Vragen en antwoorden – september 2018

V. Kunt u uitleggen wat leven is? (lezing München, 2009)
A. Wat is een planeet? Een grote bol in de ruimte die met andere planeten en een zon als kern een zonnestelsel vormt. Maar vanwaar het leven op de planeten? Waarom komen we in incarnatie? Waarom leven we op deze planeet en niet ergens anders? Of überhaupt? Er moet een reden zijn waarom deze planeet wemelt van het leven. Allerlei vormen van leven: menselijk, dierlijk, plantaardig en mineraal. Ze maken alle deel uit van een geheel. Elk rijk komt voort uit het voorgaande. Wij stellen ons voor dat wij het hoogtepunt van de evolutie vormen, maar vanuit het mensenrijk groeit een volgend natuurrijk – het geestelijk natuurrijk of het rijk der zielen. En het grootste deel van de mensheid kent niet eens de ware samenstelling van de mens. Als ze in Darwins theorieën geloven, geloven ze dat we intelligente dieren zijn, geëvolueerd uit dieren; zij geloven dat we een zijtak vormen van het dierenrijk en een denkvermogen hebben ontwikkeld, slim genoeg om een technologie te scheppen waarmee we raketten kunnen bouwen om naar de maan te gaan en zo. Deze theorie is op zich aanvaardbaar, maar mist nu juist het punt waar het om gaat: dat we deel uitmaken van een ander natuurrijk. Het is de evolutie van het geestelijk natuurrijk uit het menselijk natuurrijk dat de natuurrijken (en het evolutieproces) op deze planeet completeert. Het leven voltrekt zich volgens een plan. Het zonnestelsel is een bewust levend organisme, dat het uitdrukkingslichaam is van een groot Kosmisch Wezen. Ik kan het geen man of vrouw noemen, of iets wat we kennen, maar een groot Wezen Wiens plan de uiteindelijke vervolmaking van planeet Aarde is – en van alle andere planeten in het stelsel. Wij bestaan vanwege een plan. Niet slechts een plan voor onze planeet, maar een plan dat groter is dan wijzelf. Wij nemen deel in de evolutie van planeet Aarde volgens een plan, het plan in het denkvermogen van dat grote Kosmische Wezen Die de planeet Aarde bezielt. Hieruit volgt dat als er een plan bestaat, er exponenten zijn van dat plan. Deze exponenten zijn die leden van de mensheid die geëvolueerd zijn volgens het plan, in het licht van dat plan, die steeds meer worden wat zij in wezen zijn, dat wil zeggen zielen in incarnatie. Iedere man, vrouw en kind op Aarde is een ziel, een levende, groeiende, evoluerende ziel die op zieleniveau de weerspiegeling is van een nog hogere (als men van ‘hoger’ kan spreken), nog meer alomvattende entiteit die de vonk van God is – de goddelijke vonk. Die goddelijke vonk staat qua evolutie, en dus in trilling, ver van ons af op het fysieke niveau. Wij zijn een ziel in incarnatie en weerspiegelen ons ware zelf, onze goddelijkheid door de menselijke persoonlijkheid met een fysiek, emotioneel en mentaal lichaam. De meeste mensen zien zichzelf alleen als die persoonlijkheid met die drie lichamen van uitdrukking, terwijl we als geheel allen een vonk van het goddelijke zijn, volmaakt in elk aspect van goddelijkheid op het niveau van onze eigen planeet.

V. Hoeveel regeringen of staatshoofden weten van Maitreya?
A. Dat is moeilijk te zeggen. Geen van hen kent Hem persoonlijk. Sommigen hebben van Hem gehoord, maar geloofden waarschijnlijk niet wat ze hoorden. Het antwoord is waarschijnlijk dus: vrijwel geen. In vele landen zijn echter discipelen van de Meesters die werkzaam zijn in de diplomatie. Elke regering heeft zo’n diplomatieke dienst, een afdeling waarvan de medewerkers samen met andere landen proberen problemen op te lossen. Ambassadeurs maken deel uit van die groep. Sommige leden van het corps diplomatique dat de verschillende landen vertegenwoordigt, zijn discipelen van de Meesters. Niet alleen de Meesters hebben discipelen die in de diplomatieke dienst werken, ook de Ruimtebroeders hebben hun contacten, hun mensen die werkzaam zijn binnen de diplomatieke diensten in de verschillende landen.

V. Zou de Zegening die aan het begin en eind van uw lezingen plaatsvindt ‘krachtig’ genoeg kunnen zijn om 3000 mensen of meer te bereiken?
A. Daar is geen grens aan

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.