Liefhebben, een noodzaak – een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Liefhebben, een noodzaak’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester Spreekt en Share International) en Benjamin Creme’s boeken.

Mijn Lering is tweeledig: ze heeft te maken met de fysieke aard van de mens, de eerste levensbehoeften; ze heeft ook te maken met de verhouding van de mens tot dat Goddelijk Wezen dat wij God noemen. In Mijn woordenboek zijn deze één en dezelfde, want slechts in zoverre de mens zich juist tot zijn medemens verhoudt, verhoudt hij zich juist tot God. Het is Mijn plan jullie dit te laten zien, jullie te leren dat wanneer de mens in zichzelf het vermogen ontdekt tot samendelen, tot liefhebben, tot vertrouwen, vanaf dat moment zijn klim naar God begint. (Maitreya, Boodschap nr.29)

Hier dan ligt de remedie voor alle kwalen van de mens: betoon liefde, opdat ieder mens kan delen in de overvloed van de Aarde. Betoon liefde, opdat oorlogen zullen verdwijnen. Betoon de liefde van je ziel en breng de dag nader waarop de mens zal worden verenigd met mens en God. Hoezeer hij het ook probeert, de mens kan niet leven zonder liefde. Dit feit zal spoedig in het bewustzijn van het ras verankerd worden en tot gebeurtenissen leiden die hun weerga in de geschiedenis niet kennen. Weldra zal een proces van transformatie beginnen zoals nooit eerder werd gekend: voor altijd verdwenen zal het beeld zijn van miljoenen hongerenden, het dagelijks leed van de misdeelden, de eeuwige kommer van de armen van de wereld. Uit het zicht en denken verdwenen, de dreiging van zelfvernietiging, die gruwelijke verschrikking die de mensheid in haar greep houdt. Verdwenen ook het gebrek aan vertrouwen dat elke handeling van de mens remt en belemmert en hem opzet tegen zijn medemens en zichzelf. Dit alles zal de mens bereiken door het betonen van Liefde. Door Liefde zal de mens overwinnen en een God worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Liefde – de weg voorwaarts’)

Wij zijn hier samen, jullie en Ik, met hetzelfde doel. Jullie zijn hier, Mijn vrienden, omdat jullie diep in je hart alle mensen liefhebben, verantwoordelijkheid voelen voor de wereld, reageren op de menselijke noden en verlangen om te dienen. Dat is ook Mijn Doel in deze tijd. Ook Ik voel de noden van de mens, de behoefte van alle mensen overal om te leven en te werken in waardigheid en vertrouwen. De behoefte om te dienen bepaalt Mijn bestaan. De Liefde in Mijn hart drijft Mij tot jullie. Wij zijn daarom samen, jullie en Ik, om te dienen. (Maitreya, Boodschap nr.102)

De kracht van Zijn energie van Liefde – het ‘Zwaard des Onderscheids’ – heeft de nu bestaande polarisatie teweeggebracht en zal de mensheid duidelijk de weg voorwaarts wijzen. Rondom Hem zullen zich allen verzamelen die inclusiviteit en liefde, rechtvaardigheid en vrijheid van de menselijke geest nastreven. Zij die afgescheidenheid en uitbuiting, wedijver en hebzucht voorstaan, zullen eveneens gekend worden, en de keuze voor de mensheid zal kristalhelder zijn: liefde of haat, samendelen of hebzucht, vrede of oorlog, leven of dood. De Christus heeft gezegd (in Boodschap nr.11, januari 1978): “Mijn hart vertelt Mij jullie antwoord, jullie keuze, en verheugt zich.” In reactie op Zijn energie van Liefde zullen mensen in elk land groepen vormen (dit vindt nu al plaats), die rechtvaardigheid en vrede en juiste verhoudingen eisen. Spoedig zullen deze groepen de grootste en sterkste kracht in de wereld worden, en de nieuwe tijd van vrede en goede wil inluiden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Aan alle kanten vormen zich groepen mensen om het nieuwe te openbaren. Geïnspireerd door liefde en de geest van noodzakelijkheid, stellen zij zich een eenvoudiger en gezonder wereld voor. Zij zien dat uit de onevenwichtigheid en spanningen van het heden rechtvaardigheid en harmonie moeten groeien. Zij weten dat zij goddelijk zijn en wonderen van verandering kunnen verrichten. Zij begrijpen de noden van de tijd en wijden zich aan dienstbaarheid. Zij vertegenwoordigen het Goede in elk land. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De overwinning staat vast’)

