Dienstbaarheid van de groep – een compilatie

Dienstbaarheid van de groep -
een compilatie

Bij het 40ste jubileum van de start van de voorbereiding voor de verschijning van Maitreya, volgt hier een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘Groepsdienstbaarheid’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International), en Benjamin Creme.

Neem deze boodschap van Hoop ter harte, Mijn vrienden; verspreid haar overal onder jullie broeders en vertel hun dat Maitreya gekomen is, dat de Heer van Liefde hier is. Vertel hun dit, Mijn vrienden, en ken het geluk van dienst aan de Waarheid. (Maitreya, Boodschap nr.87)

Wij staan op de drempel van een nieuw tijdperk. De meeste mensen voelen momenteel een andere wind over de wereld razen, die wijst naar de nieuwe tijd. Te midden van de chaos en het verval van oude zekerheden en vormen kan men voelen hoe een nieuwe wereld op het punt staat geboren te worden. Een betere wereld. Een veiliger, gezonder en eerlijker wereld. Het is mijn taak geweest om jullie deze hoop en plannen voor te houden, om jullie medewerking en actieve dienstbetoon op te wekken, om jullie voetstappen te leiden wanneer ze misschien wankelden, en om in jullie het besef te doen ontwaken dat je niet verlaten en alleen bent. Ik verleen deze dienst graag; Ik verwelkom de gelegenheid jullie last te verlichten en jullie de gouden belofte van de toekomst voor te houden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De belofte van de toekomst’)

Mijn Broeders en Ik zien deze komende tijd als een gelegenheid tot Dienstbaarheid. Ook Wij, Mijn vrienden, groeien door de uitdrukking van deze goddelijke eigenschap. Alles wat van God stamt, Mijn broeders, dient slechts. Leer en geloof dat dit zo is. Door dienstbaarheid aan de mens, zal de mens tot God komen. Zo is het altijd geweest. Maak een leven van Dienstbaarheid je gelofte voor de toekomst en ken de gelukzaligheid van Gods Liefde. (Maitreya, Boodschap nr.75)

Dienstbaarheid is de hefboom op het pad van evolutie. Door dienstbaarheid leren we ons te vereenzelvigen met dat wat we dienen en daarmee treedt een verschuiving op van ons centrale brandpunt. Dit verschuift van het persoonlijke, het zelfzuchtige, naar het onpersoonlijke, het onzelfzuchtige. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Al dienend verander je. Waarom verander je? Omdat dienstbaarheid in jezelf een wonder tot stand brengt. Het is letterlijk een wonder: er vindt een transformatieproces plaats. Je ziel zet je aan tot dienen, en je begint te dienen hoe klein je capaciteit ook is. Hoe dichter je het veld van dienstbaarheid nadert, hoe harder je gaat. Dat hoeft niet aan de andere kant van de wereld te liggen, hoewel ook dat je roeping zou kunnen zijn. Je kunt gewoon beginnen op de plaats waar je nu bent. Het gaat er om dat je weg groeit uit een situatie van volkomen op je zelf gericht zijn, van alleen je zelf dienen… Wanneer je dient, verplaatst je punt van aandacht zich. Je vereenzelvigt je steeds meer met wat je dient, totdat je jezelf vergeet… (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Wat kan er gedaan worden om de mensheid te bevrijden van deze oude slavernij, die deels eigen is aan de aard van de materie? Hoe kan de mens zich bevrijden van verkeerde vereenzelviging en van de tirannie van zijn zelfgeschapen gedachtevormen? Het antwoord ligt in het verplaatsen van de aandacht van het zelf naar de groep; in een waarachtiger vereenzelviging met de ziel en haar verhouding tot alle zielen. Het licht van de ziel is, door middel van het denkvermogen, de grote verdrijver van begoocheling, en lang geleden onderwees de Boeddha het overwinnen van begeerte: het Edele Middenpad tussen de paren van tegenstelling. In het licht van de ziel wordt de wezenlijke eenheid gezien, komen de astrale golven tot bedaren en bereikt de aspirant de poort van inwijding. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Begoocheling’)

