Onschadelijkheid – een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘Onschadelijkheid’. Deze citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Wanneer Ik in de openbaarheid verschijn, zal Ik de wereld de noodzaak voorhouden van verandering. Deze veranderingen, Mijn vrienden, zijn door God gegeven. Wanneer de mens de weg tot God gaat, moet hij die goddelijkheid tentoonspreiden. Alle menselijke structuren moeten het Goddelijk Licht uitstralen. Alle denkwijzen van de mens moeten de innerlijke God openbaren. Deze waarheid, Mijn vrienden, ligt ten grondslag aan verandering. Wanneer jullie dit inzien, zullen jullie de noodzaak hiertoe gaarne aanvaarden. (Maitreya, Boodschap nr.96)

Het ontwaken, het nieuwe licht, is een teken dat de mensen de Grote Wet beginnen te begrijpen: alleen onschadelijkheid brengt mensen in een juiste relatie met de Wet van Oorzaak en Gevolg, de fundamentele Wet van ons leven. Dit is een spirituele gemeenplaats, maar één die het mensenras moeilijk te begrijpen of te aanvaarden vond. Zulke begrip en aanvaarding zouden voor altijd, en in één slag, veel onnodige pijn en lijden in onze wereld transformeren. De Energieën van Waterman, die elke dag in kracht toenemen, zullen het voor de mensen gemakkelijker maken om de noodzaak van onschadelijkheid in te zien. Deze heilzame krachten werken toe naar samensmelting en synthese en verminderen zo het verlangen naar wedijver en aanmatigend individualisme. De tekenen wijzen erop dat de mens op weg is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw licht in de mensheid’)

[Maitreya’s] lering zal gefaseerd worden vrijgegeven, waarbij elke fase aansluit bij de noden van de mensheid in verschillende perioden van de komende ca. 2350 jaar. Hij zal allereerst de nadruk leggen op de eenheid van de mensheid, op het bestaan van de menselijke ziel, en op de noodzaak van samendelen en juiste verhoudingen. Hij zal, opnieuw, de Wet van Oorzaak en Gevolg onderwijzen en het verband met de Wet van Wedergeboorte, daarbij wijzend op de noodzaak van onschadelijkheid in alle relaties. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Mijn Aanwezigheid brengt reeds verandering teweeg in het denken van de mensen, in hun hart, en ze staan verwonderd. Mijn inspanningen hebben resultaat, al lijkt het niet zo. De mensen richten zich weer op de waarheid, op de Wetten die God zijn. Sta Mij toe jullie de weg te wijzen naar de Nieuwe Tijd, jullie de heerlijkheid te schetsen die desgewenst je deel kan zijn. De mens is geschapen om zowel God als de mens te dienen, en alleen door die juiste dienstbaarheid kan de weg tot God worden begaan. Stel je ten doel om de taak op je te nemen van herbezinning, van wederopbouw en verandering. (Maitreya, Boodschap nr.13)

[Maitreya] zal de langzame, geleidelijke evolutie van de mens door het proces van reïncarnatie (de Wet van Wedergeboorte) bevestigen, en door ons begrip van deze Wet en haar verband met de Wet van Oorzaak en Gevolg (de Wet van Karma) zal een hechte basis worden gelegd voor het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. We zullen gaan begrijpen dat onze gedachten en daden voortdurend oorzaken in beweging zetten waarvan de gevolgen onze levens maken tot wat ze zijn, ten goede of ten kwade. Zo zullen we de noodzaak inzien van onschadelijkheid tegenover anderen, een onschadelijkheid gebaseerd op de ‘wil-ten-goede’ die zich uitdrukt als goede wil. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Onschadelijkheid is de sleutel tot de nieuwe schoonheid in verhoudingen die zal ontstaan. Een nieuw besef van verantwoordelijkheid voor daden en gedachten zal een ieder leiden in elke situatie; een begrip van de Wet van Oorzaak en Gevolg zal de manier waarop mensen met elkaar omgaan transformeren. Een nieuwe en harmonieuzere wisselwerking tussen mensen en landen zal de wedijver en het wantrouwen van nu verdringen. Geleidelijk zal de mensheid de kunst van het leven leren, die elk ogenblik de ervaring van het nieuwe verschaft. Niet langer zullen de mensen leven met angst voor de toekomst en voor elkaar. Niet langer zullen miljoenen honger lijden of gebukt gaan onder de last van arbeid voor hun broeders.( Benjamin Creme’s Meester, ‘De kunst van het leven’)

We moeten de kunst van het leven leren. Het is een kunstvorm en kan alleen al doende geleerd worden. Het is niet iets wat je kunt onderrichten, maar je kunt wel de beginselen onderrichten, de wetten. Onderricht de wetten en de regels die daarvan afgeleid zijn – de Wet van Oorzaak en Gevolg, de Wet van Wedergeboorte, de Wet van Onschadelijkheid en de Wet van Opoffering – en je onderricht de grondbeginselen van het leven. Het leven verloopt volgens deze Wetten en hoe eerder we deze instinctief onderdeel maken van ons leven, des te sneller ons leven en onze wereld redelijk gecoördineerd en harmonisch zullen zijn. Momenteel is de wereld vervuld van zorgen en angst. De aard van het leven zou precies het tegenovergestelde moeten zijn. Met de hulp van Maitreya en de Meesters zal het op een dag zo zijn. (Benjamin Creme, De kunst van het Leven)

