Vreugde (2) – een compilatie

Vreugde (2)

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘Vreugde’, afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester Spreekt), en uit boeken van Benjamin Creme. Vreugde (1) werd in Share International december 2007 gepubliceerd.

Zie en hoor de aanzwellende stem van de volkeren van de wereld, terwijl zowel hoop als vreugde in hun hart ontspringt. Dan zullen jullie weten dat het wiel is gewenteld. Dat het leed van armoede en onrechtvaardigheid verdwijnt. Dat de godslastering van oorlog voor altijd verworpen wordt. Dat de Wet van Liefde haar rechtmatige plaats heeft gevonden in het hart van mannen en vrouwen waar dan ook in deze, onze wereld. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het volk ontwaakt’)

Ik kom jullie nogmaals vertellen dat het pad naar God waarlijk eenvoudig is. Mijn weg, de Weg van Liefde, zet de kortste route uit. Het pad van Terugkeer is het Pad van Vreugde. Ken deze vreugde en keer terug tot God. Mijn Boodschap is eenvoudig. Neem dat wat ik schenk in je op. Breng het in vreugde aan jullie broeders, en vind jezelf in de schoot van God (Maitreya, Boodschap nr.139)

Niemand kan ondergaan wat we op Verklaringsdag zullen ervaren zonder op een of andere manier te veranderen. De veranderingen in ons besef van het leven zullen zo diepgaand zijn dat de emoties die dat oproept wekenlang zullen aanhouden. De Meester heeft gezegd: “De mensheid zal enige tijd op kousenvoeten lopen.” Dan dringt de realiteit zich weer aan ons op. De problemen zullen er nog steeds zijn. We zullen nog steeds de pijn en het lijden hebben van de miljoenen mensen die van honger omkomen. We zullen nog steeds het milieu hebben om een oplossing voor te vinden – hoe we de wereld gaan verlossen van de opwarming van de aarde en de planeet moeten behoeden voor verwoesting. De wereldproblemen zullen zich weer aandienen in het denken van miljoenen mensen.

Maar miljoenen mensen zullen herboren zijn in het besef van zichzelf als mens en voor het eerst in hun leven voelen dat ze meetellen. Ze zullen een buitengewone geestelijke ervaring hebben ondergaan die hen zal zuiveren. De Meester heeft gezegd: “Ieder voor zich (…) zal gedurende die tijd het doel en de betekenis van zijn leven kennen, opnieuw de onschuld van de kindertijd ervaren, de zuiverheid van aspiratie gereinigd van het zelf.” De mensen zullen weer als kinderen zijn. We zullen de wereld zien alsof we weer kinderen zijn, met een gevoel van genade, vreugde, verwondering en eenvoudige aanvaarding, alles op vertrouwen aannemen. Het gevoel van vertrouwen zal voor het eerst in duizenden jaren weer in de mensheid groeien. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

In deze tijd, Mijn vrienden, hebben jullie een unieke gelegenheid om te dienen. Jullie zijn de ontvangers van een boodschap van Hoop, van een verkondiging van de Waarheid, en op jullie oordeel berust jullie toekomst. Jullie kunnen het pad nemen dat leidt tot onvruchtbare inertie – dat is je recht. Maar, Mijn vrienden, waarom zouden jullie een gelegenheid verspelen om je broeders en Mij op uiterst krachtige wijze te dienen? Maak het feit van Mijn Aanwezigheid onder de mensen bekend en zie in de ogen van je broeders het Licht van Vreugde ontwaken. Laat ook hen delen in deze manifestatie van Hoop en Belofte voor de wereld, en neem je plaats in aan Mijn zijde. (Maitreya, Boodschap nr.68)

Weldra zal er een grote verandering plaatsvinden in onze benadering van het leven. Uit de chaos van de huidige tijd zal een nieuw begrip ontstaan van de betekenis achter ons bestaan en al het mogelijke zal worden gedaan om ons besef van die betekenis uit te drukken in ons dagelijks leven. Dit zal leiden tot een volledige transformatie van de samenleving: een nieuwe sprankeling zal onze verhoudingen en instellingen kenmerken; een nieuwe vrijheid en gevoel van vreugde zal de tegenwoordige angst vervangen. Maar bovenal zal de mensheid gaan beseffen dat leven een kunst is, gebaseerd op bepaalde wetten, en dat een juiste uitdrukking daarvan de functie van de intuïtie vereist. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De kunst van het leven’)

Maitreya is niet gekomen om een nieuwe religie te stichten. Hij is een leraar, een gids en raadsman voor de hele mensheid, ongeacht religieuze overtuiging. Hij zal ons laten zien hoe we het beginsel van liefde kunnen toepassen in al onze relaties – of het nu op economisch, politiek, opvoedkundig, cultureel of sociaal gebied is. Hij zal ons de weg wijzen naar de herkenning van onze eigen goddelijkheid en onze ware identiteit als zielen. Het geestelijke begrip en de scheppende kracht die hieruit volgen zullen nieuwe levendigheid, harmonie en vreugde voortbrengen. We zullen het beginsel van samendelen leren toepassen en een diepgaand begrip opdoen van de eenheid van al het leven, groot en klein. (Benjamin Creme, Leringen van de Oude Wijsheid)

