S.O.P. (SOS planeet Aarde!) – een compilatie

S.O.P. — SOS Planeet Aarde!
een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en uit boeken van Benjamin Creme.

Behalve oorlog beïnvloedt niets zo diepgaand de toekomst van alle mensen als milieuverontreiniging. Sommige landen hebben dit feit ingezien en hebben enkele stappen genomen om de vervuiling en opwarming van de Aarde te beperken. Andere, soms de voornaamste vervuilers, ontkennen de realiteit van de opwarming van de Aarde ondanks het overweldigende bewijs van het tegendeel. Dagelijks bewijzen de klimaatveranderingen nu boven alle twijfel dat de planeet ziek is en onmiddellijke en deskundige zorg behoeft om het evenwicht te herstellen. Er is geen tijd meer te verliezen voor de mensen om de verandering tot staan te brengen die dagelijks op planeet Aarde wordt aangericht. Iedereen – man, vrouw en kind – moet bij deze taak zijn rol spelen. De tijd dringt waarlijk. S.O.P. Save Our Planet (SOS Planeet Aarde!). (Benjamin Creme’s Meester, ‘S.O.P. – Save Our Planet!’)

We moeten laten zien dat we in staat zijn Eén te worden met Alles, het totaal van dit planetaire leven: onze medemensen, het dierenrijk, het plantenrijk en het mineralenrijk. We moeten ophouden de planeet uit te buiten en haar hulpbronnen te misbruiken; ophouden de lagere natuurrijken uit te buiten en hun bestaan te misbruiken; laten zien dat dit Eén Wereld is, Eén Mensheid, Eén Leven. Dat is de bestemming van het mensdom. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mijn taak zal het zijn om aan te tonen dat de wegen voor de mensheid zich scheiden. De richting is aangegeven en van jullie beslissing hangt de toekomst van deze Aarde af. Wij zijn hier samen, jullie en Ik, om ervoor te zorgen dat de mens het juiste pad kiest, de enige Weg die hem kan leiden tot God. (Maitreya, Boodschap nr.19)

Wat veroorzaakt dit probleem? Wat veroorzaakt opwarming van de aarde? Als de opwarming gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de verwoesting van bomen, dan moeten we ophouden met onze bomen te kappen, met name de eeuwenoude regenwouden van de wereld waar de bomen grote hoeveelheden koolstofdioxide opslaan en in ruil daarvoor zuurstof in onze atmosfeer uitstorten. Er wordt zuurstof onttrokken aan onze atmosfeer en de koolstofdioxide kan nergens heen en creëert zo de opwarming van de aarde. Maar als we niet zo verspillend waren in ons gebruik van hout zouden we een grote bron van mondiale opwarming terugdringen. We zoeken niet naar de oorzaak omdat we niet van oorzaken houden. Oorzaken hebben met wetten te maken, zoals oorzaak en gevolg, en daar houden we niet van. We staan liever boven de Wet. Het modern mechanistische denken gaat nooit op zoek naar de oorzaak, want het wil zijn technologie niet veranderen. We kunnen zeggen dat we niet zonder hout kunnen. Maar wat de rijke landen doen, is hun eigen hardhout sparen en wat ze nodig hebben, kopen van armere landen, zoals Brazilië, landen in Afrika en elders. Die landen worden dan gedwongen om hun oude wouden te kappen of daarvoor vergunningen te verlenen, die eeuwenoude wouden, die absoluut essentieel zijn voor het menselijk leven. Dus als we willen weten wat we aan iets moeten doen, moeten we naar de oorzaak zoeken. En als we die vinden, kunnen we proberen daar iets aan te doen. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

De mensheid staat thans gereed voor een grote sprong naar de toekomst, een toekomst waarin de wezenlijk goddelijke aard van de mens zal worden uitgedrukt. Al weet hij het misschien niet, de mens doorstond en doorstaat de beproevingen die hem in staat stellen om in volle wasdom de ontvanger te worden van kennis en vermogens waarmee hij die toekomst vorm kan geven. Ook al is deze werkelijkheid momenteel slechts duidelijk voor de innerlijke visie van de Gidsen van het Mensenras, zó is het, en dit voorspelt veel goeds voor de komende tijd. Overal waar mensen tegenwoordig bijeenkomen, kan een nieuwe drang gezien en gevoeld worden, een nieuw gevoel van betrokkenheid bij het welzijn van de planeet en haar natuurrijken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Samenwerking’)

Ieder mens is een lichtbaken en verspreidt zijn licht voor zijn broeder. Maak je lamp helder en laat haar uitstralen en de weg verlichten. Allen zijn nodig, iedereen. Niemand is te klein of te jong om deel te nemen aan dit Grootse Plan tot redding en herstel van onze wereld. Besluit dit te doen en wees er zeker van dat Mijn hulp je niet zal worden onthouden. (Maitreya, Boodschap nr.13)

