een compilatie

Hier volgt een selectie van uitspraken met betrekking tot het thema ‘Een nieuwe beschaving’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme’s boeken.

Een nieuwe beschaving moet worden gebouwd op de bouwvallen van de oude. Dat wat kostbaar is en waard om te behouden, zal behouden blijven, maar alles wat de manifestatie verhindert van de ware grootheid van de mens moet worden afgedankt. Er komt een tijd, Mijn vrienden, dat jullie overal om je heen steden van schoonheid zult zien, glanzende scheppingen van Liefde, dit alles als de manifestatie van ’s mensen dromen van zichzelf als God. Zo zal het zijn. (Maitreya, Boodschap nr.58)

Maitreya zal laten zien dat wanneer mensen handelen vanuit hun hart zij handelen volgens het Plan dat, als zij het slechts wisten, ieders leven bestuurt. Wanneer de mensen dit inzien, zullen zij hun vroegere dwaasheden en misleidingen gaarne achter zich laten om de nieuwe en betere onderlinge verhoudingen ervoor in de plaats te stellen, die de komende tijd zullen kenmerken. Zo zal het zijn. Zo zullen de mensen zich stapsgewijs bewust worden van hun rol in het scheppen van de nieuwe beschaving. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuwe Vrijheid’)

Maitreya heeft gezegd: “Mijn komst brengt verandering. De grootste verandering zal plaatsvinden in het hart en denken van de mensen.” Dit is de essentie van de nieuwe tijd. Het heeft uiteraard te maken met het scheppen van een nieuwe beschaving, met nieuwe politieke, economische, religieuze en sociale structuren, met samenleven op wereldschaal in vrede en harmonie, voor het eerst in de geschiedenis. Dat niet langer miljoenen van de honger omkomen in een wereld van overvloed. Geen ontelbare armen meer in de wereld… De verandering in bewustzijn die plaatsvindt, gaat zelfs nog dieper dan de uiterlijke veranderingen in de wereld lijken te suggereren. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Sta mij toe jullie de weg te wijzen naar de Nieuwe Tijd, jullie de heerlijkheid te schetsen die desgewenst je deel kan zijn. De mens is geschapen om zowel God als de mens te dienen, en alleen door die juiste dienstbaarheid kan de weg tot God worden begaan. Stel je ten doel om de taak op je te nemen van herbezinning, van wederopbouw en verandering. Ieder mens is een lichtbaken en verspreidt zijn licht voor zijn broeder. Maak je lamp helder en laat haar uitstralen en de weg verlichten. Allen zijn nodig, iedereen. Niemand is te klein of te jong om deel te nemen aan dit grote plan tot redding en herstel van onze wereld. Besluit dit te doen en wees er zeker van dat Mijn hulp je niet zal worden onthouden. (Maitreya, Boodschap nr.13)

De meest kenmerkende houding van de nieuwe tijd zal het streven zijn om juiste menselijke verhoudingen te scheppen, om een positieve houding tot uitdrukking te brengen. Er zal een geweldige verschuiving plaatsvinden van nadruk op het individu naar nadruk op de groep, waardoor de mensheid een meer vruchtbare richting zal inslaan, leidend tot de schepping van structuren die meer in overeenstemming zijn met het Goddelijke Plan. Een ander kenmerk van de komende tijd zal het verlangen zijn om de aard van God beter te leren kennen en in nauwer contact te komen met die Goddelijkheid… Stap voor stap, eeuw na eeuw zal de mens bouwen aan een beschaving die een weerspiegeling zal zijn van de toenemende uitdrukking van zijn goddelijkheid; een cultuur waarin de schoonheid van Gods schepping zich in al haar aspecten zal uitdrukken, een spiegel waarin de Goddelijke Idee zich in haar volle heerlijkheid zal weerspiegelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De nieuwe beschaving’)

Als een heel eenvoudig man verkeer Ik nu onder jullie, onderwijs Ik Mijn vrienden en broeders onderweg, terwijl ik Mijn Giften van Liefde, Wijsheid en Vreugde aan hen uitdeel en hen om Mij heen verzamel als broeders in het werk. Ook jullie, Mijn dierbare vrienden, kunnen ervan verzekerd zijn dat je werk voor Mij en voor je broeders zeer welkom is. Ik heb jullie allen nodig, allen die de last van dienstbaarheid aan de wereld op zich willen nemen, om deze stralende wereld opnieuw op te bouwen uit de chaos van het verleden. (Maitreya, Boodschap nr.66)

De politieke en economische transformatie die in gang zal worden gezet als gevolg van de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters zal de mensheid verlossen van eeuwenoude remmingen en beperkingen en haar opwekken om een grote sprong in de ontwikkeling van haar bewustzijn te maken. Bewust, betekenisvol leven zal de plaats innemen van de huidige verwarring, twijfel en angst. Een zelfverzekerde, moedige bereidheid om de innerlijke en uiterlijke wereld te verkennen zal het huidige ondermijnende cynisme vervangen en de evolutionaire vooruitgang mogelijk maken die ik heb geprobeerd te beschrijven: de opkomst van een nieuwe en betere beschaving en van een nieuwe, betere mensheid. (Benjamin Creme, De grote Aantocht)

