Een tijd van beproeving

Hier volgt een selectie citaten met betrekking tot het thema ‘Tijden van beproeving’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme’s boeken.

De tijd is gekomen om het proces van verandering te beginnen, om het leven van de mensen zodanig om te vormen, dat de God in de mens van hem uitstraalt. Dit, Mijn vrienden, is niet moeilijk te verwezenlijken, want in jullie allen huist zo’n Goddelijk Wezen. Mijn taak zal het zijn in jullie dat Stralende Licht op te roepen, en je naar de Bron ervan te leiden. Mijn Meesters werken eveneens in hun verschillende centra, en via Hen vindt het Plan voortgang. Het is Mijn werk om dat Plan op zo’n manier te organiseren, dat zo min mogelijk verdeeldheid ontstaat. Veel dat geliefd is moet verdwijnen. Hang niet aan de oude vormen. Veel zal afhangen van het vermogen van de mens om afstand te doen van deze versleten structuren en een nieuwe en eenvoudiger wereld te scheppen. Onthoud dit. Vergeet niet dat Ik kom om alle dingen te veranderen. (Maitreya, Boodschap nr.74)

Ontwaak spoedig voor de nieuwe dag. Polijst opnieuw iedere schitterende aspiratie. Een nieuw licht, het Licht van de Wereld, is nu, wederom, onder jullie. Ontsluier het toenemende licht dat nu ieder ontvankelijk wezen binnenstroomt, en herstel de wanverhoudingen uit het verleden. Wij waken en wachten en zijn bij jullie. Iedere dag brengt Onze Aanwezigheid dichter bij jullie gezichtsveld. Wanneer jullie ons zien, zul je weten dat de tijd is gekomen om samen te werken aan de bescherming van het mensenras: niet langer mogen de “marktkrachten” het opgaande pad van de mens vernietigen. Niet langer mag wrede ambitie heersen over de levens van de mensen. Nooit meer mogen miljoenen te midden van overvloed sterven van de honger. Niet langer mag de toekomst van de jongeren over hun hoofden heen worden verkocht. De toekomst van vrijheid en rechtvaardigheid wenkt. Aanvaard het, aanvaard het. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De toekomst van vrijheid en rechtvaardigheid’)

De huidige wereldwijde ineenstorting van de economie (die wordt voorgesteld als ’neergang’ of ‘recessie’) is in feite het teken van het einde van de oude orde en brengt nu al een verandering teweeg in de houding van veel mensen, jong en oud. Wanneer dezelfde mensen Maitreya horen spreken over de noodzaak van eenvoudiger leven en samendelen van de hulpbronnen om vrede via rechtvaardigheid te bereiken, zullen zij bereidwillig op Zijn oproep reageren. Zijn leringen en pleidooi zullen mensen inspireren tot een enorme reactie van verlangen naar samendelen, rechtvaardigheid en daarmee vrede. Het is aan onszelf, wij moeten zozeer naar vrede verlangen dat we het verleden willen opgeven en ons voor de ene mensheid willen inzetten. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

De tijd van toetsing begint. Het is Mijn plan jullie deze twee alternatieven voor te leggen, de mogelijkheden en de valkuilen aan te geven. De keus is aan jullie; jullie moeten beslissen, vanuit je eigen door God gegeven vrije wil. Als jullie voor God kiezen, en in Mijn hart weet Ik dat zulks het geval is, zal Ik jullie tot Hem leiden; en samen zullen wij ons leven van dienstbaarheid, aan Hem en aan de wereld, vóórleggen aan Hem. Velen van de Mijnen doen dit al. Hieraan ontlenen zij de benaming “Mijn geliefden”. Sluit je aan bij deze ware dienaren van de wereld. Word Mijn werkers; word Mijn metgezellen; word Mijn helden, en dien het Plan. Voor dit werk van voorbereiding rest weinig tijd. Zet nu de eerste stap op weg naar jullie verheerlijking. Dien het doel van jullie terugkeer en Gods plan; zij zijn één en hetzelfde. Mijn Meesters zullen jullie de eerste stappen laten zien die uit het moeras voeren. Zij zullen jullie laten zien dat een eenvoudiger leven mogelijk is, in volledig geluk en verwerkelijkte goddelijkheid, door middel van liefde voor en dienstbaarheid aan onze broeders. Dit is van oudsher de Weg; het is de weg van alle tijden; bij God verandert in feite niets. Maak nu jullie keus: dien Mijn Plan en zie het Licht dat jullie naar de toekomst wenkt, of luid voor altijd de doodsklok van berouw. (Maitreya, Boodschap nr.16)

