De Kenners keren weer

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Dit artikel uit 1985 beschrijft hoe “In de directe toekomst (…) de mensen de Meesters van Wijsheid [zullen] leren kennen als hun vrienden en bondgenoten op het lange pad van evolutie, als hun gidsen en mentors in een groeiend bewustzijn van het Plan dat Zij dienen, en als hun waarborg voor een toekomstige, gelijksoortige verrichting.”

De Kenners keren weer
door de Meester —, via Benjamin Creme

Zelden in de wereldgeschiedenis is er een tijd geweest als de huidige, een tijd van zulke tumultueuze verandering en belofte voor de mens. Met het draaien van het Grote Wiel staat de mens opnieuw op het punt om een nieuwe betekenis en bedoeling te ontdekken achter de uiterlijke openbaringen van zijn leven, en om het contact te hernieuwen met de bron van al zijn wijsheid en inspiratie. Na lange en zorgvuldige voorbereiding keert het oude College van Kenners, de Geestelijke Hiërarchie, terug in de wereld der mensen, gereed om daar de zaden van kennis en waarheid te planten die de mensen tot de hoogten zullen voeren vanwaar de Goden glimlachend neerkijken. In de directe toekomst zullen de mensen de Meesters van Wijsheid leren kennen als hun vrienden en bondgenoten op het lange pad van evolutie, als hun gidsen en mentors in een groeiend bewustzijn van het Plan dat Zij dienen, en als hun waarborg voor een toekomstige, gelijksoortige verrichting. In deze tijd verzamelen de Meesters Hun strijdkrachten voor de aanval op tirannie en hebzucht, uitbuiting en armoede. Zij weten dat niet alle mensen gereed zijn voor de veranderingen die moeten volgen, maar Zij weten tevens dat verreweg de meeste mensen verlangen naar een nieuwe dimensie in het leven en gereed zijn voor de daden en opofferingen die dat zullen verwezenlijken. Zij zullen enthousiast gehoor geven aan de raad van de Groten. Bereid je voor om Hen te zien en hun roep te beantwoorden. Bereid je voor om actief te worden en Hen te helpen bij hun taak. Bereid je ook voor op de stroom van nieuw licht, nieuw leven en nieuwe kennis die van Hen de wereld in zal stromen. Zo zal alles veranderd worden. Zo zal het oude worden weggevaagd en een nieuw tijdperk beginnen. Zo zullen de Leraren het leven van de mensen nieuwe kracht geven en de omstandigheden scheppen voor de opkomst van een nieuwe mens. De nieuwe mens zal zijn trouw betonen aan de waarheid dat de mensheid Eén is, bijeengehouden door de kracht van de Liefde zelf, door zijn tolerantie en onschadelijkheid, en zijn juiste verhouding tot alle natuurrijken. De nieuwe mens zal gekend worden aan zijn vermogen tot juist handelen met intuïtief begrip; aan zijn vermogen om de Wil van God juist te interpreteren. Zo zal geleidelijk de God verrijzen die potentieel in het hart van alle mensen huist, wachtend om tot openbaring te worden geroepen door de daden van de mens zelf. De sleutel tot deze ontwikkeling ligt in een toenemende samenwerking tussen de Meesters en de mensen. Hieruit zal een band groeien die zo diep is dat niets hem kan verbreken, en zodoende een kanaal scheppen voor de gaven van wijsheid, liefde en kennis die de Meesters te bieden hebben. Hun Goddelijkheid zal het Goddelijke in de mens tevoorschijn roepen, en de mensen zullen ontdekken dat zij, eeuwig, Goden zijn geweest. Dit alles zal niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar langzaam maar zeker zal het goddelijke in de mens reageren op het vuur van goddelijke liefde en wijsheid dat uitstraalt van de

Meesters. Ze zullen zich rond dat vuur scharen en in de vlammen een weerkaatsing van hun toekomst zien. Zo zal het zijn, want zo is het beschikt door de Heer des Levens Zelf. Weldra nu, zullen de Meesters worden gezien en gekend als wie Zij zijn – als de Gidsen en Leraren van het mensenras, de Oudere Broeders van de mensheid, de Kenners in wier handen de bestemming van de wereld ligt. Verwelkom Hen in jullie midden en wees voorbereid om met Hen te dienen. Wees gul met het aanbieden van jullie dienstbaarheid en word hun medewerkers. Weet dat Zij de Weg kennen en jullie mee zullen nemen naar de Poorten van Vrijheid.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.