Het Gebed voor de Nieuwe Tijd – een compilatie

Het Gebed voor de Nieuwe Tijd
een compilatie

Tussen 1988 en 1993 gaf Maitreya, de Wereldleraar, een reeks leringen en voorspellingen voor de toekomst. Maitreya gaf Zijn leringen aan een groep Swami’s in de Aziatische gemeenschap van Londen. Een naaste medewerker van Maitreya, die bij deze gelegenheden aanwezig was, gaf de leringen door aan twee onafhankelijke journalisten die ze weer doorgaven aan Benjamin Creme. Share International publiceerde de teksten elke maand en stuurde ook een reeks persberichten naar de wereldmedia.
Benjamin Creme schrijft: “Op deze wijze verschafte Maitreya de wereld een hoeveelheid buitengewone leringen en analyses van wereldproblemen – op politiek, economisch, sociaal en milieugebied… Diepgaand, maar toch eenvoudig, gaan deze geestelijke leringen iedereen aan, niet alleen de volgers van religieuze tradities, en zullen Zijn benadering van de mensheid in de komende eeuwen kenmerken.”
Op deze wijze werd ook het Gebed voor de Nieuwe Tijd gegeven, dat voor het eerst in Share International van september 1988 verscheen. Deze compilatie bestaat uit citaten van Maitreya over Zelfverwerkelijking, en vragen en antwoorden van Benjamin Creme over het Gebed voor de Nieuwe Tijd. De selectie is afkomstig uit Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven, van Maitreya.
In maart 2014, tijdens een interview op video voor Mantra FM Radio, Argentinië, sprak Benjamin over het gebed: “Er is ons door Maitreya een nieuwe, buitengewone aanroep of mantra gegeven: Het Gebed voor de Nieuwe Tijd. Dit nieuwe gebed heeft te maken met de nieuwe religie. Om de aanroep te begrijpen moeten we onze beperkte denkvermogens ontstijgen. De eerste stappen in dit proces zijn te realiseren dat je niet het denken bent, of de geest of het lichaam. Die zijn onze tempels, maar ze zijn niet wie je bent. Je bent een ziel, een goddelijk wezen, en dat is je Opperste Wezen. En dat word je.

V. Wat is de beste en krachtigste manier om het nieuwe gebed voor de mensheid in de nieuwe tijd te gebruiken? (SI juni 1989)
A. Het is het meest effectief om de woorden te zeggen of te denken met de gerichte wil, de aandacht op het ajna-centrum tussen de wenkbrauwen. Het is een ‘affirmatie’, of bekrachtiging, en alle dergelijke gebeden of mantra’s zijn voor hun uitwerking afhankelijk van de toepassing van de gerichte wil (wat de Meester DK noemt de “vaste intentie”). De mensen begrijpen dit over het algemeen niet. Het Onze Vader of de Grote Aanroep worden bijvoorbeeld vaak uitgesproken als een zegening. Om zulke gebeden werkelijk ‘aanroepend’ te maken, moet de wil een rol spelen en een nauwkeurig begrip van de denkbeelden weergeven. Wanneer het denkvermogen de betekenis van de concepten vat en tegelijkertijd de wil erbij wordt betrokken, dan zullen die denkbeelden worden geactiveerd en zal de mantra werken. Het Gebed voor de nieuwe tijd is een voorname mantra of affirmatie. Het vertegenwoordigt het denkbeeld van het Zelf als God, als de schepper van alles wat bestaat. Als dit gebed iedere dag ernstig wordt uitgesproken, zal innerlijk een besef groeien van je ware Zelf. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

V. Wie is de ‘Ik’ in het door Maitreya gegeven Gebed voor de Nieuwe Tijd? Is het 1) onze Vader in de hemel; 2) de Oude der Dagen uit de christelijke bijbel; 3) betekent het Maitreya; 4) of iets anders? (SI okt. 1989)
A. Het is het Goddelijk Beginsel achter de hele schepping. Het Zelf komt voort uit en is gelijk aan het Goddelijk Beginsel. Door middel van denken, geest en lichaam verwerkelijkt het Zelf het Opperwezen en, in tijd en ruimte, de wording van dat Goddelijk Beginsel. Het is dit beginsel dat door Maitreya ‘de Heer’ wordt genoemd. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

