Gereed voor de nieuwe wereld – een compilatie

Hier volgt een selectie citaten met betrekking tot het thema ‘Gereed voor de nieuwe wereld’. De citaten zijn van Maitreya ( Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Vanuit het gezichtpunt van de Meesters is de mensheid nog nooit zo gereed geweest voor de nieuwe wereld die de toekomst zal brengen. De mensheid is nog nooit zo dicht bij een tijd van inspiratie en gereedheid geweest om te werken voor het algemeen welzijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Zwaard des Onderscheids’)

Dierbare vrienden, met vreugde spreek Ik wederom op deze manier tot jullie en geef jullie enkele nadere feiten over Mijn Verschijnen. Mijn te voorschijn treden vordert goed. Mijn plannen komen tot vervulling. Steeds meer van jullie broeders en zusters horen Mij en reageren goed op Mijn Oproep. Bewust of onbewust verwachten ook zij Mijn Aanwezigheid en op dat feit reageren zij. Zij staan nu klaar om de middelen tot verandering te krijgen, de hoofdlijnen van de Nieuwe Godsbeschikking voor deze wereld. Zij staan klaar om de dageraad van die Nieuwe Tijd te begroeten, die allen naar goddelijkheid wenkt. (Maitreya, Boodschap nr. 118)

De mensen wachten op een teken uit een hogere bron. Al of niet bewust weten ze dat dit geen gewone tijden zijn, maar tijden van het hoogste belang, van maximale spanning en onbegrensde mogelijkheden. Ze wenden zich tot de oude Waarheden, door de tijd getekende geschriften en rituelen van het verleden, maar vagelijk onbevredigd bespeuren ze, en wachten op, de openbaring van het Nieuwe. Die Nieuwe Openbaring staat het zoekend hart van de mens ook te wachten; het simpele besef van broederschap zal de uitgestoken Kelk vullen. Met miljoenen staan de mensen klaar voor deze gezegende vervulling en heffen het hoofd omhoog in afwachting en hernieuwde hoop. De mens wacht niet vergeefs. Zijn hoop is niet doelloos. Maitreya is gekomen om de beloften in te lossen, om mens met mens te herenigen en de mensen met God. Hij is gekomen om “alle dingen nieuw te maken”, om de Kelk van de mens te vullen met de nectar van Liefde, en de mensen veilig de Nieuwe en Gezegende Tijd binnen te leiden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Nieuwe en Gezegende tijd’)

Hij [Maitreya] let op de toestand in de wereld, wat we uit onszelf doen: zijn we gereed om deze buitengewone boodschap te horen die onze menselijkheid uitdaagt? Het is een uitdaging voor ieder individu die het hoort: zijn we bereid om ware mensen te zijn, om samen te delen, om de voorwaarden te scheppen waarbinnen iedereen, zonder uitzondering, het recht heeft om zijn potentieel te ontplooien, een geestelijk potentieel in de diepste betekenis van het woord: de kwaliteit van zijn leven te verbeteren op fysiek gebied, op emotioneel, mentaal en geestelijk vlak. Om te leven en datgene te openbaren waarvoor men eigenlijk in incarnatie gekomen is. Onze corrupte politieke, economische en sociale structuren weerhouden ons hier grotendeels van. Er is een mentaliteitsverandering nodig en die vindt volgens mij nu plaats – anders kon Hij niet hier zijn – en die zal door Maitreya gestimuleerd worden wanneer hij in het openbaar spreekt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Binnenkort zullen nieuwe energieën ons leven binnenkomen en de mensen inspireren tot creatief handelen. Er zal een nieuwe en harmonieuze stimulans gegeven worden aan de kunst en aan de kunst van het leven. Een schoonheid die niet eerder werd gekend, zal het leven van de mensen transformeren en voor immer de aard van God belichten. De mens staat nu gereed voor Openbaring. Met zijn hart en denken in de aanslag en gericht op de toekomst, ziet hij uit naar de heerlijkheid die hij door zijn gereedheid heeft aangeroepen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De kunst van het leven’)

In elke eeuw treden enkele mensen naar voren die uittorenen boven hun tijdgenoten. Hun gaven zijn onmiskenbaar, hun genie kan door iedereen worden gezien en bewonderd. We kennen hen als de grote ontdekkers, de schilders, schrijvers, musici en wetenschappers wier werk de mensheid voorwaarts heeft geleid naar een groeiend bewustzijn van zichzelf en haar mogelijkheden. In de afgelopen tijd heeft hun nadruk gelegen op de wetenschap en op uitbreiding van de menselijke kennis. Dit heeft de weg gebaand voor een buitengewoon ontwaken van het menselijk denken, op een schaal die tot nog toe niet haalbaar werd geacht. De mens staat nu op de drempel van een nieuwe verlichting, van ontdekkingen die alle eerdere verworvenheden in de schaduw zullen stellen.
Deze komende tijd zal bekend staan als het Tijdperk van Licht, en Licht in al zijn betekenissen en vormen zal het domein worden van de mens. Er zijn al tekenen, voor wie kan zien, dat de mens aan de deur klopt die leidt naar de Kamer van Licht. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Tijdperk van Licht’)

