslagen van verscheidene contactees, terwijl ook de traditionele wetenschap steeds dichter in de buurt komt van de Leringen.

Toen in 1958 de eerste metingen van de temperatuur op Venus binnenkwamen, werd George Adamski al snel gehekeld om zijn verklaringen dat zijn contactpersonen uit de ruimte van die en andere planeten in ons zonnestelsel afkomstig waren. Hij stond hierin echter niet alleen: Dino Kraspedon (natuurkundige-contactee Felíx Aladíno), Wilbert Smith (onderzoeker-contactee), Bruno Ghibaudi (journalist-contactee), Howard Menger (contactee) en Buck Nelson (contactee) zeiden allen, min of meer openlijk, dat de ruimteschepen en hun bemanningen uit ons zonnestelsel afkomstig zijn, voornamelijk van Mars, Venus, Saturnus en enkele andere planeten.
En ofschoon vrijwel niemand sindsdien de oorsprong van de ruimtemensen nog in ons eigen zonnestelsel wil plaatsen, stelt Benjamin Creme nog altijd onomwonden: “Alle planeten in ons stelsel zijn bewoond…” maar, zegt hij, “als je naar Mars of Venus zou gaan, zou je er niemand zien omdat het fysieke lichaam van de bewoners uit etherische stof bestaat.” Dit onderschrijft wat de Amerikaanse contactee Howard Menger in 1950 te horen kreeg: “[A]ls een mens van de Aarde daar in zijn fysieke lichaam heen kon gaan, zou hij een aantal levensvormen, die een hogere frequentie hebben dan hijzelf, waarschijnlijk niet zien – evenmin als hij de spirituele levensvormen op en rond zijn eigen planeet kan zien. Tenzij zijn fysieke lichaam wordt bewerkt en aangepast, kan hij de wezens op een andere planeet niet zien.” George Adamski gaf hetzelfde denkbeeld omgekeerd weer: “[Z]ij kunnen hun denken in een toestand van hoge frequentie plaatsen waardoor hun lichaam onzichtbaar wordt voor ons beperkte gezichtsbereik.”
Het denkbeeld van de etherische niveaus van materie is in dit verband cruciaal. De Meester DK heeft gezegd dat het etherisch lichaam “de ware vorm is waar alle fysieke lichamen in elk natuurrijk zich naar voegen” en dat “het leven zelf, de training van de toekomst, de conclusies van de wetenschap en de nieuwe beschaving alle in toenemende mate op deze unieke substantie gericht zullen zijn.” Maar zelfs als men onbekend is met dit denkbeeld is het principe van ruimteschepen die zichtbaar worden door de trillingssnelheid van hun atomen te verlagen, of uit ons gezichtsbereik verdwijnen wanneer zij de oorspronkelijke trillingssnelheid herstellen, niet moeilijk te begrijpen wanneer een bezoeker uit de ruimte aan de Chileense contactee Enrique Barrios’ uitlegt: “Als een fietswiel snel draait, kun je de spaken niet zien. Wij laten de moleculen van het schip snel bewegen.”
Het feit dat de ruimteschepen van de bezoekers in stof van de etherische niveaus bestaan, maakt het onmogelijk dat mensen ontvoerd worden voor het oogsten van genen, het kweken van mengrassen, het aanbrengen van implantaten of andere gruwelijkheden waar angstzaaiers hen van beschuldigen. Zoals Benjamin Creme zegt: “Niemand wordt ooit in zijn fysieke lichaam in een ruimteschip meegenomen. Dat kan namelijk niet. Deze ruimteschepen bestaan niet in vaste stof. Om te worden meegenomen in een ruimteschip moet je uit het grofstoffelijk lichaam worden genomen en ga je in het etherisch lichaam het ruimteschip in, dat zelf ook uit etherische stof bestaat. Het is wel stoffelijk, maar etherisch-stoffelijk.” Een beschrijving van het proces waarmee men uit het (fysieke) lichaam wordt ‘getild’ komt van Howard Menger, wiens contactpersonen uitleggen: “We richtten de straal op je lichaam om het snel aan te passen en te bewerken, zodat je het schip kon binnenkomen. Wat er feitelijk gebeurde is dat de straal de frequentie van je lichaam aanpaste aan dat van het schip.”
De beschrijvingen van diverse contactees bieden impliciete aanwijzingen voor de verhoogde bewustzijnstoestand wanneer zij aan boord van een ruimteschip waren. Zo schrijft de Italiaan Giorgio Dibitonto in zijn boek Angels in Starships: “Het licht in dit schitterende schip had een onverklaarbaar effect op ons. We voelden ons verfrist en verkwikt, en al onze spirituele energie verheugde zich in een onbeschrijflijk gevoel van vrede. Tegelijkertijd ervoeren we een gevoel van welzijn dat ons veranderde en alle sluimerende krachten in ons deed ontwaken. We waren hoogst ontvankelijk voor alles wat ons in woord en beeld zou worden onthuld. Ons hart brandde van een allesomvattende liefde zoals we die op Aarde zelden ervaren.”
Een andere Amerikaanse contactee, Orfeo Angelucci, lijkt ook een indruk te geven van hoe het is om zich in deze ‘onaardse’ toestand te bevinden: “Het interieur was gemaakt van een ijle paarlemoeren substantie, regenboogkleurig met heel subtiele kleuren die licht afgaven… Er stond een verstelbare stoel recht tegenover de ingang. Deze was gemaakt van hetzelfde doorschijnende, glinsterende materiaal – zó vluchtig dat het geen stoffelijke werkelijkheid leek zoals wij die kennen… Toen ik ging zitten, verwonderde ik mij over de samenstelling van het materiaal. Het voelde alsof ik in de lucht hing, omdat het materiaal van de stoel zich vormde om elke aanraking of beweging van mijn lichaam te ondersteunen. Terwijl ik achterover leunde en mij ontspande, werd het gevoel van vrede en welzijn nog sterker.”
De overeenkomsten tussen de beschrijvingen van Angelucci en die van andere contactees zijn opvallend. George Adamski beschreef het interieur van een vliegende schotel als volgt: “In het schip was er geen enkel onverlicht hoekje. Ik kon niet nagaan waar het licht vandaan kwam. Het leek elke holte en hoek te doordringen met een zachte, prettige gloed. Ik kan dat licht op geen enkele wijze precies beschrijven. Het was niet wit of blauw, noch enige andere kleur die ik zou kunnen benoemen.”
….
Het bestaan van niveaus van materie boven de drie die onze huidige wetenschap herkent, is niet nieuw voor studenten van de Oude Wijsheid. Volgens deze leringen bestaan er vier niveaus van materie boven vaste, vloeibare en gasvormige stof – de etherisch gebieden, die bestaan uit subatomaire deeltjes die op verschillende frequenties trillen, net als de moleculen van ijs, water en stoom met verschillende snelheden trillen.
Intussen worstelt de wetenschap nog met deze verruimde versie van de werkelijkheid, ook al stelde de Zwitserse astronoom Fritz Zwicky al in de jaren 30 ‘donkere materie’ voor als werkhypothese voor de 96 procent van het gekende universum dat de wetenschap niet kan aantonen, maar dat er volgens astrofysische berekeningen over de massa van het universum wel moet zijn. Door verscheidene avant-garde wetenschappers zijn echter ontdekkingen gedaan die alle in dezelfde richting wijzen als (gedeeltelijke) verklaringen of bewijs voor ‘donkere materie’ of ‘donkere energie’.
Semyon Kirlians technologie, bijvoorbeeld, om de anderszins onzichtbare energievelden die van levende organismen uitstralen vast te leggen, werd later doorontwikkeld om menselijke aura’s te fotograferen. En de Oostenrijkse dr. Wilhelm Reich ontdekte een fundamentele energie die alles doordringt en die hij ‘orgon’ noemde.
Vaststoffelijke vormen zijn de neerslag van ‘blauwdrukken’ op de etherische gebieden, wat niet zo’n esoterisch denkbeeld meer is sinds de Britse bioloog Rupert Sheldrake het idee van ‘morfogenetische velden’ poneerde – een soort geheugenbank van waaruit de Natuur haar diverse fysieke vormen ‘ophaalt’. Hierdoor is het wellicht ook eenvoudiger te accepteren dat het Leven voor haar uitdrukking niet uitsluitend afhankelijk is van grofstoffelijke vormen; het kan zich ook in etherische vormen uitdrukken zoals dat volgens de Leringen en de verslagen van vele contactees inderdaad op de andere planeten in ons zonnestelsel het geval is.
In maart 2015 werden deze ‘avantgardistische’ denkbeelden van Kirlian, Reich en Sheldrake – die volgens Benjamin Creme alle wijzen naar een of ander aspect van de etherisch-stoffelijke gebieden – welhaast ongemerkt bevestigd toen de traditionele wetenschap onderzoeksresultaten meldde die “suggereren dat donkere materie andere subatomaire deeltjes zijn die mogelijk een ‘supersymmetrisch’ parallel universum uitmaken dat gevuld is met supersymmetrische materie als een onzichtbaar spiegelbeeld van gewone materie.”
Dus wanneer we de wetenschap horen verzekeren dat er geen leven op andere planeten in ons zonnestelsel is, hoeven we daar slechts aan toe te voegen: “…op de grofstoffelijke niveaus van bestaan”.

(Dit artikel is gebaseerd op informatie uit de boeken UFO’s en de ruimtemensen: Hier om te helpen (2012) en Prioriteiten voor een planetaire transformatie (medio 2016) van de auteur. [Zie de recensies in Share International jan./feb. 2012 en jan./feb. 2016.])

Iran: gematigden winnen terrein
Gematigde en gematigd-conservatieve kandidaten in Iran hebben grote winsten behaald bij de verkiezingen in februari 2016 ten koste van de aartsconservatieven. De aartsconservatieven die tegen het kernakkoord van vorig jaar met de wereldmachten waren, verloren de leiding in het parlement aan hen die het akkoord steunden. De gematigden wonnen ook een meerderheid in de 88-koppige Vergadering van Deskundigen, een invloedrijk lichaam dat het gezag heeft om de hoogste leider van het land aan te stellen en te ontslaan.
De Iraanse president Hassan Rouhani zei dat de uitkomst van de verkiezingen laat zien dat het Iraanse volk een eind wil aan de confrontatie met de buitenwereld. “Het volk heeft met heldere stem tegen de wereld gezegd: ‘Wij willen gematigdheid, geen extremisme.’ Zij zeiden met luide stem: ‘We willen interactie met de wereld, geen confrontatie.’” (Bronnen: BBC; Associated Press)

Vrouwen en klimaatverandering
Tijdens een recente bijeenkomst in Brussel hield de voormalig Ierse president Mary Robinson een krachtige toespraak met als titel: ‘Vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU’. Zij onderstreepte de noodzaak om vrouwen over de hele wereld te emanciperen, met name gewone vrouwen aan de basis. Vrouwen moeten zinvol kunnen deelnemen aan het opstellen, plannen en uitvoeren van beleidsmaatregelen en projecten die van invloed zijn op hun leven. Ervoor zorgen dat de stem van vrouwen gehoord wordt en dat in hun behoeften wordt voorzien, is cruciaal voor het bevorderen van klimaatgerechtigheid.
Klimaatverandering verergert bestaande ongelijkheidspatronen, waaronder geslachtsongelijkheid. Mary Robinson wees er op dat de geslachtsdimensies van klimaatverandering veel minder door het klimaatbeleid begrepen worden, ondanks de werkelijkheid dat de meerderheid van degenen aan de frontlinie van armoede en klimaatverandering, vrouw is. De gevolgen van klimaatverandering zijn voor mannen en vrouwen verschillend.
Robinson: “Teneinde recht te doen aan de oproep ‘laat niemand achter’ in de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van 2030 en de belofte ‘de meest achtergestelden het eerst te bereiken’, moeten gewone vrouwen erkend worden als sleutelfiguren in duurzame ontwikkeling wereldwijd.” Het Duurzaam Ontwikkelingsdoel 5 (‘Geslachtsgelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes mondig maken’) bevat ook een doel om “ervoor te zorgen dat vrouwen volledig en effectief kunnen deelnemen aan en gelijke kansen hebben op leiderschap op alle niveaus van besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven”. “Gewone vrouwen over de hele wereld hebben een rijkdom aan kennis die we nodig zullen hebben om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen en duurzame ontwikkeling te versnellen,” aldus Mary Robinson. (Bron: IPS)

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.

