Het Waterman-tijdperk

een compilatie

Benjamin Creme merkt op dat we vijf jaar geleden, in 2009, daadwerkelijk het Waterman-tijdperk zijn binnengegaan. Ongeveer de helft van de mensen op onze planeet reageert op de nieuwe energieën, maar de andere, met name de oudere generatie, houdt vast aan de oude structuren en denkwijzen van Vissen — en dat is voornamelijk de generatie die de planeet bestuurt. We verkeren derhalve in een periode van spanning en strijd. Maar naarmate de energieën van Waterman dagelijks sterker worden en hun weldadige gaven verlenen, zal de balans uiteindelijk ten gunste van het nieuwe uitslaan. De oude energieën van Vissen zullen gestaag afnemen en hun betekenis voor de mensheid verliezen, en daarmee zullen de afscheiding en georganiseerde hebzucht van het Vissen-verleden langzamerhand verdwijnen.
Hier volgt een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘Het Waterman-tijdperk’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

Heb geen angst voor de toekomst want zij zal, indien de mensen dat verkiezen, grootser zijn en mooier dan men zich kan voorstellen, veel grootser nog dan de stoutste dromen van de mens. De onzekerheid en angst, de pijn van verlies en verandering, zijn slechts de geboorteweeën van een nieuwe en betere wereld die worstelt om geboren te worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mens wacht zijn geboorterecht’)
Alles verloopt goed en belooft veel voor de toekomst. Mijn plannen vorderen voorspoedig en sporen de mensheid aan. Overal waar je thans kijkt in de wereld zie je verandering. Het weefsel van de oude, afbrokkelende orde scheurt van boven tot onder. Hieruit kunnen Wij veel voldoening putten, want ondanks de pijn waarmee dit proces gepaard gaat, verrijst er een nieuwe en betere wereld. Laat dit je troosten, Mijn vrienden, en zie de toekomst hoopvol tegemoet. (Maitreya, Boodschap nr.130)

De belofte van het komende Waterman-tijdperk is dat voor het eerst in de opgetekende geschiedenis van de mens, de mensheid Eén zal worden en de Liefde zal tonen waarvan eenheid de uitdrukking is. Ze zal op het stoffelijk gebied de innerlijke eenheid van de mens weerspiegelen – het feit dat we als zielen Eén zijn. Er bestaat niet zoiets als een afgescheiden ziel. We zijn geïndividualiseerde delen van een grote Alziel, die volmaakt is en die een weerspiegeling is van wat we God noemen, van die Werkelijkheid waarin we “leven en bewegen en ons bestaan hebben” – de Logos van de planeet. (Benjamin Creme, Transmissie — een meditatie voor de Nieuwe Tijd)

Wanneer Ik Mij bekendmaak, zal Ik uitdrukking geven aan de hoop van heel de mensheid op een nieuw leven, een nieuw begin, een bereidheid om van richting te veranderen; hoop op de opbouw van een nieuwe wereld waarin de mens in vrede kan leven; vrij van angst voor zichzelf of zijn broeders; vrij om te scheppen vanuit de vreugde des harten, vrij om in alle eenvoud en oprechtheid zichzelf te zijn. Mijn taak is nog maar juist begonnen, maar nu al is er een nieuw licht, een nieuwe hoop, een gevoel van een nieuw begin in de harten der mensen; een besef dat de mens niet alleen is, dat de Beschermer van het Al Zijn Middelaar heeft gezonden. Deze nu ben Ik. (Maitreya, Boodschap nr.8)

 Er bestaat geen twijfel over het nieuwe geestelijke ontwaken dat overal plaatsvindt en dat uiteindelijk zal leiden tot een tijdperk van wereldwijde broederschap – de grondtoon van het komende Waterman-tijdperk. Wat nu plaatsvindt is het gevolg van innerlijke krachten die grote veranderingen tot stand brengen in het menselijke denken en bewustzijn. Dit zal leiden tot de volledige herordening van de instituten en sociale structuren van de wereld, die niet langer voldoen aan de ware behoeften van de mens. Overal ter wereld treden de nieuwe benaderingen van de werkelijkheid naar voren, en de nieuwe waarden die ons leven in het komende tijdperk moeten beheersen krijgen langzaam vorm. Dit zal de reorganisatie met zich meebrengen van onze politieke, economische en financiële systemen langs rationelere en rechtvaardiger lijnen. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Veranderingen van ongeëvenaarde omvang zullen het denken en het hart van de mens in beslag nemen: alleen het beste uit het verleden zal standhouden tegen de aanval van het nieuwe. Dagelijks zullen de mensen de transformaties die geregistreerd worden, kunnen vergelijken en bewonderen: in het verblindende daglicht zal een nieuwe wereld worden opgebouwd. Allen zullen op hun manier deelnemen, ieder zal zijn visie toevoegen en bijdragen aan het geheel. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Opnieuw te dienen’)