Een eenvoudig gebrek aan Liefde ligt aan de basis van het huidige lijden van de mens. Niets anders weerhoudt hem van de verwerkelijking van zijn goddelijk potentieel. Alle Goddelijkheid is in de mens aanwezig, maar zonder Liefde volgt er slechts lijden. Sinds lang, Mijn vrienden, weten jullie dit; vele malen eerder hebben jullie gehoord van de noodzaak van Liefde. Toch ontbeert jullie leven dat goddelijke aspect. Ik kom om jullie het eenvoudige Pad naar God te tonen door Liefde, om jullie de methoden van Liefde te leren, de weg voorwaarts via Liefde en Rechtvaardigheid, juiste verhoudingen van mens tot mens, en aldus tot God. (Maitreya, Boodschap nr.101)

Wanneer Maitreya voor het eerst zijn plannen en verwachtingen voor het herstel van de wereld bekendmaakt, zal Zijn energie vanLiefde, het Zwaard des Onderscheids, de bestaande scheidslijnen nog scherper afbakenen. De mensen zullen partij kiezen – voor of tegen de nieuwe beginselen die Hij zal voorleggen voor een beter leven voor iedereen. Zo zal het zijn. Zo zal een periode van tweedracht en misnoegen de aanvaarding van het nieuwe voorafgaan. Geleidelijk zullen echter zelfs degenen met de minste hoop de noodzaak erkennen van de wederopbouw van de wereld en hun gewicht in de schaal leggen. Er breekt een tijd aan zoals de Aarde nog nooit gekend heeft. Aan alle kanten en op elk niveau zullen de veranderingen hun logische weg volgen, waarbij ieders aspiraties worden vastgelegd in wet, beginsel en vorm. Zo zal de mens weer greep krijgen op zijn bestemming en zich voor altijd van de afgrond afwenden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Omgaan met verandering’)

Mijn dierbare kinderen, Ik zou jullie willen laten zien dat het liefhebben van God en het liefhebben van de mens hetzelfde is; naar de mate waarin wij onze broeders liefhebben, maken wij onze liefde kenbaar voor God. In theorie weten jullie dit wel, dierbare vrienden, maar essentieel is het toepassen van liefde, want alleen Liefde zal deze Aarde in stand houden. (Maitreya, Boodschap nr.38)

De grootse taak van de Christus 2000 jaar geleden was om te laten zien dat deze Liefde de menselijke aard zelf is. Het is de aard van God en aangezien de mens is geschapen naar het evenbeeld van God, is het de aard van de mens. Hij liet ook zien dat door uitdrukking van die Liefde de mens tot God komt, God leert kennen, niet als een oude man in de hemel, maar in zichzelf, in zijn broeders en in alles om hem heen. Hij komt erachter dat er eigenlijk niets anders is dan God, wiens aard Liefde is en dat er geen bestaan kan zijn zonder die Liefde. Dan zou er geen wereld kunnen bestaan. Dus tenzij we die Liefde openbaren, in de vorm van broederschap, zullen we onszelf vernietigen. Dit is wat de Christus vandaag zegt en zal zeggen. Liefde is absoluut fundamenteel in onze aard en zonder haar openbaring kunnen we niet voortbestaan. Ze wordt uitgedrukt door juiste onderlinge verhoudingen die zich openbaren in samendelen en gerechtigheid voor allen. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Bij marsen en demonstraties waarin de mensen oproepen tot rechtvaardigheid, vrede en gezond verstand, kan Maitreya in een of andere gedaante gevonden worden, terwijl Hij de rol van de mensen speelt en uit hun naam spreekt. Zijn energie van liefde doordringt deze samenkomsten van de rechtvaardigen en inspireert hen tot verdere inspanning. Zijn kracht wordt de hunne en zij voelen zich onbevreesd en zeker. Op deze wijze keert de Heer van Liefde het tij van de haat, versterkt Hij het vuur van miljoenen en ziet mensen overal zich bewust worden van hun bestemming en naar de middelen zoeken om hun oprechte verlangens ten uitvoer te brengen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van onderworpenheid’)

