Een tijd van vernieuwing – een compilatie

Een tijd van vernieuwing
een compilatie
Hier volgt een selectie citaten met betrekking tot het thema ‘Een tijd van vernieuwing’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International), en de boeken van Benjamin Creme.

Het is het volk dat thans zijn leiders vooruit is en uiting geeft aan zijn begrip en noden. In het ene land na het andere wint de stem van het volk aan duidelijkheid en scherpte. Miljoenen mensen zijn nu onderwezen en zeker van hun noden: vrede, werk en hoop voor hun toekomst. Ook raken hun verwachtingen en eisen doordrenkt van een groeiend besef van eenheid. Zij weten dat ze niet alleen staan in de wereld, maar overal miljoenen broeders en zusters hebben met dezelfde problemen en noden. Op deze wijze, ook al zijn ze zich niet bewust van Zijn aanwezigheid en leringen, reageren zij op Maitreya’s energie en invloed, en bouwen de structuur van de toekomst. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Verandering naar Eenheid’)
Het is Mijn doel om Mijn net tot aan de verste horizon uit te werpen, om allen tot Mij te trekken in wie Mijn licht schijnt, opdat Ik door hen heen kan werken. Deze vangst kan ook jullie omvatten, Mijn vrienden, want Ik heb allen nodig die met Mij het verlangen delen om de wereld te dienen. Neem de taak van hulp op je en deel Mijn last. Deel met Mij, Mijn vrienden, in een groots werk – niets minder dan de transformatie van deze wereld. (Maitreya, Boodschap nr.70)

De politieke en economische transformatie die in gang zal worden gezet als gevolg van de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters zal de mensheid verlossen van eeuwenoude remmingen en beperkingen en haar opwekken om een grote sprong in de ontwikkeling van haar bewustzijn te maken. Bewust, betekenisvol leven zal de plaats innemen van de huidige verwarring, twijfel en angst. Een zelfverzekerde, moedige bereidheid om de innerlijke en uiterlijke wereld te verkennen zal het huidige ondermijnende cynisme vervangen en de evolutionaire vooruitgang mogelijk maken die ik heb geprobeerd te beschrijven: de opkomst van een nieuwe en betere beschaving en van een nieuwe, betere mensheid. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Overal ter wereld zijn de landen van deze nieuwe energie doortrokken en steeds meer mensen reageren erop, worden zich meer bewust, vinden een nieuwe manier van leven en worden vrij. Wanneer de energie van evenwicht een rol gaat spelen, is niets immuun voor de veranderingen die dan optreden. Al deze veranderingen die nu in de wereld plaatsvinden, scheppen bewustzijn en de mensen gaan zeggen, dat het nu welletjes is. Ze hebben het recht om vrij te zijn en van het leven te genieten. Ze willen niet langer geconditioneerd worden door politiek, religie of commercialisering. Het zijn de jongere generaties die de effecten van deze nieuwe energie ervaren en dit geeft hun de kracht om de oude systemen te veranderen die de mensen gevangen hebben gehouden. Tegenwoordig wordt de stem van het realisme gehoord onder de jongeren, die vrij zijn van ideologie, filosofie en theorie. Zij zijn realistisch over het leven en nemen het zoa31505ls het komt. (Maitreya’s naaste medewerker, Maitreya’s Missie, dl. II)

Wanneer de Grote Heer zijn gelaat toont, zullen de mensen weten dat de tijd voor verandering gekomen is: de tijd om dingen goed te maken, om oude wonden te helen, om het verleden recht te zetten, om de lamp van de toekomst te ontsteken, om de deur voor het kwaad te sluiten, om de structuren te reinigen en te zuiveren, om moedig het nieuwe te verwelkomen, om onbekende paden te betreden. Zij zullen weten dat zij zich niet kunnen afwenden van de toekomst, een toekomst die aan hen de betekenis zal ontsluieren van hun bestaan en van de aard en het doel van God. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Nieuwe Leven’)
Mijn Komst zal deze wereld transformeren, maar het belangrijkste herstelwerk moet worden gedaan door jullie. Ik ben slechts de Architect van het Plan. Jullie, Mijn vrienden en broeders, zijn de bereidwillige bouwers van de stralende Tempel der Waarheid. (Maitreya, Boodschap nr.65)

