Jongeren zullen de weg wijzen

een compilatie

Hier volgt een selectie uit uitspraken van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme met betrekking tot het thema Jongeren zullen de weg wijzen.

Iedereen wordt beïnvloed door de nieuwe energie die de wereld binnenstroomt. Zij die geloofden in politieke, religieuze en filosofische systemen, zijn ontgoocheld omdat die geen vrede, voorspoed en geluk hebben gebracht. Je kunt de problemen van de wereld alleen oplossen met een gevoel voor realisme dat niet wordt vertroebeld door een ideologie of de marktwerking… Niemand kan deze nieuwe energie weerstaan. Ze overvalt landen en individuen bij verrassing. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven)

Over de hele wereld eisen individuen nu, vaak voor het eerst, een stem in hoe hun land zal worden geregeerd en hoe hun bestemming er uit zal zien. De oude gebruiken worden ter discussie gesteld en aan alle kanten groeit de onverdraagzaamheid jegens zeer oude corruptie. Natuurlijk ondervindt deze gezonde respons van de massa’s weinig instemming in de machtscentra van welk land dan ook, aangezien ze een bedreiging vormt voor de monopolies van voorrecht en aanzien. Maar uit de onrechtvaardigheden van het verleden wordt een nieuwe wereld gewrocht, en niets kan nog lang het springtij van verandering weerstaan. De energieën die worden vrijgegeven door Maitreya en Zijn helpers, wekken de mensen op tot een nieuw bewustzijn van zichzelf en van hun potentieel, en tot een groeiend vertrouwen in hun vermogen om de toekomst te openbaren die hen voor hun soort voor ogen staat. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het Tijdvak van Rechtvaardigheid’)

Dagelijks stromen krachtige nieuwe geestelijke energieën met grote kracht de wereld in. Dit transformeert het menselijk bewustzijn, inclusief het bewustzijn van jonge mensen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

De macht van de sjeiks, koningen en sultans is gebroken. De tijd dat de volkeren in het Midden-Oosten als slaven werden behandeld, is voorbij. De mensen eisen een regering door het volk, voor het volk. De evolutie van bewustzijn in de mens verspreidt zich over de hele wereld, naarmate de mensen zich bewust worden van hun erfgoed en hun bestemming. Het zaad groeit uit tot een plant, die tot bloei zal komen en vrucht zal dragen voor de jongere generatie. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven)

De wereld is derhalve verdeeld in twee groepen — de conservatieve, reactionaire groepen die vasthouden, die met hun hakken in het zand een achterhoedegevecht voeren tegen verandering, en de nieuwere, jongere, progressieve groepen die meer reageren op de hoedanigheid en energie van Waterman. Die confrontatie is zichtbaar in alle landen van de wereld, op politiek, economisch, religieus en sociaal terrein. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Jongeren zullen in opstand komen tegen de oude ideologieën, ongeacht of die opgelegd worden door politici, religieuze leiders of intellectuelen. En hun eisen zullen invloed hebben. De golf van jonge stemmen is al hoorbaar in Afrika en in het Midden-Oosten… Jonge mensen willen een wetgeving zien door de mensen en voor de mensen. Ze zijn het oude nepotisme van familie, partij en ideologie moe. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven)

De huidige politici zijn, enkele uitzonderingen daargelaten, van het verleden en handhaven de bestaande orde. In de coulissen staat een groep jongere mannen en vrouwen gereed die sinds 1975 door de Meesters zijn onderricht. Zij zullen, via het democratische proces, worden gekozen in posities van macht en invloed om de nieuwe structuren toe te passen, de nieuwe weg in te slaan die de Meesters zullen aanraden. Via hen kunnen de Meesters werken zonder de vrije wil van de mens aan te tasten, omdat zij mannen en vrouwen in de wereld zijn. Door hun duidelijke onbaatzuchtigheid, gezond verstand en begrip van de problemen zullen ze worden gekozen op posities in vele landen, wellicht de meeste, die tot nu toe in het algemeen werden ingenomen door de aartsconservatieven van het verleden. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