Vrede is dus niet langer slechts een optie voor de mensheid; het is een essentieel vereiste. Dit besef is het resultaat van de werking van Maitreya’s energie van Liefde. Het is het Zwaard des Onderscheids dat duidelijk de weg voorwaarts voor de mensheid aangeeft: via broederschap, rechtvaardigheid, samendelen en vrede; via vrijheid, juiste verhoudingen en alles wat hieruit voortkomt. Het is dát of doorgaan op de huidige weg en al het leven vernietigen. Het Zwaard des Onderscheids van Maitreya plaatst deze zwart-wit confrontatie voor de mensheid, zodat zij dit duidelijk, scherp kan zien, zonder vaagheden. We kiezen de ene kant of de andere. We kiezen de weg van juiste menselijke verhoudingen, van opbouw en harmonie aan de ene kant, of de weg van onjuiste menselijke verhoudingen en te zijner tijd de totale vernietiging voor iedereen aan de andere kant. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

Liefhebben, een noodzaak

door de Meester —, via Benjamin Creme, juni 1986

Van tijd tot tijd komt in het denken van de mens het denkbeeld van liefde op. Het idee van liefde als een natuurlijk instinct dat om uitdrukking vraagt, houdt het menselijk denken bezig, en er worden pogingen ondernomen om, door middel van discussies en gesprekken, te bewijzen dat dit zo is. Zo is het duizenden jaren gegaan. De notie dat liefde op de een of andere wijze de kern is van de menselijke aard vindt altijd aanhangers. Is het dan niet verbazingwekkend dat er zo weinig liefde wordt uitgedrukt in het dagelijks handelen van de mens? Bijna zonder uitzondering leven de mensen in angst. Zij zien de wereld en het leven als bedreigend en bouwen een pantser op tegen die dreigingen. Zo beperken ze hun vermogen om lief te hebben. Hun liefde kwijnt weg en sterft af, of verschuilt zich achter agressie en haat. Verstoken van liefde wordt de mens ziek. Bewust van zijn innerlijke waarde, maar niet in staat om die op te roepen, projecteert hij zijn gevoelens van angst en haat op zijn naasten en zijn wereld. Waar liefde regeert, heerst harmonie. Zonder die harmonie kan niets met zelfvertrouwen verricht worden. Zonder zelfvertrouwen kan er weinig worden bereikt. Angst verhindert de uitdrukking van liefde. Liefde vernietigt angst. In zijn streven om liefde tot uitdrukking te brengen, maar beperkt door angst, raakt de mens de weg kwijt. Verdwaald in het drijfzand, komt hij door zijn worsteling alleen maar verder vast te zitten. Waarin ligt dan de oplossing? Om lief te hebben moet een mens vertrouwen. Waar geen vertrouwen is, kan geen liefde zijn. Liefde welt spontaan op in het hart dat vertrouwt, want liefde is de ware aard van de mens. Leer dan vertrouwen, en geef uiting aan de liefde die er altijd is om uit te stralen. Vertrouwen is het aanvaarden van het leven met al zijn pijn en schoonheid. Vertrouwen is het zekere weten dat alles toewerkt naar het goede, dat alles plaatsvindt volgens de wet, en dat die wet met rechtvaardigheid wordt toegepast. Leer vertrouwen en reken af met angst. Reken voorgoed af met het mechanisme van beperking en zet de sluizen van liefde wijd open. Wanneer de mens liefheeft, trekt hij alle mogelijkheden naar zich toe. De magneet van liefde trekt, door de identieke trilling, alles aan wat nodig is. Zo werkt liefde als het instrument van evolutie. Stel je eens een wereld zonder liefde voor: zoiets afschuwelijks schokt de verbeelding. Waarom zou dat zijn? De mens erkent gevoelsmatig dat hij behoefte heeft om liefde te ontvangen, en weldra begrijpt hij de noodzaak om liefde te geven. Hij zal inzien dat liefde hem met ieder ander verbindt in een eindeloze keten. Eerst wat aarzelend misschien, zal hij beginnen te vertrouwen. Stap voor stap zal hij zijn angst overwinnen. Dan zal hij die gezegende staat bereiken waarin voor angst geen plaats is, waar liefde in alle rust op haar troon zit en allen die naderbij komen haar zegen schenkt. Voor de mens betekent leven daarom liefhebben. Angst, die indringer, moet vermeden en overwonnen worden. Vertrouwen brengt liefde voort, vernietigt die angst, en openbaart de god die eeuwig binnenin woont. Vertrouwen en geloof zijn één, weerspiegelingen van de innerlijke goddelijkheid. Vertrouw die goddelijkheid, laat haar uitstralen als liefde en zie het einde van angst.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.