Actie is dringende noodzaak — een compilatie

Hier volgt een selectie uit uitspraken van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), van Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Actie is dringende noodzaak’.

Jullie zullen Mij nu zo spoedig zien, dat er op dit moment maar één ding te doen valt. Maak, met inzet van al je wils- en denkkracht Mijn Aanwezigheid in de wereld bekend. Maak bekend, Mijn vrienden, dat jullie geloven dat de Mensenzoon weer rondgaat, dat de Vertolker van Gods Wet in jullie midden is, dat het Licht der Waarheid opnieuw de harten der mensen wenkt, dat de overgang naar de Nieuwe Tijd veel soepeler zal verlopen dan men denkt, dat Mijn Wet zal bloeien, dat Mijn Verschijning in volle gang is. Vertel jullie broeders deze waarheden, Mijn vrienden, en laat hen delen in jullie vreugde. (Maitreya, uit Boodschap nr. 131)

Zonder enige twijfel is dit een tijd die voor de mensheid van enorme betekenis is. De beslissingen die de mensen nu nemen, zullen in hoge mate bepalend zijn voor de gehele toekomst van deze planeet. Toekomstige generaties zullen zich verwonderen over het kennelijke gemak waarmee zovelen tegenwoordig de zorgen over het onheil in de wereld van zich afschudden: miljoenen mensen verhongeren en sterven door gebrek in een wereld gezegend met een geweldig overschot aan voedsel; miljoenen anderen lijden voortdurend honger en zijn ondervoed. Velen weten dat dit waar is en toch doen zij niets. Hoe kan dit zo zijn? Waarom komen zij niet in actie? De oorzaak van dit gebrek aan daden is zelfvoldaanheid, de bron van al het kwaad in de wereld. Zelfvoldaanheid heeft haar wortels in de misdaad van verdeeldheid, die mensen uiteenrukt en voorkomt dat Broederschap opbloeit.
De mensen moeten zich spoedig van deze waarheid bewust worden of zullen ten onder gaan. Broederschap is zowel een denkbeeld als een feit van ons planetair leven. Zonder de werkelijkheid van Broederschap als de basis voor al zijn handelen zal elke inspanning van de mens op niets uitlopen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Broederschap’)

De problemen van de mensheid zijn reëel maar oplosbaar. De oplossing ligt binnen jullie bereik. Neem de nood van jullie broeders als maatstaf voor je daden, en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg. (Maitreya, uit Boodschap nr. 52)

De mogelijkheid om te werken voor de verandering van de wereld, voor de redding van de mensheid, de lagere rijken, het Plan van Evolutie is een geschenk, een kans die nog nooit eerder aan zovelen is geboden. Ik weet dat het gemakkelijker is om te geloven dan om te handelen vanuit het geloof, maar als je het op welk niveau ook gelooft, maak het op dat niveau bekend. Dit zal de enige gelegenheid zijn die je krijgt om dat te doen. Wanneer Maitreya naar voren treedt, zullen miljoenen mensen zich rond hem scharen, de wereld zal dan echt snel veranderen – maar jij hebt de gelegenheid dat al van tevoren te weten en om het vereiste klimaat van hoop en verwachting te scheppen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Als degenen die weten van en geloven in Maitreya’s aanwezigheid zich tot het uiterste zouden inzetten om het bekend te maken, zou het klimaat van hoop en verwachting oneindig veel krachtiger en groter zijn. Dat zou het eenvoudiger maken voor Maitreya om eerder te verschijnen. Ik kan het niet genoeg benadrukken… Niets gebeurt vanzelf. De mensen in de groepen moeten de urgentie van het werk inzien en het niet overlaten aan een paar trouwe medewerkers die de noodzaak beseffen en hun best doen om daarin te voorzien. (Benjamin Creme, SI januari/februari 2007)

Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden. Die wil is thans tevens de Wil van God. Daarom is het resultaat verzekerd. Mijn broeders, waarom gewacht op Mijn Verschijning? Waarom stil gezeten terwijl de wereld kreunt, terwijl mannen, vrouwen en kinderen sterven in ellende, verstoten door hun broeders? Er bestaat geen grootser streven dan het verlangen om te dienen. Maak de redding van de hongerenden van de wereld tot jullie daad van dienstbaarheid en steun Mijn Plan. (Maitreya, Boodschap nr. 31)

Nooit is de noodzaak van verandering zo dringend en zo duidelijk geweest. Nooit eerder heeft de mens het gevaar gevoeld van dadeloosheid en stond hij, zoals nu, klaar om zijn hart te openen voor het lot van zijn broeders en de toekomst van zijn planeet. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Weerspiegeling van het Goddelijke’)