Transmissie-meditatie is eenvoudig en toch vervult het een aantal zeer belangrijke facetten van werkzaamheid. Allereerst is het een daad van dienstbaarheid. Ik ken geen andere methode van dienstbaarheid aan de wereld die zó krachtig, zo waardevol en zo belangrijk is, en die zo duidelijk in overeenstemming is met de evolutie van het Plan, en tegelijkertijd zó eenvoudig en gemakkelijk… Er is niet méér nodig dan de vastbeslotenheid om er een regelmatige routine in je leven van te maken. Regelmaat is zeer belangrijk. Daardoor ontstaat een rituaal, wordt een ritme ingezet dat zijn eigen waarde heeft. Het is belangrijk dat de leden van de transmissiegroep geregeld, een- of tweemaal per week of zo, samenkomen, maar altijd op dezelfde dag en dezelfde tijd. Op die manier weten de Meesters dat er op een bepaalde plaats en tijd een groep gereed zit om de van Hen afkomstige energieën naar de wereld door te sturen. We zullen zien dat dit werk een deur is die toegang geeft tot een pad dat ons zonder omwegen naar de Hiërarchie leidt. Het maakt deel uit van een door de Hiërarchie ontworpen proces waarin de aspiranten en discipelen van de wereld samenwerken met elkaar en met de Hiërarchie zelf. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Groepswerk is het werk van de toekomst. De Waterman-energieën kunnen alleen in groepsformatie herkend, opgenomen en gebruikt worden. Je zult zien dat groepen in de komende honderden jaren zullen groeien. Wanneer je een groep bent, versterk je alle actie die de individuen in de groep investeren. Het is een heel krachtige manier van werken. Het is geen toeval dat wanneer de Hiërarchie iets begint, Zij een groep creëert. Zij nemen contact op met één persoon en geven hem een groep of geven hem de middelen om in contact te komen met een groep en dan gaat die groep samen aan de slag. Daarom heb je de Theosofische Vereniging, de Arcane School en onze groepen over de hele wereld die werken voor het naar buitentreden van Maitreya en de Meesters. Groepswerk is het antwoord. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Mijn Meesters ontwikkelen, middels Hun groepen, nieuwe vormen en structuren voor jullie leven. Deze zullen jullie in staat stellen om het Goddelijk Wezen dat jullie zijn beter tot uitdrukking te brengen, en zo het Plan te voltooien. Neem deel aan dit grootse avontuur van de geest, Mijn vrienden, en sta Mij toe jullie je erfdeel te tonen en binnen te leiden. (Maitreya, Boodschap nr.41)

Elk tijdperk brengt die groepen van zielen in incarnatie van wie de energieën aansluiting kunnen vinden met de overheersende energieën van dat tijdperk. Op deze wijze zullen de vereiste vormen tot stand komen waardoor de specifieke bedoelingen van een tijdperk kunnen worden uitgedrukt. Zo is het thans, nu we op de drempel staan van het Waterman-tijdperk. Steeds meer zal blijken dat tieners en jonge volwassenen buitengewoon goed zijn toegerust om te reageren op de inkomende energieën van Aquarius, die gericht zijn op synthese en samensmelting. Evenzo zullen ze in staat zijn de mogelijkheden te benutten die hun speciaal geboden worden, en zullen zij de structuren vinden en creëren waarop de beschaving van de komende tijd moet worden gebouwd. Maitreya heeft, zoals we mogen verwachten, zijn plannen goed voorbereid. Deze betreffen het opzetten van centra en instellingen voor het geven van de leringen, het opdoen van de ervaringen en het leren van de lessen die nodig zijn. Op deze manier zullen groepen van jonge en mobiele pioniers de nieuwe manieren in kaart brengen van leven en met elkaar omgaan, en er voortdurend naar streven hun leven te bezielen met de liefhebbende, samenvoegende energieën van Aquarius. Wijs experiment zal hen stap voor stap leiden tot de schepping van levensvatbare en betrouwbare structuren die geleidelijk door allen zullen worden overgenomen. Zo zal het nieuwe tijdperk ontstaan uit de chaos van het oude. Zo zullen de beperkingen van het heden plaatsmaken voor een volkomen nieuwe vrijheid die, uiteindelijk, in harmonie zal zijn met de levengevende wateren van Aquarius. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Wateren van Aquarius’)

