De wil van het volk

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, over het thema ‘De wil van het volk’.

Mijn Aanwezigheid wordt in de hele wereld gevoeld. Mijn energie van Liefde, Mijn Geschenk, vormt een meer van geluk onder de mensen. Baad er diep in, Mijn vrienden, en rijs er, stralend van het Licht der Liefde, uit op tot een Nieuwe Dag.
Mijn Meesters zijn bezig voor jullie de hoofdlijnen van de toekomst te markeren. Houd die goed in gedachten. De rots waarop die glorierijke toekomst wordt gebouwd, is Liefde, Rechtvaardigheid en Samendelen. Stel je ten doel, Mijn vrienden, om je te verbinden met Hen voor wie deze Aspecten Goddelijk zijn. Bouw tezamen een muur van Licht, waartegen de wereld vergeefs zal stormlopen.
Mijn Leger rukt op. Mijn luitenants kennen de uitslag van de strijd en het Plan van aanpak. Die aanpak omvat jullie allen, want door middel van jullie, Mijn vrienden en broeders, moet de Nieuwe Wereld gebouwd worden. Neem je aandeel in dit heldhaftig werk dan op je en toon je moed. Mijn Liefde zal jullie kracht geven. Mijn Wet zal jullie leiden. Mijn Hart omvat jullie immer. Mijn vrienden, wees niet bang, jullie hebben niets te vrezen dan je eigen vrees. (Maitreya, uit Boodschap nr. 45)

Net als het eenvoudige sneeuwklokje door de sneeuw heen breekt en de komende lente aankondigt, zo maken de mensen overal hun eisen bekend voor rechtvaardigheid en vrede, en voor een einde aan een lange winter van slavernij en tirannie. De stem van het volk is in opkomst, om zich niet langer het zwijgen te laten opleggen. Het is de voorbode van de nieuwe tijd, de nieuwe beschikking die worstelt om te worden geboren. Ondanks, nee, dankzij de plannen en acties van gevaarlijke mannen werpen de mensen hun eeuwenoude juk af en eisen het recht om te worden gehoord. Een nieuwe drang en een nieuw vertrouwen zetten hun eis kracht bij. De kracht van de stem van het volk breekt door de eeuwenlange onderworpenheid heen en wijst de weg naar de toekomst. Steeds meer beseffen de mensen dat de rol van de overheid is om te voorzien in de behoeften van de mensen, dat er geen probleem of moeilijkheid is waarvoor oorlog de enige oplossing is. De scherpe stemmen van op macht beluste leiders kunnen nu misschien nog angstige en onoplettende mensen overtuigen, maar hun tijd is beperkt en loopt ten einde…
Wanneer Maitreya verschijnt, zal Hij ernaar streven de aspiratie te kanaliseren van ontelbare miljoenen die deze waarheid aanvoelen maar er geen uitdrukking aan kunnen geven. In Hem zullen zij hun zegsman vinden, welsprekend en ernstig al naar gelang de omstandigheid; via Hem zullen zij hun behoeften bekendgemaakt zien, de behoeften van allen voor een rechtvaardige en vreedzame wereld.
Dit proces is al aan de gang. Bij marsen en demonstraties waarin de mensen oproepen tot rechtvaardigheid, vrede en gezond verstand, kan Maitreya in een of andere gedaante gevonden worden, terwijl Hij de rol van de mensen speelt en uit hun naam spreekt. Zijn energie van liefde doordringt deze samenkomsten van de rechtvaardigen en inspireert hen tot verdere inspanning. Zijn kracht wordt de hunne en zij voelen zich onbevreesd en zeker. Op deze wijze keert de Heer van Liefde het tij van de haat, versterkt Hij het vuur van miljoenen en ziet mensen overal zich bewust worden van hun bestemming en naar de middelen zoeken om hun oprechte verlangens ten uitvoer te brengen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het einde van slavernij’)

Mijn broeders en zusters worden zich Mijn Aanwezigheid bewust en zetten voor zichzelf een nieuwe koers uit. Dit is werkelijk bemoedigend, want ongeacht Mijn Plannen heeft de mens een vrije wil. Groot is dan ook Mijn vreugde wanneer Ik zijn reactie zie. Zoals jullie weten, is Mijn Lering eenvoudig: Liefde, Rechtvaardigheid en correct Samendelen zijn levensvoorwaarden voor de mens. (Maitreya, uit Boodschap nr. 83)

De mensheid is een geweldige kracht ten goede en de veranderingen zullen plaatsvinden door de aanzwellende stem van het volk. De stem van het volk van alle landen zwelt aan, geïnspireerd door Maitreya, geleid door Maitreya, geactiveerd door Maitreya – of men nu weet dat Hij Maitreya is of niet. De vereende wil van het volk zal de regeringen dwingen te veranderen. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Nog slechts weinig tijd zal verstrijken voor jullie Mijn Gezicht zien. Ken het als het gezicht van je Vriend en Broeder die is teruggekeerd om jullie te helpen. Sluit Mij in je hart, zoals Ik, Mijn dierbare broeders en zusters, jullie in het Mijne heb gesloten, en laten wij samen de wereld nieuw maken. Laat ons alles veranderen wat corrupt en waardeloos is in jullie structuren, alles wat de manifestatie van jullie Goddelijkheid belet. Laat ons samen de weg wijzen voor de kleinen en de wereld voor hen behouden. (Maitreya, uit Boodschap nr. 50)