V. Is het werkelijk mogelijk om angst te overwinnen door het Gebed voor de Nieuwe Tijd te gebruiken dat Maitreya heeft gegeven?
A. Pas het toe en probeer het. Als ik ja zeg, zal men mij wellicht geloven, maar ik kan het mis hebben. Je kunt hier alleen voor jezelf achter komen door het toe te passen. Je kunt angst alleen zelf overwinnen, niemand kan ’t je leren. Ik denk dat het kan. Je moet het tot je eigen ervaring maken voordat je weet of het waar is of niet. Hetzelfde geldt voor het nieuwe wereldgebed: probeer het, gebruik het dagelijks en bouw daarmee een ander soort identificatie op. We identificeren ons òf met het Zelf òf met alles behalve het Zelf. We vereenzelvigen ons met de ziel òf we vereenzelvigen ons met de voertuigen die het Zelf gebruikt om zich te manifesteren op dit niveau, dit stoffelijke gebied, waarin we onszelf als afgescheiden ervaren. Wanneer je je identificeert met het Zelf, hoef je die vraag niet te stellen, want dan wéét je het al. Het feit dat je de vraag stelt, betekent dat je je niet vereenzelvigt met het Zelf; en ik adviseer dan ook om het door Maitreya gegeven Gebed voor de Nieuwe Tijd te gebruiken en te kijken wat er gebeurt. Je kunt het mechanisch opzeggen of je kunt het opzeggen en tegelijkertijd ervaren. Onderga het wanneer je het uitspreekt; breng eenlijnigheid tot stand en daarmee de identificatie met het Zelf. Wanneer je dat ervaart, zul je merken dat je je niet langer identificeert met de voertuigen van het Zelf (het lichaam en de door het verstand gecreëerde gedachtevormen). Jouw besef van jezelf is het resultaat van deze gedachtevormen, opgebouwd uit de herinnering aan je ervaringen van gebeurtenissen uit je vroegste jeugd tot nu, en je denkt “dat ben ‘ik’”. Maar als je even nadenkt, besef je dat er eigenlijk helemaal niet zoiets bestaat als ‘ik’. Er is alleen herinnering aan ervaringen – sommige pijnlijk, andere angstig, weer andere plezierig. We proberen de ene te vermijden en de andere te krijgen; dat is waar het in ons leven als ‘ik’ steeds om draait. Dit komt voort uit verkeerde identificatie, namelijk met de voertuigen van het Zelf en niet met het Zelf. Met het Zelf bedoelt Maitreya ook de ziel, een exacte reflectie van het Zijn, dat hij de ‘Heer’ noemt. De Heer bestaat eeuwig en is absoluut, en dat is ook onze ware aard, maar we vereenzelvigen ons óf met het absolute óf met het relatieve – het is altijd het een of het ander. Er is niets anders dan deze twee, die de oorsprong vormen van alle polariteiten, alle paren van tegenstelling. Naarmate we ons identificeren met het absolute, zullen we ontdekken dat we alle antwoorden kennen op alle vragen die we ooit kunnen stellen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)
Maitreya zegt: “Alleen het Zelf is belangrijk.” Jij bent dat Zelf, “een onsterfelijk wezen”. Lijden wordt veroorzaakt door vereenzelviging met alles wat niet het Zelf is. Vraag jezelf: “Wie ben ik?” Je zult zien dat je je identificeert met stof (het lichaam), met gedachten (het denken) of met kracht (de geest). Maar je bent geen van deze. “Denken, geest en lichaam zijn de tempels van de Heer.” Het Zelf ervaart hierin “het opperste Wezen en Worden van de Heer.” Wezen is eeuwig, Worden is ontplooiing in tijd en ruimte. Het Zelf ervaart beide. (Maitreya, Maitreya’s Leringen, de Wetten van het Leven)