Mijn Wet zal door de mensen worden aanvaard. Mijn liefde zal bloeien in hun hart, en door deze Wet van Liefde zal de mensheid God kennen. Mijn Lering zal jullie de weg naar God wijzen, het eenvoudige pad van Rechtvaardigheid en Liefde. Mijn Meesters zullen jullie onderrichten in de aloude Wetten en Leringen, en jullie voor Mij brengen. (Maitreya, Boodschap nr.40)

Onschadelijkheid ontwikkelt zich stapsgewijs naarmate men meer onthecht raakt. Door het evolutieproces ontwikkelen we onthechting. Daar gaat het om bij de ontwikkeling van bewustzijn. Hoe meer wij onthecht raken van de uitwerkingen van de fysieke, emotionele en mentale ervaring, hoe beter de ziel haar onschadelijke aard kan uitdrukken via de persoonlijkheid. Hoe meer onthecht we zijn, des te onschadelijker we worden. Hoe minder onthecht we zijn, des te schadelijker we onvermijdelijk zijn. Gehechtheid is een overontwikkeld besef van de persoonlijkheid als afgescheiden eenheid, het ego. Hoe meer afstand je neemt van de ervaring van de persoonlijkheid, die in werkelijkheid de ervaring van de ziel in incarnatie is, hoe meer je je onthecht van vereenzelviging met de voertuigen en je steeds meer identificeert met de ziel en haar doel, des te onschadelijker je wordt. Het is de ziel in de vorm die incarneert. Het is de uitdrukking van de ziel die onschadelijkheid teweegbrengt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Er komt een tijd dat de ziel zich zo krachtig door haar weerspiegeling, de man of vrouw in incarnatie, manifesteert dat hij of zij stopt met al te veel negatief karma te creëren, en min of meer onschadelijk wordt. Zo zien we hoe belangrijk onschadelijkheid is in alle menselijke relaties. Door destructief te zijn creëren we negatief karma en dat moeten we vereffenen. We worden geboren met dit karma, maar alle onfortuinlijkheden in ons leven, de pijn en het lijden worden afgedaan als pech. Het is geen pech, maar het directe gevolg van ons karma… Als je weet dat elke gedachte en elke daad een reactie veroorzaakt die effect heeft op anderen, en natuurlijk ook op jezelf, dan begrijp je de noodzaak van onschadelijkheid. Wanneer we deze basiswet van ons bestaan echt begrijpen, zal dat onze wereld transformeren. (Benjamin Creme, De Leringen van de Oude Wijsheid)

Ik zie rondom jullie je aspiratie en liefde, je hoop op en verlangen naar een betere wereld. Geloof Mij, Mijn vrienden, dit alles zal vervuld worden. Die nieuwe wereld is nu aan het ontstaan, krijgt vorm in denken en verlangen, en daalt langzaam neer. Heb daarom geen angst, Mijn broeders. Ik verkeer onder jullie op vele wijzen. Ik presenteer Mijzelf aan de wereld in vele facetten. Ik zet alle vormen aan tot verandering. Ik stimuleer alle zielen tot groei. Ik ben met jullie en in jullie. Ik ben het hart van jullie leven. Ik streef ernaar jullie de Wetten te laten zien die God zijn. Ik beoog de liefde van je hart te wekken. (Maitreya, Boodschap nr.100)

[Maitreya’s] onderricht, dat reeds is begonnen, zal licht werpen op de werking van de Wetten die alle leven regeren, en voor de mensen het doel verhelderen van hun aanwezigheid hier op Aarde. Hij zal laten zien hoe actie leidt tot reactie en hoe de mens zodoende zelf de omstandigheden van zijn leven creëert. Op deze manier zullen de mensen de noodzaak leren inzien van schadeloosheid in elke situatie en verhouding. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De lering van Maitreya’)

We moeten inzien dat onschadelijkheid een absolute noodzaak is. Zodra we die Wet in de diepste zin begrijpen, zodra we ons er werkelijk bewust van worden als een openbaring in ons hart, in ons denken, en niet alleen maar als een intellectueel idee waarvan we de rechtvaardigheid kunnen inzien, zodra het een besliste ervaring is van de realiteit in ons leven, zullen we niet langer wanorde scheppen, zullen we niet langer die onevenwichtigheid scheppen die het gevolg is van destructief handelen. De enige manier waarop we dit op grote schaal kunnen benaderen is door de uitdrukking van goede wil. … Juiste menselijke verhoudingen zijn een eerste vereiste voor de mensheid en Maitreya zal dat tot een van Zijn hoofdpunten maken. De Wetten van Liefde betekenen juiste verhoudingen. De Wetten van Leven betekenen juist denken, juist handelen. Wanneer je een combinatie hebt van juist handelen, juist denken en goede wil, krijg je de vrije, verdraagzame, onschadelijke samenleving waarnaar we moeten streven. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.