De prestaties van het tijdperk, de aspiraties van de massa’s, de bereidheid tot samendelen, de hulpagentschappen, organisaties als de Verenigde Naties en de verschillende internationale groeperingen die achter de schermen mensen verenigen en een besef van internationalisme en samenwerking geven, zullen blijven bestaan en groeien; die kunnen in de nieuwe situatie alleen maar opbloeien. Maar bekrompen, nationalistische structuren die in de weg staan, die gebaseerd zijn op wedijver, marktwerking en hebzucht, zullen “de aanval van het nieuwe”, de ideeën van de nieuwe tijd niet kunnen weerstaan. Als eerste zullen de aandelenmarkten van de wereld verdwijnen. Die staan, zoals Maitreya heeft gezegd, op instorten. Ze zullen ten onder gaan omdat ze juiste menselijke verhoudingen in de weg staan. Ze houden geen enkel verband met de noden van de landen, zelfs niet op het gebied van handel. Ze zijn een anachronisme, door Maitreya zo treffend “casino’s” genoemd waarvoor, althans in hun huidige vorm, geen rol is weggelegd in de toekomst. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie Gods aard leren kennen als Licht en Liefde en Wil. Moge het zo zijn dat deze goddelijke aspecten door jullie worden weerspiegeld. Wanneer dit zo is, kan Ik door jullie heen werken. Ik heb jullie nodig. Ik heb jullie allen nodig om met Mij te delen in de wederopbouw van deze wereld, om aan de mensen hun vertrouwen en blijdschap terug te geven, om de eerste levensbehoeften beschikbaar te stellen aan de armen van deze Aarde, en zo het evenwicht te herstellen. Het is Mijn taak jullie de juiste werkwijze te tonen; het is aan jullie om te handelen en Mijn Plan uit te voeren. Ik weet dat Ik op jullie kan vertrouwen en een beroep kan doen. Mijn Liefde omvat allen. (Maitreya, Boodschap nr.76)

Met de ineenstorting van de wereldeconomie zullen de mensen zich bewust worden van hun eenheid. Dit besef zal een diepgaande invloed hebben op hun houding tegenover oorlog. Ze zullen inzien dat ze met elkaar verbonden zijn in een strijd om het bestaan, en de woorden van Maitreya zullen luider in hun denken weergalmen. Samendelen, rechtvaardigheid en vrede zullen als krachtige symbolen van de toekomst in het denken van de mens groeien, als aangeboren rechten van iedereen, de weg naar juiste verhoudingen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Problemen die op actie wachten’)

Zonder het te beseffen, maakt de mensheid een grote geestelijke crisis door die haar brandpunt vindt op politiek en economisch gebied. Die geestelijke crisis kan alleen worden opgelost door het oplossen van onze politieke en economische problemen, die het gevolg zijn van het onjuiste gevoel van afgescheidenheid. Als we willen evolueren, verder willen ontwikkelen als soort, dan moeten we beseffen dat we één zijn, beseffen dat we broeders en zusters zijn van één familie, afstammen van de ene goddelijke bron en identiek zijn aan die bron. Hoe gaat het er in een gewoon gezin aan toe? Daar delen ze wat ze hebben. Een moeder zal het ene kind niet beter voeden dan het andere, het ene kind 17 procent en het andere 83 procent van het eten geven. We moeten beseffen dat we één familie zijn en daarom de hulpbronnen van de wereld rechtvaardiger moeten verdelen in de wereld. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

We zullen zien dat de marktwerking, die het credo is geworden van zovele politici, beteugeld wordt. Ze heeft velen beroofd van hun gezondheid en bezit, maar de mensen worden nu wakker uit naam van de menselijkheid. De rijkdom van de naties zal onder allen worden verdeeld. (Maitreya, Maitreya’s Wetten — De Wetten van het Leven)

Spoedig zullen jullie de spanningen zien afnemen die de wereld thans in hun greep houden. De gebeurtenissen naderen een crisis die deze afscheidende krachten zal doen verdwijnen en ruimte zal scheppen voor verstandiger visies. Economische noodzaak dwingt zelfs de rijkste landen tot meer mondiaal denken, meer in lijn met de behoeften van de groep. Spoedig zullen de moeilijkheden, veroorzaakt door hebzucht, dwingen tot een herbezinning op economische theorieën en praktijken en de weg banen tot een rechtvaardiger wereld. Deze dag is niet vlakbij, maar niet al te ver af. Wees niet bang, het Plan heeft niet gefaald. Waarlijk, het Plan voltrekt zich. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het plan voltrekt zich’)