Het voorbestemde pad
door de Meester —, via Benjamin Creme (december 2002)
Het wordt steeds duidelijker dat de mens gereed is voor een grote sprong voorwaarts. Ondanks de vele spanningen en gevaren die nog steeds bestaan en die, zo schijnt het velen, toenemen, beweegt het mensenrijk zich voorwaarts en opwaarts overeenkomstig het Plan dat al onze activiteiten bestuurt. De Kosmische Magneet trekt alles aan naar een voorbeschikte bestemming; de energieën van de magneet nemen in kracht toe en kunnen niet worden weerstaan. De mens moet de kracht en de weldaad van de Kosmos leren begrijpen. Zo zal hij op de juiste wijze groeien met een minimum aan lijden.
Het Licht van de Kosmos beschijnt de mens als nooit te voren, inspireert hem om zijn leven te vereenvoudigen en zo de aansluiting met de Bron te hervinden die hij helaas verloren heeft.
Zou de mens deze woorden in acht nemen, dan zou hij weldra een staat van Zijn binnengaan die in zijn lange reis naar volmaaktheid in alle opzichten nieuw is.
De tijd van de oude werkwijzen is haast voorbij. Het oude denken en handelen, dat mensen zoveel leed brengt, nadert zijn einde. Een nieuw Licht straalt zijn schoonheid uit over de mensheid en brengt de misstappen van het verleden tot een einde.
Aldus zien Wij de toekomst voor de mens als één die baadt in het licht van het nieuwe begrip. Aldus verheugen Wij ons over de nabijheid van die tijd.
De lange worsteling van de mens om de structuren te bouwen die zijn rechtmatige doeleinden zullen dienen, is nagenoeg voorbij. De vereiste vormen worden al vaag aangevoeld en zullen spoedig als een openbaring zijn denken binnendringen.
Pas vanaf dat moment zal zijn vooruitgang iedereen verbazen, behalve de wakende Broeders. Wij hebben lange tijd naar dit doel toegewerkt en wachten geduldig op zijn volbrenging. Wij weten dat het hart van de mensen gereed is om hun hoogste aspiraties vorm te geven, om bereidwillig een tot dusver onbekende toekomst binnen te gaan, om de fouten van het verleden recht te zetten en opnieuw het lange pad omhoog te betreden. Wij weten dat dit zo is en hebben vertrouwen in het vermogen van de mens om te veranderen wanneer hij niet anders kan.
Dit is zo’n tijd. De omstandigheden op Aarde gaan snel achteruit: de scheidslijnen die de mensen eeuwenlang hebben gehinderd, brengen als altijd hun eeuwige moeilijkheden voort. De planeet kreunt onder de slagen van ongebreidelde vernietiging door de mens. Mensen wachten op een teken, een bevestiging van leiderschap en hulp, en op een gelegenheid voor hoop.
De tekenen zijn overal zichtbaar voor de mens. De hulp is gewaarborgd. De redenen voor hoop worden reeds lange tijd en onophoudelijk aangeboden.
Dat mensen er geen acht op slaan, is het gevolg van angst. Door angs zijn de mensen blind om te zien. Wanneer Maitreya, spoedig, het middelpunt van de aangelegenheden der mensen binnentreedt en de oorzaken van de problemen van de mens bekend maakt, evenals de oplossingen, zullen zij zien dat het leiderschap waarnaar ze hebben verlangd al lang voor hun beschikbaar was, dat de tijd is aangebroken om afstand te doen van de destructieve werkwijzen van het verleden en, wat nooit beseft is, dat zij zelf de hoop en het vermogen in zich hebben die deze wereld zullen vernieuwen en haar onverschrokken opnieuw, evenwichtig en veilig, op haar voorbestemde pad zullen plaatsen.

V. 1) Als ik het rijtje landen zie waar Maitreya onlangs op tv geïnterviewd is, krijg ik de indruk dat Zijn verschijning weer een nieuwe fase is ingegaan. Klopt dat? 2) Is Maitreya van plan om het aantal landen waar Hij verschijnt in hoog tempo uit te breiden? Kan het zijn dat Maitreya in plaats van langdurig in één land meerdere interviews te geven, nu kort in meerdere landen rond de wereld verschijnt?
A. 1) Ja. 2) Daar lijkt het wel op.

V. Hoe vaak is Maitreya sinds het vorige nummer van Share International op televisie verschenen?
A. Er is geen manier om dat te meten. Hij gaat van land tot land, geeft advies waar Hij de noodzaak en een respons ziet en verleent zo de mensheid bijstand.

V. Is Maitreya sinds het vorige nummer van Share International in andere landen op televisie verschenen?
A. Ja. Hij is voortdurend ‘onderweg’ en verschijnt wanneer en waar Hij nodig is.

V. Kunt u zeggen of bekende Meesters, zoals de Meester Jezus of de Meester Koot Hoomi, soortgelijke televisie-interviews hebben gegeven als de Heer Maitreya?
A. Dat hebben ze niet.

V. Share International en uw Meester hebben onlangs de aandacht gevestigd op het geweldige werk dat de paus en de dalai lama doen. Zijn er nog andere discipelen die op soortgelijke, ofschoon misschien minder opvallende wijze actief zijn?
A. Ja, op veel terreinen.

V. Is er een karmische reden waarom de uitbraak van het zika-virus nu heeft plaatsgevonden?
A. Ja. Er is altijd een karmische reden voor zulke uitbraken. De mensheid begrijpt niet welke gevolgen haar handelen voor de natuur heeft.

V. Kan uw Meester zeggen of er spoedig een remedie voor het zika-virus gevonden zal worden?
A. Ja.

V. Waarom is er geen luide oproep van de media en de politiek aan Maitreya om Zichzelf bekend te maken?
A. Ze zijn hem vergeten of, als ze Hem niet vergeten zijn, willen ze de verantwoordelijkheid niet nemen. Ze willen niet de eerste zijn uit angst om het bij het verkeerde eind te hebben of om uitgelachen te worden.

V. 1) Kan Maitreya Zichzelf teleporteren? 2) En kunnen mensen zichzelf teleporteren?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Uw Meester heeft bevestigd dat de zogenoemde ‘lensvormige’ wolken vaak ruimteschepen zijn. Dit wolkentype, dat dikwijls heel scherpe contouren heeft en een kenmerkende UFO-vorm, wordt veelal – maar niet uitsluitend – boven bergen gezien.
1) Zien we ze als wolken omdat de ruimteschepen zich vanuit hun oorspronkelijke etherische toestand in een wolk, d.w.z. een mistige toestand, transformeren? 2) Staan de piloten van deze ruimteschepen doelbewust toe dat hun schepen op deze tamelijk onbedreigende maar intrigerende toestand worden gezien om onze nieuwsgierigheid op te wekken, zeg maar als wazige hint?
A. 1) Ja. 2) Ja.

Bijzondere boodschap
Het laatste weekeinde van januari 2016 stonden we met een kraam op het Holistisch Festival in het Lighthouse Theater in Poole (Dorset) samen met groepsleden uit zuid-west Engeland. Het was een heel druk weekeinde geweest waarin we informatiemateriaal uitgedeeld hadden en wat nieuwe contacten gelegd. Zondagmiddag kwam er een lange dame, een brunette in een lange paarse jas en met een kruk, naar ons toe en zei dat ze later met ons kwam praten. Tegen het eind van de beurs net voor we gingen inpakken, kwam de dame naar me toe. Ze gaf me een hand, keek me aan en zei: “Ik ben een engel en ik heb een boodschap dat je goed werk doet. 2016 Zal een bijzonder jaar zijn.” Ik vroeg haar dit te herhalen voor de andere aanwezige groepsleden. Ik vraag me af of u uw Meester de identiteit van deze bijzondere boodschapper zou kunnen vragen.
P.C., Bournemouth (Dorset, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de “lange brunette” een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Boodschap van eenheid
Op 24 oktober 2015 organiseerden we een demonstratie in München om mensen uit te nodigen voor de lezing de volgende dag. Er kwamen veel groepsleden uit heel Duitsland om de groep in München te steunen. We waren ongeveer met 30 mensen met verschillende posters, zodat sommige voorbijgangers kwamen vragen waarvoor we demonstreerden. Een kleine man die geheel in het zwart was gekleed en een groot houten kruis om zijn hals had, keek naar mij en ik gaf hem een uitnodiging voor de lezing. Het interesseerde hem niet zo erg, maar hij zei: “chIk ben een Turkse christen,” en hij herhaalde dat enkele keren tijdens ons korte gesprek. “Heel goed,” antwoordde ik. “Ik ben niet katholiek, maar Jezus is mijn beste vriend.” Hij lachte en antwoordde: “Wist je dat Jezus in Turkije was?” “Nee,” zei ik. Ik wilde hem vertellen dat we in de lezing zouden spreken over de wederverschijning van de Christus, maar bleef zwijgen, omdat christelijke gelovigen soms bang zijn wanneer ze horen dat de Christus hier is. De man ging weg met de woorden: “Ik ben bij jullie allen.”
Ik kon deze ontmoeting niet vergeten; was hij een bijzondere persoon?
D. C., München (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘man in het zwart’ een vertegenwoordiger van de Meester Jezus was.

“Moge vrede heersen op Aarde”
Op zaterdag 19 juli 2014* wilde ik het nieuws van CNN zien. De tv stond al aan toen ik de kamer binnenkwam en de volgende woorden verschenen op het scherm: “Moge vrede heersen op Aarde” in ouderwetse, gekleurde letters – verder niets. Er was geen bron voor deze woorden en ik kon me niet voorstellen dat Lucis Trust een advertentie bij CNN geplaatst had. Direct na deze woorden begon het nieuws met de situatie in Oekraïne en het conflict in Gaza. Niemand anders aan wie ik het vroeg, had deze woorden bij CNN gezien. Toen ik het aan een vriendin vertelde zei ze dat dit misschien een wonder was. Was dit een wonder?
K.S., München (Duitsland).005132
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de woorden op het scherm gemanifesteerd werden door Maitreya.
[* Noot van de redactie: Maitreya kwam op 19 juli 1977 in Londen aan.]

De kunst van het geven
Ik woon in Sicilië en om naar mijn werk te gaan neem ik de trein naar en van station Catania, waar daklozen zich verzamelen of mensen die om geld of sigaretten vragen.
Ik steun de daklozen en degenen die om geld vragen, niet alleen bij het station maar ook wanneer ik door de stad loop (er zijn veel van zulke zielen hier), op mijn eigen manier en zo goed als ik kan, door verschillende bedragen geld te geven en soms voedsel. Meestal zijn het prachtige, nederige mensen en ik zie hun bestaan en rol als essentieel op deze planeet. Ze zijn hier, ten dele, om ons hart te openen. Gisteren, 14 januari 2016, kwam ik om ongeveer 6 uur in de namiddag bij het station (het was een koude avond) en zag een stapel beddengoed tegen de muur van het station. Ernaast zat een man een boek te lezen. Bij hem lag een pet met kleingeld erin. Ik zag de pet eerst niet en gaf hem wat geld in zijn hand; eigenlijk midden op zijn boek. Hij keek op en bedankte me uiterst hoffelijk.
Toen probeerde ik meer geld uit een geldautomaat te halen, maar die was verzegeld voor de nacht. Ik ging daarom het station in en kocht met het geld dat ik nog had een koffie, suiker en een kleine pizza en ging daarmee terug naar de dakloze. Hij was er niet. Hij was waarschijnlijk voedsel gaan kopen bij de kraam in het station. Ik stond daar even, me afvragend wat te doen. Een man die in een diagonale lijn van me wegliep, draaide zich om in mijn richting en keerde op zijn schreden terug. “Hij was hier nog een minuut geleden,” zei hij. Toen hielp hij me om de koffie en de pizza zo op het beddengoed te zetten dat de koffiebeker niet om zou vallen. Toen keek hij me aan en zei: “Namens hem, dank u.”
Ik haalde mijn trein en dacht er niet meer over na. Maar vanmorgen kwamen de woorden van de vreemdeling weer terug en ik merkte dat ik tranen in mijn ogen had.
Ik ben heel gelukkig als hij een vriendelijke menselijke vreemdeling was, want die ontmoet ik graag. Maar was hij misschien nog meer?
G.B., Sicilië (Italië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vriendelijke vreemdeling’ een discipel van de Meester Jezus was.

