Binnengaan in Goddelijkheid – een compilatie

Benjamin Creme’s antwoord op de volgende vraag (SI, juli/augustus 2012) gaat in op de waarde van de compilaties die hier elke maand gepubliceerd worden.

V. Sommige lezers vinden de compilaties prachtig, maar ik heb anderen horen zeggen dat ze vinden dat het gewoon oud materiaal is dat hergebruikt wordt. Wat is uw mening als hoofdredacteur? A. Ze bestaan weliswaar uit materiaal dat al eerder gepubliceerd is, maar deze compilaties herinneren mensen aan de leringen. De thematische context verschaft het materiaal een ander perspectief en brandpunt. Volgens mijn Meester vormen de compilaties een van de belangrijkste onderdelen van het tijdschrift en hebben ze een cumulatieve inwerking.

Binnengaan in Goddelijkheid en een toekomst smeden voor allen

een compilatie

Het thema van deze compilatie is ‘Binnengaan in Goddelijkheid’, de titel van het artikel van de Meester van juli/augustus 2000 (zie blz.3-4 in dit nummer): “Maitreya betreedt nu het strijdperk van de wereld om de mensen te leren dat zij in aanleg Goden zijn, dat zij daadwerkelijk macht hebben en dat slechts conditionering hen onderworpen houdt aan bijgeloof en angst, wedijver en hebzucht. Hij zal de mensheid de weg wijzen om het verleden te verzaken en onder Zijn wijze leiding een beschaving op te bouwen die recht doet aan mensen die hun goddelijkheid binnengaan.” Dit thema is gekozen om de noodzaak te benadrukken dat wij, de mensheid, ons geboorterecht opeisen, onszelf kennen als goddelijke wezens en zo een toekomst kiezen met de stelsels en structuren die het beste onze goddelijke aard zullen weerspiegelen, zoals door Maitreya, de Meesters en Benjamin Creme beschreven is. Deze compilatie verenigt de denkbeelden van zowel onze individuele als onze collectieve bestemming: de innerlijke wereld in ons alledaags leven manifesteren; het subjectieve objectief gemaakt. Hiermee presenteren we een visie op de huidige uitdaging voor de mensheid: de schepping van een uiterlijke wereld die de goddelijke werkelijkheid weerspiegelt, overeenkomstig het Plan en het werk van de Hiërarchie. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Het is Mijn bedoeling om jullie de antwoorden voor te leggen op het dilemma van de mens, om jullie te tonen dat de toekomst een ongelooflijke belofte inhoudt voor allen. Met Mijn Broeders, de Meesters van Wijsheid, zal Ik jullie laten zien hoe jullie je goddelijkheid kunt openbaren en je erfdeel ontvangen. Mijn Plan is om de Mensheid bewust te maken van haar werkelijke waarde, haar ware hoedanigheid, en haar te tonen dat in elk mens een verheven Zoon van God leeft. (Maitreya, Boodschap nr.24)

De werkelijke veranderingen in de wereld, de werkelijke verschuivingen van bewustzijn, komen tot stand op het politieke en economische front. Door politieke en economische veranderingen zullen de structuren worden herbouwd waarin de geestelijke aard, die iedereen eigen is, zich kan weerspiegelen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Momenteel worstelen de leiders der naties met gebeurtenissen die hun macht te boven gaan. Krachten waar zij niets van weten bewegen hen tot ongeplande en vaak hysterische reacties. Zij vluchten van chaos in chaos, aangevoerd door hun eigen dogma. Intussen wachten Wij geduldig. Wij kennen de uitkomst van het huidige dilemma van de mens en helpen zoveel als binnen de wet

van karma mogelijk is. Wij weten ook dat de mens, uit eigen vrije wil, het pad moet kiezen naar toekomstige glorie: het pad van broederschap en liefde, rechtvaardigheid en samendelen. Wij schieten de mensen te hulp in hun nood. Wij streven ernaar te onderrichten en te dienen. De mens zelf moet handelen en zijn goddelijkheid toetsen in de vuurproef van ervaring. (Benjamin Creme’s Meester,‘Het einde van honger’)

Mijn vrienden, Mijn kinderen, Ik ben hier om jullie te laten zien dat de mens een waarlijk schitterende toekomst wacht. Getooid in alle kleuren van de regenboog, stralend in het Licht van God, zal eens de mens fier zijn goddelijkheid tentoonspreiden. Dit beloof Ik jullie. (Maitreya, Boodschap nr.4)

Mijn Komst roept in de mens een verlangen op naar verandering, een verlangen naar verbetering, ongeacht hoe dat geuit wordt. Mijn Energieën veroorzaken in de mens een goddelijke onvrede. Al wat nutteloos is in onze structuren moet verdwijnen. Er zijn er vele die de huidige mens onwaardig zijn. De mens is een ontluikende God en dat vereist het instellen van leefwijzen waardoor deze God tot bloei kan komen. Hoe kunnen jullie tevreden zijn met de manier waarop je nu leeft: terwijl miljoenen verhongeren en sterven in misère; terwijl de rijken met hun weelde pronken voor de ogen der armen; terwijl ieder mens de vijand is van zijn naaste; terwijl geen mens zijn broeder vertrouwt? Hoe lang nog zullen jullie zo leven, Mijn vrienden? Hoe lang nog kunnen jullie deze ontaarding verdragen? Het is Mijn plan en Mijn plicht jullie een nieuwe weg te onthullen, een weg voorwaarts waardoor het goddelijke in de mens kan uitstralen. (Maitreya, Boodschap nr.81)

Stap voor stap, eeuw na eeuw, zal de mens een beschaving opbouwen die blijk zal geven van zijn groeiende uitdrukking van goddelijkheid; een cultuur waarin de schoonheid van de goddelijke schepping zich in al haar aspecten zal uitdrukken, een spiegel waarin de Goddelijke Idee in haar volle heerlijkheid zal worden weerkaatst. Zo zal de mens zijn ware plaats innemen in het Goddelijk Plan voor de wereld. Zo zal hij, geïnspireerd door de Christus, deze door angst, dogma en haat verdeelde wereld omvormen tot een wereld waar de Wet van Liefde regeert, waar alle mensen broeders zijn, waar alles met betrekking tot de goddelijke aard de aandacht van de mens krijgt en zijn leven beheerst. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De nieuwe beschaving’)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.