Nu al zijn de tekenen van [Maitreya’s] werk zichtbaar voor allen. De oude dogma’s sterven; nieuwe bezems vegen de brokstukken van het verleden weg. De oude garde draalt, maar een nieuwe strijdkracht van waarheid beukt op hun belegerde en bouwvallige muren. Zij zullen niet lang stand houden tegen deze nieuwe strijdkracht voor rechtschapenheid en gerechtigheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De verschijning van Maitreya’)

Spoedig zal een nieuwe golf van belangstelling voor de Waarheid in de mens worden opgeroepen, en op die golf zal Mijn gezicht gezien worden. Reken jezelf tot Mijn vrienden en werk met Mij samen. Weet je Mijn medewerkers en help de wereld. Openbaar jezelf als Mijn discipelen en schep de Nieuwe Wereld. (Maitreya, uit Boodschap nr. 102)

Door de geschiedenis heen was ‘het volk’ de toeschouwer, en vaak het slachtoffer, van de opeenvolging van invasies, plunderingen en wreedheden die door individuen met hun veroveringslegers werden uitgevoerd. Tegenwoordig treedt er een nieuw verschijnsel op. Volkeren overal beseffen hun collectieve macht en eisen een vrije en rechtvaardige wereld als iets waarop zij als leden van de menselijke familie recht hebben. Dit, zo stel ik, is geheel nieuw en zal zich uitdrukken als een publieke wereldopinie met een stem die zo krachtig en verenigd is dat geen enkele regering die kan weerstaan. (Benjamin Creme, SI maart 2005)

Mijn taak is eenvoudig: jullie de weg wijzen. Jullie, Mijn vrienden, hebben de moeilijke taak een Nieuwe Wereld te bouwen, een Nieuw Land, een Nieuwe Waarheid; maar samen zullen we triomferen.… Velen zullen deze weg bitter en moeilijk vinden; maar velen meer zullen dit Pad betreden in vreugde en blijdschap over de lichtheid van hun last, en zich ontdoen van wat oud, versleten en nutteloos is, van de onbeduidendheden van het verleden; en door binnen te treden in gedeelde broederschap en vreugdevolle deelneming aan al wat is, zal die omvangrijke en groeiende Compagnie haar ware Zelf beërven. (Maitreya, uit Boodschap nr. 15)

Doordat het volk zijn macht laat zien, zullen regeringen beseffen dat het hun werk, hun taak, is om in de behoeften van het volk te voorzien. Dit zal in alle landen gebeuren, want dat is de taak van regeringen. Sommige doen het in heel geringe mate; andere in grotere mate. Sommige regeringen zijn democratischer en dan is er meer participatie in het proces, maar andere zijn zeer dictatoriaal en daar heeft het volk weinig in te brengen. Dit zal ten einde lopen. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Mijn Taak zal het zijn te spreken als woordvoerder voor alle mensen overal; hun hoop en hun verlangen te verwoorden naar een beter en zinniger leven, naar de reorganisatie van de structuren, die de manifestatie verhinderen van de ware goddelijkheid van de mens. Dat is Mijn taak, Mijn dierbare vrienden, en die taak draag Ik met een licht en blij hart. Met jullie hulp zal zij worden volbracht. (Maitreya, uit Boodschap nr. 59)

Zo weerklinken de eenvoudige woorden van Maitreya rond de wereld. Zo wekken ze in de mens de hoop op vernieuwing. Waar voldoende mensen op die wijze zijn opgewekt en gereed zijn voor verandering, zal Maitreya de frequentie en de kracht van Zijn boodschap verhogen en miljoenen aansporen om op te roepen tot actie ten behoeve van zichzelf. De mensen moeten begrijpen dat actie van henzelf moet komen, anders kan er niets nieuws gebeuren. Wanneer de mensen zich hiervan bewust worden, zullen zij spontaan in actie komen, hun hart gloeiend van hoop. Zo zal het zijn, en zo zullen de mensen hun bestemming vervullen en een betere structuur scheppen voor het nieuwe tijdperk dat zich vóór hen opent. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De mensen worden zich bewust van Maitreya’)

Onthoud dat de mensheid Eén is, kinderen van de Ene Vader. Stel in vertrouwen de goederen der Aarde beschikbaar aan allen die behoeftig zijn. Doe dit nu en red de wereld. Zo zal Ik spreken; dat zal Mijn Oproep zijn; en wanneer de mensheid deze Wet aanvaard heeft, zal Ik Mijzelf bekendmaken. Velen zijn er thans die weten dat dit waar is, die verlangen samen te delen, die verlangen naar broederschap, maar toch niet handelen. Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden. (Maitreya, uit Boodschap, nr. 31)

Overal waar Ik nu rondkijk in de wereld, zie Ik de stralende punten van Licht die Mijn mensen zijn, degenen op wie Ik reken. Deze bakens van Licht zullen alle mensen tot Mij voeren en zo zal het Plan zich ontvouwen. Mogen jullie je op deze wijze om Mij heen verzamelen, en moge Mijn Licht jullie vlam ontsteken; zo kunnen wij gezamenlijk deze wereld transformeren. (Maitreya, uit Boodschap nr. 85)

Een nieuwe wereld is in de maak en vereist de betrokkenheid van allen: allen hebben een taak in deze grote onderneming; niemand hoeft zich te jong of te oud te voelen om hardop lucht te geven aan zijn aspiraties. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De stem van Maitreya’)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.