Wanneer de wereld gereed is om Mij te ontvangen, zal Ik overal tot de mensen spreken als de Ene die verwacht wordt, de Ene die zij geroepen hebben, de Ene die komt om hen de Nieuwe Tijd binnen te leiden. Mijn Missie is nog maar juist begonnen, maar toch zijn er reeds tekenen van respons, van erkenning dat Mijn Komst nabij is. Velen over de hele wereld voelen thans Mijn Aanwezigheid, en staan open en klaar voor Mijn Lering. (Maitreya, Boodschap nr. 8 )

Wij, die voorbij de uiterlijke vormen en gebeurtenissen van het leven zien, weten met zekerheid dat deze moeilijke periode welhaast ten einde loopt, dat het evenwicht en de rust die door zovelen worden verlangd heel nabij zijn, en dat de mensheid verkwikt en herboren ontwaakt uit haar lange, donkere nacht. Zo staat de wereld nu gereed voor de wederverschijning van de Christus. Zo staan de mensen nu gereed voor wat Hij heeft te geven. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van de chaos’)

Eindelijk brengt nu een nieuw licht de mensen tot het besef van hun toekomstige glorie als medewerkers en medescheppers naast God. Talrijke beproevingen wachten de mens op het pad naar die bestemming, maar nooit eerder was hij zo gereed en voorbereid om deze uitdaging te aanvaarden. Tegen alle verwachtingen in, en ondanks alle schijn van het tegendeel, staat de mensheid op het punt uit haar cocon van duisternis, onvermogen en angst tevoorschijn te komen. Met groeiende stoutmoedigheid en zelfvertrouwen zet de mens zijn stappen in de richting van eenheid en rechtvaardigheid, samenwerking en samen delen, eenvoud en vertrouwen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De noodzaak van vertrouwen’)

De wereld is gereed voor verandering en er zijn miljoenen mensen in de wereld die het weten, ofschoon ze wellicht momenteel niet hun stem kunnen laten horen. Maitreya zal de stem zijn van de mensen die de noodzaak van verandering inzien. Hij zal de publieke opinie van de wereld galvaniseren en de geïnformeerde wereldwijde publieke opinie, op de juiste wijze gegalvaniseerd, is een kracht die geen enkel land ter wereld kan weerstaan. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Dierbare vrienden, Ik ben opnieuw bij jullie en met vreugde zie Ik het licht van Aspiratie rondom jullie. Dit bevestigt Mij Mijn kennis van jullie bereidheid om voor Mij te werken. Mijn hart verblijdt zich bij het zien van deze innerlijke waarheid, die uit de kelk van jullie hart straalt. Maak plaats voor die waarheid in jullie leven, Mijn vrienden, en open de deur naar de toekomst. Het is Mijn taak om het pad naar die stralende toekomst voor de mensheid te verlichten; om in jullie het beginsel van Liefde te wekken; om jullie voorwaarts te leiden in het openbaren van die liefde voor elkaar, en zo alle mensen tot God te trekken… Ik kom op tijd. Ik herstel het evenwicht in de wereld. Ik wijd Mij aan de taak. Ik bemin de Vrijheid. Ik voel de bereidheid van de mensen. Ik laat niets aan het toeval over. Ik roep het Nieuwe op. Ik genees de kwalen van het verleden. Ik hervorm het Oude. Ik raak jullie voorhoofd aan. Ik beveel een engelenschaar. Ik dien het Plan van God. Ik omhels Mijn broeders. (Maitreya, Boodschap nr.120)

Nu nadert de tijd van vernieuwing. Nu begint het Tijdperk van Waarheid. Eerst Maitreya. Dan zullen Wij gezien worden. Dit is een tijd van crisis en belofte. Het Nieuwe worstelt om een vorm te vinden. Het Oude tracht te overleven te midden van de voorbestemde verandering. De mensheid is klaar voor de volgende stap; de lange slaap loopt ten einde; de slapenden worden wakker. De oproep tot vrijheid en vreugde weerklinkt in de harten van de mensen en spoort hen aan tot handelen.
Er rest nog weinig tijd voor voorbereiding. Spoedig zal het gelaat van Maitreya worden gezien. Alleen Hij kan de scheiding tussen de volken overbruggen en hen, in onderling vertrouwen, elkaar laten helpen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Medewerkers van God’)

De wereld staat gereed voor meer licht. Overal hunkeren de volkeren naar nieuwe kennis omtrent zichzelf en God. Vanwege deze gereedheid hebben de Meesters zich voorbereid om een nieuw tijdperk van Licht in te luiden. Er zullen de mensheid onbegrensde mogelijkheden tot vooruitgang worden geboden: de mens zal verwonderd staan bij de ontdekkingen die de deur zullen openen tot de beheersing van de natuurkrachten; hij zal verbaasd staan over het wonder en de pracht die aldus geopenbaard worden; hij zal zeker zijn van het bestaan van God en van zijn verwantschap met die goddelijkheid, en zal bereidwillig zijn medewerking verlenen aan het Goddelijk Plan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Er zij licht‘)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.