Hoop – een compilatie

Hoop (2)
een compilatie
Hier volgt een tweede selectie van uitspraken met betrekking tot het thema ‘Hoop’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme. Deel I verscheen in Share International december 2005.

Er is nog maar weinig tijd voordat jullie Mij zullen zien. Maak zo goed mogelijk gebruik van deze korte tijd om je broeders te vertellen van Mijn Aanwezigheid. Er is niets waardevollers dat jullie kunnen doen dan dit. Er rijst hoop, Mijn vrienden. Hoop is in jullie midden. Een nieuw Licht daagt in de wereld en de mensheid zal Vreugde kennen. (Maitreya, Boodschap nr.112)

De mensen wachten op een teken uit een hogere bron. Al of niet bewust weten ze dat dit geen gewone tijden zijn, maar tijden van het hoogste belang, van maximale spanning en onbegrensde mogelijkheden. Ze wenden zich tot de oude Waarheden, door de tijd getekende geschriften en rituelen van het verleden, maar vagelijk onbevredigd bespeuren ze, en wachten op, de openbaring van het Nieuwe. Die Nieuwe Openbaring staat het zoekend hart van de mens ook te wachten; het simpele besef van broederschap zal de uitgestoken Kelk vullen. Met miljoenen staan de mensen klaar voor deze gezegende vervulling en heffen het hoofd omhoog in afwachting en hernieuwde hoop. De mens wacht niet vergeefs. Zijn hoop is niet doelloos. Maitreya is gekomen om de beloften in te lossen, om mens met mens te herenigen en de mensen met God. Hij is gekomen om “alle dingen nieuw te maken”, om de Kelk van de mens te vullen met de nectar van Liefde, en de mensen veilig de Nieuwe en Gezegende Tijd binnen te leiden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Nieuwe en Gezegende Tijd’)

[De Nieuwe Groep van Werelddienaren] is de hoop van de wereld. Door hen zal de nieuwe beschaving worden opgebouwd. Zij proberen nu de fundamenten te leggen waarop de nieuwe (politieke, economische, religieuze, sociale, wetenschappelijke, opvoedkundige en culturele) structuren gebouwd zullen worden. Zij proberen de beschaving van het Water
f0 man-tijdperk te creëren waarvan het belangrijkste aspect zal zijn het scheppen van groepsbewustzijn, het besef van de Ene mensheid, de bewustwording dat God, de natuur en de mens één zijn. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Velen zijn er thans die de noodzaak van verandering toegeven, maar verzetten zich niettemin. Velen zijn er thans die de afbrokkeling van de oude en versleten wereld van het verleden zien, maar klampen zich vast aan de oude vormen. Doch onder de volkeren wordt een nieuwe stem gehoord: de stem van Waarheid, die de hoop en de belofte van de Nieuwe Tijd in zich draagt. Deze stem zal steeds meer invloed hebben op het denken van de mensen, want het is de stem van God, die door de mensen spreekt. (Maitreya, Boodschap nr.12)

De wereld balanceert tussen het oude en het nieuwe, het verleden en de toekomst, en wacht met ingehouden adem op een aanwijzing over de uitkomst. Voor iedereen zijn er zichtbare tekenen in overvloed, maar velen weigeren daarin de hoop te zien waarnaar zij verlangen, en verminderen zodoende hun geluk en gemoedsrust. Heb geen angst voor de toekomst want zij zal, indien de mensen dat verkiezen, grootser zijn en mooier dan men zich kan voorstellen, veel grootser nog dan de stoutste dromen van de mens. De onzekerheid en de angst, de pijn van verlies en verandering, zijn slechts de geboorteweeën van een nieuwe en betere wereld die worstelt om geboren te worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mens wacht zijn geboorterecht’)
In deze tijd, Mijn vrienden, hebben jullie een unieke gelegenheid om te dienen. Jullie zijn de ontvangers van een boodschap van Hoop, van een verkondiging van de Waarheid, en op jullie oordeel berust jullie toekomst. Jullie kunnen het pad nemen dat leidt tot onvruchtbare inertie – dat is je recht. Maar, Mijn vrienden, waarom zouden jullie een gelegenheid verspelen om je broeders en Mij op uiterst krachtige wijze te dienen? Maak het feit van Mijn Aanwezigheid onder de mensen bekend en zie in de ogen van je broeders het Licht van Vreugde ontwaken. Laat ook hen delen in deze manifestatie van Hoop en Belofte voor de wereld, en neem je plaats in aan Mijn zijde. (Maitreya, Boodschap nr.68)