Het samendelen van de mondiale hulpbronnen zal de wereld haar gezond verstand teruggeven. Het zal het leven voor de meeste mensen gelukkiger maken. Sommige mensen zullen in het begin een verlies voelen door een vereenvoudiging van het bestaan en een verlies van ‘keuzemogelijkheden’, maar we zullen – onder invloed van de Meesters en de buitengewone geestelijke en mentale transformatie en door het verdwijnen van spanningen als gevolg van samendelen – een wereld scheppen waarin mensen het leven beter zullen waarderen en er meer van zullen genieten. Elke dag zullen de media informatie uitzenden over de voortgang van het samen-delen en welke uitwerking het heeft. De hele wereld zal erbij betrokken worden. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Vele malen hebben jullie Mij horen zeggen dat Mijn komst verandering inhoudt. De grootste verandering zal met name plaatsvinden in het hart en het denken van de mensen, want Mijn Terugkeer in jullie midden is een teken dat de mens gereed is om nieuw leven te ontvangen. Dat Nieuwe Leven voor de mens breng Ik in overvloed. Op alle gebieden zal dit Leven uitstromen, het hart, de ziel en het lichaam van de mens bereiken, en hem nader brengen tot de Bron van het Leven zelf. (Maitreya, Boodschap nr.42)

Vanzelfsprekend zijn er vele handen nodig voor de schepping van de nieuwe maatschappij. Vele taken moeten worden verricht. Vele aanpassingen moeten plaatsvinden. Allen die willen dienen, zullen de oproep tot dienstbaarheid in hun hart horen weerklinken en vanuit het hart zullen zij reageren. De eenstemmige roep om rechtvaardigheid en samendelen van de volkeren van alle landen zal een aanroeping vormen waaraan niets kan weerstaan. Zo zal de wereld getransformeerd worden. Zo zullen geleidelijk de nieuwe vormen geschapen worden, de verhoudingen gesmeed, en zal een nieuw en gelukkiger tijdperk voor het mensdom aanbreken, onder leiding van de Christus en de Meesters. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw tijdperk breekt aan’)

Veel wat geliefd is moet verdwijnen. Houd niet vast aan de oude vormen. Veel zal afhangen van het vermogen van de mens om afstand te doen van deze versleten structuren en een nieuwe en eenvoudiger wereld te scheppen. Onthoud dit. Vergeet niet dat Ik kom om alle dingen te veranderen. (Maitreya, Boodschap nr.74)

Maitreya’s komst gaat over verandering op wereldschaal: verandering in ons begrip van de noden van de planeet, het ecologische evenwicht; de verandering van ons economische stelsel, zodat alle mensen op de juiste wijze gevoed en verzorgd kunnen worden. Het ware begrip dat de mensheid één is zal laten zien dat deze transformatie absoluut noodzakelijk is. Het betreft de schepping van een nieuwe wereld. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)
Als een heel eenvoudig man verkeer ik nu onder jullie, onderwijs ik Mijn vrienden en broeders onderweg, terwijl Ik Mijn Giften van Liefde, Wijsheid en Vreugde aan hen uitdeel en hen om Mij heen verzamel als broeders in het werk. Ook jullie, Mijn dierbare vrienden, kunnen ervan verzekerd zijn dat je werk voor Mij en voor je broeders zeer welkom is. Ik heb jullie allen nodig, allen die de last van dienstbaarheid aan de wereld op zich willen nemen, om deze stralende wereld opnieuw op te bouwen uit de chaos van het verleden. (Maitreya, Boodschap nr.66)

We moeten begrijpen dat de dood alleen maar de dood is van het stoffelijke en dat kan hernieuwd worden. We zijn allen duizenden keren in fysieke vorm geïncarneerd, voordat we op het punt aanbelandden waar we nu zijn en we zullen er nog vele meemaken alvorens we meesters worden. Het proces is onvermijdelijk, hoe lang we er ook over doen. Zo ook wordt elke nieuwe beschaving gebouwd op de ruïnen van de voorgaande. Oude vormen raken gekristalliseerd, verstoken van hun energie, en gaan onvermijdelijk dood. Elk nieuw tijdperk brengt nieuwe energieën met zich mee die nieuwe vormen nodig hebben waardoor ze zich kunnen uitdrukken. De mensheid reageert op de nieuwe energieën en ideeën en herschept, tijdperk na tijdperk, haar cultuur en beschaving. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)
Alles verloopt goed en belooft veel voor de toekomst. Mijn plannen vorderen voorspoedig en sporen de mensheid aan. Overal waar je thans kijkt in de wereld zie je verandering. Het weefsel van de oude, afbrokkelende orde scheurt van boven tot onder. Hieruit kunnen wij veel voldoening putten, want ondanks de pijn waarmee dit proces gepaard gaat, verrijst er een nieuwe en betere wereld. Laat dit je troosten, Mijn vrienden, en zie de toekomst hoopvol tegemoet. (Maitreya, Boodschap nr.130)

Veranderingen van ongeëvenaarde omvang zullen het denken en het hart van de mens in beslag nemen; alleen het beste uit het verleden zal standhouden tegen de aanval van het nieuwe. Dagelijks zullen de mensen de transformaties die geregistreerd worden, kunnen vergelijken en bewonderen; in het verblindende daglicht zal een nieuwe wereld worden opgebouwd. Allen zullen op hun manier deelnemen, ieder zal zijn visie toevoegen en bijdragen aan het geheel. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Opnieuw te dienen’)

