De herschikking van prioriteiten – een compilatie

De herschikking van prioriteiten
een compilatie

Hier volgt een selectie van citaten met betrekking tot het thema ‘De herschikking van prioriteiten’. Deze citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Mijn Komst zal het einde betekenen van de oude orde der dingen. Alles wat nutteloos is, wat de doeleinden van de mens niet meer dient, kan nu worden afgedankt. Dit zal velen verdriet doen, maar het moet zo zijn. Mijn vrienden, Mijn kinderen, ik ben hier om jullie te laten zien dat de mens een waarlijk schitterende toekomst wacht. Getooid in alle kleuren van de regenboog, stralend van goddelijk licht, zal eens de mens fier zijn goddelijkheid tentoonspreiden. Dit beloof ik jullie. (Maitreya, Boodschap nr.4)

Zo groot zijn de inspanningen inherent aan de enorme verschillen in economische macht die de verschillende landen uitoefenen, dat ware stabiliteit onmogelijk kan worden bereikt. Gezien dit feit is het slechts een kwestie van tijd alvorens het hele wankele bouwwerk smadelijk ineenstort. Dat zal het signaal en de gelegenheid zijn voor een volledige herwaardering van de economische prioriteiten van de wereld. De behoeften van alle volken zijn dezelfde: voldoende voedsel, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg zijn de basisvoorwaarden zonder welke de mensen hun volledige potentieel niet kunnen bereiken of beschikbaar stellen aan de samenleving. Miljoenen mensen worden deze grondrechten momenteel ontzegd. Wanneer Maitreya naar voren treedt, zal zijn eerste prioriteit zijn om dit fundamentele probleem aan de orde te stellen, om te laten zien hoe eenvoudig het is om de status quo te veranderen wanneer mensen elkaar als broeders zien. Hij zal dringend pleiten voor het rechtvaardiger delen van de levensbehoeften als een eerste vereiste voor een stabiele wereldgemeenschap. Zo zal Hij de mensen tot elkaar brengen en hen tot verandering aanzetten. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Alomvattendheid is de sleutel’)

Het creëren van groepsbewustzijn, de ervaring een integraal deel van één Geheel te zijn, is in de komende tijd het doel voor de mensheid. De nieuwe energieën die deze planeet binnenstromen vanuit het Waterman-stelsel werken in die richting; hun wezenlijke hoedanigheid is die van synthese en universaliteit. We staan op het punt diepgaande veranderingen mee te maken in al onze instellingen en structuren, zowel de politieke, economische, godsdienstige, sociale, wetenschappelijke, opvoedkundige als de culturele. Deze veranderingen zullen plaatsvinden naarmate demensheid stap voor stap haar wezenlijke Eenheid begrijpt en de maatregelen treft die noodzakelijk zijn om die Eenheid te verwerkelijken.  (Benjamin Creme, hMaitreya’s Missie, dl.I)

Wat Ik thans het meeste nodig heb, is dat zij die Mijn visie delen de verantwoordelijkheid aanvaarden om te handelen. Vele miljoenen in de wereld kennen de noden der mensheid, steunen die visie, maar weten niet hoezeer de tijd dringt. Ik reken op al diegenen die weet hebben van de nood van jullie broeders, die meeleven met het lijden van zovelen en de wil hebben dat alles te veranderen. Mogen jullie behoren tot hen op wie Ik een beroep kan doen, opdat wij samen een nieuwe en betere wereld kunnen inluiden. (Maitreya, Boodschap nr.46)

Mijn Lering, hoe eenvoudig ook, zal jullie tonen dat het noodzaak is om samen te delen: om een reservoir van voorraden aan te leggen, waaruit alle mensen kunnen putten; deze lering zal jullie de manifestatie van de innerlijke goddelijkheid van de mens tonen, en ook hoe hebzucht kan plaatsmaken voor samenwerking en vertrouwen. Deze manifestatie, Mijn vrienden, moet voortgaan, want anders zou de toekomst voor de mens er zeer donker uitzien. Een crisis in besluitvorming wacht de mensheid. Mijn Liefde creכert een polariteit van gezichtspunten; dat is het Zwaard dat ik hanteer. (Maitreya, Boodschap nr.64)

Deze wereldwijde economische crisis is onvermijdelijk. Het is een symptoom van het feit dat de oude economische beginselen, die nu verscheidene eeuwen toegepast worden, niet meer werken. De wereld is veranderd. De mensen zijn overal in meer of mindere mate veranderd in hun hart en denken en er zijn te grote economische verschillen tussen de landen om de voor economische samenhang vereiste stabiliteit te kunnen bewerkstelligen. Het is een onbetwistbaar teken dat alleen samendelen en rechtvaardigheid de juiste weg naar de toekomst kunnen verschaffen, zoals lang geleden door Maitreya is voorspeld. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