Iedere activiteit in het komende tijdperk zal via groepen verlopen: groepsverwantschap, groepsdenken, uiteindelijk uitmondend in groepsbewustzijn. Dit is in overeenstemming met de aard van de energieën die vanuit Waterman binnenstromen en die alleen kunnen worden gekend, begrepen en gebruikt in groepsformatie. Groepsactiviteit in het afgelopen Vissentijdperk ging altijd uit van één persoon, een leider die zijn bedoelingen en visie bekendmaakte en ervoor zorgde dat zijn instructies werden uitgevoerd door de andere leden van de groep. Dit is de norm geweest in de afgelopen 2000 jaar. Om correct te reageren op de hoedanigheid van de Watermanenergie en op de bedoelingen van het Plan van evolutie voor de mensheid, moet deze benadering veranderen. In plaats van een groep van individuen, hoe toegewijd ook, die de bevelen opvolgen van één misschien wat sterker iemand, moet ieder lid volledige verantwoordelijkheid nemen voor de gedachten, ideeën, intenties en doelstelling van de groep… Wij leven in de overgang tussen twee tijdperken. Het oude functioneert niet erg goed, maar er zijn nog geen nieuwe vormen, we zitten ‘ertussen in’. Degenen die werken op de oude individualistische manier, de leider gehoorzamend, zullen merken dat ze steeds minder effectief worden omdat deze benadering niet spoort met de aard van de Watermanenergie. Het uiteindelijke doel is groepsbewustzijn. Dit is erg subtiel, moeilijk te bereiken en momenteel buiten de Hiërarchie onbekend. De Geestelijke Hiërarchie kent uitsluitend groepsbewustzijn. Zij kent in het geheel geen gevoel van een afgescheiden persoonlijkheidsbewustzijn. Dat is volmaaktheid en het is iets waar we naar zouden moeten streven, maar waarover we niet al te moedeloos moeten zijn als we het nu nog niet hebben. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

Mijn Meesters leiden hun groepen op om te laten zien hoe de behoeften van de mens verwezenlijkt kunnen worden. Door de uitdrukking hiervan zal alle goeds voortkomen. Mijn Meesters kennen de problemen waarmee de mens thans kampt; de oplossingen liggen eveneens binnen Hun bereik. Laat Hen leiden, Mijn vrienden, en jullie het eenvoudige pad van Vreugde, Eenvoud en Waarheid tonen. Een nieuwe Wet daalt neer. De nieuwe Waarheid wordt de mens bekend. De Wet is Liefde; de Waarheid, Mijn vrienden, is Broederschap. (Maitreya, Boodschap nr.43)

[Maitreya’s] stem is niet de enige die de mensen zullen horen. Overal ter wereld, in elk land, wachten groepen op de gelegenheid om te spreken. Voorbereid en opgeleid staan zij nu achter de coulissen, gereed om te dienen wanneer ze worden geroepen. Ze kennen de noden van de tijd en de antwoorden op de problemen die de mensheid nu bestoken. Stapje voor stapje zullen deze problemen worden overwonnen, en wordt een nieuw hoofdstuk opengeslagen in de evolutie van het ras. Binnen niet al te lange tijd zullen deze wijzen naar voren treden om zichzelf ter beschikking te stellen van de wereld. Hun altruïsme zal hen bij de volkeren aanbevelen en hun inzicht zal het vertrouwen winnen van allen. Schep daarom moed uit dit alles en weet dat nieuwe en betere tijden op komst zijn. Schep moed en weet dat niets de stuwkracht van verandering kan tegenhouden die deze wereld nu in haar greep heeft. Vroeger wachtten mensen de gebeurtenissen af in passieve aanvaarding van hun lot. Vandaag doordringt een nieuw bewustzijn het denken en de harten van de mensen en maakt hen bewust van hun aangeboren behoefte aan rechtvaardigheid en vrijheid. Die zullen zij opeisen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Zij zullen rechtvaardigheid en vrede opeisen’)

