Grijp deze kans – een compilatie

Het artikel van de Meester in dit nummer voegt een buitengewone nieuwe stimulans toe aan het voorbereidingswerk voor de openlijke verschijning van Maitreya en geeft duidelijk aan dat er werkelijk nog maar een zeer korte tijd rest om deze informatie bekend te maken. Dus wat de mensen in de groepen ook doen, laat ze niet vergeten dat dit een tijd is als nooit tevoren; dat ze informatie hebben als nooit te voren; en dat ze in incarnatie zijn gekomen om die bekend te maken. Dit artikel alleen al zou een echte aansporing moeten zijn voor iedereen die voor de Wederverschijning van Maitreya de Christus wil werken. Het is een enorme gelegenheid om de mensheid voor te bereiden op de grootste gebeurtenis in de geschiedenis – het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie.

Grijp deze kans!
een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Grijp deze kans!’ De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya, de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

Het is Mijn Plan Mijzelf nu zó spoedig aan de wereld te laten zien, dat er weinig twijfel over zal bestaan dat de Heer der Liefde er is, dat de Mensenzoon onder jullie is, dat de Vredevorst is weergekeerd. (Maitreya, Boodschap nr. 28)

De tijd tot Zijn openbare verschijning is kort. Vat hieruit moed en verlevendig je dienstbaarheid uit Zijn naam. Maak bekend dat Hij in jullie midden is en beroer het hart van hen die deze blijde tijding nog niet kennen. Vervul je levensdoel en kom de belofte na die je lang geleden hebt gedaan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het wonder aan de deur’)

Zullen jullie behoren tot hen die de weg banen? Zullen jullie nu deelnemen aan dit grote werk en de nood van de wereld lenigen? Er is geen hoger roeping dan het dienen van de wereld. Er is geen verhevener taak dan het dienen van je broeder. Wees getrouw aan het doel van je terugkeer en steun Mijn Plan. Velen horen Mij en slaan geen acht op Mij; slechts enkelen hebben geluisterd en volbrengen Mijn Taak met Wilskracht en Liefde. (Maitreya, Boodschap nr. 14)

Het is Mijn bedoeling Mijzelf spoedig en langs de kortste weg te openbaren. Als al het andere faalt, zal Ik naar voren treden in een wereld die gereed is, maar onvoorbereid; een wereld die nog niet weet dat Ik onder jullie verkeer. Maar veel beter zou het zijn wanneer Ik voor jullie trad als Degene die verwacht wordt, Degene die van God gezonden is om jullie je toekomstige glorie binnen te leiden. Velen weten dit, maar zeer velen méér zijn onwetend over de ware gebeurtenissen van de tijd. Ik doe daarom een ernstig beroep op jullie, Mijn dierbare vrienden, om het feit van Mijn Aanwezigheid in jullie midden bekend te maken en Mijn weg te effenen. Mijn lasten zijn bepaald zwaar. Deze lasten kunnen door jullie werk worden verlicht. Ik vertrouw erop dat jullie zullen handelen en volgen. Samen zullen wij het Plan volbrengen. (Maitreya, Boodschap nr. 61)

Terwijl de wereld hoopvol wacht op Maitreya, en verlossing, rest er nog veel werk om de planeet en de mensheid in veiligheid te brengen. Niettemin hoeven de mensen niet veel langer te wachten tot Maitreya Zijn openlijke dienst begint. Nog slechts kort is derhalve de tijd die resteert om Zijn weg te bereiden, om de mensen te vertellen dat hulp en hoop voorhanden zijn, dat de Leraar er is, erop gebrand om rechtstreeks tot de volkeren van alle landen te spreken. Voer daarom je inspanning op. Maak haast om allen die willen horen, te vertellen dat het voorbestemde uur is aangebroken, dat de mensheid zich spoedig zal verheugen in de aanwezigheid van de Leraar. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya’s prioriteiten’)