Wij trachten onder de mensen een nieuw besef van gedeelde verantwoordelijkheid te vestigen… Iedereen kan iets doen om de pijn van zijn broeders te verzachten. Ga na waar je staat en bezie wat je moet doen. Geef nu plechtig je steun aan elke daad van opoffering en draag je aandeel bij. Maak deze tijd een tijd van geven; geef je wil om te dienen volledige uitdrukking. Weet dat je door te dienen toewerkt naar het licht en je beter op het doel van je ziel richt. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Een grote kans’)

Wat Ik thans het meeste nodig heb, is dat zij die Mijn visie delen de verantwoordelijkheid aanvaarden om te handelen. Vele miljoenen in de wereld kennen de noden der mensheid, steunen die Visie, maar weten niet hoezeer de tijd dringt. Ik reken op al degenen die weet hebben van de nood van jullie broeders, die meeleven met het lijden van zovelen en de wil hebben dat alles te veranderen. Mogen jullie behoren tot hen op wie Ik een beroep kan doen, opdat wij samen een nieuwe en betere wereld kunnen inluiden. Mijn hart reageert op de trilling van jullie aspiratie. Mijn Liefde ontsteekt dat vuur. Mijn vrienden, blaas het aan tot een vlammende gloed en ga met Mij mee. Blijf trouw aan je visie van wat komen kan en onthul de God in jullie allen. (Maitreya, uit Boodschap nr. 46)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat de tijd voor actie is aangebroken, want Ik reken op jullie, Mijn vrienden, om te handelen voor de uitvoering van Mijn Plan.
Voor velen van jullie is dit een oude en welbekende manier van leven; jullie zijn dienaren, gekomen om je broeders te dienen. Het is in die hoedanigheid dat Ik een beroep op jullie doe en jullie hulp stel Ik op hoge prijs. (Maitreya, Boodschap nr. 79)

Dit is een tijd zoals die nog nooit in de geschiedenis is voorgekomen. Ik betwijfel of zo’n bijzondere gelegenheid tot dienen zich ooit eerder aan een groep heeft voorgedaan. Talloze keren heeft Maitreya in Zijn boodschappen gezegd: “Dit is een gelegenheid tot dienen zoals die zich nog nooit heeft voorgedaan.” Als Hij dat zegt, kun je er zeker van zijn dat het een feit is. Nog nooit hadden zoveel mensen zo’n gelegenheid om te dienen, een gelegenheid – op hun niveau – om iets van het grootste belang te doen. Daarom zouden groepen als deze de gelegenheid, en het voorrecht dat hun daarmee te beurt valt, moeten onderkennen, hun best moeten doen om de geboden gelegenheid te benutten en die niet verspillen met wedijver of hebzucht, of louter zelfbewustzijn en zelfbespiegeling. (Benjamin Creme, De kunst van samenwerking)

Velen van jullie hebben deze Oproep eerder gehoord, maar weigeren te handelen. Niets zal vanzelf gebeuren. Dit is een Oproep tot Actie die Ik doe en die actie zal Ik vele malen versterken. Grijp nu deze kans om Mijn discipelen te zijn, Mijn vrienden, waarlijk Mijn volk. Vòòr Mijn Komst zagen de mensen geen uitweg; vastgelopen in het moeras van hun problemen waren zij bevreesd. Thans is er een nieuw licht, een nieuwe mogelijkheid tot verandering. Nieuwe hoop overspoelt de wereld: dat is Mijn Straal, Mijn Geschenk aan jullie, Mijn Zegen aan alle mensen. (Maitreya, Boodschap nr. 21)

Benut deze gelegenheid om te dienen en te groeien in Dienstbaarheid, Mijn vrienden, want een betere is geen mens ooit geboden. Benut deze gelegenheid om te dienen, en aanschouw het gelaat van Hem die wij God noemen. Ik strek Mijn armen naar jullie uit, Mijn vrienden, vraag om jullie vertrouwen en doe een beroep op jullie hulp bij het herbouwen van jullie wereld. Talrijke taken liggen in het verschiet, talrijke slagen moeten worden toegebracht ter wille van Vrijheid en Waarheid. Ik heb allen nodig in wie die waarheid straalt, om Mij te volgen en Mij te helpen bij Mijn werk. Mogen jullie gereed zijn wanneer jullie Mijn Oproep horen. Die Oproep zal weerklinken in de oren van mensen overal, door de hele wereld. (Maitreya, Boodschap nr. 26)

De volkeren van de wereld beginnen nog maar net te beseffen dat zij een stem – en daarom macht – hebben en moeten worden aangemoedigd om onophoudelijk te demonstreren totdat de regeringen van de wereld zullen reageren. Het is deel van Maitreya’s werk om het volk te stimuleren en te informeren zodat het zijn rechten zal opeisen… De mensheid is een geweldige kracht ten goede en de veranderingen zullen plaatsvinden door de aanzwellende stem van het volk. De stem van het volk van alle landen zwelt aan, geïnspireerd door Maitreya, geleid door Maitreya, geactiveerd door Maitreya – of men nu weet dat Hij Maitreya is of niet. De vereende wil van het volk zal de regeringen dwingen te veranderen. (Benjamin Creme, SI november 2003)