Binnenkort zullen vanuit de blauwdruk voor de toekomst, die nu zichtbaar wordt, de structuren van de nieuwe beschaving vorm krijgen. Elk volk heeft daarin een taak en voegt een uniek facet toe aan de structuur van het geheel. Hierbij zullen de Verenigde Naties een onmisbare functie vervullen als coördinator van de plannen voor hervorming en herverdeling… Velen verwachten dat Maitreya en de Meesters alle onrecht zullen herstellen en de wereld zullen transformeren. Dat Zij de weg zullen wijzen, zullen leiden en inspireren, kan niet worden weerlegd. Dat Hun licht en wijsheid aan de mensheid ten dienste gesteld zullen worden, is eveneens waar. Maar het werk van transformatie moet worden ondernomen door de mensheid zelf, in blijmoedige aanvaarding van de vereiste veranderingen en opofferingen. Alleen door die bereidwillige aanvaarding kunnen de veranderingen plaatsgrijpen en de voorwaarden scheppen voor een nieuw en beter leven voor de mens. Om voor te gaan en de fundamenten te leggen voor de nieuwetijdsstructuren, verschijnen thans de getrainde architecten van de komende beschaving. Herken hen aan hun verlangen om te dienen, hun wijsheid en hun geopenbaarde liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De verschijning van grote dienaren’)

Er is werkelijk weinig tijd voor de wederopbouw van onze wereld op een wijze die meer past bij de werkelijke rol en bestemming van de mens. Mijn taak is slechts jullie de richting te wijzen, de mogelijkheden  voor te houden, want de mens zelf moet de Nieuwe Wereld smeden. Velen geven tegenwoordig de noodzaak van verandering toe, maar verzetten zich toch daartegen. Velen zien tegenwoordig de afbrokkeling van de oude en versleten wereld van het verleden, maar klampen zich vast aan de oude vormen. Maar er valt een nieuwe stem te beluisteren onder de volkeren: de stem van de Waarheid, die de hoop en de belofte van de Nieuwe Tijd in zich draagt. Deze stem zal steeds meer invloed hebben op het denken van de mensen, want het is de stem van God, die door de mensen spreekt. (Maitreya, Boodschap nr.12)

Wanneer mensen terugblikken, zullen ze deze tijd als een opstap naar Genade zien. De chaotische verwarring van vandaag is niets minder. Uit deze verwarring zullen nieuwe vormen tevoorschijn komen die de nieuwe beschaving zullen tooien; nieuwe en betere vormen zullen voorzien in de behoefte van alle mensen, en het hart van ieder voldoening geven. De mens zelf ondergaat zulke stimuli dat hij zich terecht onzeker voelt over de toekomst. Hij ziet en begrijpt weinig van de enorme veranderingen die reeds gaande zijn en klampt zich vergeefs vast aan het verleden. Spoedig zullen deze angst en nervositeit vervangen worden door moed en inzet voor het werk van transformatie. Onder leiding van Maitreya en Zijn Groep zullen mensen de hoekstenen van het nieuwe en betere leven plaatsen waarvan, ieder op zijn eigen wijze, alle mensen dromen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Ontluikende Goddelijkheid’)

Er is nog nooit een Avatar geweest die zo goed was toegerust voor Zijn taak als de Christus nu is. In Zichzelf voegt Hij de energieën van Wil, Liefde en Wijsheid samen en vermengt deze, terwijl Hij wordt overschaduwd door de Geest van Vrede en Evenwicht en wordt geholpen en bijgestaan door de Avatar van Synthese en de Boeddha. Ook kanaliseert Hij via Zichzelf het totaal aan energieën van de afgelopen 2000 jaar van het Vissen- en de inkomende krachten van het Waterman-tijdperk. Dit alles maakt Hem een machtig Avatar, die opgewassen is tegen Zijn overweldigende taak. Die taak is harmonie te scheppen uit chaos, de mensheid haar ware aard en bestemming te doen beseffen, en de opbouw van de nieuwe beschaving te begeleiden en te inspireren. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Wanneer jullie Mij zien, Mijn vrienden, zullen jullie weten dat de Nieuwe Tijd inderdaad begonnen is; de tijd van het bouwen van de nieuwe wegwijzers naar de toekomst; de tijd om onder alle volkeren juiste verhoudingen en vertrouwen te vestigen; om gezamenlijk voort te gaan in Harmonie en Samendelen, een pad verlichtend voor hen die volgen. (Maitreya, Boodschap nr.63)

Wanneer mensen samenwerken in plaats van wedijveren, zullen zij zien hoe een toverdrank bezit neemt van hun leven. Het gemak waarmee slepende problemen zullen worden opgelost, zal verbazing wekken, het onmogelijke zal zwichten voor de lichtste aanraking en door samenwerking alleen zal de mens de ware kunst van het leven leren. Zo zal het zijn, en zo zullen de mensen leren de schoonheid van verwantschap te waarderen die alleen samenwerking kan schenken. Samenwerking zal de nieuwe beschaving opbouwen, de nieuwe wetenschap onthullen, het nieuwe begrip openbaren. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Kunst van Samenwerking’)

Om te beginnen zal [Maitreya] de mensheid willen inspireren de voorwaarden te scheppen die de wereldvrede zullen waarborgen. Hij zal laten zien dat dit bovenal de aanvaarding vereist van het beginsel van samendelen. Dat zal het gebrek aan evenwicht corrigeren dat tegenwoordig is ontstaan door de kolossale verschillen in levensstandaard tussen de ontwikkelde landen en de Derde Wereld. Zijn onmiddellijke voorstel zal zijn een spoedprogramma op gang te brengen om de hongerende miljoenen te redden. In de enkele jaren daarna zal de transformatie van de samenleving langs rechtvaardiger lijnen geleidelijk het fundament vormen voor een nieuwe beschaving. Hij zal de mensheid inspireren de nieuwe wereld te scheppen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)…