Het verheugt Mij opnieuw tot jullie te kunnen spreken, en jullie te vertellen dat Ik kom om jullie met Mij mee te nemen naar het Nieuwe Land – het Land van Liefde, het Land van Vertrouwen, van Schoonheid en Vrijheid. Ik zal jullie daarheen brengen als je Mij kunt volgen en aanvaarden, Mij laten leiden en gidsen. En als dit zo is, zullen wij samen een Nieuwe Wereld bouwen: een wereld waarin de mensen kunnen leven zonder vrees, zonder wantrouwen, zonder verdeeldheid; waarin ze samen de overvloed van de Aarde delen, samen de Zegen kennen van Eenheid met onze Bron. (Maitreya, Boodschap nr.3)

Het “nieuwe land” is de naam die Maitreya geeft aan de beschaving waartoe Hij ons met zijn missie zal inspireren. Zoals Hij het stelt: “Het land dat ik de naam Liefde geef.” Gedurende de afgelopen 2000 jaar heeft de mensheid het kennisaspect van God tot uitdrukking gebracht; onze huidige, wetenschappelijk ingestelde samenleving is daar het resultaat van. In het komende Waterman-tijdperk zal de mensheid als geheel het hogere liefde-aspect tot uitdrukking brengen. Door toepassing van samendelen en rechtvaardigheid zal de liefde van God manifest worden en de broederschap der mensen werkelijkheid worden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

De Wateren des Levens van Aquarius zullen op alle niveaus het leven van de mens binnenstromen en uit deze stimulans zal een nieuwe mens geboren worden, die steeds meer zijn aangeboren goddelijkheid zal weerspiegelen. Deze Gave des Levens zal de Christus schenken, Die zich aldus openbaart als de Waterdrager, de bevrijder van alle mensen, die ‘een overvloediger leven’ brengt zoals Hij lang geleden voorspelde. Met dit ‘overvloediger leven’ zal een nieuwe creativiteit ontstaan. Vanuit de mens zal een rijke stroom van ideeën en ontdekkingen voortkomen, die alles wat eerder kwam zal overtreffen, en in overeenstemming met de Kosmische Wet. De natuur zal haar geheimen prijsgeven, het universum zal zich aan de onderzoekende geest van de mens onderwerpen, en de zo verworven kennis zal, ten dienste gesteld aan het algemeen welzijn, al het leven op Aarde verfraaien en verrijken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Gave des Levens)

[Maitreya] zal er bij ons op aandringen te veranderen, ons stimuleren met een visie van de toekomst, een toekomst zoals die nog nooit aan de wereld is getoond — de wonderbaarlijkste, mooiste en schitterendste beschaving die deze Aarde ooit gezien heeft. Dat is de toekomst voor de mensheid in het Waterman-tijdperk dat nu begint. Een wereld waarin we de energie voor al onze behoeften rechtstreeks van de zon ontvangen, die met een bepaald daarvoor ontwikkeld aspect van genetische manipulatie ons zal voorzien van het vermogen om nieuwe organen te ontwikkelen. In plaats van naar het ziekenhuis te gaan voor een transplantatie, die wel of niet door het lichaam wordt geaccepteerd, of dood te gaan wanneer er geen orgaan beschikbaar is, ga je eenvoudig naar de kliniek waar je na een paar uur weer uitkomt met een nieuw hart – je eigen vernieuwde hart, je eigen nier en lever opnieuw gemaakt. Op die wijze zullen mensen krachtiger leven en met een veel langere vitaliteit dan tegenwoordig. Met het samendelen van de hulpbronnen van de wereld wordt alles mogelijk. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Ik breng jullie naar een Nieuw Land. Sluit je gelederen rondom Mij en laat Mij jullie de heerlijkheid tonen die jullie wacht. Het raamwerk van deze komende tijd wordt nu gebouwd. De blauwdruk van de toekomst wordt duidelijker. Laat Mij jullie die toekomst binnenbrengen en die structuur in stralend Licht omhullen. Mijn Zegen vergezelt jullie allen. (Maitreya, Boodschap nr.48)

