Het werk van wederopbouw

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘Het werk van wederopbouw‘. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International ) en Benjamin Creme.

Wanneer Ons gelaat gezien wordt, zullen jullie ook de begintijd zien van veranderingen die de wereld zullen transformeren. De veranderingen zullen niet allemaal tegelijk plaatsvinden, maar spoedig zullen de eerste stevige slagen van rechtvaardigheid en vrijheid worden toegediend, die aan stuwkracht zullen winnen naarmate de maanden en jaren voorbij flitsen. Uiteindelijk zal alles worden vernieuwd en zullen de volkeren van de wereld een schonere en gezondere lucht ademen. Voor deze reusachtige taak is moed vereist. Aan vele uitdagingen moet het hoofd worden geboden. Het is niet eenvoudig om een wereld totaal te veranderen, noch om een nieuwe te bouwen op de ruïnes van het verleden. Wees daarom moedig en herbouw jullie wereld. Leg je angst af en verwelkom de toekomst met open armen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het pad naar de toekomst’)

Mijn taak is eenvoudig: jullie de weg wijzen. Jullie, Mijn vrienden, hebben de moeilijke taak een Nieuwe Wereld te bouwen, een Nieuw Land, een Nieuwe Waarheid; maar samen zullen we zegevieren. (Maitreya, Boodschap nr.15)

De eerste stap is het delen van de hulpbronnen van deze aarde, want als we dat niet doen, zullen we onszelf vernietigen. Zo simpel ligt dat. We hebben een vrije wil. Maitreya zal niet naar voren komen om zeker te stellen dat we onszelf niet vernietigen. Hij zal ons de volgende alternatieven voorleggen: doorgaan volgens onze oude, hebzuchtige, egoïstische, wedijverige gewoonten uit het verleden en onszelf vernietigen, of accepteren dat we één zijn, het beginsel van samen delen aanvaarden en toepassen, rechtvaardigheid creëren in de wereld en derhalve vrede, en onder Zijn inspiratie beginnen aan de opbouw van de schitterendste en mooiste beschaving die deze wereld ooit gekend heeft. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Ik ben gekomen om jullie de mogelijkheden te tonen die voor jullie, als zonen van God, in het verschiet liggen. Mijn hart kent jullie antwoord, vertelt Mij jullie keuze, en verwekt grote blijdschap. Mijn vrienden, Mijn mensen zijn overal, en bereiden zich voor op de Nieuwe Wereld. Hun taak is groot, hun last zwaar, hun kans ongekend. Velen zien nu de weg voorwaarts, houden de mensen het Licht van de Waarheid voor, leren de mensen te delen en lief te hebben, elkaar zorg toe te dragen en te vertrouwen. Velen staan nu open voor deze goddelijke aspecten, en roepen om de herstructurering van jullie wereld. Mijn Kracht staat achter hen. Mijn Liefde inspireert hen. Mijn Wil leidt hen. Op deze manier leid Ik jullie het Nieuwe binnen. (Maitreya, Boodschap nr.137)

In de aangelegenheden van de mens klinkt een nieuw geluid, verwoord door enkele gevoelige geesten onder de leiders van de naties. Steeds meer zal die stem uitdrukking geven aan de eerste noden van onze tijd: vrede, verdraagzaamheid, vergeving van vroeger onrecht, samenwerking en samen delen ten gunste van allen. Die stem zal klinken vanuit het hart en het denken van allen die hun medemensen liefhebben, en een onoverwinnelijke eis stellen voor de wederopbouw en vernieuwing van de wereld. Die stem is de stem van de nieuwe tijd. Het is de stem van Maitreya. Voeg jullie stem bij die aanzwellende roep om vrede en gerechtigheid en word je bewust van jullie plaats in de geschiedenis. Een nieuwe wereld is in de maak en vereist de betrokkenheid van allen: allen hebben een taak in deze grote onderneming; niemand hoeft zich te jong of te oud te voelen om hardop lucht te geven aan zijn aspiraties. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van Maitreya’)

Wanneer de krachten van vooruitgang hun verlangen naar verandering te krachtig zouden najagen, zouden ze alles wegvagen wat thans bestaat, zowel het goede als het slechte. Dit proces vindt aan het begin van elk nieuw tijdperk plaats, omdat de oude energieën afnemen; de structuren kristalliseren en beginnen onvermijdelijk in te storten. De behoudzuchtigen willen deze structuren instandhouden, zowel de slechte als de goede delen, en verandering zo lang mogelijk tegenwerken. Niet alle structuren zijn slecht omdat ze uit het verleden stammen. We moeten het beste van het verleden behouden en daar het nieuwe op baseren. (Benjamin Creme, ‘De Grote Aantocht’)

Zonder twijfel staan de krachten van chaos op het toppunt van hun macht. Deze overheersing zal van korte duur zijn, daar de krachten van wederopbouw hun weldadige invloed doen gevoelen. Nieuwe energieën inspireren tot nieuwe ideeën en idealen en deze zijn het die het raamwerk van het menselijk leven veranderen. Zie uit naar de tekenen van de nieuwe ordening: Verdraagzaamheid en Goede wil; Democratie, Rechtvaardigheid en Samen-delen; Samenwerking en Onderlinge afhankelijkheid. Dit zijn de tekenen van de Nieuwe Tijd, waarin de mens waardig en vrij zal rondgaan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het nieuwe leven’)

Mijn Komst zal deze wereld transformeren, maar het belangrijkste herstelwerk moet worden gedaan door jullie. Ik ben slechts de Architect van het Plan. Jullie, vrienden en broeders, zijn de bereidwillige bouwers van de stralende Tempel der Waarheid. Ik zal jullie de Sleutel geven tot die Tempel; en door daar binnen te gaan, zullen jullie God kennen. (Maitreya, Boodschap nr.65)