Al vele jaren zijn bepaalde Meesters bezig een grote groep discipelen op te leiden voor de moeilijke taak om de plannen – politiek en economisch – van de nieuwe beschaving ten uitvoer te brengen. Deze opgeleide mannen en vrouwen, die bij democratische stemming verkozen zijn, zullen de plannen van de verdergevorderde leden van de Hiërarchie concreet en tot werkelijkheid maken. Zo zal het herstel van de wereld soepel voortgang vinden, naarmate de noden van de volken erkend en aanvaard worden. De taak van herstel is immens en biedt de mensen een veld van dienst aan als nooit te voren. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De nieuwe omgeving’)

[De nieuwe beschaving] zal tot stand komen door de verandering in het besef van de mensheid van wie we zijn: de ontwikkeling van het gevoel van onderlinge afhankelijkheid, en de juiste verdeling van de energie van Wil – in het bijzonder van de wil-ten-goede, die juiste menselijke verhoudingen schept. De nieuwe beschaving, gebaseerd op juiste verhoudingen op elk niveau – politiek, internationaal, sociaal, wetenschappelijk, cultureel, in het onderwijs enz. – is de volgende stap in de voorbestemde, geplande vooruitgang van de mensheid. Te zijner tijd zal de opvoeding van jonge mensen zeer systematisch plaatsvinden. De wetenschap van de antahkarana zal een integraal deel uitmaken van het nieuwe onderricht dat de cultuur zal voortbrengen waaruit de beschaving voortkomt… Wanneer je in die tijd [over 150 jaar] in incarnatie komt, zul je een veranderde wereld aantreffen – niet alleen op het uiterlijke gebied, politiek en economisch, maar zodanig dat de mensheid het stadium heeft bereikt waarin zij in groten getale bewust bezig is de antahkarana, de brug tussen de persoonlijkheid en de ziel, te bouwen: dat wordt het ideaal voor ieder mens, zo diep zal het wetenschappelijke idee van die verbondenheid geworteld zijn, door de aanwezigheid in de wereld van de Christus en de Meesters die langs deze lijnen onderrichten. Al deze ideeën, die op dit moment nog zo abstract lijken, zullen sterk verankerd zijn op het fysieke gebied. De inkomende 7de-straals energie en het feit van de aanwezigheid van de Christus en de Meesters in de wereld zal hiervoor zorgen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Onder de mensheid bevindt zich thans een toenemend aantal mannen en vrouwen die de beginselen schetsen waarop de nieuwe beschaving gebouwd zal worden. Ze zijn in bijna ieder land te vinden en verspreiden de leringen die de hoedanigheden van het Nieuwe Tijdperk van Waterman weerspiegelen. Ze zijn te vinden op ieder terrein van het menselijk leven en te herkennen aan hun altruïsme en vurige respons op de noden van de mens. Zij zijn de wegbereiders, vooruit gezonden om de mensen voor te bereiden op de ervaringen die de Nieuwe Tijd zullen kenmerken. Enkelen van hen werken bewust, wetend van hun missie om de worstelende wereld bij te staan en van hun relatie tot de Hiërarchie, maar de meerderheid werkt uitsluitend vanuit de impulsen van het hart en het verlangen om te helpen. Spoedig zal het velen duidelijk worden dat hun denkbeelden over de hele wereld weerkaatst worden, dat er een grote voorbereide afvaardiging aan het werk is die hardop uitdrukking geeft aan het verlangen van mensen naar verandering, en aan de onvermijdelijke gevolgen van die verandering voor de samenleving. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Voorhoede’)

Aan de voet van de berg, Mijn broeders, lijkt de klim omhoog zeer steil, maar wanneer de eerste stappen zijn gezet, is de voortgang snel, en nabij de bergtop zul je gevleugelde voeten hebben, en van die hoogte zullen jullie de glorie zien van God. Zo zal het zijn, Mijn vrienden en broeders. Ik, Maitreya, beloof het. Sluit Mij in je hart, zoals Ik jullie in het Mijne heb gesloten. Werk met Mij samen, vrienden, en weet Mij een gids. Help Mij om het Plan van God, de bestemde Wil van onze Goddelijke Bron, in de wereld te herstellen. Help Mij dit te doen, Mijn vrienden, en beërf je grootheid. Mijn stappen weerklinken. Mijn Wet ontvouwt zich. Mijn woorden vinden weerklank in de harten van velen. Het moment is nabij, dat de Nieuwe Wereld zal worden gezien, het Land van Liefde benaderd, de stad van Waarheid gebouwd. Neem Mijn handen, vrienden, en laten wij samen bouwen. (Maitreya, Boodschap nr.89)

