Het Zwaard des Onderscheids (compilatie)

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Het Zwaard des Onderscheids’.

Wanneer Maitreya voor de wereld treedt, zal er voor de mens een periode beginnen van diepgaand zelfonderzoek en bespiegeling. Het is onvermijdelijk dat dit voor velen een pijnlijke en zelfs traumatische tijd zal zijn. Miljoenen mensen zijn tegenwoordig zó doordrenkt van de werkwijzen en denkbeelden uit het verleden, zo bevreesd voor een onbekende en vreemde toekomst, dat men de balans zal willen opmaken van de nieuwe toestand die zich dan voordoet…
Wanneer Maitreya voor het eerst Zijn plannen en verwachtingen voor het herstel van de wereld bekendmaakt, zal Zijn energie van Liefde, het Zwaard des Onderscheids, de bestaande scheidslijnen nog scherper afbakenen. De mensen zullen partij kiezen – voor of tegen de nieuwe beginselen die Hij zal voorleggen voor een beter leven voor iedereen. Zo zal het zijn. Zo zal een periode van tweedracht en misnoegen de aanvaarding van het nieuwe voorafgaan.
Geleidelijk zullen echter zelfs degenen met de minste hoop de noodzaak erkennen van de wederopbouw van de wereld en hun gewicht in de schaal leggen.
Er breekt een tijd aan zoals de Aarde nog nooit gekend heeft. Aan alle kanten en op elk niveau zullen de veranderingen hun logische weg volgen, waarbij ieders aspiraties worden vastgelegd in wet, beginsel en vorm. Zo zal de mens weer greep krijgen op zijn bestemming en zich voor altijd van de afgrond afwenden. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Omgaan met verandering’)

De wereld heeft een punt bereikt, waarvan niet alleen geen terugkeer meer mogelijk is, maar van totale crisis, totale confrontatie tussen goed en kwaad, tussen dat wat harmonie voortbrengt en dat wat tot het tegendeel leidt. Dit is het resultaat van de energie van het Zwaard des Onderscheids. In de Bijbel staat geschreven dat Jezus zei: “De vader zal verdeeld zijn tegen de zoon, en de zoon tegen zijn broer,” enzovoort, allemaal heel destructief. Ironisch genoeg is het Zwaard des Onderscheids de energie van Liefde. Dat is wat er is gebeurd en wat er vandaag gebeurt, en dit zal door Maitreya tot een haarscherpe scheiding worden gebracht.
Het is de energie van Liefde die nu op alle gebieden uitstroomt. Ze doordrenkt de wereld en het gevolg ervan voor de mensheid is dat het je bewuster maakt van wie je bent. Als je iemand van goede wil bent, dan wordt dat gestimuleerd en versterkt. Als je destructief bent, van kwade wil, wordt dat nog sterker. Alles, goed en slecht, wordt gestimuleerd.
Op deze manier zal de mensheid heel duidelijk zien wat haar te doen staat. Zou dit niet gebeuren, dan zouden we wellicht denken dat we in onze huidige gewoonten kunnen volharden. Het zou moeilijk zijn, maar we zouden volhouden en denken dat alles te zijner tijd wel weer goed zou komen, wat het in het verleden ook nooit was. Het Zwaard des Onderscheids scherpt de verschillen aan en maakt de opties die de mensheid heeft duidelijk. Steeds meer mensen zien, door de scherpere blik die het Zwaard ons geeft, dat er geen alternatief meer is voor vrede. Als we geen vrede kennen, zal al het leven op de planeet vernietigd worden.
Vrede is dus niet langer slechts een optie voor de mensheid; het is een essentieel vereiste. Dit besef is het resultaat van de werking van Maitreya’s energie van Liefde. Het is het Zwaard des Onderscheids dat duidelijk de weg voorwaarts voor de mensheid aangeeft: via broederschap, rechtvaardigheid, samendelen en vrede; via vrijheid, juiste verhoudingen en alles wat hieruit voortkomt. Het is dát, of doorgaan op de huidige weg en al het leven vernietigen. (Benjamin Creme, Share International jan./feb. 2007)

Het is Mijn Plan aan de mensen te onthullen dat er voor hen slechts twee wegen zijn.
De ene leidt hen onverbiddelijk tot vernietiging en dood. De andere, Mijn vrienden en dierbaren, zal de mensheid rechtstreeks tot God leiden; en in het licht van Zijn Tegenwoordigheid zal zij, voor zover zij er gereed voor zijn, wonderen en ongelooflijke heerlijkheid aanschouwen. Mijn taak is het de weg te wijzen, om jullie vanuit tweedracht te leiden naar die gezegende staat van Harmonie en Liefde die deze droom voor jullie zal verwezenlijken. Mijn werk vordert, en spoedig, zeer spoedig nu, zullen jullie Mijn Gezicht zien en Mijn Woorden horen. De tijd van beproeving begint. Het is Mijn Plan jullie deze twee alternatieven voor te leggen, de mogelijkheden en de valkuilen aan te geven. De keus is aan jullie; jullie moeten beslissen, vanuit je eigen door God gegeven vrije wil. (Maitreya, uit Boodschap nr. 16)

