De nieuwe schoonheid

Boodschappen van Maitreya de Christus 

De nieuwe schoonheid
boekbespreking door Marc Gregory

Veel lezers van het maandblad Share International, evenals degenen die het Wederverschijningsverhaal al een tijdje volgen, zullen de Boodschappen van Maitreya hebben gelezen en herlezen, en zich er keer op keer toe hebben gewend voor inspiratie, begeleiding en troost. Maar hoe vertrouwd we er ook mee zijn geraakt, we moeten toch opmerken hoe buitengewoon het eigenlijk is dat ze bestaan – dat de Wereldleraar ervoor kiest om de mensheid op deze wijze toe te spreken, dat wil zeggen door de tussenkomst van een uniek toegeruste man, als onderdeel van Zijn inspanning om ons opnieuw met Hem te laten kennismaken en het feit van Zijn aanwezigheid in de moderne wereld te verkondigen. Er is veel veranderd sinds deze Boodschappen werden gegeven (tussen de herfst van 1977 en het voorjaar van 1982). Maar er moet nog veel gedaan worden, voordat we de planetaire gemeenschap zullen kennen die Maitreya voorziet. Het lijdt dan ook geen twijfel dat Zijn komst een gebeurtenis van ongeëvenaarde betekenis is, niets minder dan een keerpunt voor de wereld en de toekomst van al het leven op de planeet. En vanwege de betekenis van de gebeurtenis
Jaren geleden mocht een jongeman in zijn vrije tijd graag rondneuzen in een nieuwetijds boekwinkel, niet ver van waar hij woonde. Hoewel hij niet heel erg goed ingevoerd was in spirituele zaken, maar wel een zekere afkeer voor georganiseerde religie koesterde, viel zijn oog toch keer op keer op een bijzonder ogend boek met op de omslag een grote rode ruitvorm, in zilver afgekaderd tegen een helderblauwe achtergrond, met de titel Boodschappen van Maitreya de Christus. Elke keer struinde hij door de boekwinkel en trok met name deze uitgave stilletjes zijn aandacht. Aanvankelijk, vanwege een zekere scepsis, had hij er eigenlijk helemaal geen interesse in. “Maitreya”, dacht hij. “Wie zou dat in hemelsnaam zijn?” Ook bij volgende bezoeken, ongeacht welke route hij door de winkel koos, altijd leek hij uit te komen bij de rode ruit tegen de blauwe achtergrond. “Koop het nu maar” klonk het steeds weer in zijn hoofd. Dus uiteindelijk kocht hij het boek. Het zal voor de lezer geen verrassing zijn dat ik die jongeman was en hoewel mijn persoonlijke ervaringen geenszins van bijzonder belang zijn, hebben veel anderen waarschijnlijk iets soortgelijks ervaren toen ze voor het eerst met deze Boodschappen in aanraking kwamen. Uiteraard heb ik ze gelezen en daardoor verdween mijn aanvankelijke scepsis – doordat ik zo overweldigd werd door hun buitengewone kracht, eenvoud en indringende spreekstijl. Ze leken voorbij te gaan aan alle belemmerende neigingen van het denken en een gevoelige snaar te raken op een veel dieper niveau (of op alle niveaus tegelijk).
0Dit is geen onbelangrijk gegeven. Deze Boodschappen raken direct aan de ogenschijnlijk meest complexe, onoplosbare kwesties en wijzen doortastend een uitweg aan. Niet alleen leven we in een wereld die doordrenkt is van onnodige angst, die de meesten van ons in meer of mindere mate in zijn greep houdt, maar vanwege deze angst zit ook een groot deel van het mensenras gevangen in inactiviteit. We praten graag. We onderzoeken graag, stellen graag vragen, compliceren de zaken wanneer we beweren ze te verhelderen, bediscussiëren kwesties en komen er voortdurend op terug. Het komt erop neer dat we graag praten, terwijl we blijven steken in onduidelijkheid en inertie. En er zijn genoeg mensen die willen dat deze zelfingenomen inactiviteit voortduurt, het liefst tot in eeuwigheid.
“De problemen van de mensheid zijn reëel, maar oplosbaar… Neem de nood van je broeders als de maatstaf voor je daden, en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.” (Boodschap nr.52)
Deze beknopte uitspraak spreekt boekdelen. Ze bevat een buitengewoon tegengif – en een uitdaging – voor onze huidige verlamming en inertie. En, in deze uitspraak ligt ook het kernthema van Maitreya’s boodschap besloten, waar Hij keer op keer op terugkomt: het beginsel van samendelen.