V. Zal het niveau van mijn bewustzijn automatisch stijgen na Maitreya’s naar buiten treden? Is daar speciale oefening voor nodig? (SI jun. 1990)
A. De verhoging van bewustzijn zal geheel afhangen van het vermogen om te reageren op de energie en lering van Maitreya. Niets gaat ‘automatisch’. Maitreya heeft gezegd dat de essentie is ‘het Zelf’ te kennen, en dat dit het gemakkelijkst te bereiken is door eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Hij heeft een Gebed voor de Nieuwe Tijd gegeven als hulpmiddel bij dit proces. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)
Wezen en Worden zijn twee modaliteiten. Wezen is onveranderlijk, terwijl worden een proces is in tijd en ruimte. De mens, in zijn Wezen, is het Zelf. In zijn worden is hij de ziel – de weerspiegeling van het Zelf. Denken, geest en lichaam zijn de tempels van de Heer die de mens bewoont. Geest is Shiv-shakti, en dat is energie. Denken is Brahma, dat gedachtevorming is. Lichaam is prakriti, materiële substantie, en kan ook gezien worden als fysieke activiteit. Deze termen kunnen gezien worden als zelfstandig naamwoorden, maar ook als beweging of processen. De bestemming van het Zelf is vrij te zijn. Beschouwd in zijn vrijheid, in zijn Wezen, wordt het Atman genoemd. Binnen de beperkingen van tijd en ruimte, in zijn worden, is het de ziel, of Jiva. Het Zelf is geen energie (Shiv-Shakti, geest); het Zelf is geen gedachtevorming (Brahma, of denken); het Zelf is geen fysieke activiteit (prakriti, het lichaam). De bestemming van het Zelf is om deze tempels van de Heer naar willekeur te betreden en te verlaten. Onthechting is het proces waarlangs de mens ophoudt zich te vereenzelvigen met het lichaam (het fysieke aspect), met het denken (het gedachtenaspect) en met de geest (het energie- of krachtaspect). Zo leert hij zijn ware Zelf te kennen en te zijn. Elke handeling die je verricht, moet worden gedaan volgens deze drie beginselen: eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Elke handeling die wordt verricht met oneerlijkheid in denken, een onoprechte geest en gehechtheid is destructief. (Maitreya, Maitreya’s Leringen, de Wetten van het Leven)