De meest in het oog springende eigenschap van de energie van het Waterman-tijdperk is synthese, met als uitwerking de samensmelting tot één geheel van de momenteel zo verdeelde en afgescheiden mensheid. Een nieuw gevoel van eenheid (met de gehele schepping) zal in de plaats komen van het huidige gevoel van afscheiding. Dit zal zich op sociaal en politiek vlak uiten als broederschap, rechtvaardigheid en samendelen. De tegenwoordige angst en verwarring zullen plaatsmaken voor een nieuwe vrijheid en een gevoel dat het leven een betekenis en een doel heeft. Het zal de tijd zijn waarin de mensheid, voor het eerst als een eenheid, haar aangeboren goddelijkheid zal beseffen en openbaren. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

IN KADER:

De Nieuwe Tijd breekt aan
door de Meester —, via Benjamin Creme (SI november 1998)

Het is al vele jaren normaal en gangbaar om te spreken over de Nieuwe Tijd en wat die betekent voor de toekomst van de mensheid. Weinigen onderkennen of begrijpen de veranderende astronomische verhouding die een nieuw tijdperk mogelijk en onvermijdelijk maakt. Gedurende meer dan tweeduizend jaar is de belangrijkste kosmische energie die het leven op Aarde heeft bepaald naar ons toegestroomd vanuit het sterrenbeeld Vissen. Die invloed neemt snel af naarmate de relatie van onze zon zich verwijdert van Vissen en zich verplaatst naar Waterman. De nieuwe energieën van Waterman, die dagelijks in kracht toenemen, doen hun aanwezigheid reeds voelen en liggen ten grondslag aan de veranderingen die nu, op elk gebied, op wereldschaal plaatsvinden. Deze veranderingen moeten (en zullen) de hoedanigheid, de innerlijke aard weerspiegelen van de Waterman-energie – namelijk die van Synthese. Deze energieën van Synthese, die de verschillende strengen van ons rijkgeschakeerde leven samenvoegen en vermengen, hebben als taak de mensheid te brengen tot een besef van haar eenheid, tot een begrip van haar rol in het grote Plan en een vermogen om dat Plan te openbaren in juiste verhoudingen op het stoffelijke gebied. De eerste stappen worden nu gezet, terwijl de landen worstelen met de problemen van een stervende economische structuur en veranderende politieke betrekkingen. De prille tekenen van een nieuw mondiaal bewustzijn worden zichtbaar naarmate de mensen de noodzaak beseffen van samenwerking bij de aanpak van hun milieuproblemen. Dit voorspelt veel goeds voor de toekomst en toont een juiste reactie op een groot gevaar dat zich aan het mensenras voordoet: tenzij de schade die nu aan het ecologische evenwicht van de planeet wordt berokkend snel wordt hersteld, zal de levensverwachting van velen drastisch verminderen. Niemand, arm of rijk, is volledig vrij van deze sluipende ondermijning van het menselijke immuunsysteem. Door aantasting van dit systeem brengen de mensen zichzelf in gevaar. Niettegenstaande de ernst van deze en andere problemen wordt er veel vooruitgang geboekt bij de aanpak ervan, en wereldwijd zijn er vele groepen die het als hun voornaamste taak zien om deze gevaren onder de aandacht te brengen van de overheidsinstanties in elk land. Gezien dat feit is er alle hoop dat de naties uit deze periode van beproeving tevoorschijn zullen komen met een nieuw vertrouwen in de toekomst en in de voordelen van samenwerking en wederzijdse hulp. Op deze wijze brengen de energieën van Waterman de volkeren daadwerkelijk tezamen, scheppen zij de banden van samenwerking en begrip en, al is het langzaam en geleidelijk, smeden zij de ongelijk-soortige krachten van de huidige ordening aaneen tot één synthetisch geheel. De Nieuwe Tijd breekt waarlijk aan. De ophanden zijnde komst van Maitreya en zijn Groep zal het begin inluiden.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.