De Dalai Lama en Sophia Stril-Rever

DE DALAI LAMA EN SOPHIA STRIL-REVER: Een oproep tot revolutie aan de jongeren van de wereld leestip van Phyllis Power

“De Revolutie van Mededogen is aangebroken. Het is geen droom. Een empathische wereld bestaat. Ze houdt zich schuil in de wereld om ons heen.” (Stril-Rever, uit de Epiloog)

Een oproep tot Revolutie werd door Sofia Stril-Rever geschreven op basis van gesprekken met de Dalai Lama in juli 2017; het werd in hetzelfde jaar in het Frans gepubliceerd als Faites la Revolution en in het Engels in 2018. Het boek volgde op Stril-Revers voordracht van de boodschap van de Dalai Lama tijdens de VN Klimaatconferentie in 2015 in Parijs over de noodzaak om “universele verantwoordelijkheid te nemen voor het ecosysteem van de aarde”, en daarop volgende seminars die ze met Franse advocaten organiseerde over de aanpak van klimaatverandering.

De voornaamste thema’s van het boek zijn de oproep aan de jongeren om op te staan voor verandering; de dringende noodzaak voor de mensheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het ecosysteem; en de aanhoudende “hunkering” van de Dalai Lama naar wereldvrede. Hij noemt als zijn invloeden: neurowetenschappen als aanvulling op zijn boeddhistische leefwijze, de Franse Revolutie en de Europese Unie als model voor groeiende mondiale eenheid. In alles wat de Dalai Lama schrijft klinkt vooral het besef van de eenheid van alle leven door.

Aldus roept de Dalai Lama op tot de “Moeder van alle Revoluties”, de “Revolutie van Mededogen”, zowel in het individu als in de samenleving als geheel, en hij bevestigt zijn geloof in de jongeren van de 21ste eeuw om die op gang te brengen.

Een oproep tot Revolutie is een boekje in zakformaat dat beknopt en krachtig geschreven is. Het is een inspirerende en hoopvolle boodschap gericht op de ‘jeugd van tegenwoordig’.

De beste manier om de lezer een indruk van het boek te geven is door een selectie van citaten; hier niet per se gerangschikt naar de volgorde in het boek, maar naar onderwerp.

Jongeren kunnen iets bereiken

“Dierbare jonge vrienden … ik geloof in jullie. Ik ben er steeds meer van overtuigd geraakt dat jullie generatie het vermogen heeft om de dagende eeuw te transformeren in een tijdperk van vrede en dialoog. Jullie hebben de middelen om onze gebroken mensheid te verzoenen met zichzelf en met de natuurlijke wereld… Jullie zijn de eerste generatie echte wereldburgers. “De problemen waarmee jullie thans geconfronteerd worden, zijn niet door jullie gecreëerd. Mijn generatie en die van jullie ouders … zijn de probleemgeneraties. Jullie moeten de generatie zijn die de oplossingen vindt! “Maak goed gebruik van collectieve intelligentie gebaseerd op samendelen. En wees boven alles de generatie die handelt. “Jullie hebben het vermogen om de mensheid naar een hernieuwde vorm van broederschap, rechtvaardigheid en solidariteit te leiden…”

Een einde aan oorlog

“Alles wat ik schrijf is bedoeld om uit te leggen hoe de voorwaarden gerealiseerd kunnen worden die noodzakelijk zijn voor vrede, zowel in ieders innerlijk als in onze omgeving. “…de mensheid heeft haar vindingrijkheid al te vaak voor vernietiging aangewend, zelfs de krachtbron van de zon. Jullie zijn geboren in een wereld waarin kernwapenarsenalen de planeet tientallen keren kunnen vernietigen. “De 21ste eeuw zal de eeuw van vrede zijn of de mensheid zal ophouden te bestaan. “Oorlog is volkomen achterhaald… De tijd is nabij dat jullie generatie oorlog naar de vuilnishoop

van de geschiedenis zal hebben verwezen. “Alles wat verdeelt hoort tot het verleden. Al die krachten van afscheiding en uitsluiting zullen machteloos zijn om de kracht te weerstaan van het verlangen naar vrede dat jullie generatie belichaamt.”

Het ecosysteem

“De mensheid is geheel verantwoordelijk als veroorzaker van de problemen die voortkomen uit de opwarming van de aarde. “We moeten de manier waarop we op aarde leven herzien om het leven te beschermen. De opwarming van de aarde loopt uit de hand… De tijd dringt en daarom roep ik alle jonge millennials op om deze radicale revolutie te verhaasten. “Jullie zijn onderdeel van de natuur en mededogen vereist dat je er even goed voor zorgt als voor jezelf. “Alleen door wederzijdse ondersteuning en samenwerking zullen jullie in staat zijn om de rampen te bedwingen die door economische en sociale onrechtvaardigheid gevoed worden, evenals door hebzucht, egoïsme en andere negatieve gemoedstoestanden… “Jullie zijn verantwoordelijk voor het welzijn van miljarden mensen en allerlei levende soorten die het avontuur van het leven op aarde delen. Het is aan jullie om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en over de lucht, het water, oceanen, wouden, fauna en flora te waken. Het is van wezenlijk belang dat je je bewust bent van je potentieel voor liefde en mededogen, teneinde voor de aarde te zorgen. Leer haar lief te hebben door haar te delen in plaats van te streven haar te bezitten en daardoor te vernietigen.” … Een nieuwe wereld

“Een nieuwe dag breekt aan. Het is alsof een bladzijde op de horizon wordt omgeslagen naar de volgende … De enige weg voorwaarts is een Revolutie van Mededogen teweeg te brengen die de democratie nieuw leven zal inblazen door solidariteit te betuigen… Plaats mededogen in het hart van het sociale leven… “De toekomst van de wereld hangt niet uitsluitend af van politici, de directeuren van grote bedrijven of de Verenigde Naties [maar van] allen die zichzelf herkennen als onderdeel van een ‘wij’, de zeven miljard mensen op de wereld. “Wanneer de samenleving als geheel doordrongen is van een positieve visie op de mensheid zul je zien dat de hedendaagse machtsstrijd omgevormd wordt tot een zorgende economie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en gezamenlijke belangen. Een ethiek van betrokkenheid, gebaseerd op de universele waarden van welwillendheid, verdraagzaamheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid, vergeving, geweldloosheid zal de huidige ethiek van haarkloverij en verboden vervangen. “Dit is de nieuwe wereld die je aan je kinderen en je kindskinderen zult achterlaten. Ze zullen opgroeien in een verenigde menselijke familie die zich ervan bewust is dat ze één lichaam is, één bewustzijn. Behoud je jeugdig enthousiasme en optimisme terwijl je voorwaarts gaat naar een eerlijker en gelukkiger toekomst.”

De Dalai Lama en Sophia Stril-Rever, A Call for Revolution: An appeal to the young people of the world, Rider, 2018, 88pp, ISBN 9781846045859

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.