PRIORITEITEN VOOR EEN PLANETAIRE TRANSFORMATIE door Gerard Aartsen

boekbespreking door Marc Gregory

Trouwe lezers van Share International weten al langer van de aanwezigheid in ons midden van buitenaardse bezoekers, de Ruimtebroeders. Hoewel honderdduizenden wereldwijd getuige zijn geweest van hun aanwezigheid, doen overheidsinstellingen en hun medeplichtigen nog steeds veel moeite om mensen ervan te overtuigen dat zij niet hebben gezien of ervaren wat zij daadwerkelijk hebben gezien en ervaren, en dat zulke verschijnselen helemaal niet bestaan. Het nieuwe boek van docent en schrijver Gerard Aartsen, Prioriteiten voor een planetaire transformatie: Ruimtebroeders pleiten voor rechtvaardigheid en vrijheid, dient als een gezaghebbende wegenkaart door de opzettelijk misleidende informatie die het onderwerp de afgelopen decennia heeft omringd. Aartsen doet een schepje bovenop de informatie die hij presenteerde in zijn vorige boek, UFO’s en de ruimtemensen, hier om te helpen (zie de recensie in Share Nederland, januari/februari 2012) en stelt onomwonden vast: Ze zijn er, al decennia lang. De afgelopen millennia hebben ze ons geregeld bezocht. Hun missie kenmerkt zich door welwillende dienstbaarheid. En zij zullen nooit ofte nimmer kwaad doen.

Groeiend bewustzijn
Nog meer onthullende informatie staat in Aartsens meest recente boek, zoals het feit dat de inspanningen om de aanwezigheid van de Broeders en de goedgunstige aard van hun missie in diskrediet te brengen op methodische wijze geleid wordt door de regeringen van de wereld, in het bijzonder de Amerikaanse. In 1959 vertelde Howard Menger, een vroege contactpersoon van de Ruimtebroeders: “Vooral regeringsfunctionarissen weigeren zich uit te spreken omdat dit onze economie zou schaden. De informatie waarover zij (de Ruimtebroeders) beschikken toont een compleet andere manier van leven onder de wet van God in plaats van de wetten van de mens. De meeste mechanische energiebronnen zouden achterhaald worden.” (blz.4) De Chileense contactpersoon Enrique Barrios, die werd gevraagd om de informatie die hij ontving in de vorm van een kinderverhaal te vertellen in Ami – Child of the Stars (‘Ami – kind van de sterren’), schrijft: “Het probleem ligt niet bij de mensen, maar bij de systemen die zij hanteren. De mens heeft zich ontwikkeld, maar de systemen blijven achter. Deze systemen maken de mensen ongelukkig, en daardoor worden ze uiteindelijk slecht.” (blz.62)
Niettemin staat de ervaring van mensen over de hele wereld haaks op de onjuiste informatie die die slechte systemen in stand houdt. Zoals de Canadese hoofdredacteur van Collective Evolution Arjun Walia schrijft: “Het ufofenomeen lijkt samen te vallen met een massale wederopstanding die nu plaatsvindt. Het aantal ufowaarnemingen neemt iedere maand exponentieel toe naarmate het bewustzijn van de mens blijft uitdijen en groeien.” (blz.20) Aartsen merkt op dat de inspanningen om misleidende informatie te verspreiden op zich een indirecte erkenning van de realiteit van hun bestaan is.
De noodzakelijke uitbreiding van het menselijk bewustzijn die zich nu manifesteert, verklaart ook deels waarom de Ruimtebroeders nog niet wereldwijd op spectaculaire en indrukwekkende wijze zijn verschenen, als in een slechte film. Zoals de Nederlandse contactpersoon Stefan Denaerde in 1965 te horen kreeg: “Voor ons is het van het grootste belang om ervoor te zorgen dat de vrijheid van denken niet geschonden wordt. Vrijheid van denken is de essentie van menselijkheid en als wij daar inbreuk op zouden maken, zouden wij, volgens onze ethiek, een misdaad begaan.” (blz.7) Met andere woorden, de Ruimtebroeders doen, net als de Meesters van onze eigen Spirituele Hiërarchie, niets wat de menselijke vrije wil schendt.

Kosmisch isolement
Deze groei in ons collectieve bewustzijn gaat gepaard met een andere noodzaak. We zullen moeten leren om onze vrije wil met veel meer intelligentie en compassie in te zetten dan voorheen. Ons onvermogen om dit te doen heeft geresulteerd in wat de Ruimtebroeders ‘kosmisch isolement’ noemen. Zoals George Adamski, de pionier onder de contactpersonen, in de jaren 50 tijdens een bezoek aan een Venusiaans moederschip werd verteld: “Als de mens zonder rampspoed wil leven, moet hij zijn naaste leren zien als zichzelf, de een een weerspiegeling van de ander. Voor een gezonde en welvarende samenleving moet de oorzaak van de grootste problemen weggenomen worden. Zoals we allen weten, is dat het stigma van armoede te midden van overvloed. Het is de oorzaak van ziekte, misdaad en de vele kwaden die wij kennen”. (blz.48)
Het is tevens een symptoom van de opstandigheid die de mensheid regelmatig toont, en die het onmogelijk maakt om ons van geavanceerdere vormen van technologie te voorzien. Enrique Barrios schreef: “Wanneer het niveau van wetenschappelijke kennis het niveau van liefde op aarde overstijgt, zal de wereld zichzelf vernietigen… Wanneer het niveau van liefde in de wereld laag is, zullen collectieve neerslachtigheid, haat, geweld, afscheiding, oorlog en een gevaarlijk groot vermogen tot vernietiging overheersen.” (blz.45) Wederom blijkt uit de informatie die Stefan Denaerde in 1965 werd gegeven: “De kosmische wetten staan niet toe dat aan mensen zoals jullie technologische informatie wordt toevertrouwd.” (blz.61)
Het zal de lezer duidelijk zijn dat er geen enkele tegenstrijdigheid bestaat tussen de leringen van de Ruimtebroeders, de leringen van Maitreya en de Meesters van Wijsheid, en van de Wijzen uit de menselijke geschiedenis. In het derde hoofdstuk van zijn boek zet Aartsen uiteen hoe het naleven van deze grootse wetten geleid heeft tot de schepping van ontegenzeggelijk vreedzame, goed functionerende en florerende beschavingen op andere planeten. Essentieel voor de schepping van deze beschavingen is een begrip van de collectieve noodzaak: dat wat werkelijk goed is, is goed voor iedereen. George Adamski schrijft: “In hun gemeenschappelijke manier van leven, met respect voor elkaar, en door in de basisbehoeften van allen te voorzien, kennen zij geen spanningen en ook geen ziekte.” (blz.88) Het is passend hier de woorden van de Tibetaanse Meester Djwhal Khul tegenover te zetten, Die schrijft: “De sleutel tot gezondheid, esoterisch gesproken, is samendelen of distributie, net zoals het de sleutel is tot het algemeen welzijn van de mensheid.” (blz.92)

