Samendelen voor vrede – een compilatie

Hier volgt een selectie uit uitspraken met betrekking tot het thema ‚ ‘Samendelen voor Vrede‘. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s LeringenDe Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme.

We staan nu voor een crisis die in wezen geestelijk is, maar die zich uitwerkt op politiek en economisch vlak. Vandaar de beslissing van de Christus om te werken op het gebied van politiek en economie, en vandaar zijn nadruk op het principe van samendelen dat hij de sleutel heeft genoemd tot alle toekomstige vooruitgang van de mens: “Wanneer je samendeelt, herken je God in je broeder.” “De mens moet samendelen of zal omkomen.” Samendelen is een goddelijk beginsel, en we zullen geen stap verder komen op onze evolutionaire reis voor we inzien dat alle structuren die innerlijke goddelijkheid moeten weerspiegelen. Zodra we dit wel realiseren, zullen we de toegangspoort openen naar een geheel nieuwe situatie. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)
Wil de mensheid vrede kennen, dan moet zij zichzelf zien als Eén. Niets minder zal haar tot die gezegende toestand brengen. Vrede zal gevestigd worden wanneer rechtvaardigheid heerst en de armen niet langer om genade smeken. Zonder rechtvaardigheid is eenheid ondenkbaar en voor altijd buiten het bereik van de mens. Laat daarom rechtvaardigheid heersen en breng eenheid en vrede aan deze gekwelde wereld.
Alleen door samendelen zal rechtvaardigheid worden bekrachtigd. Alleen samendelen zal de vrede brengen die alle landen verlangen. Wanneer de mensen samendelen en de muren van verdeeldheid neerhalen, zullen zij eindelijk de waarheid van hun bestaan kennen en de wereld overstromen met broederschap en liefde. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De noodzaak van eenheid’)
Mijn behoefte aan discipelen die het gevaar van de huidige tijd inzien, is groot. Ik heb ook hen nodig die Mijn Aanwezigheid aanvoelen, om deze Belofte bekend te maken aan hun broeders. Allen die de hoop delen dat de mensheid in vrede zal samenleven, werken voor Mij. Vrede, Samendelen en Rechtvaardigheid staan centraal in Mijn Lering. Waar ook het Licht van deze Waarheden schijnt, daarheen richt Ik Mijn blik, en door het kanaal van dat Licht zend Ik Mijn Liefde. Aldus werk Ik. Aldus verander Ik, door jullie, de wereld. (Maitreya, Boodschap nr.92)
Waarom delen miljoenen mensen momenteel niet samen? Waarom zien mensen innerlijk niet dat samendelen iets natuurlijks is in een familie van broeders? In een huisgezin delen de moeder, vader en kinderen alles met elkaar. Ons huis heet de Aarde en we zijn broeders en zusters. Alles op Aarde behoort iedereen toe en moet daarom gedeeld worden. In ieders behoeften moet worden voorzien, maar dat gebeurt niet omdat mensen niet dat innerlijke spirituele bewustzijn hebben. Zij zorgen er niet voor dat het gebeurt. Het komt niet in ze op. We hebben een vrije wil; we kunnen kiezen om samen te delen of niet. Als we besluiten om Maitreya’s raad op te volgen (en of wij nu weten dat het Zijn raad is of niet, is niet van belang), zullen we de wereld redden. Als we echter besluiten dat we niet willen samendelen, als er niet voldoende mensen zijn die verandering, samendelen en rechtvaardigheid willen, dan zullen we onszelf vernietigen. Zo eenvoudig is het. Maitreya weet dat er een ‘kritieke massa’ van 1,8 miljard mensen is die gereed zijn om Zijn raad op te volgen. Wanneer die 1,8 miljoen mensen laten weten waar zij staan en eisen dat hun regering haar manier van werken verandert en de hulpbronnen van de wereld deelt, zal het gebeuren. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)
Ik heb jullie hulp nodig, Ik doe een beroep op jullie Mij te helpen bij Mijn Taak. Hoe kan Ik afzijdig blijven en deze slachting aanzien, Mijn kinderen zien sterven? Nee, Mijn vrienden, dit kan niet. Daarom ben Ik haastig weer in jullie midden gekomen om jullie de weg te tonen, het Pad te wijzen. Maar het succes van Mijn Missie hangt van jullie af: jullie moeten de keuze maken – samendelen en leren in vrede te leven als ware mensen, of geheel ten onder gaan. Mijn hart vertelt Mij jullie antwoord, jullie keuze, en verheugt zich. (Maitreya, Boodschap nr.11)
Mijn taak zal zijn jullie te laten zien hoe je vreedzaam kunt samenleven als broeders. Dit is eenvoudiger dan jullie denken, Mijn vrienden, want het vergt slechts de aanvaarding van Samendelen. Samendelen is waarlijk goddelijk. Het is de basis van alle vooruitgang voor de mens. Door middel hiervan, Mijn broeders en zusters, kunnen jullie in juiste verhouding komen tot God; en dat, Mijn vrienden, is de basis van jullie leven. Door samen te delen, erken je God in je broeder. Dit is een eenvoudige waarheid, maar tot nu toe moeilijk te vatten voor de mens. De tijd is gekomen om van deze Waarheid te getuigen. (Maitreya, Boodschap nr.82)
Tenzij er een einde komt aan het lijden en de hopeloosheid van alle volken overal ter wereld, aan hun inferieure positie in de wereld – kortom, totdat de mensen in ontwikkelingslanden kunnen eten en groeien en een fatsoenlijk, beschaafd leven kunnen leiden als ieder ander, zal er nooit vrede zijn in de wereld. Het eerste vereiste voor het bereiken van vrede in de wereld is de hulpbronnen van de wereld samen te delen.