Dit is het belangrijkste verhaal in de wereld. Het is nooit vroeg genoeg om te praten over belangrijke zaken als de Wederverschijning van de Christus, voor het eerst in Zijn eigen volledig fysieke aanwezigheid in de wereld, niet door overschaduwing van een discipel. Dit is nog nooit eerder gebeurd en zal nooit weer gebeuren. Het is de culminatie van 98.000 jaar ervaring en leven achter de schermen, zoals de Meesters al die tijd hebben gedaan. Dit is een tijd zonder weerga in de hele geschiedenis van de mensheid. We hebben het belangrijkste verhaal dat ooit aan een groep is gegeven om te vertellen. Het is onschatbaar, fantastisch. Het heeft zoveel geledingen en staat zo dicht bij de noden van de mensheid. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Begrijp goed dat dit een tijd is als geen andere, één die nooit zal weerkeren. Het is een tijd van heldendom, moed en heiligheid. Gebruik deze tijd om je verbondenheid met elkaar en met Maitreya te versterken. Werk voor Hem als nooit tevoren. Wees niet bevreesd, want de tijd is nabij dat je Hem zult zien en zult weten dat je niet vergeefs gewerkt hebt. Zo is het, vrienden en werkers in het Licht. Schijn dat licht ver en laat je broeders en zusters ontwaken die nog niet het wonder kennen dat zich in deze wereld van ons voltrekt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het wonder aan de deur’)

Mijn dringende bede is deze: neem de verantwoordelijkheid op je om het nieuws van Mijn Aanwezigheid te verspreiden en doe op die manier belangrijk werk voor Mij. Wanneer jullie broeders weten dat Ik bij jullie ben, zullen zij met blijdschap jullie nieuws aanvaarden. Doe dit voor Mij, vrienden. Doe het nu. Deel met jullie broeders en zusters overal deze boodschap van hoop, deze vreugdevolle tijding, en bereid ook hen voor op Mijn Verschijning. Zo kunnen jullie je broeders een onschatbare dienst bewijzen. (Maitreya, Boodschap nr. 48)

Wees waakzaam, maar niet bevreesd; vertrouw erop dat Maitreya het handelen van de mens wijs zal leiden. Draag bij aan de taak van het onderrichten van je broeders en zusters, en maak zo Zijn last lichter. Vertel aan allen die willen luisteren, dat Hij Die verwacht wordt er nu is, gereed om Zijn openlijke missie te beginnen. Dat Hij rekent op de mannen en vrouwen van goede wil om met Hem samen te werken voor vrede en rechtvaardigheid, vrijheid en liefde. Vertel hun dit. Vertel hun dat Maitreya het eenvoudige antwoord heeft op de ellende in de wereld. Dat samendelen het vertrouwen zal genereren dat de deur, en de harten van de mensen, zal openen naar gezegende vrede. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een einde aan oorlog’)

Maak aan allen bekend dat Ik er ben, dat Ik teruggekeerd ben, en bereid de mensen voor op Verklaringsdag, de dag van Gods Geschenk; want op die dag zullen de mensen samen de verwezenlijking vieren van Gods Wil. Mijn Komst is niets minder dan dat. (Maitreya, Boodschap nr. 25)

Maitreya Zelf staat aan de deur, Zijn hand geheven om aan te kloppen.
Zijn tekenen nemen snel toe, terwijl Hij op herkenning wacht.
Verwelkom Hem in je hart en vereenvoudig Zijn komst; laat Hem door je heen werken.
Onthoud dat ook je broeders het recht hebben om het Grote Nieuws te kennen; laat hen, en je zusters, niet in onwetendheid.
Het elfde uur is aangebroken. De voorbeschikte tijd is met ons. Het lange wachten is nagenoeg voorbij. Harnas nu je kracht voor het grote werk dat komt.
De tijden zijn als nooit tevoren. De onmetelijke engelenschaar siddert van verwachting. Maitreya’s strijders voor Waarheid gorden zich aan en scharen zich achter Hem. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya aan de deur’)

Zij die deze woorden lezen, hebben nu de keuze: de Christus bij Zijn werk behulpzaam zijn en helpen de mensheid bewust te maken van de noden van deze tijd, en zo het mensenras op een bijzonder krachtige wijze te dienen, óf de gebeurtenissen in lijdzame passiviteit afwachten, en daarmee een gelegenheid tot groei afwijzen als zelden aan enige generatie is gegeven. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De terugkeer van de Christus’)