Spiritualiteit is de wezenlijke aard van ons bestaan, die slechts moet worden uitgedrukt in uiterlijke vormen. Alles wat we ons kunnen voorstellen bij menselijke activiteiten, kan of móet zelfs, geestelijk zijn. Ware moraliteit heeft niets te maken met bepaalde normen en waarden die de mensheid heeft ontwikkeld, die passen in een bepaalde maatschappij of een bepaalde religie, maar is iets dat inherent is aan onze geestelijke aard. Wanneer wij een economisch systeem opzetten dat gebaseerd is op samenwerking en samendelen, in plaats van op concurrentie en marktwerking, dan creëren we een morelere economische structuur. Wanneer de beurzen instorten, zal de mensheid oog in oog komen te staan met haar illusies omtrent de aard van de werkelijkheid. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Door Mijn Aanwezigheid zal de Wet van Samendelen tot uitdrukking komen. Door Mijn Aanwezigheid zal de mens naar God toegroeien. Door de Aanwezigheid van Mij en Mijn Broeders zal het Nieuwe Land van Liefde worden gekend. Vrienden, neem deze eenvoudige Wet ter harte. Breng Liefde tot uitdrukking door samen te delen, en verander de wereld. Schep om je heen een sfeer van vrede en vreugde, en maak met Mij alle dingen nieuw. Mijn Komst kondigt verandering aan, evenals verdriet over het verlies van de oude structuren. Maar, Mijn vrienden, de oude flessen moeten aan scherven, de nieuwe wijn verdient betere. Mijn vrienden, Mijn broeders, Ik ben nu dicht bij jullie. Ik zie boven en rondom jullie je aspiratie tot Liefde en Vreugde. Ik weet dat deze aspiratie wijdverbreid is onder de mensheid; dit maakt Mijn Wederkomst mogelijk. (Maitreya, Boodschap nr.82)

Het moment is daar
door de Meester —, via Benjamin Creme

Vele jaren hebben Wij, jullie Oudere Broeders, de mensen gewaarschuwd hoe gevaarlijk het is om blindelings de marktwerking te volgen, die zelf blind is. Aldus kan de huidige wijdverspreide economische en financiële crisis niet onverwacht gekomen zijn. De ‘zeepbel’ gecreëerd door wedijver en hebzucht moest onvermijdelijk barsten. Toch staan de ‘geldmagnaten’ die dit torenhoge bouwwerk op drijfzand hebben gebouwd, perplex van het resultaat, onmachtig als zij zijn om de oorzaken van de ineenstorting te begrijpen, en zoeken reeds naar betere manieren om dezelfde dwaasheid voort te zetten.
De mensen van de landen die het zwaarst getroffen worden door de recente gebeurtenissen, kennen de oorzaken van de ineenstorting echter wel en zijn boos omdat ze weten dat zij het zijn die de komende maanden en jaren ontbering en armoede zullen lijden.
Maitreya, die geduldig in de coulissen wacht, ziet dit als een periode van gelegenheid die Hem in staat stelt in het openbaar te verschijnen en Zijn openlijke missie te beginnen. Aldus is het lange wachten op Zijn naar buiten treden bijna voorbij. Nu zeer spoedig zullen mensen Maitreya’s oproep tot actie en verandering horen.
Te midden van de talloze analisten tot wie de media zich hebben gewend voor uitleg en advies, bevinden zich reeds enkelen die wijselijk waarschuwen dat radicale verandering cruciaal is; dat toezicht op en reglementering van de ‘geldmagnaten’ de hoogste prioriteit moeten krijgen om herhaling te voorkomen. De mensen roepen op tot eerlijkheid en rechtvaardigheid, en zijn geenszins bereid om genegeerd te worden. Derhalve is het moment daar, zodat ten langen leste Maitreya’s woorden kunnen worden gehoord en gezien als verstandig en waar. Hij zal de mensen zeggen dat voortzetting van de huidige wanorde slechts verdere chaos zal brengen, dat alleen volledige en geordende wederopbouw van het mondiale economische stelsel rechtvaardigheid en vrede zal brengen, dat zonder zulke rechtvaardigheid en vrede de toekomst er zeer somber uit zou zien. Hij zal hun zeggen dat wij het antwoord in onze handen hebben, dat de wereld één is, dat we in eenheid leven en bloeien of ten onder zullen gaan. Stukje bij beetje zal Maitreya de wereld deze dingen vertellen en de mensen zullen reageren. Ten overstaan van hun huidige leiders zullen ze Zijn goede bedoeling inzien en de gelegenheid verwelkomen om Zijn raad in praktijk te brengen.
Hoe lang deze fase zal duren is moeilijk te voorspellen, maar onder de huidige chaotische omstandigheden kan het relatief zeer kort zijn. De hebzuchtige ‘geldmagnaten’ zijn ontmaskerd en hun methoden ondeugdelijk gebleken. De mensen die slechts voldoende willen hebben om hun kinderen fatsoenlijk groot te brengen zijn meer dan gereed voor de veranderingen en de uitdagingen van de toekomst. Zij willen rechtvaardigheid en vrede, en zijn bereid tot samendelen om die kostbare doelen te bereiken. De mensen staan klaar; de ‘geldmagnaten’ zijn verbijsterd en likken hun wonden; ook Maitreya staat klaar en heeft Zijn hand aan de deur. (Share International, november 2008)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.