Creativiteit en vrije tijd

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Creativiteit en vrije tijd’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya, de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

Het belangrijkste punt van zorg in de onmiddellijke toekomst is het probleem van de vrije tijd; hoe de mensheid de beschikbare vrije tijd zal benutten. Heel veel mensen hebben tegenwoordig eindeloos veel vrije tijd vanwege de werkgelegenheidssituatie in de wereld. Ze willen het niet, ze willen niet werkloos zijn, maar ze hebben nu eenmaal de vrije tijd. Echter, de meesten hebben niet geleerd hoe ze die vrije tijd goed kunnen benutten. In deze komende tijd (en dan bedoel ik niet dat het van de ene dag op de andere zal gebeuren, maar uiteindelijk) zal de mensheid geleidelijk machines creëren die het werk zullen doen dat momenteel door het grootste deel van de mensheid wordt gedaan. De mens zal over een mate van vrije tijd kunnen beschikken die hem de kans zal geven zijn eigen innerlijke aard te onderzoeken, om te weten wie hij werkelijk is, het grote goddelijke Wezen dat hij eigenlijk is, en hem in staat zal stellen die hoedanigheid te openbaren. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

In een van Zijn eerste boodschappen [nr. 3] zei Maitreya: “Sta Mij toe jullie de weg te wijzen die leidt naar een eenvoudiger leven waarin niemand iets tekortkomt; waarin geen twee dagen gelijk zijn; waarin de vreugde van broederschap uit alle mensen spreekt.
Waarin geen twee dagen gelijk zijn” is, wat mij betreft, een buitengewone uitspraak. De enige mensen voor wie geen twee dagen gelijk zijn, zijn jonge kinderen en die zeldzame individuen die voldoende geld en vrije tijd hebben om te doen wat ze willen, om hun leven creatief in te vullen, van moment tot moment, zodat ze geen eentonigheid kennen. Verveling en eentonigheid zijn het gevolg van gelijkvormigheid. In eenheid is er geen gelijkvormigheid. Het is niet zo dat dezelfde ideeën tot vervelens toe steeds opnieuw herhaald worden. Het gaat erom het leven op creatieve wijze te zien en daarmee elk aspect, elke gang van dat leven creatief te zien, als nieuw, van moment tot moment. De staat van eenheid waar de Meester over schrijft, is de staat van tijdloos, creatief bestaan die er voor iedereen is. (Benjamin Creme, De kunst van Samenwerking)

Iedereen heeft een rol te spelen in het ingewikkelde patroon dat de mensheid weeft. Elke bijdrage is van unieke waarde en noodzakelijk voor het geheel. Hoe dof de vonk vooralsnog ook is, er is niemand in wie het vuur van de creativiteit niet kan worden ontstoken. De kunst van het leven is de kunst van uitdrukking geven aan dat scheppende vuur en zo de aard van de mensen te onthullen als Goden in aanleg. Het is van wezenlijk belang dat alle mensen in deze ervaring delen en de kunst van het leven leren. Tot nu toe is een werkelijk creatief leven het voorrecht van weinigen geweest. In de komende tijd zal de onaangesproken creativiteit van miljoenen mensen nieuwe luister bijzetten aan de prestaties van de mens.
Wanneer hij uit de duisternis van uitbuiting en angst tevoorschijn treedt in ware en juiste onderlinge verhoudingen, zal ieder mens in zichzelf het doel en de vreugde van het leven vinden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Kunst van het Leven’)

Vrije tijd is doen wat je eigenlijk wilt doen, dat wil zeggen: creatief zijn; het is de mogelijkheid om creatief te zijn. Mensen vergeten dat creativiteit niet per se iets met kunst te maken heeft. Er is een vraag: “Als je geen kunstenaar bent, hoe krijg je dan wat creativiteit in je leven?” Het hoeft niet per se te betekenen dat je kunstenaar bent in de zin van schilder, musicus, danser of acteur. Dat is slechts één vorm van creativiteit. Je kunt creatief zijn in elk aspect van het leven, ongeacht wat dat is. De grote wetenschappers doen bijvoorbeeld buitengewone ontdekkingen over de aard van het atoom, over de energetische materie van ons heelal, hoe het door hun vingers lijkt te glippen, totdat er plotseling geen materie meer te zien is. Wat gebeurt er met materie? Die wetenschappers hebben een grote ontdekking gedaan. Dat is creativiteit, dezelfde creativiteit als schilders die een schilderij maken of musici die een toondicht maken. Creativiteit bestaat in iedere zoon van God. Het is een God-gegeven eigenschap. Scheppende activiteit is de aard van het leven dat geleefd wordt volgens de Wetten van het Leven. De kunst van het leven is creatief leven, dat alle aspecten van het leven omvat. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

