De nieuwe beschaving

een compilatie

Hier volgt een selectie van uitspraken met betrekking tot het thema ‘Een nieuwe beschaving’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme’s boeken.

Een nieuwe beschaving moet worden gebouwd op de bouwvallen van de oude. Dat wat kostbaar is en waard om te behouden, zal behouden blijven, maar alles wat de manifestatie verhindert van de ware grootheid van de mens moet worden afgedankt. Er komt een tijd, Mijn vrienden, dat jullie overal om je heen steden van schoonheid zult zien, glanzende scheppingen van Liefde, dit alles als de manifestatie van ’s mensen dromen van zichzelf als God. Zo zal het zijn. (Maitreya, Boodschap nr.58)

Maitreya zal laten zien dat wanneer mensen handelen vanuit hun hart zij handelen volgens het Plan dat, als zij het slechts wisten, ieders leven bestuurt. Wanneer de mensen dit inzien, zullen zij hun vroegere dwaasheden en misleidingen gaarne achter zich laten om de nieuwe en betere onderlinge verhoudingen ervoor in de plaats te stellen, die de komende tijd zullen kenmerken. Zo zal het zijn. Zo zullen de mensen zich stapsgewijs bewust worden van hun rol in het scheppen van de nieuwe beschaving. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuwe Vrijheid’)

Maitreya heeft gezegd: “Mijn komst brengt verandering. De grootste verandering zal plaatsvinden in het hart en denken van de mensen.” Dit is de essentie van de nieuwe tijd. Het heeft uiteraard te maken met het scheppen van een nieuwe beschaving, met nieuwe politieke, economische, religieuze en sociale structuren, met samenleven op wereldschaal in vrede en harmonie, voor het eerst in de geschiedenis. Dat niet langer miljoenen van de honger omkomen in een wereld van overvloed. Geen ontelbare armen meer in de wereld… De verandering in bewustzijn die plaatsvindt, gaat zelfs nog dieper dan de uiterlijke veranderingen in de wereld lijken te suggereren. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Sta mij toe jullie de weg te wijzen naar de Nieuwe Tijd, jullie de heerlijkheid te schetsen die desgewenst je deel kan zijn. De mens is geschapen om zowel God als de mens te dienen, en alleen door die juiste dienstbaarheid kan de weg tot God worden begaan. Stel je ten doel om de taak op je te nemen van herbezinning, van wederopbouw en verandering. Ieder mens is een lichtbaken en verspreidt zijn licht voor zijn broeder. Maak je lamp helder en laat haar uitstralen en de weg verlichten. Allen zijn nodig, iedereen. Niemand is te klein of te jong om deel te nemen aan dit grote plan tot redding en herstel van onze wereld. Besluit dit te doen en wees er zeker van dat Mijn hulp je niet zal worden onthouden. (Maitreya, Boodschap nr.13)

De meest kenmerkende houding van de nieuwe tijd zal het streven zijn om juiste menselijke verhoudingen te scheppen, om een positieve houding tot uitdrukking te brengen. Er zal een geweldige verschuiving plaatsvinden van nadruk op het individu naar nadruk op de groep, waardoor de mensheid een meer vruchtbare richting zal inslaan, leidend tot de schepping van structuren die meer in overeenstemming zijn met het Goddelijke Plan. Een ander kenmerk van de komende tijd zal het verlangen zijn om de aard van God beter te leren kennen en in nauwer contact te komen met die Goddelijkheid… Stap voor stap, eeuw na eeuw zal de mens bouwen aan een beschaving die een weerspiegeling zal zijn van de toenemende uitdrukking van zijn goddelijkheid; een cultuur waarin de schoonheid van Gods schepping zich in al haar aspecten zal uitdrukken, een spiegel waarin de Goddelijke Idee zich in haar volle heerlijkheid zal weerspiegelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De nieuwe beschaving’)