De mensheid wacht een cruciale beslissing. Mijn Liefde creëert een polariteit van gezichtspunten; dat is het Zwaard dat Ik hanteer. Mijn vrienden, weet goed waar je staat en ontvang Mijn Licht. Kijk uit waar je je voeten plaatst: op de treden die leiden naar de dag van morgen, of naar vergetelheid. Mannen en vrouwen van de wereld, Mijn broeders, Mijn kinderen, Ik bid jullie: neem het opwaartse pad naar het licht van de Waarheid die Ik breng en wees in staat de Goden te openbaren die jullie zijn. (Maitreya, uit Boodschap nr. 64)

Vooralsnog aan niemand bekend, op een enkeling na, moet Maitreya nu het wereldtoneel betreden en Zijn denkbeelden aan allen voorleggen. Velen zullen het nut en de rechtvaardigheid van Zijn denkbeelden inzien, maar anderen zullen Hem, helaas, inmenging in de aangelegenheden van de mens verwijten en aandringen op Zijn verwijdering. Zo zal het Zwaard des Onderscheids de mensen hun keuze voorleggen: bergafwaarts doorgaan naar onophoudelijke pijn en lijden – of de kwalen van het verleden aanpakken en hun geboorterecht binnengaan. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De tijd is gekomen’)

Het Zwaard des Onderscheids is in werkelijkheid de energie van liefde. De energie van liefde is het zwaard dat onderscheid in de wereld creëert. Onderscheid is verschil, scheiding en toch, wanneer we het begrijpen, wordt die energie in de wereld vrijgegeven door Maitreya, Die de Avatar van Liefde is. Hij geeft die liefde vrij in de wereld en die stimuleert allen, zonder uitzondering – de goeden, de slechten, de altruïsten, de zelfzuchtigen, de hebzuchtigen, de onzelfzuchtigen, enzovoort. Iedereen wordt gestimuleerd. De energie zelf is volkomen onpersoonlijk, niet goed of slecht. Het is een energie die stimuleert, ze houdt alle volken bijeen, zelfs de stoffelijke deeltjes die de wereld bijeenhouden. De deeltjes stof in ons lichaam worden bijeengehouden door dezelfde energie.
Het is God de Zoon, het Christus-aspect, het Bewustzijnsaspect. Die energie van liefde brengt en houdt de stoffelijke deeltjes bijeen die nodig zijn om de wereld te laten bestaan. En wanneer die energie op grote schaal wordt vrijgegeven, zoals nu al vele jaren, creëert zij het Zwaard des Onderscheids…
Dit alles is de werking van de Wet van Liefde. Zij creëert het Zwaard des Onderscheids zodat de mensheid duidelijk zal zien wat de keuze is… De paren van tegenstelling zijn nooit zo duidelijk geweest: flagrant materialisme, met aandelenbeurzen die tot duizelingwekkende hoogten stijgen vanwege verpletterende hebzucht, terwijl tegelijkertijd mensen bij miljoenen verhongeren. Maitreya’s Zwaard des Onderscheids dwingt de mensheid een keus te maken: samendelen of omkomen. Hij zegt het duidelijk: “De mens moet samendelen of zal omkomen. Er is geen andere weg.” Wanneer het ons daagt dat we moeten samendelen of anders zullen omkomen, zullen we het beginsel van samendelen uiteraard aanvaarden en dat zal de omstandigheden creëren waarin iedereen kan leven in vrede. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven  – Leven volgens de Wetten van het Leven)

Veel dat geliefd is moet verdwijnen. Hang niet aan de oude vormen. Veel zal afhangen van het vermogen van de mens om afstand te doen van deze versleten structuren en een nieuwe en eenvoudiger wereld te scheppen. Onthoud dit. Vergeet niet dat Ik kom om alle dingen te veranderen. Mijn Komst brengt vrede.
Evenzo brengt Mijn Aanwezigheid scheiding. Mijn Zwaard, de Liefde die Ik ben, zal alle mensen scheiden, zal laten zien wat Waar is en wat vals, zal de weg vrijmaken voor het Nieuwe Licht dat Ik breng. Mogen jullie deze verandering kunnen doorstaan en Mijn Licht kunnen aanvaarden. (Maitreya, uit Boodschap nr. 74)

Liefde is totaal onpersoonlijk. Daarom wordt ze ‘het Zwaard des Onderscheids’ genoemd. Ze scheidt doordat mensen op deze onpersoonlijke energie reageren naar gelang hun motieven. Als ze gemotiveerd worden door het goede, verlangen naar het beste voor de hele mensheid, gaan ze van dat aspect uit en handelen op basis daarvan. Als hun motivatie, bij gebrek aan een beter woord, het ‘slechte’ is, als het afgescheidenheid, niet-insluitend is, zullen ze door diezelfde energie van liefde in de tegenovergestelde richting versterkt worden. Dus ze stimuleert alles, het goede en het slechte, het zelfzuchtige en het altruïstische. Daarom moet Maitreya er voorzichtig, heel bekwaam, mee omgaan om ervoor te zorgen dat de juiste reactie de overhand krijgt.
Wij zien liefde als iets volkomen persoonlijks; we houden van sommige mensen en andere mensen mogen we niet. Maar liefde heeft daar niets mee te maken. Het is een ononderbroken stroom van door God gegeven energie die de kleine bouwsteentjes van materie waaruit het heelal is samengesteld en tegelijkertijd de individuele bouwstenen die een groep vormen, magnetisch bijeenhoudt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

