Verklaringsdag – een compilatie

Verklaringsdag
een compilatie
Hier volgt een selectie citaten met betrekking tot het thema ‘Verklaringsdag’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Wanneer Maitreya voor de wereld verschijnt, zullen mensen zich realiseren dat zij Hem eerder gekend hebben en dat Zijn lering niet vreemd is of hun niveau van denken te boven gaat. Hij zal voorwaar eenvoudig spreken, opdat allen het kunnen begrijpen. Juist Zijn eenvoud zal verbazen. Niettemin zal men ook zien dat de meeste mensen wat zij horen op een nieuwe manier zullen ervaren, als een dagende waarheid, die nieuw is en hen op een dieper niveau raakt. Eenvoudig als de denkbeelden zijn, toch zullen ze in de harten van de mensen weerklinken en sprankelend en levendig aanvoelen… De macht van het volk zal groeien en zijn stem, door Maitreya versterkt, zal toenemen in kracht en de klaarheid van zijn eisen. Het volk zal zijn Woordvoerder vragen om de wereld toe te spreken en de weg zal bereid worden voor Verklaringsdag, de eerste dag van de Nieuwe Dageraad. Verklaringsdag, de dag waarop Maitreya, voor het eerst, Zijn ware status en naam zal bevestigen, zal zich in de hele geschiedenis onderscheiden als het keerpunt in de evolutie van de mensheid. Die dag zal in de annalen worden bijgeschreven als de Dag der Dagen, het Begin van het Nieuwe, de Heiliging van de Mensheid, de Poort naar de glorieuze toekomst die de mensheid wacht. Die dag is niet ver weg. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De eerste stappen’)

Zoals jullie weten, is Mijn Lering eenvoudig: Liefde, Rechtvaardigheid en correct Samendelen zijn voor de mens levensvoorwaarden. De mensen om mij heen in Mijn centrum beginnen dit te leren, reageren op Mijn Oproep en worden zich bewust van de belofte die de toekomst inhoudt. Met jullie zal dit ook zo zijn, want diezelfde goddelijke intentie zie ik nu in jullie. Daarom, vrienden, vrees niet voor Mijn Missie. Het is mijn plan mij zó spoedig aan de wereld te presenteren, dat slechts de verwerpelijkste geest Mijn Aanwezigheid nog zal ontkennen. Nu al vinden grote veranderingen plaats: de volkeren groeien naar elkaar toe in een nieuwe band van harmonie. Wees zelf getuige van deze gebeurtenissen. Wanneer mijn gezicht op grotere schaal te zien is, zal deze omvorming nieuwe stuwkracht krijgen, en er zal op korte termijn veel worden bereikt.
(Maitreya, Boodschap nr. 83)

Verklaringsdag zal door de media worden aangekondigd. Mensen zullen op het aangegeven tijdstip de televisie aanzetten en het gezicht van Maitreya zien, dat inmiddels goed bekend is. Zoals het in de christelijke Bijbel staat: “Elk oog zal Hem zien” – via de met elkaar verbonden televisienetwerken. Die zijn geïnstalleerd voor deze gebeurtenis zodat de Wereldleraar, voor de eerste keer in de geschiedenis, ieder mens rechtstreeks kan toespreken, zonder dat kerken of priesters als bemiddelaars hoeven optreden… Hij zal een korte geschiedenis van de wereld geven, onze reis van het buitengewone niveau van waar wij zijn gekomen tot de ontaarding waarin we zijn terechtgekomen. Hij zal er bij ons op aandringen te veranderen, ons stimuleren met een visie van de toekomst, een toekomst zoals die nog nooit aan de wereld is getoond – de wonderbaarlijkste, mooiste en schitterendste beschaving die deze Aarde ooit gezien heeft. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Velen van jullie zullen Mij spoedig zien. Deel deze vreugdevolle verwachting met jullie broeders, en vertel hen dat Maitreya, hun Vriend, hun Broeder, hun Leraar van weleer, is gekomen. Doe dit nu en geef de mensen de hoop terug die zij verloren hebben. Doe dit nu en werk voor Mij. Werk in dienstbaarheid aan de wereld, en ontvang de zegening van Mijn Liefde.
(Maitreya, Boodschap nr. 19)