Maitreya zal pionierskorpsen opzetten die de wereld rond zullen gaan om de veranderingen door te voeren en te beheren, om te beginnen op het economische en politieke vlak. Wanneer deze veranderingen in zekere mate zijn doorgevoerd, zal het herstel van de planeet aan de beurt komen. Zoals mijn Meester vaak heeft gezegd, en zoals Maitreya in Zijn boodschappen zegt (zie Boodschappen van Maitreya de Christus), zal dit de hoogste prioriteit zijn in de wereld. Dit is het bed waar we in slapen. Deze planeet Aarde is de bron van ons bestaan, maar toch brengen we haar elke dag nieuwe verwoestingen toe. Volgens de Meester is vervuiling momenteel de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. De wereld wordt ontdaan van haar hulpbronnen. We verwoesten het weefsel van onze wereld op zoveel verschillende manieren. Dus dat wordt de belangrijkste taak van alle mensen – iedere man, vrouw en kind: de planeet redden. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

Wanneer de Aarde wordt gezien als een levend wezen, volkomen in alle onderdelen, elk onmisbaar voor het Geheel, dan zullen een nieuwe visie en gezond verstand de overhand krijgen. De mens zal zichzelf gaan zien als de beheerder van een natuurlijke orde die is voorbestemd om te functioneren in harmonie en schoonheid, terwijl elk natuurrijk verbonden is met dat wat eronder en erboven ligt, overeenkomstig het Plan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De rol van de mens’)

Velen verwachten Mij met angst, zonder de oorzaak van hun verwarring te kennen. Mijn vrienden, waar angst heerst kan geen vertrouwen zijn. Waarom dan vasthouden aan angst? Mijn Aanwezigheid is overal om jullie heen zichtbaar. Word je bewust van dit feit. Open je ogen voor de veranderingen in jullie wereld, in je eigen hart, in het Vreugdelicht in de ogen van jullie kinderen. Weet dat Ik op deze manieren bij jullie ben, Mijn vrienden, en help de wereld redden. (Maitreya, Boodschap nr.134)

We moeten de huidige houding ten opzichte van productie verschuiven van hebzucht, verspilling en competitie naar toereikendheid. In plaats van te zeggen: “Hoeveel kunnen we produceren en hoe snel?” zouden we moeten vragen: “Hoeveel hebben we nodig? Met hoe weinig van dit product kunnen we toe? Hoe weinig van dit en dat verschaft ons een rijk, vol leven, op zo’n manier dat alle mensen in dat leven kunnen delen?” (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

De mens moet stoppen te ‘spelen met de dood’. Kernsplitsing is het gevolg van de atoombommen die Hiroshima en Nagasaki hebben verwoest, van de explosie in Tsjernobyl, en veroorzaakt momenteel nauwelijks merkbaar dood en ziekte. Het is “dat wat gewrocht is waar het niet hoort te zijn” en wat de mens moet opgeven wil hij verder bloeien. Aardse wetenschappers zijn ervan overtuigd dat zij het monster daadwerkelijk hebben getemd en onder controle kunnen houden. Zij beseffen niet dat hun instrumenten zeer primitief zijn, dat ze alleen de lagere aspecten van radioactieve straling meten, dat zich boven deze grofstoffelijke niveaus nog niveaus bevinden die fijner en gevaarlijker zijn voor de gezondheid en het welzijn van allen. Zonder de onvermoeibare inspanningen van onze Buitenaardse Broeders om dit onzichtbare gevaar te verzachten, in zoverre de karmische wet dat toelaat, zou onze toestand uiterst penibel zijn. Word wakker, mensheid! (Benjamin Creme’s Meester, ‘Onzichtbaar gevaar’)

Een van de belangrijkste activiteiten van de Ruimtebroeders is het neutraliseren van de vervuiling waarmee we onze planeet vernietigen — voornamelijk veroorzaakt door de radioactieve straling van de kerncentrales overal ter wereld. Bij elke ondergrondse kernexplosie komt atoomstof vrij in de atmosfeer die volledig is besmet met radioactieve straling, met een halfwaardetijd van duizenden jaren. Zij ruimen zoveel straling en vervuiling op als binnen de grenzen van karma mogelijk is. Ze gaan ook naar de bodem van de oceanen om afvalstoffen onschadelijk te maken die we daar gedumpt hebben, die anders het zeeleven zouden vernietigen en de planeet verder zouden vergiftigen. De planeet is al vervuild in een mate die inmiddels gevaarlijk is. Vervuiling is een grotere doodsoorzaak voor de mens dan welke ziekte ook en voor een groot deel komt dat voor rekening van radioactieve straling. Het advies van Maitreya en de Meesters zal zijn om alle energiecentrales in de wereld die werken met kernsplijting onmiddellijk te sluiten. Deze zouden morgen vervangen kunnen worden door een veilig proces van kernfusie, als overgangsmaatregel tot de komende Lichttechnologie. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Het is Mijn bedoeling geweest Mijzelf bekend te maken op het vroegst mogelijke moment, om geen uitstel te dulden, en voor de wereld te verschijnen als jullie vriend en leraar. Veel hangt af van Mijn onmiddellijke ontdekking, want op deze wijze kan Ik jullie helpen jullie wereld te redden. Ik ben hier om te helpen en te onderrichten, om jullie de weg naar de toekomst te wijzen en jullie aan elkaar te openbaren als goden. (Maitreya, Boodschap nr. 140)