…de uiterlijke aanwezigheid van Maitreya en Zijn groep Meesters zal een wonderbaarlijke invloed hebben op het denken en het hart van letterlijk miljoenen mensen in elk land. Zij zullen nu gereed staan, hun aspiratie hoog en zuiver, voor het scheppen van een nieuwe wereld, en voor een geheel nieuwe kijk op wat het betekent om op planeet Aarde te leven. Velen van hen, mogelijk de meerderheid, zijn jong en betrekkelijk onaangetast door het cynisme en de ongebreidelde hebzucht van hun ouderen. Zo hebben zij een heldere blik op de antwoorden voor de problemen die hun vaders verbijsteren, verblind als die zijn door de gebreken en begoochelingen van het verleden. Deze jonge mensen zullen deze wereld voor hun vaders nieuw maken. Ze zijn voor dit doel in incarnatie gekomen en zullen reageren op Maitreya’s Oproep. Velen van hen zijn ook opgeleid en voorbereid voor de taken die hen wachten en die zij blijmoedig, onversaagd, zullen uitvoeren. Heb geen angst, de wereld is veilig in die jonge handen. Zij wachten vurig op de gelegenheid om te dienen en te redden. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De uiteindelijke triomf van de mens’)

Overal groeit bewustzijn, onder volken, mensen en zelfs dieren en planten… Jongeren eisen hun rol op en hun stem wordt gehoord. Tot dusverre werd alles door de ouderen beslist, maar dat is aan het veranderen. Het is ‘einde verhaal’ voor politici, tenzij ze bereid zijn mee te gaan met de Nieuwe Tijd. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — de Wetten van het Leven)

In elke generatie komen degenen in incarnatie die zijn toegerust met de oplossingen voor de problemen die hen te wachten staan. Boven een bepaalde leeftijd is het niet mogelijk om met de nieuwe situatie om te gaan. De nieuwe generatie kan niet verwachten dat hun vaders of grootvaders zich met hun problemen bezighouden. De vaders en grootvaders kunnen van de jongeren de oplossing leren voor de problemen, en ik denk dat dat al gebeurt. Vele middelbare en oudere mensen betreuren wellicht veel van de dingen die jongeren doen, maar ze zien ook dat zij een vrijheid hebben, een zelfvertrouwen, een bewustzijn van de mogelijkheden in het leven die ze zelf maar al te vaak niet hebben gehad of gezien. (Benjamin Creme, De kunst van samenwerking)

Wanneer Maitreya voor de wereld verschijnt, zal een nieuwe situatie ontstaan: de oude zekerheden zullen snel verdwijnen en worden vervangen door een golf van hoop op het Nieuwe. Een avontuurlijk gevoel van het leven zal de jeugd betoveren en hen voorbereiden op een leven van dienst. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De toekomst is verzekerd’)

Het is de jongere generatie die de gevolgen van deze nieuwe energie ervaart en dit geeft hun de kracht om de oude systemen die de mensen gevangen hebben gehouden, te veranderen. De jongeren weten waar de macht ligt: niet in de kogel maar in het hart, dat de bron is van licht. Het leven betreedt het lichaam via licht en bevindt zich in het hart. Het lichaam functioneert zolang het licht er is. Daarom zegt Maitreya dat het leven wordt beheerst door wie het licht beheerst. (Maitreya’s leringen — de Wetten van het Leven)