Hij [Maitreya] zal wijzen op de noden van de wereld: het feit dat miljoenen mensen van honger omkomen, “een godslastering onder de mensen” zoals de Meester het noemt. Hij zal laten zien dat dat probleem de eerste prioriteit is voor een herboren en opbloeiende mensheid. Hij zal laten zien dat als we niets doen aan het probleem van honger en verhongering te midden van overvloed, we nooit één stap verder zullen komen in het tonen van de goddelijkheid waarvan Maitreya de mensen, misschien voor de eerste keer, een besef geeft. Terwijl we Hem horen, zullen we voelen dat we goddelijk zijn. We zullen weten dat we iets heel anders zijn dan we dachten. We zullen ons het gevoel uit onze kindertijd herinneren. De Meester zegt het zo prachtig: “Ieder voor zich, in plechtige afzondering, zal gedurende die tijd het doel en de betekenis van zijn leven kennen, opnieuw de onschuld van de kindertijd ervaren, de zuiverheid van aspiratie gereinigd van het zelf.” (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

De toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme (april 1985)
Er zijn vele wegen naar de toekomst. Vele mogelijkheden wachten de onderzoekende geest van de mens. Talrijke taken liggen klaar voor hen die een toekomst willen scheppen die de mens waardig is. Talrijk zijn de experimenten door middel waarvan de mensen kunnen ontdekken welke methoden hun het beste passen. Ook zullen, voor het eerst in talloze millennia, de oudere leden van de Geestelijke Hiërarchie beschikbaar zijn voor raad en leiding. Op deze wijze kunnen de mensen worden behoed voor veel smart en jaren van verspilde moeite. Eerst zal de vooruitgang wellicht traag zijn, maar geleidelijk zal de stuwkracht toenemen, totdat in een crescendo van ontdekkingen een nieuwe wereld van betekenis zal opengaan voor de verbaasde ogen van de mens. Tot nu toe vorderde de menselijke vooruitgang slechts in kleine stappen. Zolang uitgestrekte delen van de wereld in isolement verkeerden, kostte het vele eeuwen om de kleinste veranderingen door te laten dringen. Vandaag is alles anders. Communicatie heeft de mensheid de middelen verschaft voor een versnelde evolutie, en overal zijn er tekenen van gisting en transformatie. De blauwdruk van de toekomst daalt neer, en de gevoelige denkers van het mensenras reageren op de nieuwe visie. Nooit eerder in de geschiedenis van de wereld is de mensen zo’n kans geboden als nu. Uit de chaos van het verleden kan orde worden geschapen; in de donkerste onwetendheid kan nieuw licht schijnen. Gezamenlijk, en voor het eerst als broeders, kunnen de mensen het gezag van de goddelijke wet vestigen, en tot een juiste verhouding komen met hun Bron. Nu wij de tijd van vernieuwing ingaan, moet de mens de beginselen begrijpen die juiste voortgang mogelijk maken. Broederschap, in zichzelf een natuurlijk gegeven, moet meer en meer de aard bepalen van de nieuwe vormen. Alles wat zich bewust wordt van het feit van broederschap zal zien dat het zich midden op het pad naar de toekomst bevindt. Alles wat betrekking heeft op broederschap zal zien dat het kan rekenen op de stimulerende energie van de Hiërarchie. Vrede zal worden gevestigd op het idee van broederschap, dat de wereld voor altijd zal bevrijden van het kwaad van oorlog. Samenwerking is de sleutel tot de nieuwe verhoudingen. Wanneer samenwerking heerst, zullen de onrechtvaardigheden en ongelijkheden van het verleden verdwijnen. De vuren van wedijver, aangewakkerd door egoïsme en hebzucht, zullen doven, zodat de mensen kunnen leven in harmonie en vertrouwen. Zo zal het zijn. En zo zal het Plan, dat de belichaming is van het Doel van God, worden volbracht. Vele stappen zijn nodig om te komen tot die gezegende toestand, maar nu al keert het denken van de mensen zich hoopvol in die richting. Samendelen is de sleutel der sleutels. Door samen te delen zullen de mensen de betekenis leren kennen van Gods liefde. Zonder samendelen kan er geen toekomst zijn voor de mens, want de tijd is aangebroken om Gods liefde te openbaren — of te sterven. Samendelen geeft het antwoord op alle problemen van de mens en garandeert de toegang tot de Nieuwe Tijd. Door samendelen zal vrede heersen. Door samendelen zal rechtvaardigheid gewonnen worden. Door samendelen en samenwerking zal broederschap bloeien, en zal een nieuwe, glorieuze toekomst zich voor de mens openen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.