Maitreya weet dat, wanneer Hij op het wereldpodium naar voren treedt, Hem een gemengde ontvangst vanuit de mensheid wacht. Velen zijn er die in vreugdevolle verwachting uitzien naar dat moment, voor wie dit het begin is van de Nieuwe Tijd die de mensenzonen wacht.
Anderen echter, die weinig begrijpen van de betekenis en het proces van Zijn komst, zullen achterdochtig zijn en Zijn geloofsbrieven wantrouwen, zich angstig bewust van de bijbelse waarschuwingen die zij al te snel verkeerd interpreteren. Weer anderen zullen slechts van de zijlijn toekijken, in afwachting van een aanwijzing van degenen voor wie zij een zekere achting hebben. Zo zal de mensheid zichzelf opstellen aan de ene of de andere kant: zij die de Leraar met open armen verwelkomen, enthousiast Zijn leringen en raad zullen volgen, en zij die Hem zien als de belichaming van het kwaad en alles wat zij niet vertrouwen.
Zo zal het Zwaard des Onderscheids zijn werk doen en uitwijzen wie voor vrijheid en rechtvaardigheid, praktische goede wil en liefde zijn, en ook uitwijzen wier achterdocht en angst, vooroordeel en haat voorkomt dat zij de waarheid herkennen van Maitreya’s boodschap van mededogen en liefde. Zo zal het zijn, en zo zullen de mensen beproefd worden als de behoeders van hun toekomst. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De ontvangst van Maitreya’)

De energie van liefde is absoluut neutraal. Ze is niet ‘goed’ of ‘slecht’. Wij denken bij liefde aan louter goedheid. Ze is neutraal. De energie van liefde is het ‘Zwaard des Onderscheids’ dat doelbewust door de Christus wordt gebruikt om alle Wezens te stimuleren. Het stimuleert de goeden en de slechten. Het stimuleert de egoïsten en hebzuchtigen, en tegelijkertijd het altruïsme van anderen. (…)
Er zijn mensen die voor zichzelf doen alsof ze onzelfzuchtig zijn en alleen het goede voor de wereld wensen. Maar in de grond van hun bestaan zijn ze hebzuchtig en egoïstisch. Het Zwaard des Onderscheids breekt door deze hypocrisie heen en laat mensen in hun ware licht zien. Zo kunnen we duidelijk zien dat als we de ene kant opgaan, totale rampspoed het gevolg zal zijn. Als we de andere kant opgaan, zal het een nieuwe wereld voortbrengen. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven  – Leven volgens de Wetten van het Leven)

Spoedig zal Mijn Verschijning bekend zijn aan velen en zal Mijn Lering zijn begonnen. Ik zal de mensen twee handelwijzen voorhouden; hun beslissing bepaalt de toekomst van deze wereld. Ik zal hun tonen dat de enig mogelijke keus ligt in samendelen en onderlinge afhankelijkheid. Op deze wijze zal de mens komen tot die staat van bewustzijn van zichzelf en van zijn doel, die hem zal brengen aan de voeten van God. De andere weg is te verschrikkelijk om te overwegen, want die zou de vernietiging betekenen van alle levensstromen op deze Aarde. De mens heeft de toekomst in handen. (Maitreya, uit Boodschap nr. 17)

Het Zwaard des Onderscheids is de energie van Liefde. Naarmate de mensen op deze energie reageren, zal de wereld verdeeld raken in degenen die roepen om verandering langs de lijnen die Maitreya bepleit, en degenen die bang zijn en naar het verleden kijken, die Hem zien als de antichrist en uit angst niet weten wat te doen. Zij zullen langs de kant blijven staan en toekijken, en daarmee de kans mislopen, die voor het eerst in de geschiedenis wordt geboden, om deel te nemen aan de transformatie van de wereld. Het is aan ieder individu, op het punt waar hij of zij staat, om zijn of haar goddelijkheid te bevestigen. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Het is Mijn Plan binnenkort Mijn Aanwezigheid op veel ruimere schaal bekend te maken en de mensen te tonen dat de Nieuwe Tijd thans aanbreekt, dat het recept voor verandering bestaat uit Samendelen en Broederschap, Rechtvaardigheid en Liefde.
Wie met Mij wil gaan, zal ik onder Mijn Banier roepen.
Sluit je aan bij Mijn Leger, Mijn vrienden en broeders, en zuiver deze wereld van haat.
Scherp het Zwaard van Liefde, Mijn broeders, sluit je gelederen rondom Mij, en laten wij samen moedig de toekomst tegemoet treden. (Maitreya, uit Boodschap nr. 97)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.