Wanneer alles gereed is en voorbereid, wanneer de gebeurtenissen in de wereld de mensen hebben gewaarschuwd, zal Maitreya naar voren treden en aanspraak maken op zijn rechtmatige plaats als de Leraar. Vanaf dat moment zal een nieuwe geest van samenwerking opkomen en tot de snelle transformatie van al onze structuren leiden. De mensen zullen de gidsende wijsheid aanvaarden die Zijn geestelijke status Hem verleent, en stap voor stap, met toenemende stuwkracht, zullen zij hun leven herscheppen naar de geestelijke blauwdruk die Hij de wereld zal schenken. Zijn huidige werk betreft het herstellen en behouden van evenwicht om zo de mensheid veel nodeloos leed en pijn te besparen. Nu al zien we het bewijs dat dit wordt bereikt, en een nieuwe geest van verzoening neemt het denken in beslag van hen die de volkeren leiden.
Spoedig zal de mensheid de Leraar in haar midden zien. Velen hebben Hem op een of andere wijze ervaren en wachten met vreugde op Zijn verschijning in het openbaar. Niet veel langer zal het wachten duren op de Avatar, de Christus, de Leraar voor alle mensen.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘De komende harmonie’)

De voorbereidingen voor de dag waarop Maitreya via satelliet-tv tot de wereld zal spreken, liggen op schema. Elk volk en elk land zal door een satelliet-netwerk worden verbonden om de aanwezigheid en leringen van Maitreya te ervaren. Zij die kijken, luisteren en reageren, zullen merken dat ze geleidelijk gaan veranderen. Op Verklaringsdag “zullen mensen de kerken, tempels en moskeeën binnengaan, en zullen kerkklokken luiden”. Het zal een dag van vreugde zijn… Het is voor mensen moeilijk te begrijpen dat, hoewel Maitreya zich onder ons bevindt, niemand Hem kan ‘bezorgen’. Maitreya Zelf zegt: “Zonder iemand te verstoren, zal Ik Mijn moment kiezen.”
(Maitreya, Maitreya’s Leringen, de Wetten van het Leven)