Hoop is het besef van de innerlijke verbondenheid van alle dingen; van jouw leven en je dagelijkse activiteiten met het kosmische ontwerp van alle dingen. De gewaarwording van wie je bent, dat je het Zelf bent – dat geeft je echt geloof of hoop. Echt geloof en hoop komen voort uit hetzelfde innerlijke, intuïtieve besef van wie je bent, dat je hier bent met een bepaald doel en dat niets ter wereld dat van zijn plaats krijgt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Nieuwe hoop en aspiratie heeft de oude apathie verdrongen en heeft het verlangen van de mens naar een beter leven voor allen ontstoken. Plannen voor verdere hulp aan de berooiden zijn al in de maak, en deze weerspiegelen het toenemende verantwoordelijkheidsgevoel dat velen – jong en oud – nu ervaren. De mensen hebben nu nog slechts de inspiratie van Maitreya nodig om hun bereidheid tot handelen en dienen vrij te maken. De smaak van Eenheid heeft hun hart geopend voor de schoonheid van liefde en samendelen, en heeft hen bereidwillig gemaakt om een betere wereld te scheppen. De leiding die Maitreya geeft, zal niet teleurstellen. Hij zal de verwachting en aspiratie van allen verheffen en het hoogste vrijmaken dat mensen hebben, ook al blijft het nu verborgen en ongeuit door angst en onbekendheid ermee. Hij zal de angst van de mensen overwinnen en, waarlijk, een nieuwe mensheid scheppen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Nieuwe Millennium begint’)

Wanneer Ik Mij bekend maak, zal Ik uitdrukking geven aan de hoop van heel de mensheid op een nieuw leven, een nieuw begin, een bereidheid om van richting te veranderen; hoop op de opbouw van een nieuwe wereld waarin de mens in vrede kan leven; vrij van angst voor zichzelf of zijn broeders; vrij om te scheppen vanuit de vreugde des harten, vrij om in alle eenvoud en oprechtheid zichzelf te zijn. Mijn taak is nog maar juist begonnen, maar nu al is er een nieuw licht, een nieuwe hoop, een gevoel van een nieuw begin in de harten der mensen; een besef dat de mens niet alleen is, dat de Beschermer van het Al Zijn middelaar heeft gezonden. Deze, nu, ben Ik. (Maitreya, Boodschap nr.8)

Velen van jullie zullen Mij spoedig zien. Deel deze vreugdevolle verwachting met jullie broeders, en vertel hen dat Maitreya, hun Vriend, hun Broeder, hun Leraar van Weleer, is gekomen. Doe dit nu en geef de mensen de hoop terug die zij verloren hebben. Doe dit nu en werk voor Mij. Werk in dienstbaarheid aan de wereld, en ontvang de zegening van Mijn Liefde. (Maitreya, Boodschap nr.19)

Zijn stem is niet de enige die de mensen zullen horen. Overal ter wereld, in elk land, wachten groepen op de gelegenheid om te spreken. Voorbereid en opgeleid staan zij nu achter de coulissen, gereed om te dienen wanneer ze worden geroepen. Ze kennen de noden van de tijd en de antwoorden op de problemen die de mensheid nu bestoken. Stapje voor stapje zullen deze problemen worden overwonnen, en wordt een nieuw hoofdstuk opengeslagen in de evolutie van het ras. Binnen niet al te lange tijd zullen deze wijzen naar voren treden om zichzelf ter beschikking te stellen van de wereld. Hun altruïsme zal hen bij de volkeren aanbevelen en hun inzicht zal het vertrouwen winnen van allen. Schep daarom moed uit dit alles en weet dat nieuwe en betere tijden op komst zijn. Schep moed en weet dat niets de stuwkracht van verandering kan tegenhouden die deze wereld nu in haar greep heeft. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het zal hun niet ontzegd worden’)

