Onze wezenlijke eenheid — een compilatie

Hier volgt een selectie uit uitspraken met betrekking tot het thema ‘Onze wezenlijke Eenheid’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

Maitreya heeft het zo dikwijls verklaard: “de mensen moeten zichzelf als één zien”. Dit is de noodzakelijke eerste stap naar alle toekomstige vooruitgang; van het voldoen aan die voorwaarde is al het andere afhankelijk. De eerste taak van Maitreya en zijn Groep zal zijn om de mensen te laten zien dat dit zo is, dat alleen dan zelfvernietiging kan worden voorkomen, dat alleen dan het sluimerende potentieel van de mens kan worden vrijgemaakt voor zijn volgende en grootse prestatie. Wij twijfelen er niet aan dat de mensen zich bewust zullen worden van hun eenheid. Ten grondslag aan het rusteloze streven van de mens ligt de dagende bewustwording dat allen hun deel moeten hebben aan het oplossen van de reusachtige en veelvoudige moeilijkheden die hem tegenwoordig bestoken; dat de verantwoordelijkheid, net als de moeilijkheden, wereldwijd en ondeelbaar is en dat ze slechts door samenwerking en zelfverloochening adequaat het hoofd geboden en overwonnen kunnen worden. Maitreya, die spoedig voor de wereld zal verschijnen, heeft de taak om het denken van de mensen voor deze waarheden te openen.  (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Gezag van de Wet’)
Het creëren van groepsbewustzijn, de ervaring een integraal deel van één Geheel te zijn, is in de komende tijd het doel voor de mensheid. De nieuwe energieën die deze planeet binnenstromen vanuit het Waterman-stelsel werken in die richting; hun wezenlijke hoedanigheid is die van synthese en universaliteit. We staan op het punt diepgaande veranderingen mee te maken in al onze instellingen en structuren, zowel de politieke, economische, godsdienstige, sociale, wetenschappelijke, opvoedkundige als de culturele. Deze veranderingen zullen plaatsvinden naarmate de mensheid stap voor stap haar wezenlijke Eenheid begrijpt en de maatregelen treft die noodzakelijk zijn om die Eenheid te verwerkelijken. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)
Het is Mijn Missie om het Beginsel van Liefde in alle mensen op te wekken en aan hen die gereed zijn een Hogere Waarheid te tonen. De middelen zijn eenvoudig: door Rechtvaardigheid en Vrijheid voor allen kan die Liefde tot uitdrukking komen. Door de openbaring van de Broederschap der mensen kan de Bron van het Al gekend worden. Mogen jullie dit snel inzien, het doel van het leven begrijpen, en jullie broeders de weg wijzen. Zo kunnen jullie deelnemen in de transformatie van jullie wereld. (Maitreya, Boodschap nr.41)
Wij zien alle mensen als Eén, broeders en zusters van één grote familie. Ook mensen moeten het gevoel van afgescheidenheid uit hun hart verbannen en opnieuw het feit van broederschap ontdekken, dat de kern vormt van de menselijke aard. Mensen, alle mensen, zijn in aanleg Goden en moeten daarom de omstandigheden creëren waarin zij allen kunnen bloeien. Wij zullen jullie gaarne helpen dit te doen, wanneer jullie de eerste kleine stap in die richting zetten. Die eerste stap is moeilijk noch riskant. Jullie hebben niets te verliezen en jullie goddelijkheid te winnen: die eerste stap heet Samendelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Hulp is nodig – en wordt geboden’)
De grondwet van elk land zal uiteindelijk worden gebaseerd op de drie principes van vrijheid, onafhankelijkheid en verlossing. Vrijheid werkt op individueel niveau, onafhankelijkheid op nationaal niveau en verlossing op geestelijk niveau. Naarmate de werkelijkheid van mondiale onderlinge afhankelijkheid vast komt te staan in ons bewustzijn, zal het feit dat ‘alle mensen broeders zijn’ in toenemende mate vertaald worden in structuren en concrete actieprogramma’s die deze werkelijkheid weerspiegelen. Landen kunnen en zullen broederschap ervaren, gemeenschappelijke doelen en aspiraties kennen. (Maitreya, Maitreya’s Missie, dl. II)
Zonder het te beseffen maakt de mensheid een grote geestelijke crisis door die haar brandpunt vindt op politiek en economisch gebied. Die geestelijke crisis kan alleen worden opgelost door het oplossen van onze politieke en economische problemen, die het gevolg zijn van het onjuiste gevoel van afgescheidenheid. Als we willen evolueren, verder willen ontwikkelen als soort, dan moeten we beseffen dat we één zijn, beseffen dat we broeders en zusters zijn van één familie, afstammen van de ene goddelijke bron en identiek aan die bron. Hoe gaat het er in een gewoon gezin aan toe? Daar delen ze wat ze hebben. Een moeder zal het ene kind niet beter voeden dan het andere, het ene kind 17 procent en het andere 83 procent van het eten geven. We moeten beseffen dat we één familie zijn en daarom de hulpbronnen van de wereld rechtvaardiger moeten verdelen in de wereld. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)
De nieuwe mens zal zijn trouw betonen aan de waarheid dat de mensheid Eén is, bijeengehouden door de kracht van de Liefde zelf, door zijn tolerantie en schadeloosheid, en zijn juiste verhouding tot alle natuurrijken. De nieuwe mens zal gekend worden aan zijn vermogen tot juist handelen met intuïtief begrip; aan zijn vermogen om de Wil van God juist te interpreteren. Zo zal geleidelijk de God verrijzen die potentieel in het hart van alle mensen huist, wachtend om tot openbaring te worden geroepen door de daden van de mens zelf. (Benjamin Creme’s Meester,‘De Kenners keren weer’)
Ik ben een eenvoudig Man, en in alle eenvoud doe Ik mijn beroep op jullie: vertrouw Mij, volg Mij, laat Mij jullie de komende tijd binnenleiden, op basis van Liefde, op basis van Samendelen, op basis van Broederschap. Laat Mij jullie de weg tonen naar die eenvoudige toestand van onderlinge afhankelijkheid, van rechtvaardigheid, van juiste afstemming op jullie Bron en jullie broeders. (Maitreya, Boodschap nr.4)
De mensheid zelf begint zichzelf te zien als Eén; en in deze komende tijd zal zij Eén worden. Het is de volgende stap vooruit in onze evolutie. Broederschap is niet slechts een ideaal dat we wel of niet kunnen verwezenlijken. Het is een natuurlijk gegeven; alleen hebben we het nog niet tot uiting gebracht. Het is onze bestemming, de Wil van God, om dit feit in deze komende tijd te openbaren. Alle activiteiten en begeleiding van de Hiërarchie zullen hierop gericht zijn. Dit kan alleen tot stand worden gebracht door juiste verhoudingen. De Christus komt om juiste verhoudingen tussen de mensen tot stand te brengen; juiste verhoudingen met God en met elkaar. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)
Hoe kunnen er twee werelden zijn, terwijl de wereld Eén is? Hoe kan er verdeeldheid zijn, terwijl de wet dezelfde is voor alle mensen? Weldra zullen de mensen begrijpen dat het leed van de velen de ziekte is van het geheel, en dat alleen rechtvaardigheid genezing brengt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Rechtvaardigheid is goddelijk’)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.