Mededogen
Als de Ruimtebroeders ons een voorbeeld geven in grenzeloos geduld en goede wil – en dat doen zij – dan komt dat deels doordat zij zich lang vervlogen tijden herinneren, toen zij zich geplaatst zagen voor dezelfde dilemma’s en ernstige conflicten waar wij nu mee te maken hebben. Als de oudere broeders die zij zijn, weten zij dat wij onze problemen kunnen oplossen door, net als zij, de Grote Levenswetten na te leven.
Maar dat betekent niet dat wij tijd te verspillen hebben. We zijn in een beslissend stadium in de evolutie van onze planeet aangekomen. Zoals contactpersoon Truman Bethurum werd verteld: “Wij hebben niet de problemen die jullie hebben omdat wij weten wat juist is en handelen hiernaar. Zo kan het ook op jullie Aarde zijn. God is vrijgevig met Zijn zegeningen en er is geen schaarste. Jullie mensen zouden je kunnen verenigen en eendrachtig handelen in plaats van elkaar constant te bevechten. Dan zou de Aarde de moeite waard zijn om op te leven.” (blz.147) Of, zoals contactpersoon Daniël Fry in 1955 werd verzekerd: “Maar jullie ras en cultuur zijn niet gedoemd tot uitsterven. Jullie kunnen je opwaartse koers voortzetten totdat dit gevaar voorgoed is geweken. De keuze is aan jullie.” (blz.147)
Ook deze woorden doen denken aan die van Maitreya: “De keuze is aan de mens alleen. Als hij het pad kiest dat Ik zal wijzen, zal die goddelijkheid waarlijk uitstralen.” (Boodschappen van Maitreya de Christus, nr.78)
Afgezien van wat hier besproken is, heeft Prioriteiten voor een planetaire transformatie nog veel meer fascinerends te bieden. Zoals het ontroerende perspectief van de Aarde dat met Stefan Denaerde werd gedeeld: “Dit is de blauwe planeet met het verblindende licht, het thuis van het elegante langbenige mensenras. Het is een van de mooiste planeten die wij kennen.” (blz.19)
Door een zorgvuldige onderzoeksmethode die hij ‘kritische synthese’ noemt en gebaseerd is op vier ijkpunten, slaagt Aartsen erin om zijn informatie op een gezaghebbende manier uit te dragen zonder overijverig of polemisch te worden. Ondersteund door uitvoerige kennis over zowel dit onderwerp als de esoterische literatuur, is zijn schrijfstijl helder en objectief. Zodoende biedt dit boek een welkom tegenwicht voor de lugubere verhalen die voortkomen uit desinformatie en overactieve verbeelding. Dit boek, en het verhaal dat het vertelt, biedt een fascinerende en leerzame leeservaring.
Priorities for a Planet in Transition – The Space Brothers’ Case for Justice and Freedom, BGA Publications, 200 blz., Engelstalige uitgave 2015. ISBN: 978-90-815495-4-7. (De Nederlandse uitgave wordt medio 2016 verwacht.)

Marc Gregory is musicus en medewerker van Share International. Hij is woonachtig in noord-Californië (VS).

Goede hoop op actie na Parijs
Christiana Figueres, verantwoordelijke voor Klimaatverandering bij de Verenigde Naties en belast met de onderhandelingen tijdens de VN Klimaatconferentie in Parijs (COP21), en het gastland Frankrijk werden geprezen voor het succesvol begeleiden van de klimaattop. In tegenstelling tot vorige topbijeenkomsten voor de traditionele internationale overeenkomsten met duidelijke regels en vaste verplichtingen (die de Amerikaanse door de Republikeinen gecontroleerde Senaat nooit kon goedkeuren of ondertekenen), waren er bij de Parijse gesprekken over het klimaat regeringen, topondernemers en actiegroepen betrokken, terwijl landen zelf met plannen moesten komen om de uitstoot aan banden te leggen.
De leiders van 195 landen zegden, in respons op de toenemende betrokkenheid en aandrang van hun burgers, toe om de temperatuurstijging wereldwijd tot minder dan 2o C te beperken. Christiana Figueres zei: “Dit stelt een nieuwe norm voor de complexe wereldproblemen. Landen hadden talloze tegenstellingen overwonnen om overeenstemming in Parijs te bereiken – de kloof tussen arme en rijke landen, tussen de publieke en particuliere sector en tussen verschillende regio’s.” Ze verklaarde: “De ervaring van Parijs geeft ons enorm veel hoop. Dit geeft werkelijk vertrouwen dat als we besloten hebben dat we iets willen doen, we het ook kunnen.” Anne-Marie Slaughter, voormalig ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de New America Foundation, noemde Parijs “een model voor doeltreffend wereldbestuur in de 21e eeuw… Het is een moedige stap in de richting van het openbaar oplossen van problemen op wereldschaal.”
Bij de zesde bijeenkomst van het Internationale Agentschap voor zonne- en windenergie (IRENA), die van 15-22 januari 2016 in Abu Dhabi plaatsvond, zullen landen actie ondernemen om het aandeel van duurzame energie in 2030 tot 36 procent te verhogen. 187 Landen hebben plannen ingediend om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zullen druk uitoefenen op staatshoofden die hun toezeggingen niet nakomen. (Bron: guardian.co.uk; irena.org).