Verrassingsverschijning
Zondag 16 november 2015 skypte ik voor de eerste keer met mijn ouders en broer. We waren allemaal opgewonden en keken naar elkaar op de computer. Toen liet mijn mocheder mij via skype een schilderij van bergen en een meer zien, dat zij net geschilderd had. Ik keek ernaar en plotseling verscheen er uit het niets een schitterende witte ovale UFO op haar schilderij, hij zweefde en bewoog zich voort. Hij was in perfecte verhouding met de bergen en de zee. Ik was erg verbaasd en verrukt. Ik vertelde mijn familie dat ik die ufo zag maar geen van hen kon hem zien. Ik zei dat ik een foto zou maken met mijn mobiel, maar toen ik dat probeerde ging de ufo naar de bovenkant van het schilderij, veranderde in een soort vierkant en verdween. Was dit een wonder?
S.W., Roosendaal.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het wonder werd gemanifesteerd door de Meester Jezus.

Twee brieven van dezelfde persoon
Nachtelijke therapie
(1) In de nacht van 28 december 2008 lagen mijn man Bob en ik te slapen toen ik wakker werd en een transparante figuur over hem gebogen zag staan. Deze figuur was hard aan het werk met Bobs benen, die hij heen en weer bewoog. Ik zag dat zijn schouderlang haar heen en weer zwaaide. Ik sloot ongelovig mijn ogen, alleen maar om bij het openen weer de figuur te zien die nog steeds bezig was met Bobs benen. Ik zag ook dat er een neonachtige halo om het hoofd van die figuur was. Ik bleef staren, kijken en denken: ‘Dit moet echt zijn.’ Ik bleef kijken tot hij verdween. In de tijd van deze gebeurtenis had Bob ischias.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘transparante figuur’ een vertegenwoordiger van de Meester Jezus was.

Tweeling-herinneringen
(2) Op 31 december, toen ik een restaurant verliet, passeerde ik een vrouw die een trui met de afbeelding van een sneeuwpop droeg, zoals ik vele jaren geleden aan mijn zuster had gegeven. Ik liep zelfs terug om er nog eens naar te kijken. De vrouw keek naar me en lachte. Ik zag dat ze haar haar net zo droeg als mijn zuster Deb en het ook op dezelfde manier geverfd had. De betekenis van die avond was dat het 14 jaar geleden was dat mijn vader was overleden. Ik verloor ook mijn zuster Deb op 30 oktober 2010. Deb en ik waren als tweelingen, een hechte band.
Ik weet niet zeker of dit allemaal een samenloop van omstandigheden was, maar kunt u misschien wat licht werpen op beide gebeurtenissen?
D.A., Rowlett (Texas, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw in de sneeuwpoptrui’ een vertegenwoordiger van de Meester Jezus was.

Ongewone bezoeker
Een dag per week werk ik als vrijwilliger bij een instelling die hulp biedt aan recent ontslagen gevangenen uit nationale en staatsgevangenissen. Op 21 januari 2016 kwam er een lange donkere man binnen voor hulp. Ik sprak niet met hem, maar zat in de buurt en kon niet helpen dat ik hem zag en aandacht aan hem besteedde. Zijn gedrag was heel ongewoon, maar we komen vaak mensen tegen die een uitdaging vormen en moeilijk zijn om mee om te gaan. Deze man was erg luidruchtig, gaf ons geen enkele informatie over zijn status als gevangene. Hij gaf aan dat hij daar hoorde te zijn, maar leek niet op details te willen ingaan. Hij was zo iemand die het gesprek stuurt. Hij had een erg sterke persoonlijkheid, maar zocht geen ruzie. Hij droeg een hoed toen hij binnenkwam en een andere hoed met een rand toen hij wegging. Hij kan de tweede uit onze achterkamer gehaald hebben, aangezien hij daarheen ging en wat van de kleding nam die we uitgeven. Eerst dacht ik dat hij wellicht het soort cliënt was die we moeten vragen om weg te gaan, maar behalve zijn luidruchtigheid en het feit dat het voor onze vrijwilliger een beetje moeilijk was een gesprek met hem te voeren, gaf hij geen problemen.
Was dit gewoon een doorsnee cliënt met wat zonderling gedrag of kregen we bezoek van een bijzondere persoon?
K.G., Overland Park (Kansas, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘lange donkere man’ een vertegenwoordiger van de Meester Jezus was.

“De bundeling van de Krachten van Licht”
Op 12 januari 2016 werd een enorm voorwerp gefotografeerd door het Zonne- en Heliosfeerobservatorium van NASA (SOHO). (Bron: sohowww.nascom.nasa.gov)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een reusachtig ruimtevaartuig van Jupiter was.)

Newark, Ohio, VS — UFO van oranje licht, op 20 oktober 2015 boven Newark gezien. (Bron: ufosightingsdaily.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ufo een ruimteschip van Mars was.)

In 2015 stuurde A.C. deze foto in van lichtpatronen op een gebouw in Leeds (VK). Dit verschijnsel dat over de hele wereld te zien is, wordt gemanifesteerd door de Ruimtebroeders, in samenwerking met Maitreya.

Salto,Uruguay — Een foto die half januari 2016 op het platteland nabij Salto werd genomen, toont een UFO bij daglicht. (Bron: ufosightingsdaily.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ufo een ruimtevaartuig was van Jupiter.)

Clancy, Montana, VS — Een gepensioneerd arts meent dat hij bewijs heeft verkregen van UFO’s nadat camera’s die hij bij zijn huis had geïnstalleerd twee voorwerpen hadden gefotografeerd die op 4 november 2015 door de lucht vlogen. Richard O’Connor installeerde ongeveer twee jaar geleden twee camera’s met bewegingssensoren en richtte die op de lucht. Dit is de eerste keer dat de camera’s foto’s van voorwerpen hebben genomen waarvan hij denkt dat het ufo’s zouden kunnen zijn. De foto’s lijken volgens O’Connor “een lichtbron te tonen. Volgens mij zal zelfs een doorgewinterde scepticus zeggen ‘Wauw, zo verwacht ik dat een ufo eruit ziet.’” (Bron: ufosightingsdaily.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze ufo’s ruimtevaartuigen waren van Jupiter.)

Wonderbaarlijke voorwerpen in een Maleisisch huis
Een schilderij en een beeld van Jezus, evenals een beeld van Maria en een doornenkroon in een huis nabij Kuala Lumpur (Maleisië) vertonen al meer dan twee jaar wonderbaarlijke eigenschappen. De wonderen in het huis van Anna Maria Pereira begonnen in september 2013 toen een manshoog schilderij van Jezus olie begon af te scheiden uit de handen, voeten en het hart. Het schilderij produceerde in de afgelopen twee jaren vanaf Aswoensdag tot Pasen eveneens bloedsporen.
Een Mariabeeld dat Pareira acht jaar geleden gekocht had, begon in oktober 2013 olie uit de ogen af te scheiden. In de afgelopen maanden heeft het beeld honing afgescheiden, veelal uit de ogen en af en toe uit het hoofd.
Een doornenkroon die de familie Pereira op een pelgrimstocht naar Jeruzalem had gekocht, begon in oktober 2013 olie te produceren. Sinds de vastentijd van 2014 heeft de kroon een mengsel van olie en bloed afgegeven.
Een vierde wonder betreft een bronzen beeld van Jezus dat olie en bloed uit het hart afscheidt.
Pareira zegt dat de veelvoudige wonderen in de afgelopen twee jaren duizenden bezoekers naar haar huis heeft getrokken, ondanks dat er tot november 2015 geen publiciteit aan de verschijnselen gegeven was.
Pastoor Albert Leon, een katholieke priester uit India, bezocht het huis en zag de wonderen. Hij zei dat de Maagd Maria, die samen met Jezus in de katholieke kerk vereerd wordt, een symbool van genade en liefde is. Hij voegde eraan toe dat dit wonder kenmerkend is voor een eventuele “verschijning” waarbij mensen een goddelijke boodschap ontvangen. (Bron: themalaymailonline.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat deze wonderen gemanifesteerd worden door de Meester Jezus en de Meester die Maria was.)

Foto, op 22 maart 2015 in Regensburg (Duitsland) door T.W. genomen, van J.A., W. N. en W.A. net voor hun gesprek via internet met Zwitserse groepsleden. W.A. schrijft: “Het laat een zeer interessante lichtstraal zien die van de lamp naast ons straalt. Gezien de bijzondere gelegenheid, de fantastische energieën en vreugde die wij allemaal ervoeren, vroegen we ons af of deze foto misschien een lichtzegening laat zien?”
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de lichtstraal een zegening was van de Meester Jezus.)

Geachte redactie,
Begin februari 2016 had ik een vreemde ervaring. Bij het bakken van een brood strooide ik een handvol meel op de tafel en dat nam onmiddellijk de vorm van een volmaakt hart aan. Was de Meester Jezus betrokken bij mijn bakken?
G.P., Londen (VK).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een teken is gecreëerd door een woordvoerder van de Meester Jezus.)

Foto genomen op 20 mei 2015 bij de rivier Köprüòay (het oude Eurymedon) in Turkije, ingezonden door P.S. (Berlijn, Duitsland). Zij schrijft: “Wij hadden het er even tevoren over gehad hoe geweldig het zou zijn als we de etherische deva’s en elementalen konden zien.”
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht een zegening is van de Meester Jezus.)

Hoop (2)
een compilatie
Hier volgt een tweede selectie van uitspraken met betrekking tot het thema ‘Hoop’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme. Deel I verscheen in Share International december 2005.

Er is nog maar weinig tijd voordat jullie Mij zullen zien. Maak zo goed mogelijk gebruik van deze korte tijd om je broeders te vertellen van Mijn Aanwezigheid. Er is niets waardevollers dat jullie kunnen doen dan dit. Er rijst hoop, Mijn vrienden. Hoop is in jullie midden. Een nieuw Licht daagt in de wereld en de mensheid zal Vreugde kennen. (Maitreya, Boodschap nr.112)

De mensen wachten op een teken uit een hogere bron. Al of niet bewust weten ze dat dit geen gewone tijden zijn, maar tijden van het hoogste belang, van maximale spanning en onbegrensde mogelijkheden. Ze wenden zich tot de oude Waarheden, door de tijd getekende geschriften en rituelen van het verleden, maar vagelijk onbevredigd bespeuren ze, en wachten op, de openbaring van het Nieuwe. Die Nieuwe Openbaring staat het zoekend hart van de mens ook te wachten; het simpele besef van broederschap zal de uitgestoken Kelk vullen. Met miljoenen staan de mensen klaar voor deze gezegende vervulling en heffen het hoofd omhoog in afwachting en hernieuwde hoop. De mens wacht niet vergeefs. Zijn hoop is niet doelloos. Maitreya is gekomen om de beloften in te lossen, om mens met mens te herenigen en de mensen met God. Hij is gekomen om “alle dingen nieuw te maken”, om de Kelk van de mens te vullen met de nectar van Liefde, en de mensen veilig de Nieuwe en Gezegende Tijd binnen te leiden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Nieuwe en Gezegende Tijd’)

[De Nieuwe Groep van Werelddienaren] is de hoop van de wereld. Door hen zal de nieuwe beschaving worden opgebouwd. Zij proberen nu de fundamenten te leggen waarop de nieuwe (politieke, economische, religieuze, sociale, wetenschappelijke, opvoedkundige en culturele) structuren gebouwd zullen worden. Zij proberen de beschaving van het Water
f0 man-tijdperk te creëren waarvan het belangrijkste aspect zal zijn het scheppen van groepsbewustzijn, het besef van de Ene mensheid, de bewustwording dat God, de natuur en de mens één zijn. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Velen zijn er thans die de noodzaak van verandering toegeven, maar verzetten zich niettemin. Velen zijn er thans die de afbrokkeling van de oude en versleten wereld van het verleden zien, maar klampen zich vast aan de oude vormen. Doch onder de volkeren wordt een nieuwe stem gehoord: de stem van Waarheid, die de hoop en de belofte van de Nieuwe Tijd in zich draagt. Deze stem zal steeds meer invloed hebben op het denken van de mensen, want het is de stem van God, die door de mensen spreekt. (Maitreya, Boodschap nr.12)