Ik ben verheugd jullie te kunnen vertellen dat Mijn Plannen vlot en voorspoedig verlopen. Mijn voorhoede is bezig de mensheid voor te bereiden en nog slechts kort zal het duren voordat Mijn gezicht wordt gezien. Weet dat Ik verwacht dat al de mijnen, Mijn toegewijden, zich voor Mij inzetten om enigszins Mijn weg te banen. Velen zijn er nu die graag zouden weten dat Ik er ben. Vertel het hun. Vertel hun dat de mensenzoon is weergekeerd; dat hun Oudere Broeder onder hen verkeert; dat het lange wachten voorbij is, en dat hun Vriend en Leider is gekomen, monter en verlangend naar de strijd. Vertel hun dit, en bied ook hun de gelegenheid het Plan te dienen. (Maitreya, Boodschap nr. 15)

Nu, meer dan ooit tevoren, is er gelegenheid een wereld in barensnood te dienen, een nieuwe wereld die erop wacht geboren te worden. Maitreya tracht de mens tot zijn geboorterecht te verheffen. Hij tracht tot de schepping van een nieuwe en gelukkiger wereld te inspireren. De Grote Heer tracht ieder individu met heiligheid en waardigheid te omkleden. Hij tracht de wereld van geweld en oorlog te bevrijden. Waar zal Hij Zijn helpers vinden? Wie zijn er gereed om te reageren? Wie hebben de moed om de Heer van Liefde te helpen? Hij kent reeds degenen op wie Hij kan rekenen. Maak je gereed om Hem te zien. Poets je vastberadenheid glanzend op. Laat de onmetelijkheid van de taak je de moed niet benemen. Wees eenvoudig en oprecht in alles wat je doet. Maitreya nadert snel, op een stralend wit ros. Zijn mantra is: vrees niet! (Benjamin Creme’s Meester, ‘De intrede van Maitreya’)

Word Mijn werkers; word Mijn metgezellen; word Mijn helden, en dien het Plan. Er rest weinig tijd voor dit werk van voorbereiding. Zet nu de eerste stap op weg naar jullie verheerlijking. Dien het doel van jullie terugkeer en Gods Plan: zij zijn één en hetzelfde. Mijn Meesters zullen jullie de eerste stappen laten zien die uit het moeras voeren. Zij zullen jullie laten zien dat een eenvoudiger leven mogelijk is, in volledig geluk en verwerkelijkte goddelijkheid, door middel van Liefde voor en Dienstbaarheid aan onze broeders. Dit is van oudsher de weg; het is de weg van alle tijden; bij God verandert in feite niets. Maak nu jullie keus: dien Mijn Plan en zie het Licht dat jullie naar de toekomst wenkt, of luid voor altijd de doodsklok van berouw. (Maitreya, Boodschap nr. 16)

Vragen en antwoorden

Vraag: 1) Ongeveer hoeveel mensen zijn er in deze tijd geïncarneerd om, als onderdeel van hun zieledoel, te helpen de weg te bereiden voor Maitreya en de Hiërarchie? 2) Welk percentage van dit aantal heeft gereageerd op deze oproep en is werkelijk betrokken bij dit proces?

Antwoord: (1) 4,600. (2) 70 per cent.

V. Kunnen we iedereen over uw informatie en over Maitreya vertellen?
A. Iedereen! Iedereen die naar u wil luisteren! Zelfs al gelooft u het maar een heel klein beetje – vertel het dan op dat niveau. Als u er volledig van overtuigd bent, maakt u het op dat niveau bekend. Vertel het anderen. Op deze manier creëert u het klimaat van hoop en verwachting voor Zijn komst, zodat Hij ons leven kan binnentreden zonder onze vrije wil aan te tasten. Dat is het belangrijkste wat u momenteel kunt doen.

V. Wat is de belangrijkste dienst die we op dit moment in de wereldgeschiedenis kunnen verrichten?
A. Het feit bekendmaken dat de Hiërarchie weer openlijk in de wereld komt werken, evenals de aanwezigheid en de plannen van Maitreya en de Meesters.
(Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.