Het gevoel dat we door tijd worden geregeerd, zal verdwijnen. We zullen ons leven op geheel nieuwe wijze opbouwen. Mensen zullen bijvoorbeeld steeds meer thuis werken. Zij zullen veel meer ontspanning hebben. De energie van miljoenen mensen die tegenwoordig belemmerd en onderdrukt wordt, zal vrijkomen. Een geweldige scheppingsdrang zal over de hele wereld van de mensheid uitstromen. Denk eens aan het potentieel in de derde wereld: driekwart van de wereldbevolking, die nu maar voor een minieme fractie bijdraagt aan het creatieve leven van de mensheid. Wanneer die mensen bevrijd zijn van eentonige arbeid, wanneer ze kunnen eten en een normaal, fatsoenlijk menselijk bestaan leiden, kun je je voorstellen wat voor stroom van scheppende kracht zal vrijkomen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

… vooralsnog zullen jullie Mij zien als een broeder te midden van broeders, één van jullie. Wanneer Verklaringsdag aanbreekt, zullen jullie weten dat die Broeder jullie meer dan eens heeft onderwezen, jullie de weg naar God heeft getoond en de Leringen van Gods Waarheid heeft vrijgegeven. Mijn vrienden, de tijd is gekomen om die Waarheid uit te breiden, om jullie te tonen dat het kennen van God een scheppende daad is, dat het kennen van God het binnengaan in Goddelijkheid Zelf is. Alleen zo kunnen we de waarheid van ons bestaan kennen. In deze komende tijd zal die kennis jullie eigendom worden. (Maitreya, Boodschap nr. 112)

Het zal duidelijk zijn dat er met de groei van de werkloosheid, door de technologische vooruitgang in de industrie, steeds meer behoefte komt aan onderricht over vrijetijdsbesteding. We zullen zeeën van vrije tijd hebben en onszelf de kans geven om de rijkdom aan cultuur en kennis te onderzoeken die ons nu ter beschikking staat. Mensen zullen creatiever moeten worden – in die zin dat iedereen in principe creatief is, maar slechts vrij weinig mensen de mogelijkheid hebben om die creativiteit tot uiting te brengen en te ontwikkelen. Daarvoor is vrije tijd essentieel. De meeste mensen zijn zo futloos geworden door lopende-bandwerk, door armetierige omstandigheden, door de uitgesproken levenloosheid en eentonigheid van hun dagelijkse werk, dat creativiteit bijna het laatste is wat je kan verwachten. Onderricht in vrijetijdsbesteding zal in de mensen de mogelijkheid vrijmaken tot het ontwikkelen van hun aangeboren vaardigheden, talenten en vermogens, op een thans nauwelijks voorstelbare manier. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Vrije tijd wil niet zeggen niets doen. Vrije tijd is doen wat je graag zou doen, wat het lichaam, het denken, het hart rust geeft, of wat je de tijd geeft om iets voor jezelf te doen naast datgene wat je voor de gemeenschap doet. Momenteel besteed je vijf dagen per week je tijd gewoonlijk aan het land waar je woont, de gemeenschap als geheel. Op zaterdag en zondag hebben de meeste mensen in een rijk land vrije tijd voor ontspanning. Persoonlijk denk ik niet dat dat genoeg is. Ik vind dat niemand gevraagd zou moeten worden om meer dan drie of drieënhalve dag per week volledig geconcentreerd te werken, zodat er vierenhalve dag overblijft voor wat ik ontspanning zou noemen. Vrije tijd kan het meest inspannende deel van de week zijn. Als je bergbeklimmer bent, dan zal dat beslist een van de zwaarste dingen zijn die je die week doet. Of als je lange-afstandsloper bent, zal dat gedurende drieënhalve dag ook zwaar zijn. Als we een auto uit elkaar halen en weer in elkaar zetten kan dat een moeilijke, geconcentreerde bezigheid zijn, maar met een zekere instelling, met een visueel geheugen voor waar de onderdelen horen, zal het een puur genot zijn. Er zijn verschillende vormen van vrije tijd en manieren om die te benutten. Tijd en vrije tijd zijn niet elkaars tegendeel. Het één maakt het ander mogelijk. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