Snelle uitbreiding zonnetechnologie in de VS
Volgens een nieuw rapport van de Solar Foundation in de VS is het aantal mensen van de beroepsbevolking dat werkzaam is in de sector zonne-energie, in 2015 voor het derde achtereenvolgende jaar met 20 procent toegenomen. De zonnetechnologie leverde meer banen op dan de olie- en gaswinning tezamen.
In totaal kwamen er in de zonne-energiesector in de VS ongeveer 12 keer sneller banen bij dan in andere sectoren van de nationale economie van het land, te weten 35.052 nieuwe banen in 2015. Het totale aantal werknemers in de zonnesector is 208.859. “Dat is ongelooflijk,” aldus Lyndon Rive, uitvoerend directeur en medeoprichter van SolarCity. “De technologie heeft meer dan 200.000 mensen in dienst – meer dan de steenkoolindustrie.” (Bron: cleantechnica.com)

Zonne-energie in Rwanda
In Rwanda is een installatie voor zonne-energie gebouwd om in 2017 de halve bevolking van elektriciteit te kunnen voorzien. Het project (kosten 21,9 miljoen euro) is aangelegd op de beroemde groene heuvels van Rwanda, 60 km ten oosten van Kigali. China heeft de 28.360 zonnepanelen langs de heuvels geleverd die met de zon meedraaien, zodat ze van zonsopgang tot zonsondergang zonlicht opvangen, wat vergeleken met statische panelen de effectiviteit met 20 procent verhoogt. In Duitsland zijn gelijkstroom-wisselstroomomzetters en transformators gekocht en de panelen zijn verbonden met een centrale server in Oslo, die op afstand bestuurd kan worden via internet. Het project heeft ter plaatse 350 banen gecreëerd, het vergroot de lokale stroomopwekking met 6 procent en levert stroom aan 15.000 huishoudens. De economie van Rwanda groeit eindelijk weer, na de genocide van 21 jaar geleden, en dit project wordt wel het snelste in Afrika genoemd – ondertekening van het contract, bouw en aansluiting vonden binnen een jaar plaats. Het werd gesteund door president Obama’s Power Africa-initiatief, dat ernaar streeft regeringen, deskundigen en de particuliere sector bijeen te brengen om de toegang tot schone energie, buiten het stroomnet om, in Afrika ten zuiden van de Sahara te bevorderen.
De installatie is gebouwd op land dat toebehoort aan het Jeugddorp Agahozo-Shalom, dat zorgt voor Rwanda’s kwetsbaarste kinderen. Het land wordt verhuurd door het dorp en als grootste bron van inkomsten voorziet het zo in onderwijs en buitenschoolse activiteiten voor de 512 jongeren die daar wonen. Jean-Claude Nkulikyimfura, directeur van het dorp, zei: “Duurzame energie is de weg voor de toekomst en we zijn er heel erg trots op het project hier te huisvesten.” (Bron: guardian.co.uk)

