Het ecologisch evenwicht in de wereld

Gedeelte uit interview met Benjamin Creme’s Meester (via Benjamin Creme) door Patricia Pitchon (Share International september 1993) (Maitreya’s Missie, dl. III)

Wat zijn momenteel de belangrijkste gevaren?
De Meester: De vervuiling van de zee, de lucht en de bodem. Dit is het grootste risico voor de mensheid en de oorzaak van de slechte gezondheid van miljoenen en het voortijdig overlijden van duizenden mensen. De wereldbevolking wordt geleidelijk vergiftigd en alleen de ongelooflijke veerkracht van het menselijke biosysteem zorgt ervoor dat de mensheid zich op het huidige niveau kan handhaven.

Ten tweede worden de bossen in de wereld gedecimeerd. De gevolgen van woestijnvorming zijn uitgebreid beschreven. Dit heeft een enorme invloed. Ontbossing draagt bij aan het probleem van milieuvervuiling omdat met elke boom die verdwijnt ook zuurstof in de atmosfeer verloren gaat.
Het derde risico is opwarming van de atmosfeer, het zogeheten broeikaseffect. Dit heeft op korte en lange termijn gevolgen voor de kwaliteit van het leven, waaronder het klimaat. De hoofdoorzaak is de toename van het woestijngebied in de wereld. De klimaatveranderingen zijn van invloed op de bossen en noodzaken grote groepen mensen in een zeer korte tijdspanne van de ene plaats naar de andere te verhuizen.

Wat zijn de voornaamste stappen om dit broeikaseffect tegen te gaan?
De Meester: Het besef dat het hier werkelijk om een mondiaal probleem gaat en dat het daarom niet nationaal aangepakt moet worden, maar als een probleem van alle mensen zonder uitzondering. Daarom zal de Algemene Vergadering van de VN het belang van deze bedreiging voor de mensheid moeten onderkennen. Elk land moet hieraan bijdragen…
Is het waarschijnlijk dat zoiets gebeurt zonder de wederverschijning van Maitreya?

De Meester: Realistisch gezien niet, nee. De mensheid is op het ogenblik te egoïstisch, te verdeeld en heeft een te beperkte visie om deze noodzakelijke veranderingen te accepteren. Maar de opvattingen veranderen steeds meer, naarmate de landen geconfronteerd worden met deze ecologische bedreiging. Het probleem van dit moment is dat de machtige gevestigde belangen, in combinatie met de zelfgenoegzaamheid van de mensheid in het algemeen, voorkómen dat de politieke wil tot verandering wordt uitgeoefend. Er is een voorlichtingsprogramma nodig om de mensheid te doordringen van de verschrikkingen die onvermijdelijk volgen wanneer de huidige praktijken voortgezet worden.
Het dient wel gezegd dat de voorlichting een krachtige stem nodig heeft en alleen Maitreya heeft de vereiste autoriteit en overredingskracht, wanneer Hij als wereldleraar geaccepteerd en erkend is. Onder Zijn leiding zullen de landen van de wereld de taak op zich nemen om allereerst de situatie te verlichten (om een adempauze in te lassen), en daarna de zieke aarde te genezen. Een eenvoudiger en verstandiger levensstijl is de sleutel tot deze genezing. Het huidige spilzieke misbruik van hulpbronnen kan niet langer ongehinderd doorgaan. Wanneer de mensheid dit werkelijk inziet, zullen ook de noodzakelijke stappen worden ondernomen om het verbruik van de hulpbronnen te verminderen en daarmee de regeneratie en stabilisatie van de planeet tot stand te brengen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.