V. Is er, in verband met het gebruik van het Gebed van de Nieuwe Tijd, iets wat Maitreya specifiek voor discipelen doet of zal gaan doen, zoals hij nu al schijnt te doen voor jonge mensen in probleemsituaties, in de centra die hij over de hele wereld creëert? (SI jan./febr. 1990)
A. Dit zijn twee verschillende dingen. Misschien is er wel een of ander verborgen verband, maar niet op het eerste gezicht. Maitreya heeft gezegd: “Ik ben gekomen om de mensheid de kunst van Zelf-verwerkelijking te onderrichten”, en voor hen die in de gelegenheid zijn het Gebed voor de nieuwe tijd te gebruiken, is dat een sterk hulpmiddel om zichzelf in juiste relatie te brengen tot het Zelf. Het leidt tot bewustzijn van het Zelf, en Zelf-bewustzijn is de noodzakelijke stap naar Zelf-verwerkelijking. Je kunt geen Zelf-verwerkelijking bereiken zonder dat je Zelf-bewust bent, en hij heeft gezegd dat je niet Zelf-bewust kunt worden, tenzij je zelfrespect hebt.
In de genoemde centra wordt de jongeren geleerd (of beter gezegd: worden ze in de omstandigheid gebracht) dat ze zelfrespect hebben, misschien voor de eerste keer in dit leven. Misschien zijn ze verslaafd aan drugs of alcohol, komen ze uit gebroken gezinnen, zitten ze in de criminaliteit, of zijn het vandalen of sociaal onaangepasten, enzovoort. Ze worden bijeengebracht in deze centra, waarin een soort therapeutische situatie voor hun psyche wordt gecreëerd. Hun wordt geleerd wat mensen in andere omstandigheden als vanzelfsprekend beschouwen: zelfrespect. Zonder zelfrespect kun je geen enkele vooruitgang boeken. Het ontbreekt deze mensen aan zelfrespect, en daarom zijn ze verzeild geraakt in de misdaad. Innerlijk voelen ze vaag aan dat ze zielen zijn, maar door een slechte opleiding, slechte sociale omstandigheden of slechte invloeden kunnen ze niet op het uiterlijke gebied uiting geven aan dat innerlijke gevoel goddelijke wezens te zijn. Daarom zijn ze in conflict met zichzelf en, als een uitvloeisel daarvan, met de maatschappij waarvan ze deel uitmaken.
Discipelen zouden geen discipelen zijn als ze dat probleem hadden, maar sommige discipelen hebben verschrikkelijke problemen, die net zo moeilijk zijn. Die zijn het resultaat van begoocheling en van de specifieke moeilijkheden waarmee discipelen worden geconfronteerd.
De discipel is bezig een bewuste stap te zetten in de richting van Zelf-verwerkelijking. Dat is wat iedereen, bewust of onbewust, probeert te bereiken, en natuurlijk uiteindelijk zal bereiken. Zelf-verwerkelijking is het doel van onze incarnatie-ervaring. De meeste mensen die al discipelen zijn, hebben voldoende zelfrespect om hen op het pad te brengen. Het Grote Gebed (of Affirmatie) is gegeven om door allen te worden gebruikt. Natuurlijk kun je het op verschillende niveaus beoefenen. Het devotionele type zal het gebruiken op dezelfde manier als waarop hij het Onze Vader opzegt: geef me, geef me, geef me. Vergeef me, vergeef me. Zo is het ook met het Gebed voor de nieuwe tijd: je kunt het mechanisch opzeggen, of je kunt het zo uitspreken dat het werkelijk ieder astraal verlangen vervult dat je ooit had. Dat is één manier en in de komende 1000 jaar zal het waarschijnlijk op die manier worden gebruikt. En dan is er ook de manier waarop het behoort te worden uitgesproken, maar die ik je niet kan vertellen; de manier namelijk dat je het ervaart terwijl je het uitspreekt. Je moet het ervaren; er gebeurt niets tenzij je het ondergaat. Jij moet het Zelf zijn, terwijl het voertuig de mantra opzegt. Je kunt alleen worden wat je al bent. Er valt niets te leren. Je kunt alles leren uit elk boek dat ooit is geschreven en even onbewust zijn met betrekking tot het Zelf als je was voordat je begon. Je kunt pas beginnen het Zelf te ervaren wanneer je voorbij het denken gaat; dan ervaar je de werkelijkheid. Dat is de oorspronkelijke staat, de aard van het Zelf. Dat ben jij. Jij bent de schepper van het heelal, er is niets anders; maar je moet je verkeerde identificatie kwijtraken. Het is niet iets dat je door kennis kunt verwerven, er is geen sprake van aanleren bij het ervaren van de werkelijkheid. Een baby die in termen van kennis niets weet, die nog niet naar school is geweest waar zijn patronen van kennis vervormd worden, is daarom nog zuiver; hij denkt niet, hij ervaart alleen op een directe manier, zoals een ziel haar eigen Zijn ervaart. Zo moet je zijn, als een klein kind, direct, zonder vooropgezette meningen, zonder gedachtenconstructies, omdat elke gedachte een belemmering vormt voor de ervaring van de werkelijkheid die het Zelf is. Hoe verder de discipel geëvolueerd is, hoe meer hij de mantra zal gebruiken zoals die bedoeld is: om vereenzelviging met het Zelf tot stand te brengen. Het Zelf is er altijd geweest; we zijn ons er alleen niet van bewust door onjuiste identificatie. Er is een verschuiving nodig van visie, van identificatie, van het betrekkelijke naar het absolute, van het voertuig naar dat wat gebruik maakt van het voertuig, het Zelf.
Het Gebed is in deze tijd gegeven omdat Maitreya in de wereld is en omdat dit een tijd is waarin hij de discipelen in de wereld, door wie hij moet werken, zeer krachtig kan stimuleren. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