 Kracht en helderheid
Maitreya spreekt met gerichte kracht en helderheid over het kolossale, tergende onrecht van bittere armoede en de verspreiding ervan over de hele wereld. Over hoezeer armoede volkomen onnodig is, en hoe het bestaan ervan een belediging is van onze aard en de aard van de realiteit zelf.
“Hoe kunnen jullie tevreden zijn met de manier waarop je nu leeft: terwijl miljoenen verhongeren en sterven in misère; terwijl de rijken met hun weelde pronken voor de ogen der armen; terwijl ieder mens de vijand is van zijn naaste; terwijl geen mens zijn broeder vertrouwt? Hoe lang nog zullen jullie zo leven, Mijn vrienden? Hoe lang nog kunnen jullie deze ontaarding verdragen?” (Boodschap nr.81)
Onze angst en problemen ontstaan door een collectief gebrek in onze kijk op het leven. We hebben de wezenlijke realiteit, dat we allen Eén zijn, nog niet begrepen.
“Allereerst moeten de mensen zichzelf zien als broeders, zonen van de Ene Vader. Dit is essentieel als zij ook maar één stap nader willen komen tot de Godheid.” (Boodschap nr.11)
“… want slechts in zoverre de mens zich juist tot zijn medemens verhoudt, verhoudt hij zich juist tot God.” (Boodschap nr.29)
“Het misdrijf van verdeeldheid moet uit deze wereld worden verdreven. Ik bevestig dat dat Mijn doel is.” (Boodschap nr.93)
Waren wij werkelijk in staat de realiteit te zien zoals Maitreya en de Meesters die zien, dan zouden we met plezier afstand doen van “de misdaad van afscheiding” en alle ellende waar die toe leidt. Overal ter wereld voelen steeds meer mensen dit aan in reactie op de energieën die Maitreya belichaamt en die Hij en de Meesters uitstralen, en raken er steeds meer van overtuigd dat het leven oneindig veel beter kan en moet zijn dan het nu is.
“De grootste noodzaak op dit moment is de hervorming van de structuren waarin jullie nu leven. Jullie beschaving, Mijn vrienden, is stervende – nee, ze is al dood. Uit haar as zal een nieuwe schoonheid ontstaan, op basis van Liefde, Rechtvaardigheid en Samendelen.” (Boodschap nr.107)