In elke eeuw wordt een groep discipelen een speciale taak gegeven: het ontdekken of verwoorden van bepaalde ideeën en waarheden; het onthullen van tot dusver onbekende feiten omtrent de aard van de mens of het heelal; het verrijken van het geestelijk leven van de mens door kunst of religie – al deze wegen van toenadering zijn door de verborgen Hiërarchie gebruikt om de mens bewust te maken van de Werkelijkheid waarin hij leeft. Eeuw na eeuw is dit proces doorgegaan, en heeft het gezorgd voor de continuïteit van de methoden waarmee de Meesters onderwijzen. Nu de wereld gereed staat op de drempel van het Waterman-stelsel, is alles in beweging, ondergaat alles de gisting van verandering. Zo is het ook in Hiërarchische kringen. Zonder uitzondering ervaren de Meesters zelf een heroriëntering in werkwijzen en methoden zoals nooit tevoren. Gedurende de laatste vijf eeuwen hebben Zij geleidelijk wijzigingen aangebracht in hun aanpak ter voorbereiding op de Grote Aantocht, de veruiterlijking van hun werk in de wereld. Niet voor niets hebben Zij elke lang beproefde werkwijze getest en opnieuw bekeken, Zich waar nodig aangepast aan de nieuwe en toenemende gevoeligheid van de mens. Achter de schermen wachtend op Verklaringsdag, die het teken van hun Aantocht zal zijn, staan de Gidsen van het mensenras nu gereed om de zich ontwikkelende mensheid te dienen. Uit de gelederen der mensen zijn de Meesters voortgekomen; tot hun gelederen wenken en verwelkomen Zij de mensen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Grote Aantocht’)

Maak aan allen bekend dat Ik er ben, dat Ik teruggekeerd ben, en bereid de mensen voor op Verklaringsdag, de dag van Gods Geschenk; want op die dag zullen de mensen samen de verwezenlijking vieren van Gods Wil. Mijn Komst is niets minder dan dat. Schaar je nu aan Mijn zijde, en laat ons gezamenlijk bewijzen dat de mens God is, dat er niets anders is dan God. (Maitreya, Boodschap nr.25)

Met elke dag die verstrijkt, komt de verschijning van Maitreya in volle en zichtbare aanwezigheid dichter bij vervulling. Weldra zal de wachtende wereld onbetwistbaar weten dat de Meester der Meesters, het Licht en de Hoop van de wereld nu, opnieuw, onder de mensen is. Zeer weinig tijd weerhoudt deze lang voorbereide plannen nu nog van hun climax. Deze plannen betekenden de reorganisatie van de groep van Meesters waarvan Maitreya het hoofd is, om ook Hen voor te bereiden opnieuw hun werk met de mensen op Zich te nemen in openlijke manifestatie van hun kennis en macht. Er was veel speciale training nodig om Hen uit te rusten voor deze taak. Spoedig zullen de resultaten van deze inspanning de mensen bewust maken van de nieuwe realiteit in hun midden, en de nieuwe richting wijzen van het pad dat vóór hen ligt. Iedere Meester heeft zijn specialiteit, maar Ieder omhelst het plan voor de ontwikkeling van alle factoren die het geestelijke wezen van de mens bepalen. Ieder zal, afzonderlijk en als lid van een groep, het geestelijk potentieel dat in allen latent is, stimuleren en oproepen. Zo zal het zijn. Zo zullen de Oudere Broeders van de mens blijk geven van Hun verwantschap en betrokkenheid, van Hun liefde en Hun kennis van het Plan. (Benjamin Creme’s Meester ‘Gebeurtenissen zonder weerga’)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.