Als een heel eenvoudig man verkeer Ik nu onder jullie, onderwijs Ik Mijn vrienden en broeders onderweg, terwijl ik Mijn Giften van Liefde, Wijsheid en Vreugde aan hen uitdeel en hen om Mij heen verzamel als broeders in het werk. Ook jullie, Mijn dierbare vrienden, kunnen ervan verzekerd zijn dat je werk voor Mij en voor je broeders zeer welkom is. Ik heb jullie allen nodig, allen die de last van dienstbaarheid aan de wereld op zich willen nemen, om deze stralende wereld opnieuw op te bouwen uit de chaos van het verleden. (Maitreya, Boodschap nr.66)

De politieke en economische transformatie die in gang zal worden gezet als gevolg van de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters zal de mensheid verlossen van eeuwenoude remmingen en beperkingen en haar opwekken om een grote sprong in de ontwikkeling van haar bewustzijn te maken. Bewust, betekenisvol leven zal de plaats innemen van de huidige verwarring, twijfel en angst. Een zelfverzekerde, moedige bereidheid om de innerlijke en uiterlijke wereld te verkennen zal het huidige ondermijnende cynisme vervangen en de evolutionaire vooruitgang mogelijk maken die ik heb geprobeerd te beschrijven: de opkomst van een nieuwe en betere beschaving en van een nieuwe, betere mensheid. (Benjamin Creme, De grote Aantocht)

Binnenkort zullen vanuit de blauwdruk voor de toekomst, die nu zichtbaar wordt, de structuren van de nieuwe beschaving vorm krijgen. Elk volk heeft daarin een taak en voegt een uniek facet toe aan de structuur van het geheel. Hierbij zullen de Verenigde Naties een onmisbare functie vervullen als coördinator van de plannen voor hervorming en herverdeling… Velen verwachten dat Maitreya en de Meesters alle onrecht zullen herstellen en de wereld zullen transformeren. Dat Zij de weg zullen wijzen, zullen leiden en inspireren, kan niet worden weerlegd. Dat Hun licht en wijsheid aan de mensheid ten dienste gesteld zullen worden, is eveneens waar. Maar het werk van transformatie moet worden ondernomen door de mensheid zelf, in blijmoedige aanvaarding van de vereiste veranderingen en opofferingen. Alleen door die bereidwillige aanvaarding kunnen de veranderingen plaatsgrijpen en de voorwaarden scheppen voor een nieuw en beter leven voor de mens. Om voor te gaan en de fundamenten te leggen voor de nieuwetijdsstructuren, verschijnen thans de getrainde architecten van de komende beschaving. Herken hen aan hun verlangen om te dienen, hun wijsheid en hun geopenbaarde liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De verschijning van grote dienaren’)

Er is werkelijk weinig tijd voor de wederopbouw van onze wereld op een wijze die meer past bij de werkelijke rol en bestemming van de mens. Mijn taak is slechts jullie de richting te wijzen, de mogelijkheden  voor te houden, want de mens zelf moet de Nieuwe Wereld smeden. Velen geven tegenwoordig de noodzaak van verandering toe, maar verzetten zich toch daartegen. Velen zien tegenwoordig de afbrokkeling van de oude en versleten wereld van het verleden, maar klampen zich vast aan de oude vormen. Maar er valt een nieuwe stem te beluisteren onder de volkeren: de stem van de Waarheid, die de hoop en de belofte van de Nieuwe Tijd in zich draagt. Deze stem zal steeds meer invloed hebben op het denken van de mensen, want het is de stem van God, die door de mensen spreekt. (Maitreya, Boodschap nr.12)