 Verandering van richting
Ongeacht hoe scherpzinnig of direct Maitreya in bepaalde passages is over de toestand in de wereld en de gevaren waarvoor we ons geplaatst zien, toch inspireert en bemoedigt Hij altijd. Hij herinnert ons er voortdurend aan wie we werkelijk zijn en wat we kunnen doen om ons evenwicht te hervinden en ons opnieuw met onze wezenlijke aard te verbinden.
“Het is Mijn plan om in jullie dat te verwerkelijken wat jullie waarlijk zijn, om jullie te laten zien dat jullie afstammen van God Zelf en tot die goddelijke Bron moeten terugkeren.” (Boodschap nr.66)
“De veranderingen vinden plaats, al lijkt het niet zo. Ondanks de spanning verspreidt Mijn Liefde zich alom. Weet dit, heb vrede in jezelf en breng de mensen hoop.” (Boodschap nr.22)
“Richt je blik glimlachend naar de toekomst. Keer je lachend af van het verleden. Ontvang dankbaar de zegen van Gods Liefde en herschep het Plan.” (Boodschap nr.104)
“Mijn missie begint. Nu al is er veel bereikt. Spoedig zal het tij keren en zullen de mensen Mijn Aanwezigheid voelen en met vreugde reageren.” (Boodschap nr.49)
Ondanks de enorme spanning in de wereld lijdt het geen twijfel dat sinds deze woorden voor het eerst werden uitgesproken, veel dingen ten goede zijn veranderd. Er is een nieuwe en frisse impuls tot echte rechtvaardigheid, met name onder jonge mensen, die in toenemende mate afstand nemen van de tweedracht zaaiende, oorlogslustige methoden van het verleden. Protesten als de ‘Arabische Lente’ en de wereldwijde ‘Occupy’-bewegingen, de ontwikkeling van internet en de mogelijkheid om informatie en beelden letterlijk binnen enkele minuten wereldwijd te verspreiden, verbinden mensen over de hele wereld op manieren die voorheen ondenkbaar waren. In Zijn oproep tot ware vrede, broederschap en rechtvaardigheid, verklaart Maitreya:
“Wanneer Ik Mij bekendmaak, zal Ik uitdrukking geven aan de hoop van heel de mensheid op een nieuw leven, een nieuw begin, een bereidheid om van richting te veranderen; hoop op de opbouw van een nieuwe wereld waarin de mens in vrede kan leven; vrij van angst voor zichzelf of zijn broeders; vrij om te scheppen vanuit de vreugde des harten, vrij om in alle eenvoud en oprechtheid zichzelf te zijn.” (Boodschap nr.8)
Schijnbaar is dit precies wat Maitreya heeft gedaan in de ongeveer 100 televisie-interviews die Hij de afgelopen drie jaar (altijd incognito) heeft gegeven. En, naarmate hij vordert met Zijn naar buiten treden, verschijnt er, op verschillende manieren uitgedrukt, in bijna elke Boodschap een bepaalde aansporing:
“Als jullie Mij en de wereld willen dienen, maak dan bekend, Mijn vrienden, dat Ik er ben.” (Boodschap nr.69)
Maitreya weet zeker dat de mensheid de juiste keuzes zal maken, dat we Zijn leiding en die van de Meesters zullen volgen en zullen doen wat nodig is om de wereld te transformeren.
“Ik weet dat in de mens een Goddelijk Wezen huist, Wiens Plan het is dat Liefde en Rechtvaardigheid zullen zegevieren. Daar dit zo is, staat de afloop vast.(Boodschap nr.77)
Of, in de woorden van Benjamin Creme: “Op een dag zal deze planeet als een diamant aan het firmament schitteren.”
Er zijn ook passages die zó onzegbaar ontroerend, zó buitengewoon krachtig zijn dat het lijkt alsof ze de tijd doen stilstaan. Bijvoorbeeld:
“Zoek Mij in de plaatsen van duisternis, waar honger heerst en strijd. Ken Mij als de Broeder van de armen, van de verworpenen der aarde. Zie Mij zo, Mijn vrienden en broeders, en zie de Heer van Liefde.” (Boodschap nr.128)
Het is duidelijk dat de waarde van deze Boodschappen niet beperkt is tot de informatie die door de woorden wordt overgebracht. De woordkeuze, hun plaats in de context, het ritme, het vloeiende taalgebruik en de wijze waarop Maitreya op verschillende manieren telkens op dezelfde ideeën terugkomt, geven de Boodschappen een mantrische hoedanigheid. Aldus, en Benjamin Creme wijst hierop in zijn voorwoord, kunnen ze gebruikt worden om persoonlijke en groepsmeditaties te richten (veel Transmissie-meditatiegroepen spelen voor elke meditatie een van de opgenomen Boodschappen af), als voertuig voor serieuze en langdurige bespiegeling en een krachtig middel tot het aanroepen van Zijn energie en enige mate van Zijn aandacht.
Hoewel Maitreya Zichzelf in veel van de Boodschappen presenteert als een “eenvoudig man”, de grote Vriend van oudsher, de Oudere Broeder van het mensenras, spreekt Hij, in elke tiende Boodschap op uitgebreidere wijze over Zijn ware status – als Degene die door de gehele mensheid verwacht wordt, als de levende belichaming van het Christusbeginsel op Aarde, als de Avatar voor het Waterman-tijdperk.
“Ik ben de Heiland van Weleer. Ik ben de Leraar van het Nieuwe. Ik ben de Gids voor de Komende Tijd. Ik ben de belichaming van de Wet. Ik ben de Waarheid zelf. Ik ben jullie Vriend en Broeder. Ik ben jullie Zelf.” (Boodschap nr.70)
De overvloediger toon van elke tiende Boodschap geeft de gehele serie een overkoepelend mantrisch ritme en kwaliteit, die de ritmes van de afzonderlijke Boodschappen nog eens versterken. Het kan geen gemakkelijke opgave zijn geweest om af te dalen vanuit Zijn aloude verblijfplaats in de Himalaya, vanuit een bewustzijnsniveau dat zo verhoogd en verheven is, en de last op Zich te nemen om een wereld te onderrichten en vernieuwen die zozeer verdwaald is, zozeer doordrenkt van materialisme, hebzucht, eeuwenoude haat en conflicten. Het kan niet gemakkelijk zijn om mensen zoals wij te leiden, wij die zo ver afgedreven zijn en die zo veel te leren en opnieuw te leren hebben. Niettemin, omwille van Zijn grote liefde voor de mensheid, de Goden in aanleg die Hij in ons ziet, en Zijn rol als behoeder van het Goddelijk Plan en “Gods Luitenant”, neemt Hij deze taak met vreugde op Zich. Misschien is dat wel alles wat er over gezegd kan worden. Immers, niets wat geschreven wordt over de Boodschappen kan ooit de ervaring van het lezen en het ervaren ervan vervangen, want ze spreken op meer dan welbespraakte wijze voor zich. En misschien herinneren ze ons eraan dat niets belangrijker is dan dit: “Vat moed Mijn vrienden. Alles komt goed. Alle mogelijke zaken zullen goed komen.”

Boodschappen van Maitreya de Christus — Alle 140 Boodschappen gegeven via Benjamin Creme, Share International Foundation, Amsterdam, 1990.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.