De wereld balanceert tussen het oude en het nieuwe, het verleden en de toekomst, en wacht met ingehouden adem op een aanwijzing over de uitkomst. Voor iedereen zijn er zichtbare tekenen in overvloed, maar velen weigeren daarin de hoop te zien waarnaar zij verlangen, en verminderen zodoende hun geluk en gemoedsrust. Heb geen angst voor de toekomst want zij zal, indien de mensen dat verkiezen, grootser zijn en mooier dan men zich kan voorstellen, veel grootser nog dan de stoutste dromen van de mens. De onzekerheid en de angst, de pijn van verlies en verandering, zijn slechts de geboorteweeën van een nieuwe en betere wereld die worstelt om geboren te worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mens wacht zijn geboorterecht’)
In deze tijd, Mijn vrienden, hebben jullie een unieke gelegenheid om te dienen. Jullie zijn de ontvangers van een boodschap van Hoop, van een verkondiging van de Waarheid, en op jullie oordeel berust jullie toekomst. Jullie kunnen het pad nemen dat leidt tot onvruchtbare inertie – dat is je recht. Maar, Mijn vrienden, waarom zouden jullie een gelegenheid verspelen om je broeders en Mij op uiterst krachtige wijze te dienen? Maak het feit van Mijn Aanwezigheid onder de mensen bekend en zie in de ogen van je broeders het Licht van Vreugde ontwaken. Laat ook hen delen in deze manifestatie van Hoop en Belofte voor de wereld, en neem je plaats in aan Mijn zijde. (Maitreya, Boodschap nr.68)

Hoop is het besef van de innerlijke verbondenheid van alle dingen; van jouw leven en je dagelijkse activiteiten met het kosmische ontwerp van alle dingen. De gewaarwording van wie je bent, dat je het Zelf bent – dat geeft je echt geloof of hoop. Echt geloof en hoop komen voort uit hetzelfde innerlijke, intuïtieve besef van wie je bent, dat je hier bent met een bepaald doel en dat niets ter wereld dat van zijn plaats krijgt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Nieuwe hoop en aspiratie heeft de oude apathie verdrongen en heeft het verlangen van de mens naar een beter leven voor allen ontstoken. Plannen voor verdere hulp aan de berooiden zijn al in de maak, en deze weerspiegelen het toenemende verantwoordelijkheidsgevoel dat velen – jong en oud – nu ervaren. De mensen hebben nu nog slechts de inspiratie van Maitreya nodig om hun bereidheid tot handelen en dienen vrij te maken. De smaak van Eenheid heeft hun hart geopend voor de schoonheid van liefde en samendelen, en heeft hen bereidwillig gemaakt om een betere wereld te scheppen. De leiding die Maitreya geeft, zal niet teleurstellen. Hij zal de verwachting en aspiratie van allen verheffen en het hoogste vrijmaken dat mensen hebben, ook al blijft het nu verborgen en ongeuit door angst en onbekendheid ermee. Hij zal de angst van de mensen overwinnen en, waarlijk, een nieuwe mensheid scheppen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Nieuwe Millennium begint’)

Wanneer Ik Mij bekend maak, zal Ik uitdrukking geven aan de hoop van heel de mensheid op een nieuw leven, een nieuw begin, een bereidheid om van richting te veranderen; hoop op de opbouw van een nieuwe wereld waarin de mens in vrede kan leven; vrij van angst voor zichzelf of zijn broeders; vrij om te scheppen vanuit de vreugde des harten, vrij om in alle eenvoud en oprechtheid zichzelf te zijn. Mijn taak is nog maar juist begonnen, maar nu al is er een nieuw licht, een nieuwe hoop, een gevoel van een nieuw begin in de harten der mensen; een besef dat de mens niet alleen is, dat de Beschermer van het Al Zijn middelaar heeft gezonden. Deze, nu, ben Ik. (Maitreya, Boodschap nr.8)

Velen van jullie zullen Mij spoedig zien. Deel deze vreugdevolle verwachting met jullie broeders, en vertel hen dat Maitreya, hun Vriend, hun Broeder, hun Leraar van Weleer, is gekomen. Doe dit nu en geef de mensen de hoop terug die zij verloren hebben. Doe dit nu en werk voor Mij. Werk in dienstbaarheid aan de wereld, en ontvang de zegening van Mijn Liefde. (Maitreya, Boodschap nr.19)

Zijn stem is niet de enige die de mensen zullen horen. Overal ter wereld, in elk land, wachten groepen op de gelegenheid om te spreken. Voorbereid en opgeleid staan zij nu achter de coulissen, gereed om te dienen wanneer ze worden geroepen. Ze kennen de noden van de tijd en de antwoorden op de problemen die de mensheid nu bestoken. Stapje voor stapje zullen deze problemen worden overwonnen, en wordt een nieuw hoofdstuk opengeslagen in de evolutie van het ras. Binnen niet al te lange tijd zullen deze wijzen naar voren treden om zichzelf ter beschikking te stellen van de wereld. Hun altruïsme zal hen bij de volkeren aanbevelen en hun inzicht zal het vertrouwen winnen van allen. Schep daarom moed uit dit alles en weet dat nieuwe en betere tijden op komst zijn. Schep moed en weet dat niets de stuwkracht van verandering kan tegenhouden die deze wereld nu in haar greep heeft. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het zal hun niet ontzegd worden’)

Onze taak is om de wereld te vertellen dat Hij er is. Er is geen tijd te verspillen om te leren hoe je vragen kunt beantwoorden. Alles wat je hoeft te doen is de wereld vertellen dat Maitreya in de wereld is, dat de Christus in de wereld is en dat Hij komt om de mensheid te helpen onze beschaving te herstellen. Dat alleen al zal de wereld nieuwe moed geven op een wijze die je je niet kunt voorstellen. Het is zóoch verheffend dat niets anders de mensheid zozeer raakt als deze woorden. (Benjamin Creme, SI, jan/feb 2015)

Niets zal vanzelf gebeuren. Dit is een Oproep tot Actie die Ik doe en die actie zal Ik vele malen versterken. Grijp nu deze kans om Mijn discipelen te zijn, Mijn vrienden, waarlijk Mijn volk. Vóór Mijn Komst zagen de mensen geen uitweg; vastgelopen in het moeras van hun problemen waren zij bevreesd. Thans is er een nieuw licht, een nieuwe mogelijkheid tot verandering. Nieuwe hoop overspoelt de wereld: dat is Mijn Straal, Mijn Geschenk aan jullie, Mijn Zegen aan alle mensen. (Maitreya, Boodschap nr.21)

Overwin angst en schraag de hoop van anderen; angst en vreugde zijn even aanstekelijk. Toon liefde en vreugde, en vergrendel voorgoed de deur naar wanhoop. Doe dit en jullie helpen de mensheid meer dan je kunt weten. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De vreugde van het leven’)

De Komst van de Christus en het naar voren treden van de Meesters van Wijsheid zal een geweldig gevoel van opluchting geven en vermindering van spanning in de wereld. De winst aan fysiek en emotioneel welzijn zal aanzienlijk zijn. Veel van de lichamelijke kwalen hebben een psychologische oorzaak: de druk, spanningen en angst die onze verdeelde samenleving eigen zijn. Wanneer er echt hoop voor de toekomst bestaat, zal de algemene gezondheid van de mensheid verbeteren. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I )

Kijk naar Mij uit, Mijn vrienden, als een eenvoudige Mens onder de mensen, die voor deze tijd de hoop en angsten van de mens vertolkt. Ik kom om jullie te tonen, Mijn vrienden, dat het tijdperk van onderscheid ten einde loopt, dat de tijd van verdeeldheid afloopt. Van nu af aan, Mijn vrienden en broeders, zullen jullie getuige zijn van een verbetering van het wereldklimaat; een =zachtere sfeer van hoop zal zich aftekenen in de menselijke aangelegenheden, een nieuwe roep om Rechtvaardigheid zal weerklinken vanuit alle windstreken, en te midden van dat rumoer zullen jullie Mij vinden. Ik zal allen steunen die roepen om Vrede, om Rechtvaardigheid en broederlijke Liefde. Ik zal allen die hun broeders liefhebben aan Mijn zijde roepen. Uit alle geledingen en alle landen zullen zij komen en zich rondom Mij scharen. Ik zal hun harten vullen met hoop en Liefde, en in steeds groteren getale zullen zij de wereld veroveren. Dit proces is al begonnen. Nu al worden de stemmen van de mensen gehoord. Steeds luider roepen zij om Rechtvaardigheid, om Vrede voor altijd. Een hernieuwde hoop maakt zich van de mensheid meester, en dit verblijdt Mijn hart. (Maitreya, Boodschap nr.131)

De VN is de belangrijkste hoop voor de wereld. In haar onderlinge relaties staat met grote letters “democratie” te lezen – het symbool voor die expressie van Gods Wil die men kent als goede wil. Met de komst van de Christus zal deze goede wil alle mensen en alle naties in correcte relatie tot elkaar brengen, en de noodzakelijke omstandigheden scheppen voor de uitdrukking van die synthese, die het uitgesproken kenmerk zal zijn van de komende beschaving. (De Meester —, Maitreya’s Missie, dl. II)

Hoop komt voort uit een besef van je eigen Zijn. Dat is de ondersteunende hoedanigheid die we geloof noemen, de innerlijke band met de ziel, een ziele-eigenschap. Zoals Maitreya Zelf gezegd heeft: “Ik ben je hoop.” (Boodschap nr.10, Boodschappen van Maitreya de Christus)

Het is het Christusbeginsel in ons, de energie van de evolutie zelf, die ons met de hele kosmische uitstroming verbindt, waarop Hij doelt als Hij zegt: “Ik ben je hoop.” Wanneer dat wat Hij is, de belichaming van het Christusbeginsel, in je hart is, dan heb je hoop. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Vrienden, er is een weg van Hoop. Er is een weg naar het Licht. Die eenvoudige weg loopt langs Broederschap en Liefde. Jullie hebben dit al vele malen eerder gehoord. Niettemin wacht de mensheid nog steeds op de vervulling hiervan. Kies dan vreugdevol voor het Leven, voor Rechtvaardigheid en Samendelen, en volg Mij naar jullie zo heerlijke en stralende toekomst. Laat dit je keus zijn, Mijn vrienden, en geniet de gave van jullie ware status als heuse Goden. (Maitreya, Boodschap nr.33)

De Hiërarchie heeft via de Meester DK gezegd dat het hart van de mens goed is, vooral van de gewone mensen. Zij zijn klaar voor vrede, rechtvaardigheid en samendelen. Ze verlangen naar vrede. De mensen marcheren en demonstreren al voor vrede. Spoedig zullen ze ook marcheren voor rechtvaardigheid en samendelen. Maitreya zelf zei in Boodschap 135: “Mensen van goede wil zullen in groepen hun hoop op vrede en dromen van rechtvaardigheid luide vertolken. Door hun vurige kreet zal de toorts der waarheid onder de volkeren oplichten en te midden daarvan zal Ik gevonden worden.” Dat is precies wat er nu gebeurt, in de VS en Europa, met de vredesdemonstraties. Dit toont volgens mij aan dat de mensen klaar zijn voor samendelen en voor de Christus. Het laat zien dat zij klaar zijn voor zijn woorden. Op deze manier zal Hij, wanneer Hij spreekt, die eis en dat streven richting geven en oproepen. Er is geen regering die de geconcentreerde, vastberaden wil van een juist geïnformeerde publieke opinie in de wereld kan weerstaan. (Benjamin Creme, 781 Maitreya’s Missie, dl.I)

Alles verloopt goed en belooft veel voor de toekomst. Mijn plannen vorderen voorspoedig en sporen de mensheid aan. Overal waar je thans kijkt in de wereld zie je verandering. Het weefsel van de oude, afbrokkelende orde scheurt van boven tot onder. Hieruit kunnen wij veel voldoening putten, want ondanks de pijn waarmee dit proces gepaard gaat, verrijst er een nieuwe en betere wereld. Laat dit je troosten, Mijn vrienden, en zie de toekomst hoopvol tegemoet. (Maitreya, Boodschap nr.130)

Voor de gemiddelde toeschouwer wordt de wereld verscheurd en gedomineerd door degenen die de visie van vrede niet delen, die in elke grote brand slechts kansen zien voor rijkdom en macht. Ofschoon zij met velen zijn, zijn de meeste mensen moe van de zinloosheid van oorlog en op zoek naar strategieën om voorgoed een einde te maken aan zulke dwaasheid. In hun harten brandt de hoop op een nieuwe tijd van vrede en vooruitgang voor allen. Deze mensen, in elk land, vertegenwoordigen de hoop van de wereld. Tot hen zal Maitreya Zich richten bij Zijn verschijning. Aan hen legt Hij, ook nu al, de visie van de toekomst voor. Zij zullen, met vele miljoenen tegelijk, snel reageren op Zijn pleit en de hoop ontbranden voor allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De ultieme keuze’)

De kiem van begrip
interview met Ali Abu Awwad en Hanan Schlesinger door Jason Francis
Roots is een niet-gouvernementele organisatie en burgerbeweging gevestigd in de regio Gush Etzion op de Westelijke Jordaanoever. De beweging zet zich in voor geweldloosheid en transformatie door het creëren van positieve verandering in de relatie tussen Palestijnen en Israëli’s. Opgericht door zowel Palestijnen als Israëli’s, tracht de groep “haat en wantrouwen om te zetten in vertrouwen, empathie en wederzijdse steun”, om de basis te leggen “voor een werkelijkheid waarin toekomstige overeenkomsten tussen onze regeringen kunnen worden gesloten”, aldus de website van de groep, friendsofroots.net.
Ali Abu Awwad en Rabbi Hanan Schlesinger hebben geholpen bij het opzetten van Roots. Jason Francis interviewde hen voor Share International tijdens hun recente lezingentournee door de Verenigde Staten.