Word Mijn werkers; word Mijn metgezellen; word Mijn helden, en dien het Plan. Er rest weinig tijd voor dit werk van voorbereiding. Zet nu de eerste stap op weg naar jullie verheerlijking. Dien het doel van jullie terugkeer en Gods Plan; zij zijn één en hetzelfde. (Maitreya, Boodschap nr.16)

Er zijn tegenwoordig velen die, in hun hart, de onrechtvaardigheid van het huidige materialisme dat de planeet doordrenkt, verwerpen. Zij verlangen naar rechtvaardigheid en vrede en betogen en demonstreren voor de vervulling ervan. Steeds meer beginnen de volkeren van de wereld in te zien dat zij gezamenlijk de macht hebben om het handelen van machtige mannen te veranderen. Aldus vertrouwt Maitreya de mensen en vertolkt Hij hun eisen. Aldus doet Hij mee aan hun betogingen en voegt Zijn stem toe aan die van hen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het einde van duisternis)

Spoedig zal de wereld met zekerheid weten dat de mensen moeten samendelen of ten onder gaan. Maitreya zal geen tijd verliezen om deze waarheid aan allen duidelijk te maken. Hij zal de mensen tonen dat de wereld iedereen toebehoort, rijken en armen, machtigen en misdeelden, blanken en kleurlingen. Hij zal duidelijk maken dat gezamenlijke actie nodig is om de problemen op te lossen waarvoor de mens nu staat, en de weg wijzen naar hun oplossing.
Door op alle mensen een beroep te doen om de noodzaak van verandering te aanvaarden, zal Hij de aspiratie en de wil van mensen overal stimuleren om recht te laten geschieden. Zo zal Hij al die mensen verenigen die streven naar de instelling van betere structuren waardoor de goddelijkheid van de mens kan worden uitgedrukt; en uit die menigte zal een roep opstijgen zoals nooit eerder op deze Aarde is gehoord, een roep om rechtvaardigheid en waarheid, vrijheid en vrede. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De toekomst wenkt’)

Van nu af aan zal Maitreya de noodzaak tot dringende verandering, de noodzakelijkheid van vrede gebaseerd op rechtvaardigheid en samendelen ‘opvoeren’. Hij zal ook de aandacht vestigen op de benarde toestand van planeet Aarde en de verantwoordelijkheid van de mensen voor haar problemen. Zo zal de Grote Heer de actie voor het herstel van onze wereld en ons leven tot een groots crescendo laten aanzwellen. Over de hele wereld zullen [televisie-]interviews van deze aard voortgaan, en overal de mensen bewust maken van deze gelegenheid om hun leven op orde te brengen, om rechtvaardigheid en vrede te scheppen door samendelen, om henzelf te zien als Eén, om voor altijd een einde te maken aan de wedijver en hebzucht die al zolang de mensen belemmerden op hun bestemde pad naar goddelijkheid.
Zo zal Maitreya de mensen met zachte hand uit hun lange sluimer wekken en hun verlangen naar verandering aanmoedigen. Zo zal een enorme geïnformeerde Mondiale Publieke Opinie groeien, de grootste macht op Aarde. Tegen die geweldige macht is geen enkel reactionair systeem bestand. De mensheid zelf, door Maitreya bezield en belevendigd, zal haar toekomst herdefiniëren en door vrijheid en rechtvaardigheid voor allen het Tijdperk van Goede Wil en Geopenbaarde Liefde instellen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het ontwaken’)

Maitreya zegt: “Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil ten uitvoer brengen.” [Boodschap nr. 31] We kunnen niet rustig blijven zitten en het iemand anders laten opknappen. Als we verandering willen, moeten wij het doen – oproepen tot verandering, demonstreren, organiseren, alles wat wettelijk is toegestaan om ons verlangen naar verandering kenbaar te maken aan degenen die verandering kunnen bewerkstelligen. Hier ligt een gelegenheid voor wie dan ook om het voortouw te nemen, om op te roepen tot verandering… Wat Maitreya kan doen is onderrichten, informeren, inspireren, een betrouwbaar voertuig creëren – de stem van het volk van alle landen in de wereld – en een vastberaden massa bijeenbrengen die geen land ter wereld kan weerstaan. Wij hebben een geïnformeerde, onderrichte wereldwijde publieke opinie nodig voor vrede, rechtvaardigheid en vrijheid. Niets minder dan dat. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Mijn liefde stroomt uit naar jullie allen. Jullie zullen Mij nu zo spoedig zien dat het je werkelijk zal verbazen. Wees niet bang, maar spreek vanuit je hart en goede mensen zullen naar je luisteren. Mijn hart is vervuld met de Liefde die ons allen de nieuwe wereld zal brengen. (Maitreya’s Boodschap van 22 januari 2005, SI maart 2005)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.