Wanneer genoeg mensen volgen, niet Maitreya volgen, maar de gedachten, de ideeën, het advies van Maitreya, zal Hij worden uitgenodigd om de hele wereld toe te spreken op wat we Verklaringsdag zullen noemen. Op die dag zal Maitreya op dezelfde tijd over de hele wereld op ieders televisiescherm verschijnen. Hij zal de hele wereld toespreken, zonder echt te praten.
Maitreya is alwetend en alomtegenwoordig en Hij zal gedurende die tijd met iedere volwassene in de wereld een telepathisch contact tot stand brengen. Iedereen zal Maitreya’s gedachten, Zijn ideeën, Zijn hoop, Zijn plannen voor de toekomst, telepathisch, innerlijk, in zijn eigen taal horen. De Japanners zullen Hem in het Japans horen, de Fransen in het Frans, de Duitsers in het Duits, de Chinezen in het Chinees, enzovoort. Hij zal de mensheid over zichzelf vertellen, over hoe oud we zijn, hoe lang we ons hebben ontwikkeld tot dit betrekkelijke punt (niet zo hoog als we denken). Hij zal laten zien wat er in het verschiet ligt, de wetenschap van de toekomst. Maitreya zal ons laten zien van welk hoog niveau we zijn gevallen tot het alledaagse materialisme van deze tijd. En Hij zal de weg voorwaarts tonen, door de aanvaarding van het beginsel van samendelen, en zo blijk geven van ons besef van onze eenheid als menselijke broeders en zusters, waardoor we in staat zullen zijn om ons opnieuw op het geestelijke pad te begeven, het pad dat niet leidt tot wedijver, maar tot eenheid. Dat is waar het om gaat in de Nieuwe Tijd, het Tijdperk van Synthese. Synthese betekent het naar elkaar toetrekken en het scheppen van verbondenheid, van eenheid, uit verschillende delen. U zult zien dat dat het doel is van het evolutieproces: eenheid in verscheidenheid, de grootste verscheidenheid in de volheid van eenheid. Terwijl Hij spreekt zal Maitreya’s energie in geweldige kracht uitstromen in het hart van alle mensen. Dit zal in ieders hart een intuïtieve respons op Zijn boodschap oproepen. Op het fysieke gebied zullen er in de hele wereld honderdduizenden spontane wonderbaarlijke genezingen plaatsvinden. Op deze drie manieren zul je weten dat die Man, en natuurlijk alléén die Man, Maitreya Boeddha is, de Christus, de Imam Mahdi, de Kalki-avatar, Krishna, de Messias, of onder welke naam Hij ook wordt verwacht of naar Hem wordt uitgezien. Die dag zal bepalend zijn voor de gehele toekomst van de mensheid.
(Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Ik kom jullie vertellen dat Mijn Plan zich vlot en goed ontwikkelt. Alles verloopt volgens plan; al Mijn verwachtingen worden thans vervuld, en Verklaringsdag komt naderbij. Spoedig zullen jullie het volle zicht op Mij krijgen, om dan te beseffen dat voor velen deze ontmoeting niet de eerste is. Velen van jullie hebben mij al eerder gediend, lang, lang geleden, en staan, nu in de wereld gekomen, opnieuw gereed. Weet dit, Mijn vrienden, en grijp de nu geboden kans om Mij en de wereld te dienen. Weet dit, Mijn broeders, en neem deel aan dit plan Gods voor jullie vervulling.
(Maitreya, Boodschap nr. 88)

Die dag, die zal zijn zoals geen andere ervoor of erna, zal Maitreya de gelegenheid geven Zijn naam, titel en doel te onthullen, als de Wereldleraar voor de Nieuwe Tijd, de leider van de Geestelijke Hiërarchie en de Lang Verwachte van alle religieuze groeperingen. Als de vriend en leraar van allen die Zijn hulp nodig hebben, zal Hij zich presenteren; als een eenvoudig man Die de pijn en het lijden van mensen kent en tracht hun lot te verlichten, Die allen absoluut, zonder voorwaarden, liefheeft en Die is gekomen om ons de treden naar vreugde te tonen.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya treedt naar voren’)

Elke nieuwe dag brengt Verklaringsdag dichterbij, waarop Maitreya openlijk aan de hele wereld zal verschijnen. Op die blijde dag zal de gedeelde vreugde van mannen en vrouwen overal het huidige benevelde beeld van zorg en angst transformeren. De heersende onrust en dreiging zijn slechts het voorspel van een nieuw tijdperk van vredige gezamenlijke inspanning om de misstanden van het verleden recht te zetten, om rechtvaardigheid tussen de naties te scheppen, om aloude geschillen op te lossen en de internationale wet in stand te houden. Wanneer de mensen op deze tijd terugkijken, zullen zij die zien als de donkere nacht die voorafgaat aan de schitterendste dageraad, en blij zijn in deze belangrijke periode te hebben geleefd. De wereld wacht op de Leraar. De Leraar wacht op zijn gelegenheid om te verschijnen en, in volle openbaarheid, te onderrichten en te dienen.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘De duisternis voor de dageraad’)

Als je de Boodschappen van Maitreya leest (gepubliceerd in Boodschappen van Maitreya de Christus, uitg. Share International), denk ik dat je elk woord ervan begrijpt; zo ook op Verklaringsdag. Hij zal in eenvoudige woorden spreken, niet over esoterie. Misschien dat Hij kort, in eenvoudige termen, even het Pad van Inwijding noemt als het laatste stadium van het leven op deze planeet. Hij zal spreken over een aanpassing van onze kijk op de aard van het leven, de zin en het doel ervan, waarom we hier zijn, op een manier die iedereen kan begrijpen.
Als Hij tot ieder mens kan spreken in de eigen taal, moet Hij ieder mens ervaren. Voor Hem bestaat er geen afgescheidenheid, dus onvermijdelijk zal alles wat Hij tot ieder mens zegt door hun hersenen vertaald worden in hun eigen taal, in woorden die ze kunnen begrijpen. Hoe verhevener het denkvermogen is, hoe verhevener de ervaring vermoedelijk zal zijn.
(Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