De invoering van het systeem van samendelen is van alles waarschijnlijk het eenvoudigst te bereiken. Het is moeilijk om mensen te leren lief te hebben. Het is moeilijk de broederschap van de mensheid te vestigen. Maar het is eenvoudig om de natuurlijke hulpbronnen van de wereld te delen; dat is een kwestie van distributie, meer niet. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)
Er is een groep ingewijden, discipelen van de Meesters, die in hun eigen leven een grote staat van dienst hebben op gebieden als financiën, economie, openbaar bestuur. Zij hebben een reeks samenhangende blauwdrukken opgesteld, plannen voor de oplossing van de herverdelingsproblemen die de kern vormen van de huidige economische problemen. Elk land zal gevraagd worden te inventariseren wat het produceert, zodat bekend is hoe groot de ‘koek’ van de wereld is: wat we nodig hebben, wat we maken, wat we moeten importeren. Elk land zal gevraagd worden om overschotten ter beschikking te stellen van een gezamenlijk beheerfonds, van waaruit in de behoeften van allen kan worden voorzien. Een verfijnde vorm van ruilhandel zal het huidige systeem vervangen.
De totale transformatie van de mensheid staat of valt met de aanvaarding van het beginsel van samendelen. Daarvan is rechtvaardigheid afhankelijk, en van rechtvaardigheid is vrede voor de wereld afhankelijk. Vreemd genoeg is die belangrijke stap van samendelen het eenvoudigst te volbrengen. Met de aanvaarding van het beginsel van samendelen zullen alle andere problemen eenvoudiger kunnen worden opgelost. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)
Mijn vrienden, Ik ben hier bij jullie om je de weg te tonen naar Vrede, die de weg is naar God. Eenvoudige Rechtvaardigheid zal jullie daarheen voeren. Weet dit en schep Rechtvaardigheid en Liefde om je heen. Weet dit en wees gereed om Mijn leiding te volgen. Mijn Lering is, zoals altijd, heel eenvoudig. De mens zal samendelen of sterven. Ik zeg dit ongaarne, maar het is de Waarheid, en in deze tijd zien velen dit nu in. Groepen vormend zullen mensen van goede wil hun hoop en dromen van Rechtvaardigheid en Vrede alom kenbaar maken. Deze luide roep zal de toorts van Waarheid onder de volkeren ontsteken en te midden daarvan zal Ik gevonden worden. (Maitreya, Boodschap nr.135)
Niet iedereen zal in het begin de veranderingen verwelkomen die moeten plaatsvinden, maar een groeiend aantal mensen zal de wijsheid gaan inzien van rechtvaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid, de enige garantie voor harmonie en vrede in de gemeenschap, het land en de hele wereld. Velen zijn nu actief in hun gemeenschap en proberen hun visie over te brengen op de maatschappij, en er gebeurt veel wat de moeite waard is; maar de mensheid wacht op de sleutel die de deur van de toekomst zal ontsluiten en die haar zal verzekeren van nieuw en rijker leven – het goddelijk beginsel van samendelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het scheppen van nieuwe structuren’)
Als een Broeder onder broeders zal Ik spreken voor jullie allen, hardop uiting geven aan jullie aspiraties en hoop, het verlangen bekendmaken van alle mensen naar een wereld in vrede, naar een rechtvaardige en nobele bereidheid tot samendelen; naar de schepping van een samenleving gebaseerd op vrijheid en liefde. Door Mijn verkondiging van deze beginselen zullen jullie Mij herkennen en ontdekken. (Maitreya, Boodschap nr.61)
Het antwoord is daarom eenvoudig: de invoering van het beginsel van samendelen biedt de oplossing voor de verdeeldheid in het leven op onze planeet. Niets minder zal voldoen. Samendelen is goddelijk, maakt deel uit van Gods Plan voor Zijn kinderen, en moet eens tot uitdrukking komen. En wanneer mensen samendelen, zal de verdeeldheid afnemen, zal de afgescheidenheid worden geheeld; en door middel van de drie grote politieke structuren zullen de Liefde, de Wil en de Intelligentie van God een waarlijker weerspiegeling vinden. Een ware Democratie waaraan alle mensen deelhebben, zal de plaats innemen van de huidige schijnvertoning. Een nieuwe geest van vrijheid zal het communistische ideaal met warmte en liefde omkleden. Een waarlijk geestelijke hiërarchie, die de heilzame Wil van God belichaamt, zal eens de huidige autoritaire regimes vervangen. Zo zal het zijn. Zo zullen de uiterlijke vormen het innerlijk goddelijk leven en doel weerspiegelen, en aldus de mensen nieuwe vormen van uitdrukking en verhouding voorhouden, waarmee hun groeiend besef van de aard van God kan worden verwerkelijkt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Politieke structuren in de Nieuwe Tijd’)