Onze taak is om de wereld te vertellen dat Hij er is. Er is geen tijd te verspillen om te leren hoe je vragen kunt beantwoorden. Alles wat je hoeft te doen is de wereld vertellen dat Maitreya in de wereld is, dat de Christus in de wereld is en dat Hij komt om de mensheid te helpen onze beschaving te herstellen. Dat alleen al zal de wereld nieuwe moed geven op een wijze die je je niet kunt voorstellen. Het is zóoch verheffend dat niets anders de mensheid zozeer raakt als deze woorden. (Benjamin Creme, SI, jan/feb 2015)

Niets zal vanzelf gebeuren. Dit is een Oproep tot Actie die Ik doe en die actie zal Ik vele malen versterken. Grijp nu deze kans om Mijn discipelen te zijn, Mijn vrienden, waarlijk Mijn volk. Vóór Mijn Komst zagen de mensen geen uitweg; vastgelopen in het moeras van hun problemen waren zij bevreesd. Thans is er een nieuw licht, een nieuwe mogelijkheid tot verandering. Nieuwe hoop overspoelt de wereld: dat is Mijn Straal, Mijn Geschenk aan jullie, Mijn Zegen aan alle mensen. (Maitreya, Boodschap nr.21)

Overwin angst en schraag de hoop van anderen; angst en vreugde zijn even aanstekelijk. Toon liefde en vreugde, en vergrendel voorgoed de deur naar wanhoop. Doe dit en jullie helpen de mensheid meer dan je kunt weten. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De vreugde van het leven’)

De Komst van de Christus en het naar voren treden van de Meesters van Wijsheid zal een geweldig gevoel van opluchting geven en vermindering van spanning in de wereld. De winst aan fysiek en emotioneel welzijn zal aanzienlijk zijn. Veel van de lichamelijke kwalen hebben een psychologische oorzaak: de druk, spanningen en angst die onze verdeelde samenleving eigen zijn. Wanneer er echt hoop voor de toekomst bestaat, zal de algemene gezondheid van de mensheid verbeteren. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I )

Kijk naar Mij uit, Mijn vrienden, als een eenvoudige Mens onder de mensen, die voor deze tijd de hoop en angsten van de mens vertolkt. Ik kom om jullie te tonen, Mijn vrienden, dat het tijdperk van onderscheid ten einde loopt, dat de tijd van verdeeldheid afloopt. Van nu af aan, Mijn vrienden en broeders, zullen jullie getuige zijn van een verbetering van het wereldklimaat; een =zachtere sfeer van hoop zal zich aftekenen in de menselijke aangelegenheden, een nieuwe roep om Rechtvaardigheid zal weerklinken vanuit alle windstreken, en te midden van dat rumoer zullen jullie Mij vinden. Ik zal allen steunen die roepen om Vrede, om Rechtvaardigheid en broederlijke Liefde. Ik zal allen die hun broeders liefhebben aan Mijn zijde roepen. Uit alle geledingen en alle landen zullen zij komen en zich rondom Mij scharen. Ik zal hun harten vullen met hoop en Liefde, en in steeds groteren getale zullen zij de wereld veroveren. Dit proces is al begonnen. Nu al worden de stemmen van de mensen gehoord. Steeds luider roepen zij om Rechtvaardigheid, om Vrede voor altijd. Een hernieuwde hoop maakt zich van de mensheid meester, en dit verblijdt Mijn hart. (Maitreya, Boodschap nr.131)

De VN is de belangrijkste hoop voor de wereld. In haar onderlinge relaties staat met grote letters “democratie” te lezen – het symbool voor die expressie van Gods Wil die men kent als goede wil. Met de komst van de Christus zal deze goede wil alle mensen en alle naties in correcte relatie tot elkaar brengen, en de noodzakelijke omstandigheden scheppen voor de uitdrukking van die synthese, die het uitgesproken kenmerk zal zijn van de komende beschaving. (De Meester —, Maitreya’s Missie, dl. II)