Spoedig zal duidelijk worden dat zonder hulp de mensen maar weinig tijd hebben om de ecologische, politieke en economische problemen te herstellen die chaos, gevaar en hartzeer veroorzaken voor het merendeel van de mensen op Aarde. Het is een situatie uniek in de geschiedenis van de Aarde. Veel hangt af van het besef van mensen dat zij, als behoeders, de verantwoordelijkheid hebben om het welzijn van de planeet en al haar natuurrijken zorgvuldig ter hand te nemen, en om aan toekomstige generaties een vitaal en gezond planetair huis over te dragen. Roofzuchtig optreden en luchthartige verwaarlozing door de mens hebben de planeet zó ongezond gemaakt dat, ware zij menselijk, ernstige twijfel over haar herstel op zijn plaats zou zijn. Het huis van de mens en de lagere natuurrijken moet weer gezond gemaakt worden om zijn rol in het zich ontvouwende Plan te vervullen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Hulp is nodig – en wordt geboden’)

De Aarde in uiterste nood
door de Meester —, via Benjamin Creme (november 2007)

Het is duidelijk dat een aantal mensen ten langen leste de gevaren ernstig begint te nemen die worden veroorzaakt door de opwarming van de aarde, en van de klimaatveranderingen die daarvan het gevolg zijn. Het is waar dat er veel onenigheid bestaat over de realiteit en de ernst van de gevaren, en over de beste manieren om de problemen aan te pakken waarvan het bestaan erkend wordt. Echter, er is geen twijfel dat sommigen tenminste onderkennen dat de mensheid voor een enorme opgave staat om de voortschrijdende verwoesting te stoppen en het evenwicht van het milieu te herstellen. Evenzo is het waar dat zelfs de meest bewuste en bezorgde mensen weinig weten van de omvang en de complexiteit van de problemen. Het probleem van vervuiling is zo’n kwestie. Vervuiling bestaat in vele vormen, sommige overduidelijk en gemakkelijk aan te pakken, indien de wil daartoe bestaat. Andere, echter, vereisen een wetenschap en een remedie die tot nu toe onbekend zijn aan de mens; ze zijn zó giftig en verwoestend dat er hoge prioriteit aan gegeven moet worden om ze te boven te komen. De uitwerking van vervuiling op de kwaliteit van lucht en voedsel, op dieren en op vissen, in rivieren en oceanen, is bekend, maar wordt grotendeels genegeerd. De meest verwoestende van al, die wordt veroorzaakt door nucleaire straling, moet nog worden ontdekt door Aardse wetenschappers. De hogere niveaus van nucleaire straling ontgaan de huidige atoomtechnologie. Ze zijn ook het giftigst en gevaarlijkst voor de mens en de lagere natuurrijken. Op al deze niveaus moeten de problemen van vervuiling overwonnen worden. Dit kan alleen worden bereikt door een volledige reorganisatie van de huidige politieke, economische en sociale structuren. De mens heeft de Aarde geplunderd en vervuild, en zijn eigen leefmilieu ernstig beschadigd. Nu moet de mens het als de hoogste prioriteit beschouwen om te herstellen wat hij heeft beschadigd en zo zijn kwijnende planeet weer gezond maken. Hij moet leren zijn aanspraken op de planeet te vereenvoudigen en zich de schoonheid van eenvoud en de vreugde van samendelen eigen te maken. De mens heeft maar weinig keus: de urgentie van de taak eist onmiddellijke actie; slechts enkelen beseffen de ware omvang van de reeds aangerichte schade. De vraag is gerechtvaardigd: kan planeet Aarde gered worden en met welke middelen? Het antwoord is een volmondig JA! en door middel van de transformatie van de huidige manier van leven door de meerderheid der mensen. De hoogste ambitie van alle zogenaamd ‘ontwikkelde’ landen is een steeds hoger percentage economische groei te verkrijgen om daardoor rijker te worden en, in een economische wereld gebaseerd op concurrentie, overheersing en macht te bereiken, en aldus een hogere levensstandaard te genieten. Hiervan uitgaande, wordt de plundering van de Aarde, de achteloze verspilling van hulpbronnen, gezien als niet meer dan natuurlijk en noodzakelijk. Dit onverantwoordelijke handelen heeft planeet Aarde uiteindelijk bijna op de knieën gebracht.
Maitreya, wees daarvan verzekerd, zal niet dralen om dit urgente probleem aan de orde te stellen en Zijn oplossingen te presenteren. De eerste stap, zal Hij aanbevelen, is de aanvaarding van de urgentie die velen vandaag de dag ontkennen. Samendelen, zal Hij zeggen, is het begin van het proces van verandering dat de antwoorden zal geven op onze rampen en het herstel van de Aarde.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.