Samendelen voor vrede
door de Meester —, via Benjamin Creme
Wanneer de mensen samendelen, groeien zij. Tot nu toe is weinig aandacht gegeven aan deze eenvoudige waarheid. Voor velen komt samendelen van nature, als iets vanzelfsprekends. Voor anderen daarentegen is het begrip vreemd en verdacht en beladen met pijn. Voor hen geldt: wat van hen is,  van hen is, bijna krachtens goddelijk recht, terwijl samendelen vreemd en belachelijk is. Hoe kan de wereld dan de kant opgaan van samendelen en herverdeling, noodzakelijke voorwaarden voor wereldvrede? Waar mensen ook kijken, zien ze tegenwoordig de gevolgen van hun onvermogen om samen te delen. Overal op aarde sterven miljoenen van de honger. Talloze anderen blijven leven in ellende en hopeloze armoede, gedoemd om te lijden vanaf hun geboorte tot een vroege dood. Er zal verandering komen wanneer de mensen de redenen begrijpen voor hun aanwezigheid op aarde; wanneer zij beseffen dat zij deel uitmaken van een groots evolutionair experiment waarvan het doel voor de meesten verborgen is. Wanneer zij beseffen dat zij zielen zijn, delen van de ene Alziel, en elkaars gelijken; wanneer mensen begrijpen dat samendelen natuurlijk is en egoïsme en hebzucht afwijkingen zijn van het normale, wanneer samendelen gezien wordt als een gelegenheid tot groei, dan zullen de mensen samendelen aanvaarden als een oplossing voor hun lijden en hun afgescheidenheid. Die tijd is nu aangebroken. De druk van innerlijke krachten en uiterlijke gebeurtenissen doet zich voelen op wereldwijde schaal en veroorzaakt een nieuwe kijk op de positie en vooruitzichten van de mens. Het staat niet langer vast dat de planeet, onderworpen aan een meedogenloze uitbuiting door de mens, het leven onbeperkt kan handhaven. Nucleaire vernietiging vormt een voortdurende bedreiging, terwijl economische wedijver en financiële chaos problemen scheppen die het dagelijkse leven van miljoenen aantasten. Niet voor niets is het nu gemeengoed voor landen om bijeen te komen voor de bespreking van deze problemen. Zulke bijeenkomsten zijn een teken dat de mens zich bewust begint te worden van zijn verantwoordelijkheden als beheerder van deze planeet, en bereid is om beslissingen te nemen ter verbetering van de situatie. De hoogste prioriteit bij deze beslissingen moet gegeven worden aan de bereidheid tot samendelen. Wanneer de goederen van de wereld rechtvaardiger verdeeld worden, zal de helft van de problemen van de mensheid in een oogwenk verdwenen zijn. Er zijn al aanwijzingen dat velen dit beseffen, en de roep tot samendelen weerklinkt overal. Wijze mensen voorzien de noodzakelijkheid van samendelen als de enige basis voor blijvende vrede en ook de idolen van de jeugd lenen er hun populaire stem aan. Dit belooft veel voor de toekomst, want het laat zien dat de mensheid zich eindelijk bewust is van de keuze die voor haar ligt – samendelen of sterven – en bereid is om te handelen in een geest van broederschap en liefde. Niet langer nemen de mensen er genoegen mee om hun lot in de handen van anderen te laten – van regeringen bestaande uit blinde, oude mensen – maar zij zien de noodzaak van rechtstreekse betrokkenheid om hun toekomst en wereld veilig te stellen.Velen zijn nog bang, maar het licht van de Nieuwe Tijd schijnt elk uur helderder. Velen wachten vol hoop op de dageraad van een nieuw tijdperk, zich bewust van de gelegenheid om te dienen en te groeien. Zij weten dat zij niet alleen staan, maar omringd zijn door anderen die hun visie delen en evenzeer verlangen naar broederschap en vrede.Alleen door samendelen zal die visie werkelijkheid worden. Alleen door samendelen zal die vrede verworven worden. Dat is de boodschap voor deze tijd: leer samendelen en word een weerspiegeling van goddelijkheid; leer samendelen en luid het tijdperk van vrede en liefde in.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.