Share International: Kunt u ons vertellen over uw geschiedenis en wat u geïnspireerd heeft om Roots op te zetten?
Ali Abu Awwad: Ik ben een Palestijnse geweldloze activist. Ik ben opgegroeid als vluchteling. Ik ben geboren in een politiek geëngageerde familie van mijn moeders kant. Zij was een van de leiders van de Fatah-beweging [een toonaangevende seculiere Palestijnse politieke partij en een factie van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO)]. Zij en ik werden gearresteerd en zaten jarenlang in de gevangenis. In 2000 ben ik zwaar gewond geraakt en werd mijn broer door het Israëlische leger vermoord. Toen begon mijn proces naar geweldloosheid. Ik richtte het Palestijns Centrum voor geweldloosheid op in een deel van Gush Etzion [op de Westelijke Jordaanoever, ten zuiden van Jeruzalem] met nederzettingen. Ik nam contact op met de leiders van lokale gemeenschappen om Roots bekend te maken en anderen erbij te betrekken. Onlangs ben ik met leiders op de hele Westelijke Jordaanoever begonnen met een nationale Palestijnse geweldloze beweging genaamd ‘Verandering’ (Taghyir in het Arabisch), omdat ik denk dat de enige oplossing voor het conflict geweldloos moet zijn.

SI: Waarom heeft u de weg van geweldloosheid gekozen?
AAA: Jarenlang werden beide naties geleid door woede, lijden en angst en dit leidt nergens toe. Ik zeg altijd: “Willen we gelijk hebben en alleen gelijk, of willen we slagen?” Zelfs als we het eens zijn over een politieke oplossing kan niemand die garanderen, tenzij de twee partijen zich overgeven aan een intensief proces van verzoening. Aan de andere kant geloof ik niet dat wraak en gewapende strategieën zullen leiden tot oplossingen, omdat iedereen aan beide kanten tot de laatste druppel bloed zal vechten voor zijn bestaanszekerheid. Het is ons lot om in dat land te leven. Niemand zal verdwijnen, of we dat nou leuk vinden of niet. Dit is de enige waarheid die we hebben. Dus moeten we onze reacties beheersen en onze pijn richten op oplossingen en niet op wraak.

SI: Rabbijn Schlesinger, kunt u vertellen over uw reis om een Israëlische partner in vrede te worden van Palestijnse vredesactivisten en hoe u als gepassioneerde zionist uw vredeswerk kunt doen?
Rabbijn Hanan Schlesinger: Ik ben nog steeds een gepassioneerd joodse zionistische kolonist. De reis kwam op gang doordat ik mensen ontmoette. Gedurende de 34 jaar dat ik in Israël woon, heb ik me genesteld in mijn eigen waarheid, verhalen en mensen. Het is een krachtig en zinvol begrip van de werkelijkheid dat me volledig in staat stelt te leven en er betekenis aan geeft.
Dat is de reden waarom ik op 18-jarige leeftijd de boel bij elkaar pakte en New York, waar ik geboren ben, verliet en naar Israël ging om deel te worden van de terugkeer van het Joodse volk naar ons land, terug te keren naar de bakermat van de Joodse beschaving na 2000 jaren van huilen, verlangen, hoop en dromen van terugkeer en te worden vervolgd en je niet thuis voelen in de steden van Europa, Noord-Afrika en Marokko. Aan de kracht van die aansluiting op onze historische visie is ook een nadeel verbonden – je bent niet in staat om andere realiteiten te zien die geen deel uitmaken van je eigen grote verhaal.
Waar wij wonen in Israël (wat de media de Westelijke Jordaanoever noemen) is het 95 procent Palestijnen en 5 procent Israëliërs, maar in de 34 jaar dat ik daar was heb ik geen Palestijn gezien. Ze maakten geen deel uit van mijn wereldbeeld. Ik wist niets over hun leven. Toen ik anderhalf jaar geleden Palestijnen tegenkwam, vond ik dat zeer verontrustend. Wat ik zag paste niet bij mijn vooroordeel over wie zij waren. Elkaar te ontmoeten, met ze te praten, na te denken en de informatie te bekijken die ze me gaven over hun eigen leven bracht me tot het besef dat ik tot die tijd in een gedeeltelijke waarheid leefde. Ik zag niet de volle werkelijkheid om me heen. Dus begon ik aan een reis die mijn bewustzijn verruimde met op één schouder de joodse en mijn zionistische waarheid en op mijn andere schouder het Palestijnse volk, en begon er een bewustzijn te ontstaan dat beide volkeren en zowel mijn gedeeltelijke waarheid als hun gedeeltelijke waarheid omvat.

SI: In hoeverre zijn de verhalen van de Palestijnen anders dan of gelijk aan dat van u?

HS: Bijna iedereen die bij ons werk betrokken is, in ieder geval degenen die de binnenste kringen vormen, heeft een innerlijke transformatie doorgemaakt. In alle gevallen is het een kwestie van mensen ontmoeten van de andere kant. Veel van de Palestijnen met wie we werken hebben in het conflict een geliefde verl
af0oren. Voor velen van hen begon hun transformatie toen ze Israëlische nabestaanden ontmoetten die ook een geliefde in het conflict verloren hadden en er zo achter kwamen dat hun pijn dezelfde pijn is. Ali Abu Awwad beschrijft zijn eerste ontmoeting met een Israëlische familie van nabestaanden waarbij hij ontdekte dat de Israëli’s tranen hebben, net als de Palestijnen.

Rustpunten

SI: Wat is het project ‘Rustpunten’ dat Roots heeft opgezet?
HS: Dat is bedoeld om communicatielijnen tussen de Palestijnse gemeentelijke leiders en lokale Joodse leiders te openen. U moet begrijpen dat de Palestijnen volledig gescheiden leven: andere gemeente, juridische systemen, scholen, talen, religies, media en vervoer. Alles is gescheiden. Dat is een van de redenen waarom er zoveel onwetendheid, angst, wrok en haat is. Wanneer je geweld toevoegt aan het gebrek aan kennis aan beide zijden, zal dat natuurlijk de enorme haat kweken die wij kennen. Het idee is om de plaatselijke leiders, zoals burgemeesters en religieuze leiders, bij elkaar te brengen om een open kanaal tussen hen te realiseren. Als er dan iets gebeurt, kunnen ze er onderling over praten in plaats dat beide zijden in grote onwetendheid en woede reageren.
Een ander project is het ‘Incidentresponsteam’. Er zijn veel incidenten in ons gebied van Palestijnen die Israëli’s kwaad doen en van Israëli’s die Palestijnen kwaad berokkenen. Aan de Israëlische kant willen we duidelijk maken dat wanneer deze dingen gebeuren – soms gaat het om rooien van bomen of het beschadigen van moskeeën – dat het niet de meerderheid van ons vertegenwoordigt. Dus hebben we een groep jongens die naar de moskee gaan die in brand werd gestoken of naar de olijfgaard waar bomen werden ontworteld en zullen we excuses aanbieden aan de eigenaars en de mensen. We zullen uitleggen dat wij niet zo zijn; het is niet onze religie of onze manier. Het is aan ons om de radicalen onder ons te onderrichten en te straffen. We willen ook onze hulp aanbieden bij het aanplanten van de bomen of het opnieuw schilderen van de moskee.

Projecten voor jongeren
SI: Kunt u iets zeggen over de projecten voor kinderen, die Roots aanbiedt?
HS: Eén van de programma’s is de fotografieworkshop. We hebben een fotograaf uit de VS die elk jaar voor zes maanden naar het Heilige Land komt als vrijwilliger. Hij neemt groepen aan van zes Palestijnse en zes Israëlische kinderen voor vijf wekelijkse sessies in zijn fotografieworkshop. Ze leren een camera te gebruiken en de wereld door de lens te zien. Na vijf weken neemt hij een tweede, derde en vierde groep aan. We hebben na een aantal workshops zelfs een tentoonstelling van de foto’s gehad.
Dit zijn kinderen die in hun hele leven nog nooit een jongere van de andere kant hebben gesproken. Waarschijnlijk nog nooit van hun leven met iemand van de andere kant in dezelfde kamer of dezelfde bus hebben gezeten. Ze hebben waarschijnlijk nog nooit iemand Arabisch horen spreken, behalve terroristen via nieuwsuitzendingen. Nu zijn ze voor het eerst in hun leven op dezelfde plek, in dezelfde situatie en bij dezelfde workshop met hun leeftijdsgenoten. De transformatie die deze kinderen ondergaan is geweldig. Ze komen ernaar toe met verbazingwekkende stereotypen waarvan ze zich nauwelijks bewust zijn. Het staat gewoon vast dat de andere kant ofwel terroristisch is of gewelddadig of wraakzuchtig. Nu beseffen ze in plaats daarvan dat deze lieden van de andere kant ook mensen zijn. Dat heeft een diepgaande invloed op hen.
Een ander project is ons Zomerkamp. Sinds de oprichting organiseren we nu al twee jaar achtereen een zomerkamp voor Israëlische en Palestijnse kinderen, 25 of 35 kinderen van elke kant. We hebben kunsten en ambachten, een drumgroep, breakdance, kringspelen, T-shirts beschilderen, werken met klei, en een dierentuin met huisdieren. De laatste dag gaan we naar het strand. Dit jaar gingen we op weg naar het strand naar een tweetalig toneelstuk in het Arabisch en Hebreeuws in de stad Jaffa. Het is gewoon verbazingwekkend te zien welk effect het heeft op het afbreken van vastgeroeste opvattingen om samen in dezelfde ruimte te zijn of in dezelfde bus te zitten.

SI: Rabbijn Schlesinger sprak over de projecten die Roots jongeren aanbiedt. Hoe belangrijk is het om jongeren te bereiken?

AAA: Toen ik het centrum twee jaar geleden opzette en we ons Roots-initiatief in gang zetten, zijn we begonnen met het werven van groepen uit alle windstreken, ook internationaal. Het belangrijkste werk dat we doen is in gesprek gaan met jongeren, in het bijzonder voordat zij het leger ingaan. Voor hen is een ontmoeting met een Palestijn geen onderdeel van hun dagelijks leven. Naar het centrum komen en een Palestijns verhaal horen, is dus schokkend voor hen. Ik zeg altijd tegen deze jonge mensen: “Ja, je bent een Israëlische soldaat, maar je bent een mens. Vergeet dat niet. Wat je ook bent, wat er in je geest ook omgaat, je bent zelf verantwoordelijk om een goede boodschapper te zijn van het jodendom, van je identiteit. Jodendom mag andere godsdiensten of andere mensen niet tot slachtoffer maken. Ik begrijp de behoefte aan veiligheid, maar ik denk dat veiligheid zal komen op het moment dat het leven voor de Palestijnen gebaseerd is op normale omstandigheden van waardigheid en rechtvaardigheid. Zonder dat kan je je eigen veiligheid schaden door anderen te schaden.”
Ook zeg ik tegen de Palestijnen dat geweldloosheid niet de ‘rooskleurige’ manier is waarop je je doel bereikt. Geweldloosheid kan gecompliceerd en pijnlijk zijn, maar het is de kortste weg naar vrijheid.

SI: Hoeveel mensen heeft uw organisatie tot nu toe bereikt?

AAA: Ongeveer 10.000 mensen, de internationale, Palestijnen en zionisten meegerekend. We ontvangen delegaties en praten met andere organisaties, omdat vredesorganisaties het conflict niet zullen oplossen zolang ze geen internationale beweging opzetten om steun te verlenen, aan te moedigen en druk uit te oefenen op de politieke leiders om met oplossingen te komen. We hebben een groot aantal mensen bereikt en soms praten we via de media met een groot publiek.

SI: Wat is het uiteindelijke doel van Roots?

