De nieuwe beschaving

door de Meester —, via Benjamin Creme (SI, augustus 1982)

Aan het begin van het Nieuwe Tijdperk dat nu aanbreekt, is het voor velen moeilijk zich het soort beschaving en cultuur voor te stellen dat de volgende eeuwen zal sieren. De meeste pogingen daartoe blijven steken in een materialistische visie; zelden ziet men dat wordt gepoogd om gestalte te geven aan het streven van de mensheid naar een leven van geestelijke betekenis en uitdrukking.
Laten we proberen ons een beeld van de toekomst te vormen in termen van de nieuwe beschaving en cultuur. Spoedig zullen de eerste stappen worden genomen in de richting van de nieuwe ordening. Spoedig zullen de nieuwe wegwijzers worden geplaatst, die de mensheid de weg voorwaarts zullen wijzen. Aanvankelijk zullen de veranderingen langzaam gaan, maar uiteindelijk zal alles in steeds sneller tempo worden hervormd.
Laten we de aard beschouwen van de onderdelen waaruit de nieuwe beschaving zal bestaan. De meest opzienbarende houding in de nieuwe tijd zal het streven zijn om juiste verhoudingen te scheppen, om goede wil tot uitdrukking te brengen. Een geweldige accentverschuiving van het individu naar de groep zal de mensheid heroriënteren langs vruchtbaarder lijnen, en die zal zich weerspiegelen in de schepping van structuren welke beter in overeenstemming zijn met het Plan van God. Een ander kenmerk van de komende tijd zal het verlangen zijn om de aard van God beter te leren kennen en in nauwer contact te komen met die goddelijkheid. Dit doel zal niet langer, zoals nu, van ondergeschikt belang zijn in het leven van de mens, maar een centrale plaats innemen in het leven van miljoenen mensen. Deze nieuwe benadering van God zal vergezeld gaan van een nieuwe eerbied voor alle uitdrukkingen van leven, waardoor de mensen tot een betere verhouding zullen komen met de ondermenselijke natuurrijken. Dit nieuwe besef van verantwoordelijkheid voor de lagere natuurrijken zal hun evolutie versnellen en zo het Plan dienen.
Weldra zal een nieuwe benadering tot de wetenschap de weg banen naar een volledige verandering in de houding van de mens tegenover de Werkelijkheid waarin wij leven. De nieuwe wetenschap zal de mensheid tonen dat alles Eén is, dat elk afzonderlijk deel waarvan wij ons bewust zijn nauw verbonden is met alle andere, dat die verwantschap wordt geregeld door zekere wetten, mathematisch bepaald, en dat in elk deel het potentieel van het Geheel aanwezig is. Deze nieuwe kennis zal de menselijke ervaring van de wereld en elkaar transformeren en voor hen de waarheid bevestigen dat God en de mens één zijn. Zo zal de nieuwe wetenschap de goddelijkheid van de mens aantonen en leiden tot de vestiging van de nieuwe wereldreligie. De oude scheiding tussen wetenschap en religie zal worden geheeld en de geestelijke groei van de mens zal een nieuwe impuls krijgen.
In dit vruchtbare klimaat zullen de verborgen psychische krachten van de mens zich vanzelf ontplooien en het enorme potentieel van het menselijk denkvermogen zal tijd en ruimte overwinnen en de energieën van het universum zelf beheersen. De bronnen van de menselijke geest zijn onbeperkt. In een crescendo van openbaring zal de heerlijkheid van de onzichtbare werelden zich onthullen aan de verbaasde blik van de mens en de volle grootsheid van de goddelijke schepping zal beseft worden.
Dit alles wacht de mens, nu hij op de drempel staat van de Waterman-ervaring. De wateren des levens van Aquarius, die door de Christus tot hem stromen, zullen het goddelijke bewustzijn wekken dat in hem sluimert en hem tonen als de God die hij is. Onder de wijze leiding van de Christus en Zijn Broeders zal de mens de volle status van geopenbaarde goddelijkheid bereiken die, wist hij het slechts, zijn geboorterecht is.
Stap voor stap, eeuw na eeuw, zal de mens een beschaving opbouwen die blijk zal geven van zijn groeiende uitdrukking van goddelijkheid; een cultuur waarin de schoonheid van de goddelijke schepping zich in al haar aspecten zal uitdrukken, een spiegel waarin de Goddelijke Idee in haar volle heerlijkheid zal worden weerkaatst.
Zo zal de mens zijn ware plaats innemen in het Goddelijk Plan voor de wereld. Zo zal hij, geïnspireerd door de Christus, deze door angst, dogma en haat verdeelde wereld omvormen tot een wereld waar de Wet van Liefde regeert, waar alle mensen broeders zijn, waar alles met betrekking tot de goddelijke aard de aandacht van de mens krijgt en zijn leven beheerst.
Zo zal de mens zijn dromen van goddelijkheid vervuld zien, zijn vermogens verwezenlijken en zijn bestemming bereiken.

‘De nieuwe beschaving’ door de Meester —, via Benjamin Creme, geschreven in 1982, is bijzonder passend in deze tijd en sluit ook goed aan bij de compilatie in dit nummer. Vandaar onze beslissing om het hier te herdrukken, met instemming van de Meester. Zoals in de inleiding tot de compilatie te lezen valt (zie blz. 9), is de wereld inmiddels daadwerkelijk het Waterman-tijdperk binnengegaan.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.