Generation Waking Up: jonge mensen inspireren tot actie

interview met Joshua Gorman door Jason Francis

“Generation Waking Up (vrij vertaald: “Generatie Wordt Wakker”) is een mondiale campagne om een generatie jonge mensen aan te vuren om een bloeiende, rechtvaardige en duurzame wereld tot stand te brengen,” aldus de website van de groep. Joshua Gorman is oprichter en coördinator van deze in San Francisco gevestigde NGO. Gorman heeft ook zitting in de raad van directeuren van het Mondiale Jongerenactienetwerk en ondersteunt projecten over de hele wereld die door jongeren geleid worden. Momenteel werkt hij aan een boek over Generation Waking Up. Jason Francis interviewde Joshua Gorman voor Share International.

Share International: Wat inspireerde je om met Generation Waking Up te beginnen?
Joshua Gorman: Dat heeft te maken met mijn eigen achtergrond. Ik was een lastige puber toen ik opgroeide. In mijn tienerjaren, vooral tijdens de middelbare school, begon ik me bewust te worden van de toestand waar onze wereld in verkeert. Ik begon me bewust te worden van het lijden in mijn eigen familie en gemeenschap, en ik was gekwetst en innerlijk diep geraakt door wat ik ontdekte. Dit was het begin van een spirituele reis, ondanks dat ik me daar als jonge man niet van bewust was. Ik draaide psychologisch en spiritueel alleen maar door, omdat ik het allemaal niet kon begrijpen. Ik had geen uitleg of een religieuze of spirituele achtergrond. Dus bracht ik jaren verloren en neerslachtig door, zoekend en vragen stellend. Dat duurde mijn hele tienertijd en toen ik begin 20 was, kwam ik in aanraking met enkele goede bronnen en goede mensen.
Rond die tijd verhuisde ik naar Hawaï, waar ik boer werd en op het land ging werken. Ik had een heel krachtige terug-naar-de-natuur ervaring, werkte elke dag van zonsopgang tot zonsondergang en kwam in mijn lichaam en uit mijn hoofd. Veel negatieve, psychologische patronen brokkelden af toen ik meer in mijn lichaam geaard raakte. Het werken in de natuur is een geneeskrachtig proces. Ik begon van verschillende spirituele tradities en geloofsgroeperingen te leren. Ik verbond me met mijn innerlijke leven en met wat we God, geest of mysterie noemen, wat me tot leven bracht. Ten slotte las ik een hoop goede boeken over geschiedenis en over het huidige moment in dit tijdperk voor de wereld.
Ik kreeg een helder begrip van wie we als jonge generatie zijn tegenwoordig, die geboren worden in de geschiedenis van dit specifieke moment in een mondiale crisis. Op dat punt kwam ik plotseling in contact met denkers en zieners die dit moment in de geschiedenis niet slechts als crisis zien, maar ook als een geboorte; als een proces van ontwaken; als een proces van transformatie; als een proces om boven een stadium uit te moeten groeien, volwassen te worden, en in een nieuw niveau van volwassenheid en bewustzijn te stappen.
Op een dag had ik een krachtige visionaire ervaring. Voor mijn geestesoog zag ik een visioen van jonge mensen en sociale bewegingen die opstaan en onze gemeenschappen en samenlevingen helpen helen en transformeren. Ik zag de mensheid de storm doorstaan en haar weg voorwaarts naar een nieuwe wereld vinden. Toen dat gebeurde, werd Generation Waking Up binnenin mij als een visioen geboren. Ik gaf me eraan over en ging terug de wereld in, terug naar Washington DC waar ik opgroeide, en bundelde mijn krachten met andere jonge activisten en hervormers. Plotseling groeide Generation Waking Up uit tot een organisatie.