HS: Het is ons duidelijk dat de Israëliërs en Palestijnen op dit moment psychologisch niet klaar zijn voor vrede. Zij herkennen de menselijkheid en de waarheid van de andere kant niet. Wat we doen is de basis leggen voor vrede. Wij zijn van mening dat als vandaag e0 en vredesplan ondertekend werd, geen van beide partijen het zou accepteren. Ons onmiddellijke doel is dus om een kader te creëren van tienduizenden mensen aan beide zijden die de menselijkheid van de ander zien en bereid zijn om ruimte in hun harten en denken te vinden voor de waarheid van de ander. Dat is ons onmiddellijke doel en waar we mee bezig zijn. Onze uiteindelijke visie is twee zijden die in harmonie leven – ieder begrijpend dat de andere kant recht heeft op het gehele land, evenals onze kant.
AAA: Ik wil in hoofdzaak niet anders dan het Amerikaanse publiek vertellen dat we u nodig hebben. We hebben u nodig om tot een oplossing te komen. We hebben u nodig om ons werk op de grond te steunen. We hebben uw overheid nodig om meer aandacht te besteden aan het conflict en er een serieuze en actieve rol in te spelen. Wat er in het Heilige Land gebeurt, kan uw leven hier [in de VS] beïnvloeden en wat u hier doet kan van invloed zijn op ons leven daar. Dus zijn we een deel van deze internationale familie. Het is onze plicht om een nieuwe generatie met begrip en vrede voort te brengen.
Ik hoop ook dat joden, moslims en christenen eens samen plannen zullen maken voor een betere toekomst en een normaal leven. Ik wil nog zeggen dat extremisme en geweld mogelijk niet verdwijnen, maar laten we werken aan een situatie waarin geweld niet de boventoon zal voeren en geen invloed zal hebben op ons leven door het sturen van onze plannen en reacties.

Voor meer informatie: www.friendsofroots.net

Eén Europa voor alle mensen
Door heel Europa krijgt een nieuwe beweging gestalte. Uit gedeelde nood, een toenemend gevoel van rechteloosheid en desillusie, gekoppeld aan vastbeslotenheid die weerklinkt in namen als Podemos en Indignados, is een pan-Europese volksbeweging geboren. Op dinsdag 9 februari 2016 kwamen activisten uit heel Europa in het Berlijnse Volksbühne-theater bijeen om DiEM25 (Beweging voor Democratie in Europa 2025), het manifest voor een democratische Europese Unie, te lanceren.
Bij DiEM25 is een groot aantal mensen en organisaties betrokken, die vooral gemotiveerd worden door de manier waarop Griekenland door de Europese Unie behandeld is. De mensen zijn bovendien bezorgd en gefrustreerd over de ontwijkende manier waarop Europese leiders de echte problemen waar Europese burgers mee geconfronteerd worden, lijken aan te pakken. Velen worden aangetrokken door de verfrissende visie aangedragen door Yanis Varoufakis (voormalig minister van Financiën van Griekenland, hoogleraar economie aan de Universiteit van Athene en gasthoogleraar aan de Lyndon B. Johnson-faculteit voor Openbaar Bestuur aan de Universiteit van Texas (Austin, VS).
Het uitgangspunt van DiEM25 is dat de EU niet langer echt democratisch is. Eenvoudige principes, ooit door een zelfverzekerder Europa als vanzelfsprekend aangenomen, zijn inmiddels prijsgegeven, zoals: valuta moeten instrumenten zijn, geen doelen op zichzelf; een interne markt moet rechtvaardig zijn voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor arme landen; rekening houden met het milieu en grenzen stellen aan de ergste uitwassen van het kapitalisme en zelfvernietigende handelwijzen. Het moet uiteindelijk streven naar sociale harmonie en duurzame ontwikkeling door middel van transparantie, door beleid dat de schuldencrises, het bankwezen, gebrek aan investering, en stijgende armoede en migratie aanpakt.
Het uiteindelijke doel van DiEM25 op de middellange termijn is een constitutionele vergadering bijeen te roepen waar Europeanen zullen beraadslagen over de wijze waarop al in 2025 een volwaardige Europese democratie voorgesteld kan worden, met een onafhankelijk parlement dat nationale zelfbeschikking respecteert en de macht deelt met nationale parlementen, regionale assemblees en gemeenteraden.
Het manifest van DiEM25 luidt als volgt:
“Wij, de volkeren van Europa, hebben de plicht om de controle over ons Europa terug te nemen van ‘technocraten’ die geen verantwoording verschuldigd zijn, van hun medeplichtige politici en van obscure instituten. Wij komen uit alle delen van het continent en zijn verenigd door verschillende culturen, talen, tongval, partijpolitieke affiliaties, ideologieën, huidskleur, genderidentiteiten, religies en verschillende opvattingen over wat een goede samenleving is. Wij formeren DiEM25 met de bedoeling over te gaan van het Europa van “Wij, de regeringen”, en “Wij, de technocraten” naar het Europa van “Wij, de volkeren van Europa”.
Onze vier beginselen zijn:
– Geen Europees volk kan vrij zijn zolang de democratie van een ander volk wordt geschonden.
– Geen Europees volk kan in waardigheid leven zolang die aan een ander wordt ontzegd.
– Geen Europees volk kan op welvaart hopen zolang een ander volk in permanente insolventie en economische depressie wordt gestort.
– Geen Europees volk kan economische groei kennen zonder toegang tot basisgoederen voor zijn zwakste burgers, zonder ecologisch evenwicht en zonder de vaste wil om vrij te worden van fossiele brandstoffen in een wereld die haar gewoonten verandert, maar niet het klimaat van de planeet.
Wij sluiten aan bij een grootse traditie van mede-Europeanen die eeuwenlang strijd hebben gevoerd tegen de ‘wijsheid’ dat democratie een luxe is en dat de zwakken hun lijden maar te ondergaan hebben…
“Wij roepen onze Europese broeders en zusters op zich onverwijld aan te sluiten om met ons de Europese beweging die we DiEM25 noemen vorm te geven.” (Bron: Carpe DiEM25; diem25.org; guardian.co.uk)

Tunesisch Kwartet wint Nobelprijs voor de Vrede 2015
Op 10 december 2015 reikte Kaci Kullman Five, hoofd van het Noorse Nobelcomité, in Oslo (Noorwegen) de Prijs voor de Vrede uit aan vertegenwoordigers van het Kwartet: Hassine Abassi, secretaris-generaal van de Algemene Tunesische Vakbondunie (UGTT), Mohamed Fadhel Mahfouch, voorzitter van de Tunesische Orde van Advocaten (ONAT), Abdessatar Ben Moussa, voorzitter van de Tunesische Bond voor Mensenrechten (LTDH) en Ouided Bouchamaoui, voorzitter van de Tunesische Confederatie van Industrie, Handel en Ambachten (UTICA). Het Kwartet van de Nationale Dialoog kreeg de Prijs toegekend “voor de bepalende rol in het bouwen van een pluralistische democratie in Tunesië in de nasleep van de Jasmijnrevolutie in 2011”.

Toen in de zomer van 2013 politieke moorden en wijdverbreide sociale onrust de ontluikende democratie met een burgeroorlog bedreigden, slaagde het Kwartet er door onderhandeling en bemiddeling in een alternatief vreedzaam politiek proces in gang te zetten. Dit resulteerde in een constitutioneel overheidssysteem dat de fundamentele rechten voor de hele bevolking garandeerde, ongeacht geslacht, politieke overtuiging of godsdienst. Het was een opmerkelijke prestatie omdat het liet zien dat de dialoog tussen burgers, politieke partijen en autoriteiten waardevol was en kon leiden tot oplossingen op basis van consensus; dit verhinderde niet alleen de verspreiding van geweld in Tunesië, maar leidde ook tot vrije verkiezingen en een vreedzame machtsoverdracht. Vóór de opstand voelden de Tunesiërs dat ze een leven van hopeloze verlamming leefden, maar dat is nu veranderd. Het Nobelcomité kwam tot de conclusie dat het de verdienste van het Kwartet is geweest dat zij ervoor zorgden dat de voordelen van de Jasmijnrevolutie niet teloor waren gegaan. Terwijl de strijd voor democratie in naburige landen hapert, heeft juist Tunesië een democratische overgang doorgemaakt op basis van een levendige burgermaatschappij die respect voor fundamentele mensenrechten eist. Het Comité zei ook dat deze prijs bovenal bedoeld was als aanmoediging voor het Tunesische volk, dat het grondwerk voor nationale broederschap heeft gelegd. (Bron: nobelprize.org)

3D-doorbraak
We zijn al bekend met 3D-afdrukken die oneindige mogelijkheden lijken te bieden op veel gebieden van het leven, niet in het minst dat van de moderne geneeskunde. In 2015 voerden doktoren aan het Universiteitsziekenhuis van Salamanca (Spanje) de eerste ribbenkasttransplantatie uit. Dat zou op zich al een prestatie zijn geweest, maar wat deze experimentele chirurgie uniek maakte, is dat een 3D borstkastprothese werd geprint en geïmplanteerd. De doktoren in Spanje zeggen dat dit de eerste 3D-geprinte ribbenkast is die geheel van titanium is gemaakt. Zij hebben het model al geïmplanteerd in de borstkas van een 54 jaar oude kankerpatiënt die leed aan een sarcoom aan de wand van de borstkast. Doktoren hadden eerder al gedeelten van de ribbenkast verwijderd om toegang tot de bestaande tumoren te krijgen en om te voorkomen dat het sarcoom zich verder zou verspreiden. Gegeven het feit dat de skeletvorm van ieder persoon uniek is, besloten de doktoren een precies op maat gemaakte 3-D afdruk van de ribbenkast te vervaardigen die precies gelijk was aan die van de patiënt. Van de verwijderde delen van het borstbeen en de ribbenkast werd een CT-scan met hoge resolutie gemaakt en daarmee een implantaat van titanium geprint. De transplantatiechirurgie was succesvol en de patiënt is volledig hersteld. (Bronnen: med.wisc.edu; listverse.com; forbes.com)

De stem van toekomstige geneeskunde
Onderzoek naar weefselregeneratie is een van de opwindendste terreinen van de moderne en de toekomstige geneeskunde, en de lijst van prestaties op dit gebied blijft groeien. Een goed voorbeeld is de groei van menselijke stembanden vanuit het niets. Doktoren aan de Universiteit van Wisconsin slaagden erin om met biotechniek weefsel te maken dat die delen van de stembanden imiteert die in het strottenhoofd trillen om menselijke spraak voort te brengen. Vijf patiënten doneerden cellen die gedurende twee weken in laboratoriumomstandigheden werden opgekweekt en daarna aan een strottenhoofd werden gehecht met behulp van een kunstmatige luchtpijp. De wetenschappers =beschreven het geluid dat door de stembanden gemaakt werd als een licht robotachtige “eee-klank” precies als het geluid dat door echte menselijke stembanden afzonderlijk geproduceerd wordt. De wetenschappers zijn vol vertrouwen dat de in het laboratorium gemaakte stembanden onder “normale”omstandigheden, dat wil zeggen als structuren van keel, mond, tong, etc. aanwezig zijn, de menselijke stembanden zullen evenaren.
Een ander opwindend aspect van deze bijzondere weefselregeneratie is dat, althans tot nu toe, blijkt dat het met biotechniek gemaakte weefsel “van nature immuun is”, met andere woorden dat het geen auto-immuunreactie veroorzaakt waardoor het nieuwe of “oneigen” weefsel wordt afgestoten. (Bron: med.wisc.edu)

door de Meester —, via Benjamin Creme (14 januari 2016)

Welkom, welkom in de Nieuwe Tijd, het Nieuwe Tijdperk van Eenheid.
Velen zijn tegenwoordig bevreesd door de aanvang van het Nieuwe Tijdperk, maar laat hen zorgvuldig kijken naar wat er gaande is en zij zullen de samenkomst zien van enkele van de meest begenadigde exponenten van verandering.
Momenteel is er in de wereld een groep wijze individuen die de mensheid de nieuwe situatie toont. Onder hen is paus Franciscus een unieke uitdrukking van het ideaal van de mensen, en staat dicht bij zijn volk. Ook de dalai lama speelt een krachtige rol namens het volk dat hij vertegenwoordigt.
Nooit eerder is zo’n groep van begenadigde vertegenwoordigers tegelijk samengebracht om de mensheid te laten zien dat alles goed gaat, en dat mensen overal nog maar korte tijd hoeven wachten om de vervulling van hun dromen te zien. Zij zegenen elke dag die voorbijgaat en die hun liefde dicht bij de harten van mensen overal brengt.
Heb hen eveneens lief en omarm hen in naam van de Op Komst Zijnde. Zet je angsten om in liefdevolle verwachting en zie de nieuwe tijd tegemoet in de gelukzaligheid die jullie rechtens toekomt. Het duurt niet lang, niet lang voor jullie het wonder van Zijn gelaat zien, tot jullie de vreugde van Zijn aanwezigheid kennen en Zijn liefde voor allen. Dan zul je weten waarom je in deze bijzondere tijd in incarnatie bent.
God zegene jullie en verbanne voor altijd je angsten.

