Boekbespreking ‘De mensheid ontwaakt’

BENJAMIN CREME, DE MENSHEID ONTWAAKT
EEN NIEUWE GEEST VAN EERBIED
BOEKBESPREKING DOOR CARMEN FONT

Er wordt in de media nog al eens beweerd dat de huidige economische crisis in de wereld de mensheid doet ontwaken tot alternatieve benaderingen van de werkelijkheid. Velen verwijzen naar een nieuw politiek bewustzijn, waar verschillende groepen hernieuwde vormen van activisme beoefenen en samenkomen om specifieke problemen in het economische of maatschappelijke veld op te lossen. Dit aanzwellen van de stem van het volk kun je vergelijken met het ontwaken dat de mensheid volgens Benjamin Creme zal ervaren tijdens Verklaringsdag. De uitwerking en betekenis van deze Dag wordt uitvoerig besproken in Benjamin Creme’s boek De Wereldleraar voor de hele mensheid (zie ook de boekbespreking in Share Nederland, mei 2014). Maar de onmiddellijke en blijvende gevolgen van deze gebeurtenis vormen het onderwerp van deze ‘begeleidende’ uitgave, De mensheid ontwaakt.
Het boek begint met een inleiding van de schrijver, waarin hij ons herinnert aan de cruciale gebeurtenissen van Verklaringsdag en hun betekenis. Hierop volgt een herdruk van het artikel ‘Opnieuw te dienen’ van Benjamin Creme’s Meester, waarin we, tussen de vele inzichten van onschatbare waarde, lezen “Plotseling zullen de mensen beseffen dat hun leven tot nu toe oppervlakkig was, voor de meesten verstoken van alles wat het leven dierbaar maakt: broederschap en rechtvaardigheid, creativiteit en liefde” (blz.5).
Deze woorden van de Meester bevatten de essentie van het ontwaken dat plaats zal vinden op de Dag van Maitreya’s verschijnen in volle openbaarheid. Het eerste deel van het boek is gewijd aan het verklaren van de wijzen waarop de mensheid zich gewaar zal worden van haar nieuwe situatie. Allereerst zullen zij begrijpen dat de Hiërarchie bestaat. Dit zal miljoenen mensen de ogen openen die, ongeacht hun geloof, het bestaan van een groep Wijze Mannen zullen accepteren die bereid zijn, en dat altijd geweest zijn, om ons te helpen. Plotsklaps zullen concepten als ‘wedergeboorte’ het perspectief veranderen van veel mensen die zullen inzien dat de dood geen einde is en dat onze levens worden gevormd door de gevolgen van onze gedachten en handelingen. Ze zullen ook begrijpen dat we niet alleen zijn in het universum: los van onze Planetaire Hiërarchie zijn er ook andere verlichte wezens in de kosmos, en sommige van hen zijn ook hier op Aarde om ons te helpen. Je kunt dit beschouwen als ‘praktische zaken’, maar ze zullen niettemin een enorme invloed hebben op het toenemende ontwaken van de mensheid tot haar eigen werkelijkheid als ziel in incarnatie.
In plechtige afzondering
Hoewel Verklaringsdag een wereldwijde gebeurtenis is die iedereen ouder dan 14 jaar zal raken, zal het toch een intieme hoedanigheid behouden. In die “kostbare minuten”, zegt de Meester, zal ieder mens, “voor zich, in plechtige afzondering, gedurende die tijd het doel en de betekenis van zijn leven kennen, (blz.15). Het is een fantastische uitspraak over de wezenlijke paradox van de mensheid. We willen en wensen als groep te leven binnen onze lokale en mondiale gemeenschappen, maar de gewichtigste beslissingen moeten eerst alleen, op individueel niveau worden genomen in ons eigen bewustzijn. In feite kan de geschiedenis van de wereld samengevat worden als de worsteling om de individuele behoeften en aanspraken te verenigen met die van de grotere gemeenschap waarvan we deel uitmaken. Het behoeft geen verbazing te wekken dat de mensheid als direct gevolg van