Iedereen, ook wie niet met religieuze zaken bezig is, zal uiteindelijk het besef delen van een geestelijke basis van het leven. Op welk terrein van menselijke activiteit men ook werkzaam is (de politiek, de wetenschap, de opvoeding of de kunst), men zal proberen om uitdrukking te geven aan deze aangevoelde innerlijke waarheid, en een cultuur en beschaving opbouwen die een directe weergave is van de ervaring dat God, de Mens en de Natuur Eén zijn. Dan zal openbaring op openbaring volgen, totdat we de kennis zullen bezitten die ons de geheimen van het leven zelf zal onthullen en die ons bewuste, scheppende medewerkers zal laten worden van God. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Het verheugt Mij opnieuw tot jullie te kunnen spreken, en jullie te vertellen dat Ik kom om jullie met Mij mee te nemen naar het Nieuwe Land – het Land van Liefde, het Land van Vertrouwen, van Schoonheid en Vrijheid. Ik zal jullie daarheen brengen als je Mij kunt volgen en aanvaarden, Mij laten leiden en gidsen. En als dit zo is, zullen wij samen een Nieuwe Wereld bouwen: een wereld waarin de mensen kunnen leven zonder vrees, zonder wantrouwen, zonder verdeeldheid; waarin ze samen de overvloed van de Aarde delen, samen de Zegen kennen van Eenheid met onze Bron. Dit alles kan jullie deel zijn. Jullie hoeven slechts de eerste stappen te zetten, dan kan Ik de leiding nemen. (Maitreya, Boodschap nr.3)

Velen verwachten dat Maitreya en de Meesters alle onrecht zullen herstellen en de wereld zullen transformeren. Dat Zij de weg zullen wijzen, zullen leiden en inspireren, kan niet worden weerlegt. Dat Hun licht en wijsheid aan de mensheid ten dienste gesteld zullen worden, is eveneens waar. Maar het werk van transformatie moet worden ondernomen door de mensheid zelf, in blijmoedige aanvaarding van de vereiste veranderingen en opofferingen. Alleen door die bereidwillige aanvaarding kunnen de veranderingen plaatsgrijpen en de voorwaarden scheppen voor een nieuw en beter leven voor de mens. Om voor te gaan en de fundamenten te leggen voor de nieuwetijdsstructuren, verschijnen thans de getrainde architecten van de komende beschaving. Herken hen aan hun verlangen om te dienen, hun wijsheid en hun geopenbaarde liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De verschijning van grote dienaren’)

De ongelooflijk machtige internationale banken en financiële instituten zullen als laatste het feit accepteren dat een volledige verandering van het mondiale financiële en economische bestel onontkoombaar is. Om deze hindernis te nemen heeft de Hiërarchie al plannen gereedliggen, die direct kunnen worden uitgevoerd, voor de reorganisatie van de financiële en economische wereldorde. Een groep hoge Ingewijden, die als economen, industriëlen en financiële deskundigen veel ervaring en succes op hun eigen gebied hebben, werkt samen met de Hiërarchie en heeft een reeks blauwdrukken ontwikkeld, samenhangende plannen voor alternatieven, als oplossing voor de problemen van herverdeling die ten grondslag liggen aan de huidige wereldcrisis. Deze kunnen en zullen snel worden uitgevoerd wanneer de noodzaak ervan wordt begrepen en aanvaard, en die aanvaarding zal aan de verenigde naties van de wereld worden opgedrongen door de inmiddels geïnformeerde publieke opinie. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

De energie van de Avatar van Synthese werkt in feite door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heen en brengt de landen langzaam maar zeker tot elkaar. Het is een van de belangrijkste samenwerkingsverbanden waardoor deze energie stroomt. Wij zien de beperkingen van de Verenigde Naties, maar de VN-agentschappen verrichten geweldig werk in de wereld en doen dit al sinds hun oprichting, op alle gebieden – economisch, ecologisch, medisch en sociaal; geweldig werk op het gebied van wederopbouw en reorganisatie. We moeten deze gezamenlijke bijdrage van de landen aan de leniging van de wereldnood niet onderschatten. Dit gevoel van medeleven is volkomen nieuw in de wereld en een onbetwistbare aanwijzing dat het Plan zich voltrekt. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Op dit moment van planetaire crisis beseffen slechts weinigen hoe zwaar de taken zijn waarvoor de Hiërarchie en de mensheid zich gesteld zien; nog minder zien de omvang van het werk van transformatie waar deze wereld om vraagt. Maar er zijn grote krachten van wederopbouw aan het werk, en weldra zal het bewijs voor allen zichtbaar zijn. Nu reeds zijn er talrijke veranderingen die niemand kan ontkennen. Steeds meer beseffen de volkeren van de wereld dat hun bestemming hen verbindt, dat niemand aan de eisen van de tijd kan ontkomen. Spoedig zullen de meeste volkeren een nieuw model aanvaarden, een nieuwe verkondiging van hun gemeenschappelijke erfdeel en toekomst, en dit als grondwet vastleggen. Zo zal een nieuw tijdperk beginnen in de lange evolutie van de mens. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw tijdperk is begonnen’)

Het moment is nabij dat de Nieuwe Wereld zal worden gezien, het Land van Liefde genaderd, de Stad van Waarheid gebouwd. Neem Mijn hand, Mijn vrienden, en laten wij samen bouwen. (Maitreya, Boodschap nr.89)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.