Een nieuw zelfrespect in de ‘Mens’ zal eenzelfde belangstelling opwekken voor zijn vrije tijd en sociale activiteiten, en zal geleidelijk aan leiden tot een nieuw begrip van de wezenlijke behoeften van de mens. Nieuwe technologie zal talloze miljoenen mensen bevrijden van de eentonigheid van geestdodend werk; de vraag naar kennis op elk gebied zal de deuren van zowel universiteiten, fabrieken als boerderijen wijd openen, en een nieuw enthousiasme voor leren zal zich over de hele wereld openbaren. Zo zullen mensen de achterliggende doelen van onze incarnatie-ervaringen beter begrijpen en zo zal de noodzakelijke beheersing van onze fysieke, astrale en mentale uitrusting groeien. Dit zal mensen tot de deur van Inwijding leiden, en daarmee naar volmaaktheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Aarde getransformeerd’)

Geld, geld en nog eens geld, draagt bij aan de stress van het moderne leven. Geld is niet het belangrijkste; genoeg hebben is het belangrijkste. Wanneer genoeg hebben het belangrijkste wordt, krijgt de samenleving een andere ordening, waardoor stabiliteit ontstaat. Samendelen is hierbij zowel een morele waarde als een middel tot uitvoering. Dit zal een vrediger atmosfeer creëren, waarin mensen niet zullen knokken om miljoenen te verdienen. Ze zullen hun plichten vervullen, voor hun gezin zorgen, en kinderen zullen in staat zijn zich te ontwikkelen. (Maitreya, Maitreya’s Leringen – de Wetten van het Leven)

Vrije tijd, voor het eerst beschikbaar voor miljoenen mensen, zal hun de gelegenheid bieden – die hun tot nu toe werd ontzegd – om nauw betrokken te zijn bij het leven en de organisatie van de gemeenschap en het land. Wanneer mensen de vrije tijd hebben om te participeren, zullen ze in zichzelf de antwoorden vinden op de problemen die hen nu omringen: de problemen van sektarische haat en verdeeldheid, van onrechtvaardigheid en armoede, van misdaad en oorlog. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het scheppen van nieuwe structuren’)

Zodra wij de structuren scheppen die uitdrukking geven aan de feitelijke eenheid van de mensheid, zodra de mensheid de leringen van Maitreya aanvaardt, zijn advies onderschrijft en overgaat tot samen delen en het scheppen van vrede en rechtvaardigheid in de wereld, zal daaruit een harmonie voortkomen die momenteel helaas geheel ontbreekt. Door harmonie tussen de buitenwereld en de binnenwereld ontstaan de omstandigheden waarin tijd verdwijnt. Die harmonie, die vrijheid, is het scheppende denkvermogen, en iedere kunstenaar, dichter, creatieve geest zoekt het pad naar die harmonieuze mentale gesteldheid, die bewustzijnstoestand. Als creativiteit geblokkeerd wordt, is het omdat die harmonie ontbreekt. Er moet natuurlijk ook een periode van regeneratie zijn, om het vuur van creativiteit steeds opnieuw aan te wakkeren; dat is een periode van inactiviteit.
Als kunstenaar ben ik mij zeer bewust van deze stroom met achtereenvolgens perioden van creatieve activiteit en perioden van inactiviteit waarin je iets anders moet zoeken om in je op te nemen of te doen. Dan groeit het geleidelijk uit, zonder erover na te denken, tot een nieuwe scheppende activiteit. Het voltrekt zich als een opeenvolging, een cyclische stroom, een ritme van activiteit gevolgd door inactiviteit. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Er is niets eenvoudiger dan God, want achter alle dingen schuilt dat goddelijk beginsel. Wanneer de mens dit inziet, zal hij tot zijn ware grootheid komen, en dan zal van hem een stroom van creativiteit uitgaan. Het is Mijn plan jullie stap voor stap te tonen hoe dat goddelijk beginsel tot manifestatie te brengen, en jullie zo naar je Bron te brengen. Indien de mensen Mij aanvaarden, zullen zij tot de waarheid van hun goddelijkheid komen, en in het stralend gewaad van die waarheid zullen zij zich tonen als God. (Maitreya, Boodschap nr. 54)