Ongelijkheid groeit: 62 superrijken bezitten evenveel als de helft van de wereld
Het jongste rapport van Oxfam bevestigt dat de kloof tussen arm en rijk extreme proporties heeft aangenomen: de 62 rijkste miljardairs bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking.
Het verslag van de liefdadigheidsinstelling, dat tegelijk met de bijeenkomst van vele superrijken op het jaarlijkse EconomischWereldforum (WEF) in Davos (20-23 januari 2016) verscheen, pleit voor dringende maatregelen tegen de tendens die aangeeft dat 1 procent van de mensen meer vermogen bezitten dan de overige 99 procent samen.
Oxfam zegt dat het vermogen van de armste 50 procent tussen 2010 en 2015 met 41 procent gedaald is, ondanks dat de wereldbevolking met 400 miljoen mensen gegroeid is. In dezelfde periode steeg de rijkdom van de rijkste 62 mensen met 500 miljard dollar tot 1760 miljard dollar. In 2010 bezaten de 388 rijkste mensen dezelfde rijkdom als de armste 50 procent. Dit aantal daalde tot 80 [d.w.z. de 80 rijkste] in 2014 voordat het verder terugviel in 2015.
Mark Goldring, algemeen directeur van Oxfam GB, zei: “Het is simpelweg onaanvaardbaar dat de armste helft van de wereldbevolking niet meer bezit dan een kleine groep van wereldwijde superrijken – zo klein, dat ze allemaal in één touringcar passen.
“De zorg van wereldleiders over de escalatie van de ongelijkheidscrisis heeft zich tot nu toe niet vertaald in concrete actie om ervoor te zorgen dat degenen aan de onderkant hun eerlijk deel van de economische groei krijgen. In een wereld waar één op de negen mensen elke nacht met honger naar bed gaat, kunnen we ons niet veroorloven om de rijksten een steeds groter deel van de taart te blijven geven.”
Oxfams voorspelling dat de rijkste 1 procent in 2016 hetzelfde vermogen als de armste 50 procent zou bezitten, is een jaar eerder dan verwacht uitgekomen. Vooraanstaande figuren, van paus Franciscus tot IMF-directeur Christine Lagarde, hebben opgeroepen tot actie om de trend van de ongelijkheid te keren, maar Oxfam zei dat hun woorden niet in actie vertaald zijn.
De bijeenkomst van het WEF in Davos vindt plaats te midden van angst dat de onrust op de financiële markten sinds de jaarwisseling het begin van een nieuwe fase kan inluiden van de mondiale crisis die acht jaar geleden begon – deze keer vanuit de opkomende minder ontwikkelde landen.
Oxfam zegt dat een drieledige aanpak nodig is: een nietsontziende campagne tegen belastingontwijking; hogere investeringen in openbare diensten; en hogere lonen voor de laagstbetaalden. Het zei dat het sluiten van belastingparadijzen een prioriteit moet zijn, omdat steeds meer rijke particulieren en bedrijven deze gebruiken om belasting te ontwijken en dit berooft regeringen van middelen die nodig zijn om armoede en ongelijkheid aan te pakken.
De organisatie zegt verder dat maar liefst 30 procent van alle Afrikaanse financiële rijkdom waarschijnlijk in het buitenland is ondergebracht. Het geschatte verlies van 14 miljard dollar aan belastinginkomsten zou genoeg zijn om de gezondheidszorg voor moeders en kinderen te betalen, genoeg om 4 miljoen kinderlevens per jaar te redden en om voldoende leraren in dienst te kunnen nemen om elk Afrikaans kind onderwijs te geven.
De Equality Trust, die campagne voert tegen ongelijkheid in het Verenigd Koninkrijk, zegt dat het vermogen van de 100 rijkste Britse families sinds 2010 met ten minste 57 miljard pond is toegenomen, terwijl het gemiddelde inkomen in die periode daalde. Duncan Exley, directeur van de Trust, zegt: “Ongelijkheid, wereldwijd maar ook in het VK, is nu op een ontstellend hoog niveau. We weten dat een dergelijke enorme kloof tussen de rijksten en de rest van ons slecht is voor onze economie en de samenleving. We moeten nu onze politici wakker schudden om deze gevaarlijke concentratie van rijkdom en macht in de handen van zo weinigen aan te pakken.” (Bron: theguardian.com)

24 miljoen kinderen in conflictgebieden verstoken van onderwijs
Bijna 24 miljoen kinderen in crisisgebieden in 22 door conflicten verscheurde landen zijn verstoken van onderwijs, waardoor hun eigen toekomst en die van hun samenleving gevaar loopt, aldus het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) in januari 2016.
“Kinderen in landen met conflicten hebben hun huizen, familieleden, vrienden, veiligheid en dagritme verloren. Nu ze zelfs niet in staat zijn om de elementaire lees- en schrijfvaardigheden te leren, lopen zij het risico hun toekomst te verliezen en de kans om bij te dragen aan hun economie en de samenleving wanneer ze volwassen zijn,” zegt Jo Bourne, hoofd Onderwijs van UNICEF.
De analyse benadrukt dat bijna een op de vier van de 109,2 miljoen kinderen in de leeftijd van basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs – meestal tussen de 6 en 15 jaar – die in conflictgebieden leven, hun opleiding mislopen.
Zuid-Soedan, dat in beroering raakte toen twee jaar geleden het conflict tussen president Salva Kiir en zijn voormalig vice-president Riek Machar uitbrak – met duizenden doden, de ontheemding van meer dan 2,4 miljoen mensen en gevolgen voor de voedselzekerheid van 4,6 miljoen mensen als gevolg – herbergt het hoogste percentage kinderen die van onderwijs verstoken blijven.
Meer dan de helft (51 procent) van de kinderen in de leeftijd van basisonderwijs en onderbouw heeft geen toegang tot onderwijs. Niger volgt op de voet met 47 procent kinderen die niet naar school gaan, gevolgd door Soedan met 41 procent en Afghanistan met 40 procent.
UNICEF benadrukte dat het verzamelen van gegevens over kinderen in landen die door conflicten getroffen zijn uiterst moeilijk is en dat deze cijfers op zichzelf daarom waarschijnlijk onvoldoende indicatie geven van de reikwijdte en de ernst van de problematiek.
Het agentschap vreest dat, tenzij het beschikbaar maken van onderwijs in conflictgebieden prioriteit wordt, een generatie kinderen in die gebieden zal opgroeien zonder de vaardigheden die ze nodig hebben om bij te dragen aan hun land en hun economie, wat de al wanhopige situatie voor miljoenen kinderen en hun families nog verergert.
Onderwijs blijft een van de sectoren die de minste financiering ontvangen uit humanitaire acties voor noodhulp. In Oeganda, waar UNICEF diensten verleent aan Zuid-Soedanese vluchtelingen, wordt onderwijs geconfronteerd met een financieringstekort van 89 procent.
Jo Bourne: “School voorziet kinderen van de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om hun gemeenschappen te herbouwen als het conflict eenmaal voorbij is, en op de korte termijn biedt het hun de stabiliteit en de structuur die nodig is om om te gaan met het trauma dat ze hebben meegemaakt.”
“Scholen kunnen kinderen ook beschermen tegen de trauma’s en fysieke gevaren om hen heen. Wanneer kinderen niet naar school gaan, lopen ze een verhoogd risico op misbruik, uitbuiting en rekrutering door gewapende groepen.”
Tijdens perioden van instabiliteit en geweld worden scholen meer dan een plek om te leren. UNICEF is bezig om veilige plekken te creëren waar kinderen kunnen leren en spelen om normaliteit in hun leven terug te brengen. Ondanks deze inspanningen zijn beperkingen wat betreft veiligheid en financiële tekorten van invloed op het onderwijs en de verspreiding van leermiddelen in conflictsituaties. (Bron: www.un.org)