V. Is Maitreya de afgelopen maanden nog in andere landen op televisie verschenen sinds Hij in China op tv verscheen?
A. Ja, in Japan, Indonesië, Viëtnam, Maleisië en India; het meest recent in India.

V. Werkt Maitreya nog steeds in het Midden-Oosten en Noord-Afrika?
A. Ja.

V. Is de verwachte derde incarnatie van Sai Baba al geboren?
A. Nee.

V. In januari 2016 is er opnieuw sprake van wonderbaarlijke vooruitgang in de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Sancties worden opgeheven, de sfeer wordt vriendelijker en er vindt een historische toenadering plaats. 1) Kunt u zeggen of Maitreya hierbij een rol heeft gespeeld? 2) Werkte Maitreya via een afgezant om dit te bereiken? 3) Is Maitreya bekend bij de onderhandelaars aan beide zijden – niet als de Wereldleraar natuurlijk, maar wellicht als scherpzinnig en briljant diplomaat of functionaris?
A. 1) Ja. 2) Ja. 3) Ja.

V. Op vrijdag 23 oktober 2015 lag orkaan Patricia op koers naar de Mexicaanse steden Puerto Vallarta en Manzanillo aan de kust van de Stille Oceaan. Meteorologen noemden de orkaan de meest meedogenloze storm op het westelijk halfrond ooit en registreerden windsnelheden van 320 km per uur. Dorpen en steden langs de hele kust bereidden zich voor op het ergste, maar toen de storm aan land kwam, nam de wind enorm af en volgde de storm onverwacht een andere koers – het ‘oog’ passeerde op miraculeuze wijze tussen Puerto Vallarta en Manzanillo, waarmee beide steden de aanzienlijke schade bespaard bleef die zou zijn opgetreden als ze direct de volle laag hadden gekregen. Zaterdagochtend was de orkaan vrijwel opgelost, minder dan 12 uur nadat hij aan land was gekomen. Uiteindelijk verdween orkaan Patricia even plotseling als ze gekomen was en waren er geen onmiddellijke berichten over dodelijke slachtoffers of grote schade aan de infrastructuur. Speelde Maitreya, als bemiddelaar van Goddelijke Interventie, een rol bij het omleiden van de koers van orkaan Patricia, de afname van de stormkracht en de uiteindelijke vermindering van de kracht ervan?
A. Ja.

V. Wat bedoelt u precies met economische ineenstorting? Hebben we het dan over een zodanig ernstige situatie dat we helemaal geen geld meer kunnen opnemen van onze bankrekening? Of alleen geen grote bedragen? Mensen die een paar duizend pond op de bank hebben staan, zullen dat toch wel kunnen opnemen? Of raadt u aan om al ons geld van de bank te halen?
A. Een economische ineenstorting verwijst gewoonlijk naar banken en andere grote ondernemingen, niet naar particulieren.

Hoge aanmoediging
Op 6 juni 2015 stond ik in Washington DC op het Groene Festival in de kraam toen er een lange Afrikaans-Amerikaanse man naar de tafel toekwam. Hij sloeg een blik op het informatiemateriaal en toen hij bij Benjamin Creme’s boek De kunst van samenwerking kwam, lachte hij, nogal ongelovig. Ik begreep waarom, maar om een gesprek te beginnen, zei ik: “U lacht….!” waarop hij met zachte stem iets antwoordde als: “Zelfs gezinnen werken niet samen.” Toen voegde hij er luider aan toe: “Maar ik waardeer het wel, ik waardeer het wel!”
Na nog verder naar de folders en zo gekeken te hebben, zei hij vertrouwelijk: “Ik waardeer wat je doet.” “Je doet belangrijk werk!” En: “Ga zo door.” Bij het horen van de tweede opmerking was mijn belangstelling gewekt. Ieder van die opmerkingen op zich had een beetje ongewoon kunnen klinken, komend van iemand die geen enkele vraag gesteld had en nauwelijks de kans had gehad om iets te lezen behalve wat koppen en een paar regels tekst, maar de drie opmerkingen bij elkaar, herhaald? Toen liep hij weg, na een paar stappen draaide hij zich om, keek me voor het eerst recht aan en zei doelbewust: “Fijne dag!” Ik merkte iets bijzonders op in en met zijn ogen en weet niet zeker of het alleen te maken had met hun ongewone kleur. Het leek of hij duidelijk maakte dat hij al op de hoogte was, of misschien was dat maar mijn eigen interpretatie.
Het wérd een heel goede dag. Ik heb nog nooit zoveel gesprekken gehad met mensen die oprechte belangstelling toonden voor de toestand van onze planeet en wat eraan gedaan moet worden, mijn ervaring is dat je dat op beurzen als deze zelden aantreft. De meerderheid die kwam leek erg onbevooroordeeld en bereid om te luisteren en betrokken te worden in een gesprek dat hoopvol en stimulerend was. Ik verliet de beurs met nog meer zekerheid dan daarvoor dat er een groot aantal mensen is die verbonden zijn met de kern van onze boodschap en soms een diep verlangen hebben er iets aan te doen, maar ze weten gewoon niet waar en hoe te beginnen. Ik denk ook al enige tijd hard na over de noodzaak voor al degenen die zich echt zorgen maken over de mensheid en de toestand van de wereld, om de handen ineen te slaan. Ik kom zoveel mensen en groepen tegen die op gelijksoortige manieren werken en zich op de een of andere manier richten op de welhaast onoverkomelijke taak om onze wereld te veranderen, of ze zich nu concentreren op uitbannen van armoede, bescherming van mensenrechten of herstel van het milieu. Maar al hun inspanningen lijken gefragmenteerd en de invloed ervan niet zo krachtig als wanneer ze samen zouden werken.
Juist de vorige dag had ik ernstige twijfel over de uitwerking van deze activiteit en benadering van het Wederverschijningswerk. Ik had me ook een aantal dagen slap en vermoeid gevoeld en geprobeerd me daar tegen te verzetten, maar naarmate de dag voortschreed voelde ik me aanzienlijk beter en aangemoedigd met een nieuwe energie die ik niet kon verklaren.
Kunt u me vertellen wie deze man was?
Sheida Kourangi, Potomac Falls (VA, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een discipel van de Meester Jezus was.

De beste reactie
Elke maand kijk ik uit naar Share International – iets wat ik al zo’n drie decennia doe. Dank aan u en ieder die meehelpt om deze publicatie bij mij thuis te brengen.
Bij de openbare presentatie tijdens het voorjaarsfeest van juni 2015 in het Solsticehuis in Boulder (Colorado, VS) gaf groepslid Ron Liggett een lezing en ik hield een Transmissie-meditatievoordracht en meditatie. Na de meditatie deed ik wat ik Benjamin Creme had zien doen bij openbare lezingen. Ik vroeg degenen van de aanwezigen die nog eens Transmissie-meditatie wilden proberen, hun hand op te steken. Een groot gedeelte van de groep stak de hand omhoog. Mijn aandacht werd getrokken door twee lachende jonge mannen die achteraan stonden in de kleine ruimte die we gehuurd hadden. Zij maakten op mij de indruk dat hun enthousiasme aan een soort verrukking grensde. Zij staken hun handen omhoog en knikten met hun hoofden een overtuigend “Ja”. Even verwachtte ik half dat een van hen op en neer zou gaan springen. Ze lachten breed en zoals ik me herinner stak ieder van hen zijn twee duimen omhoog. Ik zorgde ervoor dat zij onze folder zagen met de telefoonnummers van groepsleden die in de stadsregio Denver een Transmissie-meditatiegroep ruimte geven. Jammer genoeg zag ik ze nooit meer. Is het mogelijk dat zij woordvoerders voor de Meester Jezus waren?
Lon Loucks, Boulder (Colorado, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat zij woordvoerders van de Meester Jezus waren.

Het nieuws verspreiden
Dinsdag 27 oktober 2015 dronken Adrie en ik koffie in het voorste gedeelte van het Informatiecentrum van Share Nederland in Amsterdam. Een lichtgetinte heer opende de voordeur en zei: “Jezus Christus komt.” Hij deed de deur weer dicht voor we ons antwoord “Ja, Hij is er al” hadden uitgesproken en we keken door de etalageruit terwijl hij zijn weg vervolgde. Hij glimlachte de hele tijd en straalde innerlijke kalmte en blijdschap uit. Het effect van deze paar seconden was wonderbaarlijk, wat energie betreft; we bleven achter met een gevoel van grote blijdschap. Hebben we het bij het rechte eind dat hij wellicht een woordvoerder was voor de Meester Jezus?
Adrie van Dijk, Mienke Lamain, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de bezoeker een discipel van de Meester Jezus was.

Nuttige tip
In de lente van 2015 zette onze groep een reclamebord aan de kant van de weg om te adverteren voor een lente-expositie van Share International. Na de lente-expo organiseerden we er nog een voor de herfst en bespraken of we het reclamebord zouden laten staan. Was het, gezien onze financiële middelen, de beste manier om te adverteren of moesten we een andere manier zoeken? Enkele weken later zou ons contract voor het bord verlopen.
Halverwege juni reed ik zondags langs het reclamebord op weg naar Transmissie-meditatie en dacht ik hieraan toen een pickup truck plotseling voorbijsnelde. Hij leek op de mijne met hetzelfde defecte achterlicht, maar hij was wit. Achterop de wagen zat een grote bumpersticker met de tekst “Shamballa or bust” (Shamballa — koste wat kost). Ik voelde me bemoedigd en dacht bij mezelf ‘dat is het antwoord – zet alles op alles’. De wagen haastte zich voort en stopte bij een verkeerslicht. De passagier draaide zijn raampje naar beneden en wisselde een paar woorden met een aangrenzende bestuurder en toen reden ze weer snel weg. De bestuurder leek heel fors en de passagier veel kleiner en die droeg een pet met een smalle stevige rand aan de voorkant. Ik zag de pickup herhaalde malen op weg naar de meditatie tot hij ten slotte over een brug verdween. Onze groep hield uiteindelijk het reclamebord aan en we gingen ook door met onze andere adverteeractiviteiten.
Kan de Meester bevestigen of de chauffeur van de pickup en de passagier al of niet bijzondere personen waren?
Tim Boetzkes, Edmonton (Alberta, Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat zij woordvoerders van de Meester Jezus waren.

Maitreya’s ‘ster’
We wonen op een eiland in de Indische Oceaan. Op 26 december 2015, om 18 minuten voor 1 ’s nachts dachten we Maitreya’s ‘ster’ te zien. We wilden hem filmen, maar jammer genoeg was de batterij van de mobiele telefoon van mijn man leeg. We konden de ster nauwkeurig observeren terwijl hij zich langzaam voortbewoog. Hij was heel helder, anders dan de andere sterren. Zijn kleur was schitterend geel. We zochten via Google in de hoop er achter te komen wat het kon zijn en vonden de artikelen over Maitreya. We begrepen meteen dat het de ster was die we gezien hadden. We waren verbaasd. Ons geloof in Jezus Christus is erg sterk en we vragen ons af waarom de ster aan ons is verschenen.
David en Caroline Baya (Mauritius).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.

Maitreya’s prioriteiten weerklinken in woorden paus en dalai lama

 Share International presenteert hier fragmenten uit recente toespraken en artikelen van de paus en de dalai lama.
In zijn artikel van deze maand, ‘Welkom in the Nieuwe Tijd’, verwijst Benjamin Creme’s Meester naar “een groep wijze individuen die de mensheid de nieuwe situatie tonen”, van wie Hij paus Franciscus en de dalai lama met name noemt. Volgens Benjamin Creme doen zij het werk van Maitreya en helpen zij de publieke opinie te beïnvloeden door hun voorbeeld.