Het proces dat leidde tot de beurscrisis van vorig jaar† wordt nu weerspiegeld in processen in Japan die opnieuw zullen leiden tot een beurskrach. De manier waarop ‘mega-giganten’ individuele landen van hun gezondheid en welvaart beroven komt niet in het nieuws, omdat overal binnen regeringen individuen voordeel hebben van deze situatie. “Hier moet een einde aan komen.” Na deze krach zal de eerste taak van regeringen zijn om de mensen te voorzien van het juiste voedsel. Hun tweede taak zal zijn passende huisvesting te verzekeren. Gezondheidszorg en onderwijs zullen de volgende prioriteiten zijn. Investeringen langs deze lijnen zullen volgen in andere delen van de wereld, terwijl defensie op de laatste plaats komt. Kortom, de crisis zal leiden tot een herziening van prioriteiten. (Okt. 1988) (Maitreya, Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)
[†Verwijzing naar de beurscrisis op Wall Street van 19 oktober 1987.]

In reactie op Zijn stimulans zal de mensheid manieren zoeken voor de toepassing van de nieuwe richtlijnen die Zijn aanwezigheid zal onthullen, en haar leven inrichten naar een nieuw en hoger ritme. Wanneer Maitreya zich aan de wereld bekend maakt, zullen staatslieden uit alle landen bij Hem komen voor advies, en een nieuw realisme zal zich in hun beslissingen weerspiegelen. Zijn oproep tot actie zal over de hele Aarde weerklinken en een respons oproepen bij jong en oud, rijk en arm, sterk en zwak. Nooit eerder in de geschiedenis van de Aarde is er zo’n tijd geweest, werd de planeet aangespoord tot actie voor het welzijn van allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Nieuw licht, nieuw begrip’)

Wat we zullen zien, is dat Maitreya een publieke opinie in de wereld gaat stimuleren die zich volledig richt op samendelen als een goddelijk recht. Maitreya zegt: “Als je deelt, herken je God in je broeder.” Hij zegt dat de problemen van de mensheid reכel zijn, maar oplosbaar. De oplossing ligt binnen ons handbereik. Hij zegt: “Neem de nood van jullie broeders als de maatstaf voor je daden en los de problemen van de wereld op. Er is geen andere weg.” Hij zal de publieke wereldopinie zodanig opwekken en versterken, dat geen regering op aarde er tegen bestand zal zijn. Het is die publieke wereldopinie die uiteindelijk alle regeringen in de wereld zal dwingen om het principe van samendelen te aanvaarden, omdat men tot het inzicht zal komen dat er geen alternatief is.  (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Geld, geld en nog eens geld, draagt bij aan de stress van het moderne leven. Geld is niet het belangrijkste; genoeg hebben is het belangrijkste. Wanneer genoeg hebben het belangrijkste wordt, krijgt de samenleving een andere ordening, waardoor stabiliteit ontstaat. Samendelen is hierbij zowel een morele waarde als een middel tot uitvoering. Dit zal een vrediger atmosfeer creכren, waarin mensen niet zullen knokken om miljoenen te verdienen. Ze zullen hun plichten vervullen, voor hun gezin zorgen, en kinderen zullen in  staat zijn zich te ontwikkelen. (Maitreya, fs24 Maitreya’s Leringen — De Wetten van het leven)

De aanstaande beurskrach zal ongetwijfeld veel werkloosheid veroorzaken. Dit zal leiden tot een totale herordening van prioriteiten van regeringen: het verschaffen van voldoende voedsel, adequate huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs zal de belangrijkste verantwoordelijkheid worden van alle vooruitstrevende landen. Aan de huidige verspilling van hulpbronnen, aan bewapening en concurrentie, zal een einde komen. Een verstandige en duurzame economische structuur, gebaseerd op toereikendheid, zal de norm worden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

In korte tijd zullen grote vorderingen worden gemaakt bij het oplossen van de vele problemen die de mensheid tegenwoordig teisteren: honger, ondraaglijke armoede en miskenning van fundamentele rechten; verwoestende wedijver tussen de volken en verval van het milieu; etnische onverdraagzaamheid en het leger van vluchtelingen dat daarvan het gevolg is, en bovenal de gesel van oorlog. Wanneer de mens beseft dat deze problemen oplosbaar zijn, zal de beכindiging ervan niet lang meer duren. Vastberaden zullen mensen ze ייn voor ייn aanpakken, met groeiend begrip van de nood en de middelen. Maitreya en zijn groeiende groep van Meesters zullen de weg wijzen, de mogelijkheden en de valkuilen aangeven, bemoedigen en inspireren. De mensen zelf zullen het raamwerk van de nieuwe wereld bouwen, op grond van noodzaak, uit een verlangen naar rechtvaardigheid en vrede, naar de vestiging van broederschap en het bewind van de goddelijke wet. (Benjamin Creme’s Meester, ote De komende eeuw’)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.