Hoop komt voort uit een besef van je eigen Zijn. Dat is de ondersteunende hoedanigheid die we geloof noemen, de innerlijke band met de ziel, een ziele-eigenschap. Zoals Maitreya Zelf gezegd heeft: “Ik ben je hoop.” (Boodschap nr.10, Boodschappen van Maitreya de Christus)

Het is het Christusbeginsel in ons, de energie van de evolutie zelf, die ons met de hele kosmische uitstroming verbindt, waarop Hij doelt als Hij zegt: “Ik ben je hoop.” Wanneer dat wat Hij is, de belichaming van het Christusbeginsel, in je hart is, dan heb je hoop. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Vrienden, er is een weg van Hoop. Er is een weg naar het Licht. Die eenvoudige weg loopt langs Broederschap en Liefde. Jullie hebben dit al vele malen eerder gehoord. Niettemin wacht de mensheid nog steeds op de vervulling hiervan. Kies dan vreugdevol voor het Leven, voor Rechtvaardigheid en Samendelen, en volg Mij naar jullie zo heerlijke en stralende toekomst. Laat dit je keus zijn, Mijn vrienden, en geniet de gave van jullie ware status als heuse Goden. (Maitreya, Boodschap nr.33)

De Hiërarchie heeft via de Meester DK gezegd dat het hart van de mens goed is, vooral van de gewone mensen. Zij zijn klaar voor vrede, rechtvaardigheid en samendelen. Ze verlangen naar vrede. De mensen marcheren en demonstreren al voor vrede. Spoedig zullen ze ook marcheren voor rechtvaardigheid en samendelen. Maitreya zelf zei in Boodschap 135: “Mensen van goede wil zullen in groepen hun hoop op vrede en dromen van rechtvaardigheid luide vertolken. Door hun vurige kreet zal de toorts der waarheid onder de volkeren oplichten en te midden daarvan zal Ik gevonden worden.” Dat is precies wat er nu gebeurt, in de VS en Europa, met de vredesdemonstraties. Dit toont volgens mij aan dat de mensen klaar zijn voor samendelen en voor de Christus. Het laat zien dat zij klaar zijn voor zijn woorden. Op deze manier zal Hij, wanneer Hij spreekt, die eis en dat streven richting geven en oproepen. Er is geen regering die de geconcentreerde, vastberaden wil van een juist geïnformeerde publieke opinie in de wereld kan weerstaan. (Benjamin Creme, 781 Maitreya’s Missie, dl.I)

Alles verloopt goed en belooft veel voor de toekomst. Mijn plannen vorderen voorspoedig en sporen de mensheid aan. Overal waar je thans kijkt in de wereld zie je verandering. Het weefsel van de oude, afbrokkelende orde scheurt van boven tot onder. Hieruit kunnen wij veel voldoening putten, want ondanks de pijn waarmee dit proces gepaard gaat, verrijst er een nieuwe en betere wereld. Laat dit je troosten, Mijn vrienden, en zie de toekomst hoopvol tegemoet. (Maitreya, Boodschap nr.130)

Voor de gemiddelde toeschouwer wordt de wereld verscheurd en gedomineerd door degenen die de visie van vrede niet delen, die in elke grote brand slechts kansen zien voor rijkdom en macht. Ofschoon zij met velen zijn, zijn de meeste mensen moe van de zinloosheid van oorlog en op zoek naar strategieën om voorgoed een einde te maken aan zulke dwaasheid. In hun harten brandt de hoop op een nieuwe tijd van vrede en vooruitgang voor allen. Deze mensen, in elk land, vertegenwoordigen de hoop van de wereld. Tot hen zal Maitreya Zich richten bij Zijn verschijning. Aan hen legt Hij, ook nu al, de visie van de toekomst voor. Zij zullen, met vele miljoenen tegelijk, snel reageren op Zijn pleit en de hoop ontbranden voor allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De ultieme keuze’)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.