Paus Franciscus

‘Dankzegging voor het afgelopen jaar’
We kunnen op de dagen van het afgelopen jaar terugblikken door ons feiten en gebeurtenissen te herinneren die momenten van vreugde en verdriet oproepen of door proberen in te zien of we de aanwezigheid van God hebben waargenomen die alle dingen met zijn hulp hernieuwt en instandhoudt. Ons wordt gevraagd na te gaan of de loop der wereldgebeurtenissen de wil van God heeft gevolgd of dat we ons voornamelijk hebben bekommerd om de plannen van de mens, die vaak bol staan van particuliere belangen, een onlesbare dorst naar macht en onnodig geweld.
Vandaag moeten we onze blik echter op een bijzondere manier richten op de tekenen die God ons heeft gegeven, zodat we de kracht van zijn genadige liefde fysiek kunnen aanraken. We kunnen niet vergeten dat veel dagen werden gemarkeerd door geweld, dood, het onzeglijke lijden van vele onschuldigen, en door vluchtelingen die gedwongen waren hun thuisland te verlaten, door het ontbreken van de zekerheid van onderdak, voedsel en steun voor mannen, vrouwen en kinderen. Toch zijn de dagen van dit jaar ook gevuld met grote gebaren van goedheid, liefde en solidariteit, ook al haalden ze niet het televisiejournaal. Goede zaken halen de voorpagina’s niet. Deze tekenen van liefde kunnen en moeten niet overschaduwd worden door de geringschatting van het kwaad. Goedheid overwint altijd, ook al lijkt het op sommige momenten zwakker en onzichtbaar.
(Preek van zijne heiligheid paus Franciscus, Basiliek van St. Pieter, 31 december 2015. Bron: vatican.va)

“Niets is belangrijker dan te kiezen wat God het meest behaagt, zijn genade”
Niets is belangrijker dan te kiezen “wat God het meest behaagt”, namelijk Zijn genade, Zijn liefde, Zijn tederheid, Zijn omhelzing, Zijn liefkozingen!…
Dit is het doel dat de Kerk zichzelf stelt voor dit Heilige Jaar. Zodoende zullen we in onszelf de zekerheid versterken dat genade werkelijk kan bijdragen aan de schepping van een menselijker wereld. Met name in deze tijd, waarin vergeving een zeldzame gast is in het domein van het menselijk leven, is de oproep tot genade urgenter in elke omgeving: in de samenleving, in instellingen, in het werk en in het gezin…
Maar we moeten in gedachten houden dat aan de wortel van de afwezigheid van genade ook liefde voor zichzelf ligt. In de wereld neemt dit de vorm aan van de exclusieve jacht op eigen interesses, geneugten en eer, gepaard aan het verlangen om rijkdom te vergaren, terwijl het levenspad van christenen vaak gekruist wordt door hypocrisie en mondaine zaken. Al deze dingen gaan in tegen genade…
Ik hoop dat ieder van ons in dit Heilige Jaar Gods genade zal ervaren, getuige zal zijn van “wat hem het meest behaagt”. Is het naïef om te geloven dat dit de wereld kan veranderen? Ja, menselijk gesproken is het van de dwazen, maar “de dwaasheid van God is wijzer dan mensen en de zwakte van God is sterker dan mensen.” (Korinthiërs 1:25)
(Paus Franciscus: Algemene audiëntie op het plein van de St. Pieter, 8 december 2015. Bron: zenit.org)

De dalai lama

“Wij zijn allen broeders en zusters van de ene menselijke familie”
Mijn collega’s en ik behoren tot de 20ste eeuw. Onze tijd is geweest en ons leven is bijna voorbij. De generatie van de 21ste eeuw begint daarentegen nog maar net. Zij heeft een realistische mogelijkheid om de wereld te veranderen.
We streven allemaal naar geluk en het vermijden van lijden; in onszelf vereist dat een sterker besef van liefde en mededogen. Voor wat de buitenwereld betreft zal het serieuze stappen vereisen om het milieu te beschermen en ons aan te passen aan klimaatverandering. Dezer dagen vinden wetenschappers steeds meer bewijzen dat het aankweken van liefde en mededogen een positief effect heeft op onze lichamelijke gezondheid en ons algehele welbevinden. De mensheid bestaat uit individuen en we zullen alleen een gelukkiger en vreedzamer samenleving tot stand kunnen brengen als die individuen van binnen gelukkiger en vreedzamer zijn. Ik ben hier optimistisch over. Ik geloof dat de menselijke natuur in wezen positief is…
Het is belangrijk te onthouden dat alle mensen in wezen hetzelfde zijn. We zijn allen broeders en zusters die tot de ene menselijke familie behoren. We worden op dezelfde manier geboren en we sterven op dezelfde manier. Maar in plaats van te waarderen wat we met elkaar gemeen hebben, zijn we geneigd de nadruk te leggen op de dingen waarin we verschillen, zoals ons geloof, nationaliteit, of we rijk zijn of arm, gestudeerd hebben of ongeletterd zijn; die zijn van ondergeschikt belang. We zien onszelf in termen van ‘wij’ en ‘zij’, wat in termen van de onderlinge afhankelijkheid van onze wereld niet alleen onrealistisch is, maar ook achterhaald.
Als we een meer liefhebbende, waarderende en betrokken houding tegenover elkaar aannemen, zal ons leven aan betekenis winnen. Als we kunnen bijdragen aan het geluk en de voorspoed van de hele wereld, zal het de moeite waard zijn lang te leven.
(Toespraak door zijne heiligheid de dalai lama, Tashi Lhunpo-klooster, Bylakuppe, Karnataka, India, op 1 januari 2016. Bron: dalailama.org)

“We moeten het welzijn van de hele mensheid voor ogen houden”
We zijn allemaal deel van de mensheid, alle zeven miljard die als mensen in wezen hetzelfde zijn. Natuurlijk zijn er verschillen in geloof, huidskleur, haarkleur, nationaliteit en taal, maar die verschillen zijn van ondergeschikt belang. Het voornaamste is dat we in wezen hetzelfde zijn. Veel van de problemen waar we voor staan, creëren we zelf door onze misplaatste nadruk op deze onbelangrijke verschillen tussen ons.
Onszelf zien in termen van ‘wij’ en ‘zij’ en een krachtig gevoel van egocentrisme zijn de bron van geweld, moord en corruptie in onze wereld. In plaats daarvan moeten we ons inspannen om een besef van eenheid van alle mensen te bevorderen. We moeten het welzijn van de hele mensheid voor ogen houden. Als de mensheid gelukkig is, zullen we als individuen ook allemaal gelukkig zijn.
(Toespraak van de dalai lama tijdens een bijeenkomst in Bengaluru, Karnataka, India, op 2 januari 2016. Bron: dalailama.org)

Eendrachtig demonstreren

Geachte redactie,

Op zondag 29 november 2015 troffen groepsleden van Share International uit het zuiden van Engeland elkaar in Londen om zich bij de demonstratie tegen klimaatverandering aan te sluiten waar naar schatting 50.000 mensen aan deelnamen. Mensen van alle rangen en standen en leeftijden waren er vertegenwoordigd, met enkele in zeedierenkostuums en een aantal karakters van de musical The Lion King. De toespraken werden gevolgd door liedjes van inheemse bevolking uit het poolgebied van Scandinavië, die in hun kleurrijke inheemse kleding ook aan de kop van de demonstratie liepen.

Maitreya in de gedaante van een Indiase heilige man bij de Klimaatmars in Londen, 29 november 2015

Na afloop liepen we terug naar Parliament Square buiten het Westminsterpaleis, waar ik een gezette Indiase heilige man zag, gekleed in zilver- en goudkleurige ceremoniële gewaden. Hij bewoog zich tussen de mensen terwijl hij met sommige sprak. Ik vroeg me af wie hij was en verliet ons groepje en liep naar hem toe. Ik vroeg: “Heeft u een boodschap voor ons?” Hij antwoordde: “Boodschap? Ik heb geen enkele boodschap. Ik ben, ik ben alleen maar. We zijn allemaal onderling verbonden, allen tezamen eendrachtig. We zijn leven! We zijn liefde!” Toen draaide hij zich om om met iemand anders te praten. Ik liep naar de groep terug en een collega vroeg zich af of het mogelijk was een foto van hem te nemen, dus liepen we samen terug en hij gaf zijn toestemming. Zij vroeg de heilige man waar hij woonde en hij antwoordde dat hij in ieders hart woont. Ze vroeg hem ook waarom hij een ketting van 13-en droeg. Hij antwoordde dat het een symbool was dat in allerlei vormen verschijnt; in het OM, het christelijke kruis omvat 13, waarbij de onderste, langere arm één is plus de drie bovenste armen. Het kan in mandala’s gezien worden en overal in de Natuur; het is een universeel getal.
Kunt u uw Meester vragen of dit een bijzondere persoon was? Is er aan de onderkant van de foto een zegening te zien?
S.P., Ashurst Wood, West Sussex, VK.
(De Meester van Benjamin Creme bevestigt dat de ‘Indiase heilige man’ Maitreya was en dat het licht op de foto een zegening is.)

Tekenen aan de hemel

Volgens een bericht op World Net Daily zijn er in verschillende delen van de VS op foto’s van de lucht engelen en kruisen verschenen. “Laat God Zichzelf in de lucht zien?” vraagt het dagblad Christian Today zich af.
Op 13 januari bracht fotograaf Amy Langsley in Koloa (Kauai, Hawaï) haar auto tot stilstand. “Op weg naar mijn werk was de zonsopgang zo mooi dat ik aan de kant van de weg stopte en een foto nam,” vertelt ze. “De vorm is alleen op de foto te zien. Het leek op een normale, enorme roze zon [toen ik de foto nam]!” vertelde ze. Ze dacht dat het een “volledige lichtvlek in de cameralens was. Het was ongelooflijk helder, vermengd met de zuidelijke winden die ‘vog’, vulkanische nevel van een grote vulkaan op het eiland, over Hawaï blazen.”

Mechaele Loraff in Buchanan (Michigan) stopte op 13 januari 2016 haar wagen om een ongewoon mooie zonsopgang te fotograferen. “Ik zag [het kruis] pas nadat ik de foto had genomen,” zei ze. “Ik was gefocust op de zonsopgang en de lichtbundel die recht omhoogging!… Ik heb nooit eerder een lichtkolom gezien en de wolk die het licht ervan weerspiegelt en het op een kruis laat lijken, maakte het zelfs nog mooier voor mij!” De volgende dag deed NBC’s Nightly News verslag van de gebeurtenis.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de beeltenissen in de foto’s gemanifesteerd werden door de Meester Jezus.)

Op Eerste Kerstdag 2015 werd door het Zonne- en Heliosferische Observatorium (SOHO) van NASA een gevleugeld voorwerp bij de zon gefotografeerd.
(Bronnen: sohowww.nascom.nasa.gov; YouTube: Streetcap1)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een reusachtige Deva was.)

Op 30 oktober 2015 verscheen er boven Sebastopol (Krim, Oekraïne) een heldere witte kruisvorm. Velen waren getuige van de gebeurtenis en geloofden dat het een teken van vrede was in een gebied dat veel onrust heeft gezien. (Bron: ufosightings daily.com) (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een teken was dat door Maitreya gemanifesteerd werd.)

Op 11 november 2015 verscheen er plotseling een lichtpatroon in de vorm van een UFO in de keuken van A. en W.A. in Mannheim (Duitsland). “Hij verscheen om 9 uur ’s morgens en had een behoorlijk intense uitstraling.”
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichtvorm werd gemanifesteerd door de Meester Jezus.)

 

Santiago, Chili – Op 15 december 2015 werden twee groepen UFO’s met pulserende lichten gefilmd. Boven: vier stationaire ufo’s bij elkaar, voor ze één voor één uit het zicht verdwenen. Onder: Een grote groep pulserende ufo’s die zich ten opzichte van elkaar snel voortbewegen. (YouTube: Ovnis vs Ufos)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de voorwerpen ruimtevaartuigen van Mars waren.)

 

Een beeltenis van Maria op een raam in de Katholieke Transfiguratiekerk in Mariëtta (Georgia, VS). Ze verscheen op 12 december 2015, het Feest van Onze Vrouwe van Guadeloupe. Een parochiaan was in de kerk toen de beeltenis verscheen. Hij schreef: “We begonnen te bidden en zongen liederen voor Onze Vrouwe van Gualdaloupe en voelden onmiddellijk vrede en roken de geur van rozen! Iemand zag een zeer heldere zonnestraal en voor onze ogen verscheen haar beeltenis in het raam.” (Bron: cbsnews.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een wonder is, gemanifesteerd door de Meester die Maria was.)

Het verschijnsel van lichtpatronen door weerkaatst zonlicht, dat over de gehele wereld wordt waargenomen, werd gemanifesteerd door de Ruimtebroeders in samenwerking met Maitreya.
Foto: M. M., Tokio (Japan) 22 december 2015, niet ver van het Kojimachi Transmissie-meditatiegebouw.

Deze foto, die enige jaren geleden werd genomen tijdens een gebedsworkshop en ingezonden door B.P., Maribor (Slovenië), laat een lichtzegening van de Meester Jezus zien.