De rol van dienstbaarheid

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘De rol van dienstbaarheid’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya, de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme. Zie ook de compilatie over dienstbaarheid in Share International, januari/februari 2008.

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat de tijd is gekomen om te dienen, om jezelf en jullie broeders te verheffen door dienst aan de wereld. Deze weg, Mijn weg, zal jullie snel tot God voeren. Ook Mijn Meesters kennen dit Pad en onder Hun aanwijzingen zullen jullie je goddelijkheid realiseren.
Het is Mijn doel de mens te tonen dat hij niet langer hoeft te vrezen, dat alle Licht en Waarheid in zijn hart verblijft, dat wanneer dit simpele feit bekend is, de mens God zal worden.
Gods aard is lief te hebben. Gods doel is te dienen. God wordt gekend door Samendelen en Rechtvaardigheid. Verspreidt deze eenvoudige Waarheden, Mijn vrienden, en verricht een machtige daad. (Maitreya, Boodschap nr.98)

Iedereen kan iets doen om de pijn van zijn broeders te verzachten. Ga na waar je staat en bezie wat je moet doen. Geef nu plechtig je steun aan elke daad van opoffering en draag je aandeel bij. Maak deze tijd een tijd van geven; geef je wil om te dienen volledige uitdrukking. Weet dat je door te dienen toewerkt naar het Licht en je beter op het doel van je ziel richt.
Neem je plaats in aan Onze zijde en laat de dromen der mensen werkelijkheid worden. Neem je plaats in aan Onze zijde en wees verzekerd van Onze stimulans en hulp. Neem je plaats in aan Onze zijde en verricht daden die je niet voor mogelijk hield.
Wanneer jullie Maitreya zien, zullen jullie weten dat het beslissende moment voor de wereld is gekomen. Hij zal iedereen die de wereld wil redden tot actie oproepen. Schaar je aan de zijde van hen die handelen en dienen, en begeef je in het centrum van de grote Levensstroom.
De tijd is gekomen om, als nooit tevoren, te handelen in overeenstemming met je verklaarde idealen, en om de visie die in je hart besloten ligt te openbaren. Weet dat je niet alleen bent; dat miljoenen deze zelfde idealen omarmen. Reik allen de hand die trachten te dienen en weef een web van licht rond de wereld. Onthoud dat je in de wereld bent om te dienen en dat je alleen door dienstbetoon kunt groeien. Onthoud dat je je broeders hoeder bent en aanvaard verantwoordelijkheid voor je broeders noden. Bied, als nooit tevoren, jezelf aan als kanaal waardoor Wij kunnen werken, als transformator van de enorme krachten die spoedig tot jullie zullen stromen.
Op deze wijze kun je het zegel van dienstbetoon op dit leven plaatsen en te zijner tijd je scharen in de rijen van Hen die jullie zijn voorgegaan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een grote kans’)

Ook al dien je maar één mens, dan dien je de Heer Zelf. In dienstbaarheid zul je nooit verdwalen. Je zult het pad bereiken dat regelrecht naar vrijheid en verlossing leidt. (Maitreya, Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

Maitreya heeft gezegd dat iedereen belangrijk is, dat niemand te jong of te zwak is om te dienen. Met deze wetenschap ligt er slechts één pad open: het pad dat, via dienstbaarheid, leidt tot God. In deze komende tijd zullen velen ontdekken dat dit de kortste weg is naar de Bron en het doel van hun incarnatie.
Maitreya wacht op de inzet van allen die de wereld willen transformeren, want “niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden”. Verlost van de dreiging en de last van oorlog, moeten zij die de wereld willen dienen nu het strijdperk betreden om te vechten tegen onrecht, armoede en lijden…
Nu is de tijd voor iedereen om, als nooit tevoren, de gelegenheid aan te grijpen en op een of andere manier te dienen, om de richting van verandering te beïnvloeden, en de schepping te waarborgen van een rechtvaardige en stabiele wereld. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een tijd van dienen’)

De dwaling is dat we afgescheiden zijn. Dat gevoel van afgescheidenheid is de grote leugen die iedereen ervaart. Rondom ons is een cirkel: zij daarbuiten en wij hier in het middelpunt van het heelal.
De schoonheid van dienstbaarheid, wanneer je dat met heel je hart en serieus aanpakt, is dat het die barrière begint af te breken; het begint dat gevoel van afgescheidenheid te verwijderen omdat je je vereenzelvigt met dat wat je dient. Je vereenzelvigt je met de noden van de wereld, de pijn en het lijden van de wereld. Naarmate je dat doet, verruim je die vereenzelviging, totdat je de hele wereld omarmt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, deel II)