Wakker worden
SI: Kun je iets zeggen over de programma’s van Generation Waking Up en over activiteiten die als gevolg van deze programma’s ondernomen zijn?
JG: Ons eerste programma is ons paradepaardje, de Generation Waking Up Experience of, kort gezegd, “The Wake Up” (Wakker Worden). Dat is een multimediale workshop van drie uur, die gebruik maakt van korte video’s, activiteiten en spelletjes in kleine groepjes, het bijhouden van persoonlijke dagboeken en tijd om na te denken. In die workshop maken jonge mensen een reis door te kijken naar een reeks vragen: Wie zijn wij als generatie? Waar zijn we, of, wat is de toestand van de wereld die we als generatie erven? Wat moet er veranderen? We kijken naar de grondoorzaken van alle problemen waar we voor staan en hoe we feitelijk kunnen beginnen deze grondoorzaken te veranderen, teneinde het hele systeem te veranderen. Ten slotte kijken we naar wat we nu doen, wat we kunnen doen en wat onze individuele rol is. Maar ook, hoe kunnen we actie ondernemen als generatie en als groep jonge mensen?
The Wake Up is een vonk. Het motiveert jonge mensen actief te worden en deel te worden van een grotere beweging. De activiteiten die we uit deze educatieve workshop zien voortkomen zijn vaak klein. Sommige mensen komen eruit met groter milieubesef, omdat ze net de video over de toestand van ons milieu hebben gezien. Ze gaan dan misschien naar huis en beginnen met recycling, gezonder eten te kopen en te eten, lokale producten te kopen, bewuster te consumeren, of plotseling voller en intensiever te leven, omdat ze nagedacht hebben over hun waarden en wat zij belangrijk vinden in hun leven.
Misschien bezoeken ze onze website en ontdekken een van de campagnes die we ondersteunen. Op het gebied van sociale rechtvaardigheid houden we campagnes rond immigratie, economische rechtvaardigheid in plaatselijke gemeenschappen, het verzekeren van eerlijke toegang tot natuurlijke hulpbronnen en voorzien in behoeften. We ondernemen ook actie op het gebied van de crisis rond studentenleningen, voor betaalbare school- en collegegelden en de beschikbaarheid van leningen en financiële hulp.
Sommige jongeren beginnen hun eigen projecten en organisaties. We hadden een actieproject met de naam “Zomer van Oplossingen” waar sommigen van onze leiders aan meededen. Ze vormen een team en brengen 20-40 jonge leiders in een regio bij elkaar. De hele zomer, circa twee maanden, wonen veel van hen samen en, belangrijker nog, werken samen aan lokale projecten. Ze beginnen bijvoorbeeld een plaatselijke gemeenschapstuin of lokale onderwijsprojecten met kinderen of jongeren in een gemeenschap. Sommigen begonnen een lokaal zonnepanelenproject en hielpen mensen hun energieverbruik thuis of in de gemeenschap te reduceren. Gemeenschapsvorming over scheidslijnen heen is een groot deel van wat we doen. We zijn een diverse generatie maar we leven nog steeds in een maatschappij van rassenscheiding. We doen veel aan opbouwwerk, en meestal komen daaruit samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke oplossingen voort.
Op het niveau van voortgezet onderwijs en universiteit ondersteunen we jonge mensen en beginnen lokale groepen die we “Bloeiende Centra” noemen. Een, twee of drie studentenleiders kunnen een “Bloeiend Centrum” beginnen, waarna het leidersteam deze lokale groepen helpt zichzelf te leiden en actie te ondernemen.
We doen ook mee met een paar grote campagnes. Bijvoorbeeld, 350.org heeft een mondiale actiedag en nodigt iedereen uit op die dag bijeen te komen en samen te werken aan oplossingen voor schone energie. Wij gaan achter hen staan. Er is een grote beweging van mensen die streven naar hervorming van de financiering van verkiezingscampagnes in de VS, teneinde onze democratie te bevrijden, zodat die op een effectieve manier kan werken. We ondersteunen en helpen ons netwerk betrokken te raken bij dat onderwerp. We wekken bewustzijn, schrijven onze politieke leiders, sturen hun petities, bellen, gebruiken Facebook en sociale media om de boodschappen zo ver en breed als we kunnen, te verspreiden.

Gedeeld leiderschap
SI: Wat zorgt ervoor dat jonge mensen in een groep van gelijkgezinden effectiever zijn om iets te bereiken voor de wereld, terwijl dat op individueel niveau onwaarschijnlijk lijkt?
JG: Dat is een van de opwindendste verhalen van de millenniumgeneratie, deze jonge generatie. We werken heel veel samen en de nieuwe samenwerkingstechnologie maakt dit mogelijk. Er heerst een cultuur rond het gebruik van deze technologie die het samendelen stimuleert en een geest van samenwerking kweekt. Niemand van ons heeft de perfecte oplossing of het complete beeld van wat nodig is voor een project, maar ineens heeft iemand een vaardigheid, een idee, een relatie of een contact. Een ander heeft een andere hulpbron en wanneer ze die samen brengen hebben ze ineens een geweldig project. Er is dus een kameraadschap van een gezamenlijk doel dat ons echt inspireert om door te gaan. Als we persoonlijk betrokken zijn in dergelijke projecten, vervult dat ons met hoop, zin en doel. We zien dat steeds weer gebeuren en dit zijn de verhalen die we steeds meer proberen door te geven. Zo komen jonge mensen en groepen jonge mensen van over de hele wereld bij elkaar en vormen scholen en gemeenschappen en creëren oplossingen en projecten die onze dringendste problemen aanpakken.