V. Is bidden een manier om Maitreya aan te roepen? (SI mrt 1993)
A. Jazeker. Alle Meesters reageren op gebed. Zo worden gebeden verhoord, niet door mensen die in de hemel zitten, zo’n plek bestaat helemaal niet. De hemel is een zijnstoestand, en dat, het hemels koninkrijk, is het Rijk der Zielen. De Meesters zijn klaarwakker, Zij slapen nooit, en Zij horen elk gebed. Of Zij een bede kunnen verhoren, hangt af van de kracht van de aanroep en van de hoeveelheid emotionele of mentale stof waarin het gebed is ‘verpakt’. Hoe hoger en mentaler de stof is waarin het gebed gewikkeld is, hoe meer indruk het maakt op het denkvermogen van de Meesters, omdat zij werken op de mentale en niet op de astrale niveaus. Er zijn talrijke wezens op de astrale gebieden die reageren op astrale gebeden, maar de Meesters zelf reageren op de mentale en bovenmentale niveaus, de ziele- of geestelijke niveaus. Dus hoe hoger je je aanroep door gebed kunt laten klinken, hoe beter. Nog belangrijker dan dit is karma. De Wet van Karma beheerst ook het handelen van de Meesters met betrekking tot gebeden.

De Meesters hebben bepaalde aanroepen vrijgegeven aan de wereld als gebeden. Maitreya zelf heeft aan de wereld een gebed voor de nieuwe tijd vrijgegeven, waarvan het gebruik een besef doet groeien van je eigen goddelijkheid, als “de schepper van het heelal”, van vereenzelviging van jezelf met God…
In het komende tijdperk zal de mensheid geleidelijk gaan inzien dat zij gelijk is aan het Zelf of God. Waarbij God niet wordt gezien als iemand ‘daarboven’, maar als immanent in elk aspect van de schepping – waarbij geen enkele scheiding bestaat tussen God, de natuur en de mensheid. Alles is met elkaar verbonden. Natuurlijk worden vele gebeden verhoord, maar het antwoord wordt vaak niet als zodanig herkend. Het antwoord kan heel goed een onverwacht geschenk van stimulans of een geboden kans zijn, in plaats van de vervulling van de gevoelde behoefte. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)


Het Gebed voor de Nieuwe Tijd

Ik ben de schepper van het heelal.
Ik ben de vader en moeder van het heelal.
Van mij is alles gekomen.
Tot mij keert alles terug.
Denken, geest en lichaam zijn mijn tempels,
voor het Zelf ter verwerkelijking
van Mijn opperste Wezen en Worden.

Dit gebed voor de nieuwe tijd, aan de mensheid gegeven door Maitreya, de Wereldleraar, is een krachtige mantra, of affirmatie, met een aanroepende werking. Door gebruik van dit gebed leren we inzien dat de mens en God één zijn en dat er geen onderscheid bestaat. Het “Ik” in dit gebed is het Goddelijke Beginsel dat aan de hele schepping ten grondslag ligt. Het Zelf komt voort uit, en is identiek aan, dit Goddelijke Beginsel. De krachtigste manier om deze mantra te gebruiken, is de woorden te zeggen of te denken met de gerichte wil, waarbij de aandacht op het ajnacentrum (tussen de wenkbrauwen) wordt gehouden. Wanneer de betekenis van het denkbeeld tot het denken doordringt en tegelijkertijd de wil wordt ingeroepen, komen deze begrippen tot leven en krijgt de mantra zijn werkzaamheid. Door het gebed dagelijks serieus te gebruiken, zal in u het besef groeien van uw ware Zelf. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.