Wanneer mensen terugblikken, zullen ze deze tijd als een opstap naar Genade zien. De chaotische verwarring van vandaag is niets minder. Uit deze verwarring zullen nieuwe vormen tevoorschijn komen die de nieuwe beschaving zullen tooien; nieuwe en betere vormen zullen voorzien in de behoefte van alle mensen, en het hart van ieder voldoening geven. De mens zelf ondergaat zulke stimuli dat hij zich terecht onzeker voelt over de toekomst. Hij ziet en begrijpt weinig van de enorme veranderingen die reeds gaande zijn en klampt zich vergeefs vast aan het verleden. Spoedig zullen deze angst en nervositeit vervangen worden door moed en inzet voor het werk van transformatie. Onder leiding van Maitreya en Zijn Groep zullen mensen de hoekstenen van het nieuwe en betere leven plaatsen waarvan, ieder op zijn eigen wijze, alle mensen dromen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Ontluikende Goddelijkheid’)

Er is nog nooit een Avatar geweest die zo goed was toegerust voor Zijn taak als de Christus nu is. In Zichzelf voegt Hij de energieën van Wil, Liefde en Wijsheid samen en vermengt deze, terwijl Hij wordt overschaduwd door de Geest van Vrede en Evenwicht en wordt geholpen en bijgestaan door de Avatar van Synthese en de Boeddha. Ook kanaliseert Hij via Zichzelf het totaal aan energieën van de afgelopen 2000 jaar van het Vissen- en de inkomende krachten van het Waterman-tijdperk. Dit alles maakt Hem een machtig Avatar, die opgewassen is tegen Zijn overweldigende taak. Die taak is harmonie te scheppen uit chaos, de mensheid haar ware aard en bestemming te doen beseffen, en de opbouw van de nieuwe beschaving te begeleiden en te inspireren. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Wanneer jullie Mij zien, Mijn vrienden, zullen jullie weten dat de Nieuwe Tijd inderdaad begonnen is; de tijd van het bouwen van de nieuwe wegwijzers naar de toekomst; de tijd om onder alle volkeren juiste verhoudingen en vertrouwen te vestigen; om gezamenlijk voort te gaan in Harmonie en Samendelen, een pad verlichtend voor hen die volgen. (Maitreya, Boodschap nr.63)

Wanneer mensen samenwerken in plaats van wedijveren, zullen zij zien hoe een toverdrank bezit neemt van hun leven. Het gemak waarmee slepende problemen zullen worden opgelost, zal verbazing wekken, het onmogelijke zal zwichten voor de lichtste aanraking en door samenwerking alleen zal de mens de ware kunst van het leven leren. Zo zal het zijn, en zo zullen de mensen leren de schoonheid van verwantschap te waarderen die alleen samenwerking kan schenken. Samenwerking zal de nieuwe beschaving opbouwen, de nieuwe wetenschap onthullen, het nieuwe begrip openbaren. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Kunst van Samenwerking’)

Om te beginnen zal [Maitreya] de mensheid willen inspireren de voorwaarden te scheppen die de wereldvrede zullen waarborgen. Hij zal laten zien dat dit bovenal de aanvaarding vereist van het beginsel van samendelen. Dat zal het gebrek aan evenwicht corrigeren dat tegenwoordig is ontstaan door de kolossale verschillen in levensstandaard tussen de ontwikkelde landen en de Derde Wereld. Zijn onmiddellijke voorstel zal zijn een spoedprogramma op gang te brengen om de hongerende miljoenen te redden. In de enkele jaren daarna zal de transformatie van de samenleving langs rechtvaardiger lijnen geleidelijk het fundament vormen voor een nieuwe beschaving. Hij zal de mensheid inspireren de nieuwe wereld te scheppen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)…

Al vele jaren zijn bepaalde Meesters bezig een grote groep discipelen op te leiden voor de moeilijke taak om de plannen – politiek en economisch – van de nieuwe beschaving ten uitvoer te brengen. Deze opgeleide mannen en vrouwen, die bij democratische stemming verkozen zijn, zullen de plannen van de verdergevorderde leden van de Hiërarchie concreet en tot werkelijkheid maken. Zo zal het herstel van de wereld soepel voortgang vinden, naarmate de noden van de volken erkend en aanvaard worden. De taak van herstel is immens en biedt de mensen een veld van dienst aan als nooit te voren. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De nieuwe omgeving’)