Luchtvervuiling: noodsituatie voor de volksgezondheid
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een nieuwe waarschuwing uitgegeven voor dodelijke vervuiling in veel van de grootste steden van de wereld, en stelt dat slechte luchtkwaliteit miljoenen doodt en de gezondheidszorg over de hele wereld erdoor overbelast dreigt te raken. Volgens de WHO is de luchtkwaliteit over de hele wereld verslechterd tot een punt waarop slechts één op de acht mensen in steden wonen die voldoen aan de aanbevolen niveaus van luchtverontreiniging. Binnenkort te verschijnen cijfers zullen tonen dat de luchtvervuiling sinds 2014 in honderden reeds getroffen stedelijke gebieden is verslechterd. WHO omschrijft de situatie als een mondiale “noodsituatie voor de volksgezondheid”.
De meest recente gegevens, van 2000 steden, zullen op veel plaatsen een verslechtering laten zien van gifniveaus die parallel loopt met de bevolkingsgroei, waardoor grote gebieden bedekt zijn met wolken smog bestaande uit een mengsel van transportdampen, bouwstof, giftige gassen uit energieopwekking en houtkachels in woningen.
De giftige nevel die over steden hing was vorige week duidelijk te zien vanuit het Internationale Ruimtestation (ISS). Vorige week bleek ook dat in een aantal straten in Londen de jaarlijkse limieten voor de uitstoot van stikstofdioxide al na slechts een paar dagen in 2016 was overschreden.
Het meest recente wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, stelt dat er per jaar inmiddels meer mensen omkomen door luchtvervuiling dan door malaria en hiv samen, en dat er in veel landen ruwweg 10 keer zoveel mensen aan doodgaan dan bij verkeersongevallen.
“In veel landen heerst door de luchtvervuiling een noodtoestand voor de volksgezondheid. Het is schokkend, een van de grootste problemen waarmee we wereldwijd geconfronteerd worden, met enorme kosten voor de samenleving op de lange termijn,” aldus Maria Neira, hoofd Volksgezondheid bij de WHO, een gespecialiseerd agentschap van de VN. “Luchtvervuiling leidt tot chronische ziekten die ziekenhuiscapaciteit vergen. Vroeger wisten we dat verontreiniging verantwoordelijk was voor ziekten als longontsteking en astma. Nu weten we dat het tevens leidt tot ziekte van de bloedbaan, hart- en vaatziekten – zelfs dementie. We breiden de problemen uit. Dit zijn chronische ziekten waar ziekenhuisbedden voor nodig zijn. De kosten zullen enorm zijn,” zegt Neira.
Volgens de VN zijn er nu elk jaar 3,3 miljoen voortijdige sterfgevallen als gevolg van luchtvervuiling, ongeveer driekwart van de doden door beroertes en hartaanvallen. Met bijna 1,4 miljoen doden per jaar heeft China de meeste slachtoffers door luchtvervuiling, gevolgd door India met 645.000 en Pakistan met 110.000.
In Groot-Brittannië, waar uit de meest recente cijfers blijkt dat ongeveer 29.000 mensen per jaar voortijdig sterven door fijnstof en nog eens duizenden door langdurige blootstelling aan stikstofdioxide, voornamelijk afkomstig van dieselmotoren, wordt de overheid voor het gerecht gedaagd omdat ze de aanpak van vervuiling ten minste 10 jaar wil uitstellen.
Een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap van de EU (EEA) stelt dat de vervuiling nu ook het grootste op zichzelf staande milieurisico is voor de gezondheid in Europa, verantwoordelijk voor meer dan 430.000 voortijdige sterfgevallen. “Het verkort de levensduur van de mensen en draagt bij aan ernstige ziekten zoals hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen en kanker. Het heeft ook aanzienlijke economische gevolgen, toenemende medische kosten en verminderde productiviteit,” aldus Hans Bruyninckx, directeur van EEA.
De toonaangevende Britse econoom Lord Stern zegt dat luchtvervuiling een belangrijke factor in de klimaatverandering is: “Luchtvervuiling is een fundamenteel probleem. We beginnen nog maar net de omvang van de toxiciteit van steenkool en diesel te begrijpen. We weten dat in China 4000 mensen per dag sterven door luchtverontreiniging. In India is het veel erger. Dit is een ernstig, heel ernstig probleem,” zei hij. (Bronnen: WHO; theguardian.co.uk