 

Vrije tijd is de sleutel
door de Meester -, via Benjamin Creme

Van de vele problemen waar de mensheid mee geconfronteerd wordt, is er geen zo dreigend in het denken van de mens als dat van werkloosheid. In de ontwikkelingslanden hebben miljoenen mensen nooit geregeld werk gehad, en zelfs de geïndustrialiseerde landen zien elk jaar het aantal werklozen onstuitbaar aanzwellen. “Wie niet werkt, zal ook niet eten”, luidt het aloude gezegde. Maar moet dit noodzakelijk zo zijn?
Ongetwijfeld ligt de voornaamste oorzaak van de groeiende werkloosheid in de ontdekking en toepassing van de nieuwe technologie. In de ingewikkelder productieprocessen maakt de mens steeds meer plaats voor de robot. Geen enkel mens kan in werktempo en aanhoudende nauwkeurigheid op tegen de geavanceerde machines die nu gebruikt worden. Dit is zoals het moet zijn. Velen zullen het verlies betreuren aan menselijke vaardigheden die werden opgedaan in lange leerjaren en opleidingen, maar de mens is geboren voor hogere en meer waardevolle inspanningen. Waarom zou de mens concurreren met machines?
De mens is een god in wording en het zou dwaas zijn beperkingen op te leggen aan zijn creatieve mogelijkheden. Er is niets dat hij, te zijner tijd, niet zal kunnen verrichten. Waarom dan getreurd over het voorbijgaan van een fase in de lange reis van de mens naar volmaaktheid, waardoor hij de vrije tijd krijgt zich te verdiepen en te groeien?
De mens staat nu op de drempel van een nieuw inzicht in zichzelf, van zijn bestemming en van de wereld waarin hij leeft. Deze nieuwe gewaarwording zal ongedroomde bekwaamheden en talenten oproepen die nog wachten op uitdrukking, en zal de mens toelaten tot het verblijf van goden.
Wanneer de mens zichzelf waarlijk ziet zoals hij is, zal niets de openbaring van zijn goddelijke krachten tegenhouden. Aan alle kanten zal deze glorie worden gezien, en een pad verlichten naar de verste sterren. Tot die gezegende tijd moet de mens leren en zichzelf trainen om zijn vrije tijd te benutten. Zonder vrije tijd heeft de mens weinig kans om te groeien. Vrije tijd moet worden gezien als de eerste vereiste voor dat scheppende denken en handelen die het hele leven voor de mens zullen transformeren. In deze tijd van wedijver geldt het oude gezegde. Alleen werken schenkt het recht om te eten. Maar de mens is gereed om nieuwe verhoudingen te ervaren; een nieuwe en zorgzame samenwerking wenkt hem zijn broeders hoeder te zijn, en het recht van allen op de eerste levensbehoeften te waarborgen.
Steeds meer zullen machines de mensen de vrijheid geven zichzelf te zijn. Vrije tijd zal ervoor zorgen dat ieder mens zijn volle potentieel kan bereiken, als weerspiegeling van zijn stadium in de reis naar volmaaktheid, en zijn gaven kan bijdragen ter verrijking van het geheel. Zo zal de mens een bloei kennen als niemand zich nu kan voorstellen, maar die eens de mensen aan elkaar zal tonen als de Goden die ze zijn.
Vrije tijd is de sleutel, en om die vrije tijd te waarborgen moeten de mensen samendelen.Miljoenen verhongeren en talloos velen meer verwensen tegenwoordig hun bestaan in hopeloze armoe. Deze ziekte mag niet langer worden aanvaard als de norm. De hierdoor opgeroepen spanningen kunnen niet langer door de mensheid worden gedragen. Bij het binnengaan van een nieuwe tijd, waarin machines zullen voorzien in de behoeften van allen, moeten mensen als broeders delen en samen de dageraad tegemoet gaan. (Een Meester spreekt)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.