Verklaringsdag een onmiskenbaar gevoel van “vreugde” zal ervaren waardoor we een idee zullen krijgen van de goddelijkheid van de ziel en de vreugde van het leven. De mensheid zal zich “met elkaar verbonden voelen, ook al zien ze elkaar niet, omdat ze weten dat iedereen in de wereld dezelfde ervaring ondergaat” (blz.16). Dit gevoel zal niet waargenomen worden als een vorm van euforie, maar wellicht meer als een gevoel van gelukzaligheid. Het zal de basis vormen voor ons ontwaken, dat nu al op een veel langzamer en minder bewuste wijze plaatsvindt. De meesten die bijvoorbeeld proactief werken voor verandering op economisch en politiek terrein, drukken deze gezegende staat al uit in verschillende mate van intensiteit, omdat hun handelingen bewust of onbewust worden gekleurd door het verlangen naar waardige levensomstandigheden voor de mensheid. Op Verklaringsdag zal de inwerking van dit vreugdevolle gevoel en de verbinding met “alles wat is” zo intens zijn, dat het niet ontkend kan worden. Zoals Benjamin Creme over het artikel van zijn Meester zegt: “velen zullen voor het eerst weten dat ze meetellen, dat ze een plaats hebben in het wereldplan” (blz.17). Denkend aan de miljoenen mensen die worstelen met frustratie en teleurstelling over de toestand in de wereld, wijst deze zin op een schatkist. Als we kijken naar dit aspect van het ontwaken van de mensheid dan realiseren we ons hoe slecht we leven, zowel in materieel, en nog belangrijker, in geestelijk opzicht. Aan velen wordt hun persoonlijk potentieel ontzegd, omdat wedijver, hebzucht en zelfzucht de neiging hebben elke uitdrukking van goede wil en creativiteit in de weg te staan. Veel mensen tasten in het duister over hun eigen morele gedrag en vinden het moeilijk om hun hoogste aspiraties en inspanningen voor juiste menselijke verhoudingen te verenigen met losgeslagen eigenbelang en minachting voor het welzijn van anderen. Maar het nieuwe ontwaken dat Maitreya belooft zal ons “zelfrespect’’ en ons vertrouwen in de mensheid herstellen en zal bovenal zorgen voor een “geest van eerbied” (blz.21) Voor het eerst zullen we de ware betekenis van het mens-zijn begrijpen en ernaar handelen. Alleen dan kan het werk van “wederopbouw” in zovele facetten van het leven echt beginnen. De praktische details van de politieke en economische veranderingen die de wereld zo dringend nodig heeft, kunnen bestudeerd worden in het Maitreya’s Missie-drieluik. De essentie van De mensheid ontwaakt ligt in het volledige begrip dat deze wereldwijde veranderingen plaats zullen vinden als gevolg van een unieke en collectieve daad van vrije wil, bezegeld in een keerpunt voor de menselijke evolutie: een innerlijke transformatie die gewekt zal worden door onze ervaring en acceptatie van de Hiërarchie op Verklaringsdag. Aldus zullen we voortgaan met “nederige trots” (blz.28), dat door Benjamin Creme omschreven wordt als de weg voorwaarts voor de groepen en personen die hebben deelgenomen aan het bekendmaken van de Wederverschijning van de Christus. Zij zullen de ervaring en het verlangen bezitten om opnieuw te dienen door anderen te informeren over het feitelijke opbouwwerk en zij zullen worden opgeroepen tot verdere, nederige dienstbaarheid, wetend dat zij al eerder hebben deelgenomen aan de publieke voorbereiding voor de “Dag der Dagen”.

Nederlandse uitgave: Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt. Uitg. Share International/Nederland, Amsterdam, 2009.

Carmen Font, schrijver en academicus, is woonachtig in Barcelona (Spanje).

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.