Naar mijn mening zijn het juist de jonge mensen van nu die beschikken over de nieuwe geestelijke visie; die de wereld zien als Eén; die geloven in liefde en broederschap en samendelen; die bereid zijn om samen te delen. Het is gemakkelijk om te zeggen: “Ik ben het eens met de Christus. Ik ben er helemaal voor om de voortbrengselen samen te delen,” maar wat betekent dat eigenlijk? Het betekent dat wij in het ontwikkelde Westen, die hebzuchtig het grootste deel van het voedsel, de energie en de grondstoffen verspillen, moeten leren eenvoudiger te leven. De rest van de wereld, tweederde deel, leeft op het allerlaagste niveau. We moeten er voor onszelf zeker van zijn dat we gereed zijn voor deze ervaring; of we bereid zijn onze overschotten af te staan om met iedereen te delen wat we hebben. Zijn we bereid om samen te delen? Dat moeten we onszelf afvragen. Het wordt niet voor ons gedaan. We moeten in onszelf kijken of we hiervoor gereed zijn. Volgens de Hiërarchie is het hart van de mensheid gezond. Deze kenmerken van samendelen en samenwerking zijn diep verankerd in het hart van miljoenen mensen, vooral bij de jeugd; bovenal bij de jeugd.
Het zijn de jongeren die de komende tijd zullen beërven. Zij zijn hiervoor in incarnatie gekomen… We incarneren in groepsverband, speciaal toegerust om met de omstandigheden om te gaan. Dat is wat er nu plaatsvindt. De jongeren zijn ervoor toegerust, mentaal en geestelijk, om de problemen aan te pakken die ons nu bestoken. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Elk tijdperk brengt die groepen van zielen in incarnatie van wie de energieën aansluiting kunnen vinden met de overheersende energieën van dat tijdperk. Op deze wijze zullen de vereiste vormen tot stand komen waardoor de specifieke bedoelingen van een tijdperk kunnen worden uitgedrukt. Zo is het thans, nu we op de drempel staan van het Waterman-tijdperk.
Steeds meer zal blijken dat tieners en jonge volwassenen buitengewoon goed zijn toegerust om te reageren op de inkomende energieën van Aquarius, die gericht zijn op synthese en samensmelting. Evenzo zullen ze in staat zijn de mogelijkheden te benutten die hun speciaal geboden worden, en zullen zij de structuren vinden en creëren waarop de beschaving van de komende tijd moet worden gebouwd.
Maitreya heeft, zoals we mogen verwachten, Zijn plannen goed voorbereid. Deze betreffen het opzetten van centra en instellingen voor het geven van de leringen, het opdoen van de ervaringen en het leren van de lessen die nodig zijn.
Op deze manier zullen groepen van jonge en mobiele pioniers de nieuwe manieren van leven en met elkaar omgaan in kaart brengen, en er voortdurend naar streven hun leven te bezielen met de liefhebbende, samenvoegende energieën van Aquarius. Wijs experiment zal hen stap voor stap leiden tot de schepping van levensvatbare en betrouwbare structuren die geleidelijk door allen zullen worden overgenomen.
Zo zal het nieuwe tijdperk ontstaan uit de chaos van het oude. Zo zullen de beperkingen van het heden plaatsmaken voor een volkomen nieuwe vrijheid die, uiteindelijk, in harmonie zal zijn met de levengevende wateren van Aquarius. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De wateren van Aquarius’)

De nieuwe beschaving, gebaseerd op juiste verhoudingen op elk niveau — politiek, internationaal, sociaal, wetenschappelijk, cultureel, in het onderwijs enz. — is de volgende stap in de voorbestemde, geplande vooruitgang van de mensheid. Te zijner tijd zal de opvoeding van jonge mensen zeer systematisch plaatsvinden… We bouwen een cultuur door het werk van de discipelen en ingewijden in de wereld: op basis van hun ideeën en de daaruit voortkomende idealen wordt de beschaving gebouwd. De ‘mensen met ideeën’ zijn de ingewijden en discipelen van het Koninkrijk Gods, de Hiërarchie. Zij zetten de eerste stappen door de ideeën en idealen naar voren te brengen die geleidelijk neergetransformeerd worden totdat ze het niveau bereiken van de onderwijsinstellingen en dergelijke, en een compleet nieuwe beschaving wordt gecreëerd. En dit kan in relatief korte tijd gebeuren. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Vanuit Zijn centrum verheft en schraagt Maitreya de wereld. Zijn energieën, met volmaakte deskundigheid gericht, helen de scheuringen, vernietigen de oeroude dogma’s en zuiveren de toestand van de mens. Degenen die trachten hun zelfzuchtige wil op te leggen en vasthouden aan de vormen van het verleden, zullen spoedig hun macht verliezen. Verstoken van steun, zullen zij opgaan in de duisternis van gisteren. In hun plaats zal een nieuwe generatie leiders opstaan, mannen en vrouwen van goede wil, vervuld van de drang om de mensheid te dienen. Hun zullen de teugels van macht in handen worden gegeven. Hun altruïsme en wijsheid zullen hen, onder algemeen goedvinden, toerusten voor het werk van wederopbouw dat in het verschiet ligt. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het uur nadert’)

Mijn plan komt tot vervulling. Mijn Liefde doet een nieuw facet in de mens opgloeien, en het nieuwe Licht daagt. Dit is Mijn belofte: spoedig zullen jullie zelf een veranderende wereld zien, een wereld die zich wijzigt voor jullie ogen. Het oude maakt plaats voor het nieuwe, en de mens staat op de drempel der Waarheid. (Maitreya, uit Boodschap nr.117)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.