[De nieuwe beschaving] zal tot stand komen door de verandering in het besef van de mensheid van wie we zijn: de ontwikkeling van het gevoel van onderlinge afhankelijkheid, en de juiste verdeling van de energie van Wil – in het bijzonder van de wil-ten-goede, die juiste menselijke verhoudingen schept. De nieuwe beschaving, gebaseerd op juiste verhoudingen op elk niveau – politiek, internationaal, sociaal, wetenschappelijk, cultureel, in het onderwijs enz. – is de volgende stap in de voorbestemde, geplande vooruitgang van de mensheid. Te zijner tijd zal de opvoeding van jonge mensen zeer systematisch plaatsvinden. De wetenschap van de antahkarana zal een integraal deel uitmaken van het nieuwe onderricht dat de cultuur zal voortbrengen waaruit de beschaving voortkomt… Wanneer je in die tijd [over 150 jaar] in incarnatie komt, zul je een veranderde wereld aantreffen – niet alleen op het uiterlijke gebied, politiek en economisch, maar zodanig dat de mensheid het stadium heeft bereikt waarin zij in groten getale bewust bezig is de antahkarana, de brug tussen de persoonlijkheid en de ziel, te bouwen: dat wordt het ideaal voor ieder mens, zo diep zal het wetenschappelijke idee van die verbondenheid geworteld zijn, door de aanwezigheid in de wereld van de Christus en de Meesters die langs deze lijnen onderrichten. Al deze ideeën, die op dit moment nog zo abstract lijken, zullen sterk verankerd zijn op het fysieke gebied. De inkomende 7de-straals energie en het feit van de aanwezigheid van de Christus en de Meesters in de wereld zal hiervoor zorgen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Onder de mensheid bevindt zich thans een toenemend aantal mannen en vrouwen die de beginselen schetsen waarop de nieuwe beschaving gebouwd zal worden. Ze zijn in bijna ieder land te vinden en verspreiden de leringen die de hoedanigheden van het Nieuwe Tijdperk van Waterman weerspiegelen. Ze zijn te vinden op ieder terrein van het menselijk leven en te herkennen aan hun altruïsme en vurige respons op de noden van de mens. Zij zijn de wegbereiders, vooruit gezonden om de mensen voor te bereiden op de ervaringen die de Nieuwe Tijd zullen kenmerken. Enkelen van hen werken bewust, wetend van hun missie om de worstelende wereld bij te staan en van hun relatie tot de Hiërarchie, maar de meerderheid werkt uitsluitend vanuit de impulsen van het hart en het verlangen om te helpen. Spoedig zal het velen duidelijk worden dat hun denkbeelden over de hele wereld weerkaatst worden, dat er een grote voorbereide afvaardiging aan het werk is die hardop uitdrukking geeft aan het verlangen van mensen naar verandering, en aan de onvermijdelijke gevolgen van die verandering voor de samenleving. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Voorhoede’)

Aan de voet van de berg, Mijn broeders, lijkt de klim omhoog zeer steil, maar wanneer de eerste stappen zijn gezet, is de voortgang snel, en nabij de bergtop zul je gevleugelde voeten hebben, en van die hoogte zullen jullie de glorie zien van God. Zo zal het zijn, Mijn vrienden en broeders. Ik, Maitreya, beloof het. Sluit Mij in je hart, zoals Ik jullie in het Mijne heb gesloten. Werk met Mij samen, vrienden, en weet Mij een gids. Help Mij om het Plan van God, de bestemde Wil van onze Goddelijke Bron, in de wereld te herstellen. Help Mij dit te doen, Mijn vrienden, en beërf je grootheid. Mijn stappen weerklinken. Mijn Wet ontvouwt zich. Mijn woorden vinden weerklank in de harten van velen. Het moment is nabij, dat de Nieuwe Wereld zal worden gezien, het Land van Liefde benaderd, de stad van Waarheid gebouwd. Neem Mijn handen, vrienden, en laten wij samen bouwen. (Maitreya, Boodschap nr.89)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.