SI: Is er in alle onderwerpen waarbij jonge mensen zijn betrokken, een gemeenschappelijke of fundamentele visie op het leven die eraan ten grondslag ligt en die de maatschappij en onze instellingen niet schijnen aan te pakken?
JG: In de moderne samenleving heerst een gemeenschappelijke kijk op de wereld van afgescheidenheid. Dat brengt individualisme voort en het wetenschappelijke materialistische reductionisme dat het leven degradeert tot zijn stoffelijke aard, en zijn werkelijke waarde en diepere natuur niet waardeert. In deze wereldbeschouwing van afgescheidenheid is iedereen vooral met zichzelf bezig en zijn we niet verbonden met onze omgeving, onze gemeenschappen, zelfs niet met onszelf en onze ziel, onze eigen innerlijke geest. We zijn niet verbonden met God of dat grootse mysterie. Het gevolg daarvan zien we terug in onze maatschappij – sociaal en politiek.
Het is absoluut noodzakelijk om die kijk op de wereld te transformeren en terug te keren naar een wijze van bestaan waarin we de innerlijke verbondenheid erkennen van al het leven en alle mensen, onze verbinding met de natuur, onze onderlinge verbondenheid, onze relatie met de diepere menselijke aard, onze verhouding tot het grote wonder en mysterie van het leven. Als we die wijze van bestaan weer in onze cultuur en samenleving invoeren, zal dat ons weer heel maken. Dat zal ons als gemeenschap tot één geheel maken en ons in staat stellen met z’n allen één planeet te delen. Dat vormt het werkelijke hart van de bewustwording waar we naar toewerken. Veel groepen komen in beweging, pakken zaken aan en werken op vele manieren aan het vormgeven van die visie. Wat we belangrijk vinden, is dat verandering plaats moet vinden op zowel innerlijk als uiterlijk niveau. Het moet een systemische verandering zijn die individu, groepen en al onze instellingen omvat. Dat vormt een omvangrijk deel van waar we mee bezig zijn…

SI: Hoe denk je dat de toekomstige beschaving die zich nu aandient eruit zal zien, gezien de waarden van de jonge generatie en de offers die ze bereid zijn te brengen?
JG: Ik wil niet pretenderen dat iemand van ons precies weet op welk moment we zullen zeggen: “Oké, dit is de nieuwe wereld.” Het is een proces, een zich ontvouwend verhaal, maar ik denk inderdaad dat de nieuwe wereld bezig is tevoorschijn te komen. We moeten naar elke sector van de maatschappij kijken. We zullen zien dat gemeenschappen veel meer op lokaal niveau opereren en veerkrachtiger zijn. Op lokaal niveau betekent dat gemeenschappen die leven van voedsel en hulpmiddelen die uit hun eigen regio afkomstig zijn en niet over de halve aardbol vervoerd hoeven te worden.
Wij zullen veel ecologischer en duurzamer zijn in onze manier van bouwen en consumeren. Onze technologieën, gebouwen en steden zullen ‘groen’ en duurzaam zijn. De ontwerpwereld barst van de innovaties. Onze transport- en energiesystemen zullen schoon zijn en goed voor onze planeet en gemeenschappen. Onze onderwijssystemen zullen een evenwicht vinden tussen creativiteit en kennis. De media zullen veel diverser zijn… Politiek groeien we naar een nieuw tijdperk van democratie. We zullen veel meer digitale democratie zien en veel meer medezeggenschap waarbij we, op lokaal niveau, betrokken zijn in het nemen van gezamenlijke beslissingen. Zelfs op nationaal en wereldniveau zullen er manieren zijn om miljoenen mensen in staat te stellen hun stem kenbaar te maken rond de grote thema’s die we tegemoet moeten treden. Het tijdperk van participatiedemocratie is aanstaande.
We zullen getuige zijn van diverse, multiculturele gemeenschappen en samenlevingen waarin onze verschillen niet slechts geaccepteerd maar ook gewaardeerd worden en waar geen plaats meer is voor rassenscheiding en -oordelen. We zullen vrede tussen de landen zien. We bewegen ons naar een tijdperk waarin we allemaal beseffen dat we in wezen deel uitmaken van één planeet en één mensensoort. Dus zullen we ons aaneensluiten, de handen ineen slaan en in grotere harmonie samenwerken. Dat houdt een bepaald niveau van wereldbestuur in, niet alleen aan de top, maar ook goed functionerende bestuurslagen op lokaal en regionaal niveau, tot aan de wereldtop.
Spiritueel en religieus betekent het een wereld waarin ons persoonlijke leven een verbinding heeft met ons hogere zelf, met God of het grote mysterie. Ieder van ons zal de verschillende benaderingen van de aard van de werkelijkheid respecteren, maar in wezen zullen we allen de Gouden Regel erkennen – dat het leven goed is en waardevol en dat we ieder moeten liefhebben en goed zijn voor elkaar. Dat tijdperk is op komst.

Alle hens aan dek
SI: Is er verder nog iets wat je zou willen zeggen?
JG: In ons werk gaat het erom de jonge generatie te informeren en te stimuleren, maar uiteindelijk erkennen we dat het veranderen van onze wereld niet slechts van één generatie kan komen. Het moet komen van de samenwerking van alle generaties. We hebben jonge mensen nodig, oudere en oude mensen, allen samenwerkend. De jonge mensen van nu hebben een speciale rol omdat we de technische middelen, kennis en vaardigheden hebben die belangrijk zijn bij het voortbrengen van deze nieuwe wereld, maar uiteindelijk hebben we iedereen nodig. Soms vragen oudere mensen, wanneer ze over deze beweging horen: “En wat is nu mijn rol? Leun ik alleen maar achterover en kijk toe hoe de jongere generatie het allemaal verandert?” Dat is niet wat er moet gebeuren. Dat is niet wat er plaatsvindt. We hebben alle hens aan dek nodig.

Informatie: www.generationwakingup.org en YouTube: generationwakingup

Jason Francis is medewerker van Share International en woonachtig in Massachusetts, VS.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.