Ik ben hier om vele redenen. Van vele zijden wordt een beroep gedaan op Mijn Liefde, Mijn Wil, maar bovenal ben Ik hier om jullie opnieuw te tonen dat het de bestemming is van de mens zowel God als de mens te dienen. Wanneer jullie dit inzien, zullen jullie een gebied van activiteit betreden, dat allen wacht die met Mij mee willen gaan. Vertrouw Mij, Mijn vrienden; vertrouw erop dat Ik als jullie Oudere Broeder de Weg ken; want die Weg, Mijn vrienden, is begaan door al Degenen die jullie Meester noemen. De Weg tot God, Mijn broeders, loopt via Dienstbaarheid en Liefde. Dat eenvoudige Pad zal Ik jullie tonen en vragen te betreden. (Maitreya, Boodschap nr.87)

Er is nu een reddingsplan voor de wereld opgesteld. Dat vereist de samenwerking van allen die verlangen de wereld te dienen. Dienen is in deze tijd niet moeilijk, want de middelen om te dienen zijn voorhanden en de Aarde zelf schreeuwt om hulp. Kies je terrein van dienst en schenk het je volle ijver, wetend dat wanneer je dit doet, je ziel je zal toerusten voor de taak. Weet ook dat Onze hand de jouwe zal sterken en zal delen in de last.
Zeker, er moet veel veranderen; het tempo van die verandering zal van jullie afhangen. Wij vertrouwen op jullie medewerking om de details van het plan uit te voeren. Dienstbaarheid roept de voorhoede van de nieuwe beschaving op om de grondslagen te leggen voor de betere wereld van morgen.
Neem je plaats in bij dat appèl en help Ons bij het reddingswerk. Laat het niet aan je voorbijgaan wanneer het uur gekomen is! (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een oproep tot dienst’)

Dienstbaarheid is de impuls van de ziel, de uitvoering van het zieledoel. De ziel incarneert om het Plan van evolutie te dienen, ter vergeestelijking van de stof. Door steeds opnieuw te incarneren creëert de ziel een reeks voertuigen die geleidelijk meer bedreven raken in het uitvoeren van het zieledoel en een steeds groter bereik van contacten voor de ziel op het fysieke gebied mogelijk maken. Deze contacten zijn punten van dienstbaarheid aan de gemeenschap, de natie, de mensheid als geheel. Hoe hoger het punt in evolutie, des te uitgebreider het bereik van dienstbaarheid gewoonlijk is. Maar of het nu een klein of een groot bereik is, het stelt de ziel in staat om haar Wezenheid uit te stralen in dienst aan de wereld.
De ziel streeft ernaar te dienen, ze inspireert haar voertuig, de persoonlijkheid, om langs bepaalde lijnen te dienen. Wanneer dat gebeurt, wordt onze belangstelling voor het persoonlijkheidsaspect steeds minder en onze altruïstische dienstbaarheid voor het algemeen welzijn steeds groter. De ziel streeft altijd naar altruïstische activiteit en dienstbaarheid. Ze is niet geïnteresseerd in zichzelf en heeft niet het besef een individueel, afzonderlijk zelf te zijn. De ziel kent geen enkele afgescheidenheid. Ze ziet slechts het geheel en zichzelf in relatie tot het geheel. Wanneer de persoonlijkheid correct reageert op de impuls van de ziel, probeert de ziel de persoonlijkheid afstand te laten nemen van niet alleen de resultaten van dienstbaarheid, maar ook van de dienstbaarheid zelf. De activiteit van dienst wordt dan een door de ziel ingezet proces, wat betekent dat de betrokkene werkt met onthechting en zonder begoocheling.
Het is bovenal onthechting. Alles wat onthechting bevordert, helpt ons bij het overbruggen van de paren van tegenstelling. Niets bevordert onthechting meer dan dienstbaarheid die op volkomen onthechte wijze betracht wordt. Dan boekt de ziel ware vooruitgang via haar voertuig op het fysieke gebied. De aspiratie van de ziel is groot, stuwt de mens omhoog. (Benjamin Creme, De kunst van het leven)

Zullen jullie behoren tot degenen die de weg banen? Zullen jullie nu deelnemen aan dit Grote Werk en de nood van de wereld lenigen? Er is geen hoger roeping dan het dienen van de wereld. Er is geen verhevener taak dan het dienen van je broeder. Wees getrouw aan het doel van je terugkeer en steun Mijn Plan. Velen horen Mij en slaan geen acht op Mij; maar de enkeling heeft geluisterd en volbrengt Mijn taak met Wil en Liefde. (Maitreya, Boodschap nr.14)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.