De wereld wacht op de verklaring van de Christus. Deze grote gebeurtenis, uniek in de geschiedenis, zal het begin inluiden van het nieuwe tijdperk. Zij zal ook het einde waarborgen van de angst van mensen en het begin van nieuwe triomfen voor de mens. Wanneer de mensen de Christus volgen, wat ze inderdaad zullen doen, dan zullen ze in het geboorterecht treden dat hen wacht, en van Hem het onderscheidingsteken ontvangen van Vreugde en Vrede. Dan zullen zij het doel van hun leven op Aarde kennen en ernaar streven dat doel te verwezenlijken. Zij zullen de bedoeling van hun ziel kennen en weten hoe die het beste kan worden bereikt. Zij zullen tevens de manieren kennen om juiste verhoudingen te vestigen, zowel met God als met hun broeders, en om de Broederschap der mensen tot werkelijkheid te maken.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘De verlichtende tijd in het verschiet’)

Wanneer Ik Mij bekendmaak, zal Ik uitdrukking geven aan de hoop van heel de mensheid op een nieuw leven, een nieuw begin, een bereidheid om van richting te veranderen; hoop op de opbouw van een nieuwe wereld waarin de mens in vrede kan leven; vrij van angst voor zichzelf of zijn broeders; vrij om te scheppen vanuit de vreugde des harten, vrij om in alle eenvoud en oprechtheid zichzelf te zijn. Mijn taak is nog maar juist begonnen, maar nu al is er een nieuw licht, een nieuwe hoop, een gevoel van een nieuw begin in de harten der mensen; een besef dat de mens niet alleen is, dat de Beschermer van het Al Zijn middelaar heeft gezonden. Deze nu ben Ik.
(Maitreya, Boodschap nr.8)

Daar het werkelijk niet lang meer duurt voor de mensheid de Christus ziet, is het verstandig even stil te staan bij de waarschijnlijke weerslag van die gewichtige gebeurtenis. Ten eerste zal de mens ontwaken tot een nieuwe situatie, één die geheel onbekend en vreemd is; iets dergelijks heeft nog geen levende ziel ervaren; niemand, waar dan ook, heeft ooit de gedachten gehoord die op die dag der dagen worden uitgezonden. Nooit eerder hoorden mensen de oproep tot hun goddelijkheid, de uitdaging van hun bestaan hier op Aarde. Ieder voor zich, in plechtige afzondering, zal gedurende die tijd het doel en de betekenis van zijn leven kennen, opnieuw de onschuld van de kindertijd ervaren, de zuiverheid van aspiratie gereinigd van het zelf. In die kostbare minuten zullen de mensen weer de vreugde kennen van volledige deelname aan de werkelijkheden van het Leven, zich met elkaar verbonden voelen, als de herinnering uit een ver verleden… Zachtjes zullen de tranen van de mensen vloeien in nederige dankbaarheid en verlangend naar het goede. Vanaf die tijd zal op Aarde een nieuwe geest van eerbied heersen: de mensen zullen een tijdje op hun tenen lopen.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘Opnieuw te dienen’)