Velen voelen aan dat Ik er ben, maar spreken niet. Waarom zou je deze kennis voor je houden, terwijl jullie broeders roepen om licht, om wijsheid en hulp? Laat ook hen delen in de vreugde van de Belofte die Ik breng. Zeg hun, Mijn vrienden, dat jullie geloven dat Maitreya is gekomen; dat de Heer der Liefde er is; dat de Mensenzoon weer rondgaat onder Zijn broeders. Zeg hun dat Mijn gezicht spoedig zal worden gezien, Mijn woorden zullen worden gehoord; en in dat zien en horen zullen zij beproefd en gekend worden. (Maitreya, Boodschap nr.17)

Met Ons als gids is alles mogelijk. Alles zal herschapen worden in schoonheid en waarheid. Willige handen zullen beschikbaar zijn om jullie te helpen, en niets kan het Nieuwe Begin nog tegenhouden. Wanneer jullie Ons zien, zullen jullie weten dat de Broeders mensen zijn zoals jullie, maar wier liefde manifest is. Wij zullen jullie het geheim van liefde leren. In vreugde zullen Wij jullie naar de andere oever brengen en jullie leiden voor de Wachter bij de Poort. Alle verandering wordt voorafgegaan door spanning, en spanningen zorgen voor angst. Maar voor angst is geen plaats in het hart dat wordt aangevuurd door dienstbaarheid en liefde. Wapen je daarom met dienstbaarheid en zie de toekomst met vreugde tegemoet. Verwelkom met een blij hart de veranderingen die moeten plaatsvinden en schep samen de Ordening van Liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een tijd van verandering’)

Spoedig zal Mijn Lering onder jullie broeders beginnen en, weerklinkend door de wereld, een Nieuwe Tijd inluiden. Mijn Belofte staat: Ik zal allen voor de Troon van God brengen, die Mij kunnen volgen in het Hogere Licht dat Ik breng. Mogen jullie horen bij degenen die deze vreugde zullen kennen. (Maitreya, Boodschap nr.35)

De mensheid staat nu op de drempel van een volkomen nieuwe ervaring waarin elke mondiale beslissing en daad zichtbaar opbouwend zal zijn, ter koestering en heiliging van het leven, en ter versterking van de banden van Broederschap die zij tot dan toe veronachtzaamd en bijna vergeten hadden. In blijdschap zullen de mensen nu samenwerken voor het Algemeen Welzijn, terwijl ze de haat en het wantrouwen van het verleden definitief achter zich hebben gelaten. Zo zal een nieuwe verwantschap oprijzen als Goede Wil en Respect, als bezielend gist dat hun gevitaliseerde leven doordrenkt. Evenzo zullen, in steeds sterkere mate, liefde en vreugde de harten van mannen en vrouwen overal omarmen en verlichten. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Wanneer de mensen terugblikken’)

Mijn Komst voorspelt verandering, evenals verdriet over het verlies van de oude structuren. Maar, Mijn vrienden, de oude flessen moeten aan scherven – de nieuwe wijn verdient betere. Mijn vrienden, Mijn broeders, Ik ben nu dicht bij jullie. Ik zie boven en rondom jullie het verlangen naar Liefde en Vreugde. Ik weet dat dit wijdverbreid is onder de mensheid; dit maakt Mijn Terugkeer mogelijk. (Maitreya, Boodschap nr.82)

De mensen zullen zich [op Verklaringsdag] voor het eerst realiseren dat ze tot dan toe niet echt geleefd hebben. Ze hebben nog nooit echt aan de kern geraakt van wat leven eigenlijk is; misschien als kinderen ja, maar nooit met die eenvoudige, directe, spontane ervaring van wat is, wat het leven eigenlijk is op dit moment, zoals een kind dat automatisch, instinctief doet. Alles van dat volle, rijke, totale opgaan in, gericht zijn op, de ononderbroken ervaring van het leven zoals het is, wordt bedekt door spanningen, door “drukte”, door alle zorgen en problemen die ieder volwassen mens in de wereld omringen. Maar weinig mensen kunnen langere tijd de totale vreugde ervaren van de schoonheid van het leven, van het totaal opgaan in die werkelijkheid. Gedurende die tijd, gedurende dat halfuur, of hoe lang het ook duurt, zal de gehele mensheid die vreugde ervaren van werkelijk te leven, zoals in de kindertijd. En van werkelijk leven, niet slechts van het stoffelijk bestaan, of een gevoel van welzijn, van een goede gezondheid, maar een gevoel van volledigheid, verbonden met de werkelijkheid van het leven op al zijn verschillende niveaus. Dat is nieuw en toch zullen de mensen voelen: “Dat is het, en het geldt voor iedereen.” Ze zullen zich met elkaar verbonden voelen, ook al zien ze elkaar niet, omdat ze weten dat iedereen in de wereld dezelfde ervaring ondergaat. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Hij [Maitreya] zal laten zien dat het levenspad, de evolutiereis, zonder falen opwaarts en ook voor eeuwig voorwaarts leidt, en dat het gezamenlijk maken van de reis als broeders en zusters de veiligste weg is die het meest door vreugde wordt verlicht. Zie dan uit naar de tekenen van Maitreya’s binnentreden, maak dit bekend en verhef de hoop van je broeders. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De bundeling van de Krachten van Licht’)

Er is nog maar weinig tijd voordat jullie Mij zullen zien. Maak zo goed mogelijk gebruik van deze korte tijd om je broeders te vertellen van Mijn Aanwezigheid. Er is niets waardevollers wat jullie kunnen doen dan dit. Er rijst hoop, Mijn vrienden. Hoop is in jullie midden. Een nieuw licht daagt in de wereld en de mensheid zal vreugde kennen. (Maitreya, Boodschap nr.112)

 

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.