“De mensen zullen een tijdje op hun tenen lopen.” Is dat niet prachtig? De mensen zullen op hun tenen lopen. Maak niet te veel lawaai, anders wordt dit wonder verbroken. Praat niet zo hard. Niet roepen. Dit wil ik in mijn hart bewaren. De mensen zullen niet weten wat ze met zichzelf aan moeten. Ze zullen dit gevoel willen bewaren, maar het blijft natuurlijk niet eeuwig. Maar het zal wel een tijdje duren en het besef dat ze aan goddelijkheid hebben geraakt, zal blijven.
(Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Mijn naam zal spoedig bekend zijn, maar vooralsnog zullen jullie Mij zien als een Broeder temidden van broeders, één van jullie. Wanneer Verklaringsdag aanbreekt, zullen jullie weten dat die Broeder jullie meer dan eens heeft onderwezen, jullie de weg naar God heeft gewezen en de Leringen van Gods Waarheid heeft vrijgegeven. Mijn vrienden, de tijd is gekomen om die Waarheid uit te breiden, om jullie te tonen dat het kennen van God een scheppende daad is, dat het kennen van God gelijk is aan binnengaan in Goddelijkheid Zelf. Alleen zo kunnen we de waarheid van ons bestaan kennen. In deze komende tijd zal die kennis jullie eigendom worden.
(Maitreya, Boodschap nr.112)

Op die glorieuze dag zullen de mensen, boven alle loochening, weten dat hun lange wachten niet vergeefs geweest is, dat hulp werkelijk voorhanden is, dat de Leraar klaarstaat om te helpen en te leiden. Dat Hij komt als een Oudere Broeder, en niet als Verlosser, gereed om de leiding te nemen bij de redding van onze planeet en om de mensen zelf in staat te stellen het gezond verstand in hun leven en levenswijzen te herstellen. Maitreya zal laten zien dat onze problemen veelvoudig maar oplosbaar zijn. Dat we de oplossing voor alles reeds in handen hebben. Dat alleen al de eenvoudige daad van samendelen de kracht heeft om het leven op Aarde ten goede te transformeren.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘Een glorieuze onderneming’)

Ik ben opnieuw bij jullie, dierbare vrienden. Hopelijk zal Mijn gezicht spoedig door velen van jullie worden gezien, maar in elk geval zal de wereld op Verklaringsdag weten dat Ik, Maitreya, zoon des mensen, nu in jullie midden verblijf. Ik ben gekomen om jullie de mogelijkheden te tonen die voor jullie liggen, als zonen van God. Mijn hart kent jullie antwoord, vertelt Mij jullie keuze, en die verwekt grote blijdschap. Mijn vrienden, Mijn mensen zijn overal, en bereiden zich voor op de Nieuwe Wereld. Hun taak is groot, hun last zwaar, hun kans ongekend. Velen zien nu de weg voorwaarts, houden de mensen het Licht van de Waarheid voor, leren de mensen te delen en lief te hebben, elkaar zorg toe te dragen en te vertrouwen. Velen staan nu open voor deze goddelijke aspecten en roepen om de herstructurering van jullie wereld. Mijn Kracht staat achter hen. Mijn liefde inspireert hen. Mijn Wil leidt hen. Op deze manier leid ik jullie het Nieuwe binnen. Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat Ik altijd met jullie ben geweest, nooit ver van jullie ontwaakte hart. Weet dit en vertrouw erop dat Ik jullie in deze komende tijd nooit zal verlaten en altijd met jullie zal zijn, tot het einde van het tijdperk. Heel weinig tijd scheidt ons van de dag van Gods triomf. Geloof dit en werk eensgezind om de wereld te vertellen dat Ik in jullie midden ben. Doe dit voor Mij, Mijn vrienden, en ken de ware vreugde van dienstbaarheid aan je broeders. Ik doe een beroep op jullie om op dit late tijdstip bekend te maken dat Ik, de Heer van Liefde, nu onder jullie verkeer. Mijn vrienden, er is weinig tijd. Er zijn veel handen en veel stemmen nodig om deze waarheid te verkondigen. Ik ken hen reeds op wie ik kan rekenen. Een laatste inspanning, Mijn vrienden, en alles zal zijn zoals ik heb beloofd. Moge het Goddelijk Licht en de Liefde en de Kracht van de Ene, Allerheiligste God zich nu manifesteren in jullie hart en denken. Moge deze manifestatie jullie ertoe brengen het best mogelijke gebruik te maken van de korte tijd die ons rest.
(Maitreya, Boodschap nr.137)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.